Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Звіт он-лайн конференції КЗО «СЗШ №40» ДМР

Протокол № 4

звітної  он-лайн конференції на платформі ZOOM

педагогічного та батьківського колективу  КЗО «СЗШ №40» ДМР

 

від 30 червня 2021 року

Присутні:           

педагоги закладу – 14                            

члени батьківського комітету, ради школи – 26

представники громадськості  – 0  чоловік

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Вибори голови та секретаря зборів.

2.  Вибори лічильної комісії.

3.  Звіт  директора КЗО «СЗШ № 40» ДМР Стороженко Н.В. перед громадськістю про свою діяльність щодо керівництва роботою навчального закладу та педагогічного колективу школи у 2020/2021  н. р.

4.Оцінювання діяльності керівника школи шляхом відкритого голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету.

 

І. СЛУХАЛИ:

Лещинську Л.М., педагога школи яка запропонувала обрати шляхом відкритого голосування голову зборів з кандидатур: Зозулю  Г.П. та

Широкан В.В., секретаря – Чуб Н.І

І.УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою зборів Широкан В.В., секретарем – Чуб Н.І.

ІІ. СЛУХАЛИ:

Широкан В.В., голову зборів, про вибори лічильної комісії. Запропонувала обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік.

Зозулю Г.П.,  голову батьківського комітету школи, яка запропонувала до складу лічильної комісії обрати Перепелицю О.В., Андреєву Н.А., Лещинську Л.М.

ІІ.УХВАЛИЛИ: 

Обрати лічильну комісію у складі:

Андреєву Н.А.– голова лічильної комісії (представник від батьків 8-Б класу);

Перепелицю О.В. – член комісії, (представник від батьків 8-А класу);

Лещинську Л.М.  – член комісії, педагог

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:

  1.   Голова зборів – Широкан В.В. зазначила, що Відповідно до п. 4 ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», п. 5 ст. 27 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ,наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  листа  МОН № 1/9-189 від 20.04.2005 , щодо порядку та структури проведення щорічного звіту керівників закладів освіти, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Статутом школи та чинними нормативно – правовими документами в галузі освіти ,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має  метою подальшого утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження  колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації та надала слово директору КЗО « СЗШ № 40» ДМР Стороженко Н.В

 

У своєму звіті  про роботу на посаді керівника школи у 2020/2021 н. р. директор КЗО «СЗШ № 40» ДМР – Стороженко Н.В. охопила основні напрямки її діяльності та поінформувала про свій персональний внесок на посаді керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу:

 1. Про створення у закладі освіти належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.
 2. Забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.
 3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій тощо.
 4. Про забезпечення  активного  втілення в освітній  процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.
 5. Забезпечення  умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.
 6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.
 7. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.
 8. Продовження роботи із соціального захисту дітей, які потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців.
 9. Здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі.
 10.  Про вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
 11.  Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.
 12. Вжиті заходи щодо забезпечення школи педагогічними кадрами.
 13. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників педагогічного колективу.
 14. Про надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей.
 15. Моральне та матеріальне стимулювання учнів та педпрацівників.
 16. Про створення позитивного мікроклімату у закладі загальної середньої освіти з інклюзивними формами навчання, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями.
 17. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу.
 18. Про забезпечення безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.
 19. Про залучення талановитої молоді школи до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, контролювати роботу позакласних гуртків та шкільних секцій.
 20. Про використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.
 21. Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі

 ВИСТУПИЛИ:

Широкан В.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель школи, яка зазначила, що на реалізацію поставленої мети в школі створено належні умови для навчання вчителів та здобувачів освіти: вивчаються передові освітні технології, функціонує 2 комп`ютерних класи. Проаналізувала матеріально-технічне оснащення школи новітніми засобами навчання та відкритість і презентацію результатів роботи закладу освіти на веб-ресурсах (сайті школи та блогах вчителів). Заступник директора охарактеризувала творчі досягнення вчителів школи (участь у різних формах методичної роботи на рівні школи і громади, у професійних конкурсах тощо) та учнівського колективу (результативність участі у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах. Розповіла про особливості роботи зі здібними учнями школи. Наголосила, що директор школи, Стороженко Н.В. разом з  колективом постійно працює над забезпеченням належних умов для навчання, перебування дітей у школі, попередження дитячого травматизму, відсоток якого у цьому навчальному році складає на даний час 0%, організації їх зайнятості в позаурочний час. Запропонувала роботу директора школи за 2020-2021  н. р. вважати задовільною. 

Зозуля Г.П – голова батьківського комітету школи, яка повідомила, що батьки здобувачів освіти повністю задоволені роботою директора школи, який постійно допомагав у вирішенні нагальних питань, що виникали протягом 2020-2021 навчального року, і тому запропонувала роботу Стороженко Н.В. за цей рік вважати задовільною.

ІІІ. УХВАЛИЛИ:

 Звіт директора КЗО «СЗШ № 40» ДМР Стороженко Н.В  взяти до відома.

ІV.СЛУХАЛИ:

1.Для проведення голосування був відкритий чат відкритого голосування. Голова зборів – Широкан В.В.  звернулась до присутніх з проханням оцінити діяльність керівника школи шляхом відкритого  голосування.

Пропозиція: визнати діяльність керівника школи «задовільною».

2. Андреєву Н.А. – голову лічильної комісії, про результати  оцінювання діяльності директора – Стороженко Н.В.,  шляхом відкритого голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету за результатами звітів.

ІУ.УХВАЛИЛИ:

1. Управлінську діяльність  КЗО « СЗШ № 40» ДМР Стороженко Н.В  за 2020-2021 навчальний рік вважати задовільною:

                                    «за» -                40 чол.;

                                    «проти» -           0 чол.;

                                    «утрималися» -  0 чол.

ПОСТАНОВА:

 1.Визнати роботу адміністрації КЗО «СЗШ № 40» ДМР «задовільною».

 2.Довести рішення загальних зборів до відома управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у п’ятиденний строк (до 06.07.2021 р.)

 

Голова зборів:                                                                            В.В. Широкан

 

Секретар:                                                                                    Н.І. Чуб