Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Звіт директора школи 2022-2023 (1 частина)

Аналіз роботи школи за 2022-2023 навчальний рік

Наш заклад розташований у Шевченківському районі м. Дніпра, підпорядкований Дніпровській міській раді. Форма власності- комунальна. Мова навчання- українська.    Кількість місць за ліцензійним обсягом –780 учнів.

Впродовж 2022-2023н.р. роботу педагогічного колективу  було  спрямовано  на  реалізацію основних нормативно-правових  документів, які  регулюють  освітню  діяльність:

 • Конституція  України;

 • Конвенція  про  права  дитини; 

 • Положення концепції Нової Української Школи;

 • Закони  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»;

Державні стандарти початкової,  базової  і  повної  загальної  середньої  освіти та інших нормативно-правових документів. 

Адміністрація закладу дбає про результативну систему співробітництва: взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до участі в громадському житті школи..

Колектив працював над формуванням позитивного іміджу школи, підвищення довіри батьків.( слайд)

Кадрове забезпечення.

 На кінець 2022-2023 н. р. працювало  вчителів - 49

 На  початок 2023-2024  навчального року до роботи стали _46___ вчителі.

 

Кількість педагогічних робітників

2023-2024

Кількість педагогічних робітників

 

До 30 років

6

31-40 років

4

41-50 років

8

51-55 років

7

Понад 55 років

19

Відомості про вчителів-пенсіонерів

 

Кількість педагогічних робітників

2023-2024

55 років

3

56 - 60 років

9

Понад 60 років

7

Відомості про молодих фахівців

 

Рік

2023-2024

Кількість

3

 

У школі навчається 730 учнів, що складає 26  класів. 

У закладі функціонує 26 навчальних кабінетів, 2 комп′ютерних класи, 1 спортивна зала, їдальня,  кабінет психолога, медичний кабінет .

Освіта  у закладі здобувається на таких рівнях: 

 • початкова освіта, 

 • базова середня освіта, 

 • профільна середня освіта.

    Уся діяльність закладу побудована на  принципі дитиноцентризму. 

Забезпечення обов’язкової якісної загальної середньої освіти є одним із пріоритетних напрямків роботи директора. У 2022-2023н.р. продовжено системну роботу щодо збереження й розвитку контингенту учнів,  укомплектовано  28 класи, учнів 800, п’ять з інклюзивним навчанням та 8 класів з навчанням за програмою « Інтелект України».

У школі організовано різні форми навчання, що забезпечує право кожної дитини на вільний доступ до освіти на 1.09 за:

      Дистанційна форма навчання-681 учень

 • індивідуальною (2 учні),

 • сімейною-45 учнів,

 • екстернат-2 

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-2 класах –здійснювалося  вербальне оцінювання, у 3-4 класах – формувальне оцінювання. При формувальному оцінюванні рівень результату навчання позначали буквами - «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В). Під час оцінювання визначався рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його формування згідно навчальною програмою. У Свідоцтві досягнень зафіксована розгорнута інформація про сформованість наскрізних умінь та рівні результатів навчання.

Аналізуючи результати вербального та формувального оцінювання учнів початкових  класів можна зробити висновок, що майже всі учні демонструють помітний прогрес, та   мають значні успіхи у навчанні

За підсумками 2022/2023 н. р. у початковій школі ми маємо наступну картину успішності учнів :
Аналізуючи отримані дані слід зазначити, що в учнів недостатньо сформовано наступні показники:

Мовно-літературна галузь:

 • Переказує усно прочитаний/прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту 32%(1-2 класи), 76%(3 клас)

 • Зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями; будує діалоги на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету- 32%(1-2 класи);;

 • Визначає й аналізує мовні одиниці і мовні явища, використовує їх для вдосконалення мовлення – 57%(1-2 класи);;

 • Висловлення іноземною мовою-30%(1-2 класи);

 • Читає з  розумінням іноземною мовою 56%(1-2 класи);

 • Побудова зв’язного висловлювання (розповідь, опис, есе, діалог) в усній і писемній формах, володіння монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримання правил культури спілкування- 76%(3 клас),  71% (4-Б клас);

 • Написання  розбірливо, дотримання граматичних і орфографічних норм, перевірка та редагування написаного- 76%(3 клас);

Математична освітня галузь

 • Аналіз тексту задачі, створення за потреби моделі, обґрунтування способу розв’язування, розв’язування задач, перевірка розв’язку ;

Використання для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперування величинами.

Природнича освітня галузь

 • Досліджує за інструкцією пропоновані об’єкти природи з використанням запропонованих приладів, описує з допомогою вчителя отриманий результат-41% (1-2 класи);

 • Орієнтується на місцевості за об’єктами природи- 28%(1-2 класи);

Соціальна, здоров'язбережувальна освітня галузь

 • Називає відомих українців; культурні і природні пам’ятки свого краю- 22%(1-2 класи);

 • Розпізнає першочергові і другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання- 40% (1-2 класи);

5-11 класи

За підсумками 2022/2023 н. р. у школі ми маємо наступну картину успішності учнів за рівнями досягнень:

 

Клас 

К-сть учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

% успішності

% якості

1 – 3 

к-сть

%

4 – 6 

к-сть

%

7 – 9 

к-сть 

%

10 – 12 к-сть

%

5-9-ті

395

24

6,1%

233

59%

104

26,3%

33

8,4%

93,8%

34,7%

10-11-ті

67

4

6%

40

59,7%

17

25,4%

6

9%

94%

34%

5-11-ті

462

28

6,1%

273

59,1%

121

26,2%

39

8,4%

93,7%

34,6%


 

Клас

Вчитель 

Якість знань за 2020-2021рік

Якість знань за 2021-2022рік

 

Якість знань за 2022-2023рік

 

11

Дуплій О. М.

42,00%

44,80%

2,80%

37,9%

-6,87%

10

Гунченко О. В.

 

42,00%

8,00%

31,6%

-10,42%

9-А

Лещинська Л. М.

68,50%

71,00%

2,50%

58,3%

-12,67%

9-Б

Кулікова А. Є.

19,40%

27,60%

8,20%

28,0%

0,40%

9-В

Гавриш А. А

28,60%

28,10%

-0,50%

26,7%

-1,43%

8-А

Снітка Н. А.

20,60%

20,60%

0%

33,3%

12,73%

8-Б

Чуниховська В. М.

22,90%

22,60%

-0,30%

11,1%

-11,49%

7-А

Пухтій Л. П.

71,50%

48%

-24,50%

59,1%

11,09%

7-Б

Каряка К. А.

12,50%

7,70%

-4,80%

0,0%

-7,70%

7-В

Цебенко А.В.

40,00%

36,70%

-3,30%

29,6%

-7,07%

6-А

Мартинюк Т. К.

85,30%

73,30%

-12%

36,7%

-36,63%

6-Б

Попова В. М.

84,90%

76,50%

-8,40%

48,4%

-28,11%

6-В

Лисенко Н. І.

61,80%

21,20%

-40,60%

15,6%

-5,58%

5-А

Кравченко В. О.

 

 

 

64,0%

 

5-Б

Музальова Л. А.

 

 

 

55,2%

 

5-В

Черненко А. О.

 

 

 

34,6%

 

 

Зображення, що містить текст, знімок екрана, фортепіано, ШрифтАвтоматично згенерований опис

 

Виходячи з вищезазначених даних можна констатувати той факт, що якість  знань  (високий та достатній рівні навченості) в цілому по школі  дорівнює – 34,6%.  У порівнянні з минулими роками цей показник значно погіршився, аж на 7%.

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

57,5%

44,4%

41,3%

34,6%

Доцільним буде відстежити та порівняти результативність діяльності учнів школи в цілому та які класні керівники спрацювали найкращим чином у форматі «Учень-вчитель-батьки:

Вищезазначені дані демонструють картину, що у більшості класів  знизився показник рівня навченості класів у порівнянні із минулим роком, але слід зазначити  що учні 8-А, 7-А,  класів, значно покращили свої результати,  це свідчить про належну роботу класних керівників(Пухтій Л. П.,  Снітка Н. А.)

 Високі показники зниження якості знань показали учні 6-их класів. У порівнянні з минулим роком відсоток якості 6-А знизився на 36,6% у  6-Б класі на 28,1%.

 Але не можна не зазначити, що потенціал школи має певний резерв. Тобто, існує певний відсоток учнів, які мають 1-2 предмети, корекція яких дозволила б перейти учню у більш позитивну зону розвитку (більш високий рівень: з середнього – в достатній, з достатнього - у високий).

Клас

                                Прогноз

Високий рівень

        Достатній рівень

5-А

4

3

5-Б

3

5

5-В

1

2

6-А

2

9

6-Б

3

              5

6-В

2

3

7-А

2

2

7-Б

 

5

7-В

2

4

8-А

1

6

8-Б

2

5

9-А

2

3

9-Б

1

4

10

3

5

11

1

1

Всього

29

62

Тобто, якщо провести своєчасну та якісну корекційну роботу у наступному навчальному році можна буде говорити про загальне підвищення якості знань по школі. Особливо слід звернути увагу на потенціал учнів достатнього рівня. В цілому по школі 62 учня.

Учнів 5-8, 10 класів нагороджено  похвальними листами «за високі досягнення у навчанні», учням  9-их класів замовлено свідоцтва з відзнакою про базову  середню освіту. Учня11 класу: Авраменко Романа нагороджено срібною медаллю.

 Відповідно до річного плану роботи школи на 2022-2023 навчальний рік, керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказами Міністерства освіти і науки України № 8 від 12.01.2016 року, «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016 за № 184/28314 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016  № 8», листа МОН України від 06 вересня 2022 р. № 1/10258-22 « Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році», відповідно до  заяв батьків: з метою реалізації права  дітей з особливими освітніми потребами, щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, у 2022/2023навчальному році в школі було організовано індивідуальне навчання для  2 учнів(0,2 % від загальної кількості учнів школи)   Контингент учнів, які навчаються за індивідуальною формою так поділяються за вадами розвитку:

·  Порушення інтелектуального розвитку – 1 учень

·   Дитячий церебральний параліч з стійкими руховими порушенями– 1 учень

  За наслідками перевірки було відмічено достатній рівень організації навчання за індивідуальною формою та надано рекомендації з даного питання.

Згідно з річними планами роботи школи управлінський цикл діяльності з організації індивідуального навчання в школі  пройшов низку обов’язкових етапів:

 • оформлення документації на учня, який претендує на навчання за індивідуальною формою;

 • заяви від батьків на організацію індивідуального навчання, яка  відповідає вимогам до написання таких заяв;

 • видані накази по школі: наказ по школі  № 459 від 30.08.2022, № 489 від 12.09.2022 «Про організацію індивідуальної  форми навчання (педагогічний патронаж)  в 2022-2023 навчальному році»;

 • затвердження індивідуального  робочого навчального плану, його відповідність нормативним документам;

 • складання розкладу навчальних занять враховуючи побажання батьків;

 •  оптимальність підбору педагогів для проведення індивідуального навчання;

 • створення безпечних умов організації індивідуального навчання;

 •  робота класного керівника та соціально-психологічної служби тощо.

 Проведений аналіз шкільної документації свідчить, що в школі запланована робота з організації індивідуального навчання на 2022/2023 навчальний рік. Питання організації індивідуального навчання розглядалися на засіданнях шкільних методичних комісіях.   Зазначений пакет документів затверджений директором школи. Серед загальних позитивних результатів в роботі школи спостерігається:

 • скоординованість дій школи і батьків при організації індивідуального навчання;

 •  виконання термінів проведення основних організаційних заходів щодо проведення індивідуального навчання;

 • системність у веденні шкільної документації,

  Адміністрацією школи чітко виконується п. 4.2. Положення про індивідуальну форму навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах щодо визначення кількості годин для організації індивід

персональний склад та розподіллено навантаження педагогічних працівників.

Навчання дітей за індивідуальним планом здійснює 15 педагогів, усі з них мають педагогічну освіту та навчають за фахом. Вони ознайомлені з нозологією захворювань дітей, перебігом хвороби, впливом її на поведінку учнів. Учителями розроблено індивідуальні програми, календарно-тематичні плани відповідно до чинних навчальних програм з кожного предмета, в яких визначено зміст та обсяг матеріалу, що підлягає вивченню та засвоєнню.

Згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного станув Україні»; наказу директора закладу освіти від  « Про організацію дистанційного навчання  на 2022/2023», в закладі запроваджено  дистанційну  форму навчання з використанням платформи CLAASROOM. Навчання  учня 5 кл. відбувається   дистанційно, батьки систематично приєднують дитину до онлайн уроків.         Учень 9 кл отримує освіту за змішаною формою навчання (переважно це очне навчання, коли вчителі надають знання  дитині  вдома).

Аналіз уроків педагогів, які працювали зі школярами, що перебувають на індивідуальній формі навчальні, показав, що вчителі будують урок виходячи з індивідуальних особливостей учнів, спрямовують роботу на розвиток пізнавального інтересу, приділяють чималу увагу практичній спрямованості занять.

Облік проведених занять з учнями, які навчаються на індивідуальній формі навчання вдома, фіксується в окремих журналах,  з урахуванням загальних вимог щодо ведення класних журналів. Перевірка журналів обліку занять з учнем за індивідуальною формою показав що всі вчителі, які працюють з учнями за індивідуальною формою навчання дотримуються методичних рекомендацій щодо оформлення предметних сторінок, відповідно до вказівок щодо ведення класних журналів. Адміністрацією проводиться постійна перевірка якості заповнення журналу( 4 рази на рік) та вивчається  письмова документація вчителів, які проводять заняття за індивідуальною формою.

На кінець навчального року 1 учень (5 клас) засвоїв програмний матеріал із основних навчальних дисциплін на достатньому рівні,  1 учень.(9 кл.) володіє програмовим матеріалом на середньому рівні. 

Однак в організації індивідуальної форми навчання дітей є ряд суттєвих недоліків:

- неповне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу дидактичними матеріалами;

- відсутність фахівців для  корекційно розвивальних занять .

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314, наказу МОН від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану»,  наказу по школі  від 28.10.2020 року «Про затвердження Положення про особливості організації сімейної форми здобуття загальної середньої освіти в КЗО «СЗШ № 40» ДМР», листа Міністерства освіти і науки України від «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році» та заяви батьків учнів, з метою забезпечення рівного доступу  до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей, потреб, можливостей своїх дітей, для забезпечення їх  індивідуального темпу засвоєння освітньої програми  та безпечним середовищем було організовано  індивідуальну (сімейну) форму навчання.

Протягом ІІ семестру для учнів були створені умови для виконання у повному обсязі Державного стандарту освіти. Були розроблені і погоджені з батьками (їх законним представником) індивідуальні навчальні плани  з предметів інваріантної складової, складений  розклад проведення оцінювання навчальних досягнень. Вчителями предметниками складені  завдання для контрольних робіт, підсумкового оцінювання здобувача освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі та навчальних програмах з окремих предметів, а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом.

 На кінець 2022-2023 навчального року  в закладі середню освіту за сімейною формою навчання здобувають 48 учня. 

Протягом травня проводилося підсумкове оцінювання учнів, які  здобувають освіту за сімейною формою, з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану. 

У зв’язку з впровадженим по школі дистанційного навчання, оцінювання учнів  відбувалося за допомогою платформи Classroom. В початковій школі проводилося формувальне оцінювання шляхом спостереження за здобувачами освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання(діагностичні роботи).  Результати оцінювання  відображені в протоколах. Аналізуючи результати зображені в протоколах можна зробити висновок, що відбувається позитивна динаміка розвитку дітей початкової школи. Учні старшої школи мають наступні результати:

 

н/а

Низький

Середній

Достатній

Високий

Кількість учнів:

0

0

18

8

2

Відсоток учнів:

0,0%

0,0%

65%

27 %

7%


Результати семестрового  оцінювання навчальних досягнень учнів обговорені на педраді.

За результатами навчальних досягнень учнів , які пройшли підсумкове оцінювання виявлено, що з жодного навчального  предмета немає початкового рівня знань.

         Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Указу Президента України від 12.09.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 (із змінами) (далі - Положення), наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18.10.2022 № 378/0/212-22 «Про проведення І та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році», рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 № 55/26 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради», з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу   протягом  2022-2023 навчального  року відбувалося залучення учнів 1-11 до участі у різноманітних олімпіадах, конкурсах.

Протягом  жовтня  - листопада 2022 р. було проведено І етап учнівських олімпіад. 

І місце

 

ЯДС

предмети початкової школи

Українська мова

математика

англійська мова

німецька мова

фізика

історія

географія

біологія

ОТМ

3-ті класи

5

 

2

15

             

4-ті класи

 

7

10

5

             

5-ті класи

                   

1

6-ті класи

       

1

1

         

7-ті класи

   

1

 

1

 

3

1

2

 

1

8-ті класи

         

1

         

9-ті класи

       

3

   

3

5

   

10-ті класи

               

1

   

11-ті класи

   

1

       

2

     

ІІ місце

 

ЯДС

предмети початкової школи

Українська мова

математика

англійська мова

німецька мова

фізика

історія

географія

біологія

ОТМ

3-ті класи

5

 

9

15

1

           

4-ті класи

6

3

10

6

             

5-ті класи

                     

6-ті класи

       

3

           

7-ті класи

   

1

 

1

 

1

 

5

1

 

8-ті класи

       

3

           

9-ті класи

             

2

2

   

10-ті класи

             

1

1

   

11-ті класи

   

3