Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Звіт директора школи 2019-2020 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КЗО « СЗШ №40» ДМР Стороженко Н.В.  

Відповідно до п. 4 ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», п. 5 ст. 27 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ,наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  листа  МОН № 1/9-189 від 20.04.2005 , щодо порядку та структури проведення щорічного звіту керівників закладів освіти, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Статутом школи та чинними нормативно – правовими документами в галузі освіти ,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Відразу  ж  хочу   відзначити, що  робота  директора   і  колективу   нероздільні:   директор     направляє  колектив, від роботи колективу залежить робота директора школи.  Тому,  доповідаючи  про  свою   роботу, я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу.  Буду намагатися охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, розповім про роботу нової українській школи, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпропетровської міської ради:

 • юридична адреса навчального закладу:

49057, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Альвінського, 3

 • мова навчання – українська;
 • школа розрахована на 780 місць (ліцензія № Р-235/0/3-19 від 06.05.2019)
 • у школі 25 класів, в яких навчається 771 учнів;
 • протягом року до школи прибуло – 17 учнів, вибуло –21учнів;
 • школа працює в одну зміну.
 • Статут зареєстрований Департаментом гуманітарної політики ДМР, наказ № 288 від 12.12.2016 року , та прийнятий радою навчального закладу

 ( протокол №2 від 17.11.2016 року)

 • Код ЄДРПОУ 26508776
 • Школу засновано у 1969 році (будівля складається з 3-х поверхів).

Незважаючи на 50 років з відкриття школи і зношеність будівлі школи, адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її в робочому стані.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху, проводить послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечують оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Управління закладом освіти

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових та моніторингових  контрольних робіт  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідно  їхній кваліфікації і характеру роботи, адміністрація намагається створити умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови, географія, трудове навчання,Захист Вітчизни, стан викладання у початкових класах.                  

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як: Рада школи, батьківська рада, профспілковий комітет.

На сьогодні  визначені  пріоритетні напрями і завдання  відповідно до вимог сучасності :

1. Створення  оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, творчих та фізичних здібностей.

2. Підвищення освітнього рівня учнів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

3. Забезпечення  активного  втілення в освітній  процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.

4. Забезпечення  умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

6. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

7. Продовження роботи із соціального захисту дітей, які потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців.

 

Аналіз структури і мережі школи за 2019/2020 навчальний рік.

 Збереження контингенту.

 

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти. Пріоритетними стають компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Мережа класів у школі на  кінець року:

Клас

Чисельність учнів

у тому числі чисельність:

Мова навчання

Іноземна мова

Специфіка класу

з/п

 

 

  дівчат

хлопців

 

перша

друга

 

1

1-А

32

15

17

укр

англ./англ.

-

Інтелект України

2

1-Б

28

13

15

укр

англ./англ.

-

 

3

1-В

21

9

12

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

81

37

44

 

англ./англ.

-

 

4

2-А

30

19

11

укр

англ./англ.

-

Інтелект України

5

2-Б

32

16

16

укр

англ./англ.

-

 

6

2-В

28

13

15

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

90

48

42

 

англ./англ.

-

 

7

3-А

35

14

21

укр

англ./англ.

-

Інтелект України

8

3-Б

33

12

21

укр

англ.

англ.

Інтелект України

9

3-В

35

16

19

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

103

42

61

 

 

 

 

10

4-А

29

17

12

укр

англ./англ.

-

 

11

4-Б

25

9

16

 

 

 

 

12

4-В

27

16

11

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

81

42

39

 

 

 

 

 

 

Класів-     12              учнів -

355

 

 

12

5-А

35

14

21

укр

англ./англ.

фр./фр.

 

13

5-Б

36

18

18

укр

англ./англ.

нім./нім.

інклюзія

 

Разом

71

32

39

 

.

 

 

15

6-А

53

19

16

укр

англ./англ

фр./фр.

 

16

6-Б

31

13

18

 

 

 

 

17

6-В

30

14

16

укр

англ./англ

нім./фр

 

 

Разом

96

46

50

 

 

 

 

18

7-А

35

19

16

укр

фр./англ.

англ./фв

 

19

7-Б

35

20

15

укр

англ./англ

нім/нім

 

 

Разом

70

39

31

 

 

 

 

20

8-А

30

15

15

укр

англ./фр.

фр ./англ.

 

21

8-Б

33

17

16

укр

англ./англ

фр ./фр.

 

 

Разом

63

32

31

 

 

 

 

22

9-А

27

17

10

укр

англ./нім.

нім./англ.

 

23

9-Б

27

14

13

укр

англ./нім.

нім./англ.

 

 

Разом

54

31

23

 

 

 

 

 

 

Класів -    11                  учнів -354

 

 

24

10

34

21

13

укр

англ./нім.

-

укр.філологія

 

Разом

34

21

13

 

 

 

 

25

11

28

12

16

укр

англ./англ.

-

укр.філологія

 

Разом

28

12

16

 

 

 

 

 

10-11

Класів-     2                 учнів-

62

 

 

 

1-11

Класів-    25  учнів-771          

 

 

 

 

 

Навчальний рік

 

 

К-сть класів

Середня наповнюваність

К-сть учнів на 05.09

Профільне навчання

1-х класів

10-х класів

 

2015/2016

23

31

714

2

3

1

 

2016/2017

25

30,2

755

2

3

1

 

2017/2018

23

32

731

2

3

1

 

2018/2019

24

31

748

2

3

1

 

2019/2020

25

31

775

2

3

1

                               

         

         На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 755учня, на кінець – 751 учнів.

 Прибуло протягом 2019-2020 н. р - 17 учнів:

- із шкіл міста - 12 учнів,

- із шкіл області -4 учня,

- з технікуму-1.

Вибуло протягом 2019-2020 н. р. - 21 учень:

-у школи міста - 13 учнів,

- у школи області - 1,

- у школи України - 3 учня,

- ПТНЗ- 2 учня,

- за кордон – 2 учня.

Аналізуючи вибуття  учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї та навчання в школах нового типу.

 Загальне збільшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням.

Основними заходами, щодо збереження контингенту учнів у 2019/2020 навчальному році були:

 • Спільна робота з ДНЗ № 254;
 • Контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • Організація роботи з підготовки дошкільників до навчання в школі  в класах « Інтелект України».

У 2020/2021  навчальному році планується функціонування 26 класів, у них очікується 826 учнів.1-і,2-А,3-А,4-А,4-Б,5-А класи будут навчатися за програмою « Інтелект України».1-А,1-Б,2-Б,2-В класи за програмою НУШ. На сьогоднішній день до майбутніх 1 класів набрано 102 дітей. Ми планували і набираємо  3 перших класи. .  1-А-35 учня, буде працювати  під керівництвом Плахотник О.М., за програмою НУШ ,  1-Б-34 учнів ( класовод Сірченко С.І.. ), за програмою НУШ і 1-і-33 учнів ( класовод Хворостянкіна О.М..) за програмою « Інтелект України». В 10 клас із 54 випускників 9-х класів ми набрали на сьогоднішній день 35 учнів. Зупиняючись на питаннях аналізу набору учнів до 1-х, 10-х класів, ми бачимо, що облік дітей і підлітків шкільного віку, щодо охоплення їх навчанням має фактичні позитивні результати. Школа з питання загальної наповнюваності учнями зі  шкіл Шевченківського району знаходиться  стабільно на 4 місці. Мікрорайон нашої школи має певні особливості:  це приватний сектор, який знаходиться в безпосередній близькості до закладу.

Всі учні які прийшли до 1 і 10 класу є мешканцями нашого району

Усі класи (групи) – з українською мовою навчання, профіль навчання 10 і 11 класів – української філології (обраний за бажанням дітей та батьків, враховуючи матеріальну базу школи та наявність кадрів.)

Результати подальшого працевлаштування випускників школи

                                         9 клас

Навчальний рік

К-сть випускників

10-й клас

Інші заклади

ПТНЗ

ВНЗ

I-II рівнів

% учнів, які навчаються

2015/2016

        66

33

1

12

20

100

2016/2017

62

30

0

16

16

100

2017/2018

53

30

3

9

11

100

2018/2019

59

35

0

6

18

100

2019/2020

54

35

1

5

13

100

 

                                              11 клас

 

Навчальний рік

Кількість випускників

% учнів, які вступили до

ВНЗ ІII-IV рівнів акредитації

% учнів, які вступили до навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

2015/2016

32

19               59,4%

4                    12,5%

2016/2017

36

23                64%

7                    19%

2017/2018

30

18                60%

4                    13%

2018/2019

28

23                82%

2                     8%

2019/2020

28

        

 

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, до профільної підготовки, формування шкільної мережі; проводиться укладання угод про співпрацю з навчальними закладами міста, співпраця з Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, коледжем електрифікації Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,  ДПТНЗ  «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти»,  Вищим професійним училищем  №17, участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням в 2020-2021 н.р:

 • Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,
 • Продовжити роботу зі службою сім’ї та молоді, з комісією у справах неповнолітніх, залучати їх до проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи правознавців.
 • Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському комітету класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

Індивідуальна робота

         З метою реалізації права  дітей з особливими освітніми потребами , щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах. Керуючись листом МОНУ від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р.».

У 2019-2020 н .р. було організовано для  2 учнів індивідуальну форму здобуття освіти:

 • Чекан Кирил Максимович,
 • Приходько Віктор Андрійович

  З них:

2клас

6 клас

Усього

учнів

годин на   кожного

учнів

годин на   кожного

учнів

годин на кожного

1

10

1

14

2

24

З них дітей – інвалідів – 2  учні: Чекан К., Приходько В.

Всі учні мають посвідчення дитини інваліда.

Згідно з річними планами роботи управлінський цикл діяльності з організації індивідуального навчання в школі пройшов низку обов’язкових етапів:

 • оформлення документації на учнів, які претендували на навчання за індивідуальною формою:
 • заяви від батьків на організацію індивідуального навчання;
 • видані накази по школі:  № 117 від 29.08.2019 року, №165 від 21.10.2019 року «Про організацію індивідуального навчання в 2019-2020 році».
 • затвердженні індивідуальні навчальні плани, їх відповідність нормативним документам;
 • складенні розклади навчальних занять;
 •  для організації навчання за індивідуальною формою були залучені педагоги з відповідною фаховою освітою. Аналіз кваліфікації педагогів, які здійснюють індивідуальне навчання, показав його високий рівень. створенні безпечні умови організації індивідуального навчання,
 •  робота класного керівника.

Проведений аналіз шкільної документації свідчить, що в школі була на достатньому рівні запланована робота з організації індивідуального навчання на 2019/2020 навчальний рік. Питання організації індивідуального навчання розглядалися на засіданнях шкільних методичних комісій .Зазначений пакет документів узгоджений з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Серед загальних позитивних результатів в роботі школи спостерігається:

 • системність у веденні шкільної документації,
 • скоординованість дій школи і батьків при організації індивідуального навчання,
 • виконання термінів проведення основних організаційних заходів щодо проведення індивідуального навчання.

 Адміністрацією школи чітко виконувався п. 4.2. Положення про індивідуальну форму навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, щодо визначення кількості годин для організації індивідуального навчання.  Був затверджений персональний склад та розподілено навантаження педагогічних працівників.

      З метою обліку уроків та оцінювання навчальних досягнень учня за індивідуальною формою навчання було заведено окремі журнали. Перевірка журналів обліку занять з учнем за індивідуальною формою показав що всі вчителі, які працюють з учнем за індивідуальною формою навчання дотримуються методичних рекомендацій щодо оформлення предметних сторінок ,записи ведуться охайно, відповідно до вказівок щодо ведення класних журналів. Адміністрацією постійно проводилася перевірка якості заповнення журналу( 4 рази на рік) та вивчалася  письмова документація вчителів,які проводили заняття за індивідуальною формою.

У зв’язку з тривалою хворобою , та  довгостроковим лікуванням  в медичних закладах м Києва , індивідуальне навчання учениці 3-В класу Оглу Софії Артурівни, не було оформлено.

 

В школі з 2018 року  був відкритий наказом № 143-к_тр від 31.08.18 інклюзивний клас 6-Б, в якому навчалася дитина з особливими освітніми потребами Гусак Юрій Олександрович.

 Основними завданнями інклюзивного навчання були:

- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

- забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

- забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу;

-створення позитивного мікроклімату у закладі загальної середньої освіти з інклюзивними формами навчання, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями;

- надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм навчання.

Клас з інклюзивним навчанням було організовано на підставі заяви опікуна  дитини з особливими освітніми потребами, висновку ОМПК та за погодженням із департаментом гуманітарної політики  управління освіти. По школі  було видано наказ про призначення асистентів вчителів:

 Стребуль Т.М.-0,75 ст,

 Кравченко В.О.-0,25 ст.

Робочі навчальні плани складені на основі типових навчальних планів з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами. Навчання здійснюється за програмами та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі і спеціальною додатковою літературою. Розроблені індивідуальні навчальні плани з урахуванням висновків ПМПК. Розклад уроків складений з урахуванням динаміки працездатності Гусак Юрія з дотриманням санітарно – гігієнічних вимог.

     Асистент вчителя брав участь у  розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм. Оцінювання здійснювалося згідно з критеріями оцінювання та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Воно, в основному, є стимулюючим. Гусак Юрій залучався до позакласної та позашкільної роботи, відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я.

      Індивідуальна программа розвитку розроблена групою фахівців (заступник директора, вчителі, ассистенти вчителя, психолог) із обов'язковим залученням батьків. Розроблена на 1 рік. Важливою є оцінка динаміки розвитку дитини, збирання відомостей про її успіхи.

Найбільшим успіхом учня є те, як зазначають вчителі, що він не помічає своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкується, берє участь у шкільному житті свого клас у.В 2019 році була створена « Ресурсна кімната» для дітей з особливими потребами. В ресурсну кімнату ми отримали меблі, ноутбук,планшет,проектор.

 

 

Кадрова політика

 

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Робота з педагогічними кадрами школи була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів, організації на рівні вимог їх атестації, надання допомоги молодим учителям.

В новому навчальному році працює 49 учителів, з яких:

 • 2 заслужені вчителі України
 • 13 учителі-методисти
 • 3 старші вчителі
 • 5 відмінники освіти України,
 • 28 мають вищу кваліфікаційну категорію
 • 4 мають першу кваліфікаційну категорію
 • 1 мають другу кваліфікаційну категорію.

 

Директор школи: Стороженко Наталія Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 27 років, стаж, стаж роботи на посаді директора – 1 рік;

Цей навчальний рік школа почала працювати не тілки з новим директором школи, але із новими заступниками директора це Ковтун С.І. та Резцова Т.С.. Які виконували свої функцій ні обов’язки дуже добре.

 • Заступники директора:

- Широкан Валентина Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 34 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 17років.

- Ковтун Світлана Іванівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 10 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 1 рік;

-Резцова Тетяна Степанівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 20 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 1 рік;

-Кундій А.В.-заступник директора з АГ,стаж роботи-???????

В школі протягом 2019-2020 року були такі вакансії:

- психолог( у звˈязку з декретною відпусткою основного працівника)

- соціальний педагог( у звˈязку з декретною відпусткою основного працівника),

- вихователь групи продовженого дня.

Укомплектованість  закладу   педагогічними  кадрами  протягом  навчального  року  слід  відмітити, як  позитивну.  Всі   педагогічні   працівники  мають  відповідну   педагогічну  освіту. 

 

 

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

 

Навчальний рік

Кількість педагогічних

працівників

Вища

I

II

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

2015/2016

42

33

3

1

3

2

15

2016/2017

42

34

2

3

3

2

15

2017/2018

43

29

2

2

2

3

13

2018/2019

52

30

4

0

4

3

12

2019/2020

49

28

4

1

 

3

13

 

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

 • наступність в роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація
 • характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти. На сьогоднішній день в закладі 94 % педагогів мають вищу освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та 95 % інформаційно-цифровими  технологіями.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

 Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі.

 Вакансії на 20-21 н.р.вчителів: української мови та літератури, англійської мови та вихователь ГПД,соціальний педагог( на час декретної відпустки).Для вирішення цієї проблеми були зроблені оголошення в ФБ і на сайті школи.

РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ:

Наказом по школі від 04 вересня 2019 № 134 «Про організацію роботи з наставництва, закріплення досвідчених  педагогів за молодими спеціалістами» був затверджений  список вчителів-наставників  , план роботи школи молодого вчителя ,затверджені вчителя-наставники для роботи з молодими вчителями . Список   вчителів – наставників

Прізвище, ім’я, по батькові наставника

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові молодого вчителя

Предмет, 

який викладає молодий вчитель

 

Лещинська Л.М.

Вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, «вчитель методист»

Каряка К.А.

Математика

 

Музальова Л.А

Вчитель фізкультури, спеціаліст вищої категорії

Тюменцева К.Ю.

Фізкультура

 

Чуб Н.І.

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії

Бачуріна Я.О.

Початкові класи

 

Снітка Н.А.

Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Проценко А.В.

Англійська мова

 

Бегма Л.В.

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, Заслужений вчитель України

Сірченко С.І.

Початкові класи

 

На сьогоднішній день в закладі працює 5 молодих спеціаліста, для яких організовано роботу « Школи  молодого вчителя». Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних комісій, Школи молодого вчителя.

Адміністрація школи на етапі знайомства з роботою молодого спеціаліста ставить перед собою низьку завдань:

•    визначити ступінь професійної зацікавленості молодого спеціаліста;

•    перевірити як вчитель веде документацію, чи знає нормативні документи, чи забезпечений програмами, задоволений спілкуванням з наставником;

•    визначити науковий рівень викладання;

•    вивчити, чи зміг молодий вчитель встановити контакт з дітьми, як складаються його стосунки з класом.

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за  № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949 , наказ по школі від 13 вересня 2019 року  №  172« Про проведення атестації  педагогічних працівників школи у 2019-2020 н. р.»

За перспективним графіком проходження атестації у 2019/2020  навчальному році атестувалися 12 учителів та відповідно до  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», було скориговано графік курсової перепідготовки.

           Протягом 2019-2020 н.р. основними формами самоосвітньої роботи педагогів були: індивідуальна робота над методичною темою, опрацювання методичної літератури, фахових журналів, творчі звіти педагогів, участь у конференціях, наставництво , курси , педагогічне порт - фоліо

Згідно з планом, до 15 березня, вивчалась педагогічна діяльність педагогів, які атестувались, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення навчальних досягнень учнів з предмета, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією, щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов`язків, його участі в роботі методичних комісій , врахування результативності участі вихованців у конкурсах, турнірах, предметних олімпіадах, вивчення самоосвітньої діяльності вчителів.

              Педагоги, які атестувалися у 2019-2020н.р., своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації. 

      З педагогічними працівниками, які проходили атестацію, заступником директора з НВР – Ковтун С.І., проводилась педагогічна діагностика, щодо вивчення рівня професійної майстерності учителя; а також моніторинг результативності роботи педагогічних працівників, їх участі у різноманітних заходах, спрямованих на підвищення педагогічної компетентності .

      З метою підвищення рівня професійної культури та педагогічної етики, вчителі, які атестувалися, були учасниками педагогічних рад «Розвиток професійної компетентності педаглого-педагогічних семінарах «Інновації. Освітній потенціал ТРВЗ – сучасної технології навчання творчості», «Плекаємо обдаровану дитину», «Сучасний урок – основа ефективної та якісної освіти», «Управління інноваційною діяльністю в межах реалізації національної програми виховання учнів.

       Всі педагогічні працівники, які атестувалися у 2019-2020 н.р., оформили  порт фоліо – папки, розмістили у власних блогах, та на онлайн-дошці Padlet в яких зібрали матеріали з досвіду роботи та  презентували  їх на   засіданні атестаційної комісії в дистанційному режимі через відео конференцію в Skype.

                     Атестаційні матеріали за підсумками атестації оформлені згідно вимог. Конфліктних ситуацій під час проведення атестаційного періоду в КЗО «СЗШ № 40»ДМР не виникало.

         Всі атестуючі вчителі були ознайомлені  із «Положенням про атестацію педагогічних працівників», графіком вивчення досвіду роботи, графіком проведення відкритих уроків, перспективним планом атестації, графіком курсів підвищення кваліфікації педагогів, результатами атестації.

       Таким чином, в роботі  з атестації педагогічних кадрів у школі відокремлюються такі позитивні інноваційні елементи:

■            проведення атестаційних засідань з використанням інтерактивних форм і методів;

■            складання та вдосконалення педагогічного порт фоліо (паперового та електронного), інтернет-ресурсів, що є основною формою узагальнення власного педагогічного досвіду з позицій самооцінки.

          Отже, підсумовуючи стан роботи з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 40» ДМР слід зазначити, що всі заходи науково-методичного спрямування, передбачені планом роботи атестаційної кампанії, виконано в повному обсязі. Атестаційний період завершився з такими результатами:

 1. Ковтун С.І., учителю інформатики, встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;
 2. Плахотник О.М., учителю початкових класів, встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;
 3. Клочковій А.В.., учителю української мови та літератури,  встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;
 4. Жидковій Л.Б., учителю художньої культури, встановити 11 тарифний розряд;
 5. Кутєпова Л.С.., учитель математики, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 6. Гунченко О.В., учитель німецької мови, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 7. Музальова Л.А., учитель фізичної культури відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 8. Дригола С.М.., учитель трудового навчання, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 9. Хворостянкіна О.М. учитель початкових класів, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;
 10.  Пухтій Л.П. учитель української мови та літератури, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;
 11.  Лещинська Л.М. учитель математики, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;
 12.  Кулікова Г.Є. учитель англійської мови, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;

                       Аналіз проходження атестації

педагогічними працівниками КЗО «СЗШ № 40» ДМР

Результативність

Відповідає 11

тарифному розряду

Кваліфікаційні  

      категорії

Педагогічні звання

   

II

Вища

вчитель-методист

Встановлення кваліфікаційної категорії/присвоєння педагогічного звання

1

3

   

Відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії/педагогічному званню

   

4

4

Разом

1

3

4

4

Загальна кількість учителів, які пройшли атестацію

12 педагогів

          Таким чином, всього атестовано 12 педагогічних працівників , що складає 27 %  від загальної кількості педагогів. Підвищили кваліфікаційний рівень -  4  працівники, що складає  33 %  від  кількості атестованих.

Присвоєно: 

                         «спеціаліст II категорії» - 3 (6.3%)

                         «тарифний розряд» - 1 (2%)

                         Підтвердили відповідність:

- раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 4 (8.3%)

- присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  раніше присвоєному педагогічному званню «учитель – методист» - 4 (8,3%)  

       Педагогічні працівники, які б знизили кваліфікаційний рівень за поданням адміністрації або власним бажанням  - не було.

Педагогічних працівників, які атестувалися позачергово -  4, 

Лопатіну Д.М. не встановлено ІІ кваліфікаційну категорію, у зв’язку з невідповідністю вимогам.

 Атестаційна кампанія у школі  проходила відкрито, з дотриманням норм та правил проходження атестації, конструктивно та результативно.

        Отже, атестація педагогічних працівників не тільки успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенденцію до зростання якісного складу педагогічного колективу, а й закріплює системну та ефективну роботу педагогічного колективу в режимі інноваційних змін, забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та  конкурентоспроможності педагогів у контексті сучасного суспільно - професійного устрою. 

Позитивний результат:

■     глибоке всебічне вивчення діяльності вчителів, які атестуються;

           ■      підвищився рівень оформлення і зміст робочих методичних матеріалів,   які представляють педагогічні працівники на розгляд атестаційної комісії І рівня ( за бажанням);

          ■     об'єктивне   оцінювання роботи вчителя сприяє баченню перспективи подальшого розвитку школи;

          ■  допомагає педагогічному колективу підвищувати рівень освітніх послуг навчання й виховання учнів.

              Адміністрація отримує різнобічну інформацію про роботу навчального закладу,залучаючи педагогічний колектив до самооцінки професійної майстерності,. Це формує почуття причетності та відповідальності кожного педагога за результати діяльності, розширює можливість впливу на якість навчально-виховного процесу.

Підвищення кваліфікації

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Важливо, щоб школа не примушувала учнів пристосовуватися до своїх планів і новацій, бажань і можливостей учителів, а, навпаки. Саме над цим і працює наш педколектив, члени якого постійно підвищують свій професійний рівень на курсах кваліфікації.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% від запланованої кількості.

  У період вересень – травень  2020 року підвищили кваліфікацію  на базі  КВНЗ «ДАНО» 5 педагогічних працівників, з них: 

Плахотник О.М.,Стороженко Н.В.,Лопатін Д.М.,Музалова Л.А.,Клочкова А.В

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми навчання на період пандемії корона вірусу в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та  успішно оволоділи знаннями, щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у навчально-виховному процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. 

САМООСВІТА

вчителів КЗО «СЗШ № 40» ДМР

під час дистанційного навчання (12.03 – 29.05.2020 р.)

На достатньому рівні вчителі під час карантину підвищили свою кваліфікацію отримавши сертифікати

№ з/п

П.І.Б. вчителя

кількість сертифікатів

кількість годин

1

Стороженко Н.В.

3

70

2

Андрущишина Н.Є.

5

10

3

Бачуріна Я.О.

2

81

4

Бегма Л.В.

6

70

5

Вінник О.Р.

3

6

6

Волчкова С.І.

-

-

7

Гавриш А.А.

-

-

8

Гребенюк Л.А.

-

-

9

Грицан Л.В.

7

14

10

Гунченко О.В.

4

8

11

Дригола С.М.

2

4

12

Дяченко Г.Ф.

6

12

13

Жидкова Л.Б.

-

-

14

Золотухіна Н.В.

2

4

15

Каряка К.А.

2

4

16

Ковтун С.І.

9

86

17

Клочкова А.В.

1

15

18

Кравченко В.О.

6

20

19

Кулікова Г.Є.

-

-

20

Лещинська Л.М.

5

12

21

Лопатін Д.М.

-

-

22

Малашина І.С.

2

4

23

Мартинюк Т.К.

-

-

24

Музальова Л.А.

2

4

25

Плахотник О.М.

2

4

26

Проценко А.В.

5

37

27

Пухтій Л.П.

2

4

28

Сирих Т.В.

1

60

29

Сірченко С.І.

1

2

30

Снітка Н.А.

29

33

31

Стребуль Т.М.

6

34

32

Хворостянкіна О.М.

2

4

33

Цебенко А.В.

4

150

34

Чернікова О.В.

4

8

35

Чуб Н.І.

6

138

36

Яніцька А.С.

4

124

 

 

Самоосвітня робота вчителів була спрямована на вивчення, активізацію, формування та розвиток ключових компетентностей учнів та шляхи здійснення компетентнісного підходу в процесі викладання в школі.

Методична робота

 

 Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року  і була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи. Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

 • педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;
 • шкільні методичні комісії спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання ;
 •  «Школа молодого вчителя»  координує діяльність молодих педагогів.

Мета методичної роботи у 2019-2020 н. р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя

Були видані накази по школі № 132від 04 вересня 2019 року                                             «Про організацію  методичної  роботи у 2019/2020 навчальному році», та наказ № 85 від 21 серпня 2019 року  «Про призначення голів методичних комісій школи, доплату та організацію роботи методичних комісій »

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада;        предметні комісії вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми.

Освітній процес у школі організовували 6 методичних комісій :

 • українська мова та література, історія, правознавство – Гребенюк Л.А.;
 • початкова школа, зарубіжна література – Хворостянкіна О.М.;
 • іноземна мова – Гунченко О.В.;
 • математика, інформатика – Лещинська Л.М.;
 • біологія, хімія, географія, фізика, астрономія – Дуплій О.М.;
 • фізична культура, трудове навчання, креслення, ОТМ, музика –     Степаненко О.К.;

Педагогічні працівники школи працювали над науково-методичною проблемою «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища та соціалізації навчально- виховного процесу через запровадження інформаційних технологій ».

В роботі над науковою проблемою  визначили наступні   пріоритетні напрямки на 2019-2020н. р.:

 • підвищення якості освіти (продовжити системну роботу щодо формування в учителів нового педагогічного мислення, готовності сприйняти і використовувати в роботі компетентнісний підхід, продуктивні, особистісно-розвивальні технології, сучасні педагогічні ідеї, перспективний педагогічний досвід;  упроваджувати сучасні інформаційні ефективні технології аналітичної діяльності, здійснювати управління якістю освіти на основі даних базового моніторингу;  забезпечити методичний супровід стандартизації базової та повної загальної середньої освіти, до профільного навчання в основній школі, профільного навчання в старшій школі; провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з , фізики,  хімії, біології, географії, забезпечення вчителями досягнення всіма учнями рівня держаного стандарту освіти, створення умов для навчання на академічному та профільному рівнях учням з високими навчальними можливостями; провести експертизу нових освітніх технологій і методик, які використовують учителі; підготувати рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів, організації домашньої самостійної роботи , дотримання режиму праці та відпочинку; підготувати рекомендації  для молодих і з малим досвідом вчителів,  з методики викладання окремих тем програм, з підготовки учнів до предметних олімпіад,  з технологій підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання);
 •  підвищення якості викладання (удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоосвітньої діяльності;  створювати умови для реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості учнів; широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи, засобами навчання розвивати і виховувати національно-патріотичну особистість; вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду; організувати проектну творчу діяльність вчителів);
 • удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями (активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування патріотичної особистості, формування позитивної «Я» - концепції школярів; розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків; реалізація особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого підходів до організації виховного процесу на засадах проектної педагогіки; співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями)

      Для здійснення цієї роботи вирішувалися наступні завдання:

 1. Неухильно виконувати Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного  підходу до навчання учнів.
 2. Всебічно, комплексно проаналізувати результативність навчально-виховного процесу в школі з метою виявлення загальних та окремих проблем його організації.
 3.  Вести самоосвітню діяльність щодо зростання рівня теоретичних знань з питань формування навченої, впевненої та успішно соціалізованої в громадському суспільстві особистості.
 4. Забезпечувати досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створювати належні умови для навчання на високому рівні учнів з високими навчальними можливостями.
 5. Вивчити ступень розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя.
 6. Підготовити аналітичний матеріал  для обговорення педагогічним колективом.
 7. Надавати рекомендації  учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку.
 8. Продовжувати працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через впровадження  життєзберігаючих технологій навчання.
 9. Підготувати, провести і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня, його компетентносте й для успішної соціалізації в суспільстві.
 10. Спрямувати роботу ШМК на підвищення якості навченості учнів під час дистанційного навчання на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки,  через технологізацію навчального процесу і впровадження  навчання на платформі Гугл Клас, використовуючи різні інтернет-ресурси.

          Учителі ШМК неухильно виконують Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного  підходів до навчання учнів. Членами ШМК були опрацьовані вимоги нормативно – правових документів МОН України, ДАНО щодо викладання предметів у 2019/2020 навчальному році.  В практичній діяльності постійно використовується компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання учнів, методологія комп’ютерного навчання,  продуктивні технології, інтерактивного навчання які спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності та якості освіти.

         Для реалізації напрямків,   протягом   2019-2020 навчального року було проведено 5-7 засідань ШМК, з них 2 засідання он-лайн на платформі «Скайп», у зв’язку  з переходом  на дистанційне навчання з 12.03.20- 29.05.20р.  на яких обговорювалися наступні  питання:

 • Затвердження плану роботи ШМК на 2019-2020 н. р., завдань ШМК на 2019-2020 н. р.
 • Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(Наказ МОН України №371 від 05.05.08р.)та вимог щодо оцінювання письмових робіт учнів
 • Про наслідки ДПА за 2018-2019 навчальний рік.
 • Підготовка і участь учнів в конкурсах  «Левеня», « Геліантус », «Колосок», « Патріот», « Соняшник», « Бобер», « Кенгуру»
 • Предметні тижні.
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами позакласної роботи.
 • Упровадження інноваційних форм і методів.
 • Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад
 • Обговорення та затвердження  завдань шкільних олімпіад.
 • Використання інноваційних методів національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу
 • Аналіз і самоаналіз уроку
 • Аналіз результатів шкільної олімпіади, та  підготовки  та участі в районнійі міській олімпіаді.
 • Пробне ЗНО
 • Обговорення індивідуальних фахових та методичних тем учителів.
 • Обмін досвідом роботи зі здібними та обдарованими дітьми
 • Визначення методів та форм роботи з обдарованими дітьми
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі, як засіб їх соціалізації
 • Використання ігрових моментів під час вивчення предметів, для успішної соціалізації особистості.
 • Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти     
 •  Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 і 11 класів у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання
 • Використання методу навчальних проектів під час навчально-виховного процесу
 • Індивідуальна робота учнів на уроках
 • Дослідницька робота учнів на уроках
 • Про виконання навчальних програм та річних контрольних робіт за текстами адміністрації школи
 • Підсумки роботи ШМК на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки учнів.
 • Організація робіт по підготовці навчальних кабінетів до роботи в новому навчальному році.
 • Аналіз відкритих уроків, проведених членами  ШМК за навчальний рік.
 • Роль предметів природничого циклу  в становленні особистості учня.
 • Організація навчального процесу природничого циклу під час дистанційного навчання, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості знань, використовуючи різні платформи та інтернет ресурси.
 • Самоосвіта вчителів та підвищенні рівня кваліфікації членів ШМК. 
 • Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної кафедри на наступний навчальний рік.

Була організована системна підготовки учнів до І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Вчителі склали індивідуальні плани подолання недоліків, виявлених результатами вхідних діагностичних контрольних робіт, було продовжено моніторингові відстеження якості навченості учнів з наступним аналізом результатів та їх використанням для корекції навчального процесу.

          Кожен вчитель працював над обраною власною підтемою проблемної теми, розуміючи, що основна мета освіти - всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Створено певні педагогічні умови на уроках шляхом добору прийомів і методів контролю, що стимулюють учнів до ефективної навчальної діяльності,  доброзичливу атмосферу, затишне комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості, цінуючи унікальність і своєрідність один одного.

Належна увага приділялася  виконанню завдань розвивального, творчого, дослідницького характеру.

Приділяється належна увага розвитку самоосвітніх навичок учнів.

Реалізовані критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені Державними стандартами освіти, об’єктивно оцінюються навчальні досягнення учнів.

Були надані рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку під час дистанційного навчання.  На жаль, батьки учнів, яким потрібна реальна допомога, не дотримуються наданих рекомендацій.

  Вчителі ШМК  виявляють творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи учнів до позакласної роботи .

Були проведені предметні тижні в 1 семестрі :

 • Всеукраїнський тиждень права «Права людини понад усе»  

Під час проведення тижня права були запрошені фахівці зДніпровського гуманітарного університету

 • Тиждень іноземних  мов.         

Тиждень іноземних мов відбувся у грудні 2019 року. Традиційно  під час тижня учні школи готували та знайомилися з проектними роботами. Під час тижня вчителі проводили позакласні заходи та нестандартні уроки. Учні здійснили віртуальні подорожі. 

  Між засіданнями відбулися відкриті уроки «Тиждень педагогічної майстерності»   та заходи за планом тижня

 Вчитель Гунченко О.В. іноземних мов провела: “ Свято алфавіту”, майстер-клас з виготовлення міні-книжечок підказок, “Казковий калейдоскоп”, де були показані казки “ Ріпка” та “ Рукавичка”, флешмоб з виготовлення “ Адвент календаря”, урок-квест “ У пошуках скарбів”.

Вчитель Снітка Н.А. протягом тижня представила презентацію кліпу французькою мовою, уроки-презентації “ Подорож до Франції”, “ Мої улюблені розваги”.

Вчитель Кулікова А.Є. влаштувала виставу “Ріпка”, провела урок-бесіду “ Сімейні цінності”, урок “ Святкування Нового року та Різдва”.

Вчителем Кармазіної М.М. були проведені урок “ Улюблені телепрограми”, “ Хобі. Вільний час”.

Вчитель Волчкова С.І. проводила урок “ Домашні обов`язки”

Протягом всього тижня вчителі організовували конкурси на краще декламування віршів іноземною мовою, перегляд фільмів та мультфільмів на різних мовах, також відбулися: виставка сувенірів з різних країн світу та речей з символікою країн, нестандартні уроки: уроки-змагання, уроки-подорожі, уроки-вікторини.

Зміст роботи полягав в психологічному, організаційному, науково-методичному й матеріально-технічному забезпеченні умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми, опануванні навичками впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності, вивченні рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку. З цією метою проведені такі колективні форми роботи:

 • круглий стіл «Особливості методики та технологізації освітнього процесу в умовах реалізації Концепції «НУШ» (доповідач Андрущишина Н.Є, Хворостянкіна О.М)
 • психолого-педагогічний семінар «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами»(доповідач Кравченко В.О);
 • «Форми співробітництва вчителя і учнів у процесі навчання на уроках суспільно-гуманітарного циклу», під час якого вчитель історії, Гавриш А.А., виступив із доповіддю.
 • Вчитель української мови та літератури Клочкова А.В. у формі стислої доповіді розповіла про «Використання на уроках творчих вправ, пов’язаних з розвитком мислення учнів».

Гавриш А.А. провів відкритий захід «Лицарський турнір» для учнів 7-их класів, готував учнів до участі в конкурсі «Джура». Вчитель технологій Дригола С.М., провела відкритий урок на тему: «Захист проекту по в’язанню спицями, в’язання чохла для чашки». Гребенюк Л.А. організувала і провела конференцію з учнями 10 класу до Міжнародного Дня писемності.     

Значна увага під час роботи ШМК української мови та літератури  приділялася утвердженню культу рідного слова. Цьому сприяють проведення різноманітних конкурсів та лінійок до Дня писемності, Дня рідної мови, проведення тижня української мови та літератури, тижня історії, Шевченківського тижня, позакласних заходів з предмету.  Пухтій Л.П. підготувала виставку робіт учнів за творами Т.Шевченка «Кобзарі» різних років видання.

Тиждень фізики, вчитель Дуплій О.М. (18.11.19 – 22.11.19).

 Заплановані тижні з інших предметів у зв’язку введення карантину і переходом на дистанційне навчання перенесені на наступний навчальний рік.

Вчителі ШМК особливу увагу приділяють підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.  Так, вчителі фізики Дуплій О.М.. та хімії Стороженко Н.В. для якісного проведення лабораторних та практичних робіт при відсутності необхідного обладнання активно використовують віртуальні лабораторії, вчитель географії Кравченко В.О. та вчитель математики Резцова Т.С. використовують інтерактивне обладнання. Вчителі  ШМК  постійно контролюють дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.    

Діяльність педагогів спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. 

         Впродовж  2019-2020 н. р.  вчителі відвідували районні, обласні   семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем згідно з перспективним планом. З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н. р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Особливості методики проведення занять з учнями з особливими потребами. », «Використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і засобів навчання під час дистанційного навчання».

Шкільна документація з методичної роботи ведеться своєчасно, українською мовою, відповідно до нормативних вимог. Вчителі мають змогу користуватися цією документацією.

Методична робота здійснювалася  за такими напрямками: організаційно-педагогічний, інструктивно-методичний, пошуково-дослідницький, впровадження в практику елементів перспективного педагогічного досвіду.

Адміністрація школи постійно здійснює керівництво методичною роботою і контроль за її проведенням.

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів загалом, але і досягнення кожного учня. Прикро зазначити, що є учні, які закінчили навчальний рік з початковим рівнем знань з окремих предметів

Протягом останніх років школа ефективно працює над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО.

Проводилась певна робота щодо інформування учнів 11 класу та їхніх батьків щодо вступної кампанії 2020 року до вищих навчальних закладів та участі в ЗНО. Проведена роз’яснювальна робота серед учнів 11 класу та їх батьків щодо процедури реєстрації на ЗНО у 2020 році, учні та батьки ознайомлені з графіком проведення ЗНО у 2020 році.

Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, міського управління освіти

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як взаємовідвідування уроків( вчителі старшої школи відвідали уроки в 4-х класах за програмою « Інтелект України»), майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. З цією метою проведено спілкування на тему «Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності».     

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2019-2020 навчального року був виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

 • окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не залучали їх до участі в альтернативних олімпіадах, що проводились у місті;
 • відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатня робота зі здібними учнями, не завжди враховуються психологічні особливості дітей.
 • Не проводиться робота з розробки нових авторських навчальних програм.
 • педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»;
 • керівниками предметних комісій не налагоджено роботу з випуску методичних рекомендацій учителям;
 • педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях.

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

  Обдарована дитина -   це дитина, яка вміє  творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Головне завдання  для  вчителя  - створити  умови  для  розвитку  творчого  потенціалу   обдарованих  учнів. 

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

В 2019-2020 н.р. в жовтні-листопаді 2019 року були  проведені шкільні етапи  Всеукраїнських олімпіад  з усіх предметів. Було проведено І етап предметних олімпіад з хімії (8 учнів), біології (8 учнів), фізики (60учнів) онлайн – олімпіада на платформі «На урок»,  географії (5 учнів).

З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді  для участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін направлені команди нашої школи

          В ІІ етапі (районний рівень) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін отримали призові місця – 11 учнів  школи (1,4 %)

За результатами районних олімпіад – ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  нагородити грамотами учнів школи, які посіли призові місця, а саме:

Прізвище, ім’я

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

 1.  

Душейко Єгор

8-Б

Математика

ІІІ

Резцова Т. С.

 1.  

Долгов Захар

11

 Географія

І

Стребуль Т.М.

 1.  

Горкава Владислава

9-А

Географія

ІІ

Кравченко В.О.

 1.  

Батуріна Яна

10

Географія

ІІ

Кравченко В.О.

 1.  

Цебенко Єлизавета

9-А

Географія

ІІ

Кравченко В.О.

 1.  

Гуцалюк Наталія

9-Б

Іноземна мова

ІІ

Кулікова А. Є.

 1.  

Дідовець Дарина

4-А

Конкурс ім. П.Яцика

ІІ

Хворостянкіна О. М.

 1.  

Вітренко Катерина

10

трудове навчання

ІІІ

Степаненко О. К.

 1.  

Вітренко Катерина

10

Географія,

І

Кравченко В.О.,

 1.  

Лисун Юлія

10

Трудове навчання

І

Степаненко О.К.

 1.  

Волощук Євгенія

8-А

Трудове навчання

І

Степаненко О.К.

 

За плідну роботу з розвитку творчих здібностей учнів, підвищення їхніх навчальних можливостей оголосити подяку вчителям, учні яких посіли призові місця. Учні школи приймали участь у Всеукраїнських олімпіадах з української мови,біології, та історії, але призових місць не посіли.

Учні з задоволенням брали участь в конкурсах «Гринвіч», “ Орлятко”,

« Бобер», « Кенгуру»,  та он-лайн олімпіади “ Всеосвіта” , метою яких є пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до іноземної мови та культури  країн, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності , допомога учням старших класів в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю.  Вчителі  ШМК  взяли активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, а саме: у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня 2020» - всого  45 учнів,у зв’язку дитанційного навчання приймало участь 7 учнів 11 класу (он-лайн), для інших учнів конкурс відбудеться у вересні на початку нового навчального року 2020-2021  під керівництвом вчителя фізики Дуплій О.М.,

 у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок осінній - 2019»  - приймало участь 118 учнів під керівництвом вчителя біології Чернікова О.В.,

у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус 2019 - осінь» - приймало участь 120 учнів, з них  35 учасника, показали відмінний і добрий результат, 43 учасника отримали грамоти за навчальні досягнення з окремих предметів. Під керівництвом вчителя географії Кравченко В.О. Учні школи є активними учасниками конкурсів «Соняшник» та «Патріот».

Учні школи є активними учасниками конкурсів «Соняшник» та «Патріот».

 

Результати всеукраїнських конкурсів,турнірів за 2020 рік:

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2006

2

13

2

17

2007

3

14

0

17

2009

2

0

20

22

2010

3

15

7

25

2011

2

19

3

24

2012

0

19

29

48

2013

0

27

39

66

2014

0

31

58

89

2015

1

38

23

62

2016

4

24

60

88

2017

11

49

49

109

2018

12

51

88

151

2019

8

35

60

103

2020

       

 

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2006

2

13

2

17

2007

3

14

0

17

2009

2

0

20

22

2010

3

15

7

25

2011

2

19

3

24

2012

0

19

29

48

2013

0

27

39

66

2014

0

31

58

89

2015

1

38

23

62

2016

0

38

41

53

2017

0

10

30

40

2018

2

28

10

40

2019

8

35

65

103

2020

     

45

 

Природничий конкурс «Колосок»

 

Золотий

Срібний

Колосок

Всього

2008

0

12

6

18

2009

6

44

10

60

2010

1

20

20

41

2011

0

25

36

61

2012

0

43

8

51

2013

0

3

8

11

2014

1

19

1

21

2015

1

18

23

42

2016

2

27

30

59

2017

0

17

43

60

2018

1

46

37

84

2019

20

30

50

100

2020

9

79

30

118

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

 

Золотий

Срібний

Бронзовий

Учасник

Всього

2011

0

0

3

79

82

2012

0

0

10

84

94

2013

0

1

0

50

51

2014

0

0

1

83

84

2015

0

0

0

45

45

2016

1

0

0

53

54

2017

0

0

0

52

52

2018

0

1

1

53

55

2019

0

0

3

24

27

2020

         

Всеукраїнська гра «Соняшник»

 

Диплом перем. в поч. школі

Диплом І ступення

Диплом ІІ ступення

Диплом ІІІ ступення

Учасник

Всього

2012

 

0

0

0

15

15

2013

 

2

2

0

47

51

2014

 

2

4

0

47

53

2016

 

1

2

2

34

39

2017

7

1

7

11

46

72

2018

8

3

6

10

57

84

2019

5

0

6

0

59

70

2020

           
                       

 

 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності

«Бобер»

Рік

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2011

5

0

5

10

2012

3

2

2

7

2013

4

3

1

8

2014

3

3

2

8

2015

2

3

0

5

2016

1

4

1

6

2017

0

4

5

9

2018

5

1

2

8

2019

2

1

1

4

2020

6

4

0

10

 

 

Міжнародна гра «Геліантус»

 Рік

Диплом І ступення

Диплом ІІ

ступення

Сертифікат

учасника

Диплом ІІІ ступення

Грамота

Диплом  переможця шкільного рівня

Сертифікат учасн.

Всього

2015

12

26

28

14

15

21

116

2016

 

1

13

60

29

16

119

               

2018

1

10

29

33

2

43

118

2019

4

3

25

33

2

22

89

2020

5

12

13

54

20

23

123

Міжнародний конкурс « Орлятко»

Рік

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2019-20

3

2

19

24

 

 

Треба зазначити, що кількість бажаючих прийняти участь у конкурсах помітно знизилася через брак коштів у батьків та неспроможність оплати благодійного внеску учасниками.

Щодо участі учнів в конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України помітно, що робота проводилась не на  достатньому рівні. У 2019-2020 навчальному році участь у даному конкурсі  учні нашої школи не брали участі. Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2019-2020 навчальному році була проведена недостатня робота з виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Близько 50 % учнів стали учасниками районних, обласних, всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо. Але результати, яких досягли учні, недостатньо високі. Це свідчать про несистематичну роботу педагогічного колективу щодо роботи з обдарованою молоддю. Не всі шкільні методичні комісії проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних турнірах та конкурсах.

           На нараді при директорові ( протокол № 7 від23.12.20)заслуховувалося питання про поліпшення роботи з обдарованими дітьми.

Недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2020/2021 навчальному році:

 • недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до районних олімпіад та турнірів;
 • не досить ефективно працюють факультативи;
 • недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої академії наук;
 • несистематично проводиться позакласна робота з предметів: вікторини, конкурси, КВК, інтелектуальні ігри тощо;
 • не досить організовано проводяться предметні тижні методичних комісій вчителів-предметників.

Заступникам директора з навчально – виховної роботи  Резцовій Т.С. під час проведення нарад та засідань постійно контролювати роботу вчителів школи з обдарованими дітьми в наступному році, практикувати виступи про досвід роботи найрезультативніших з них,рекомендувати і надалі залучати талановиту молодь школи до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, контролювати роботу позакласних гуртків та шкільних секцій.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА:\

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. У відповідності до річного плану роботи у школі на 2019/2020н.р., у КЗО «СЗШ № 40» заступниками директора з НВР Резцовою Т. С.  та Ковтун С.І здійснювався аналіз та узагальнення даних щодо рівнів навчальних досягнень учнів,було проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової,об’єктивність  оцінювання знань учнів та формування шляхів корекції у подальшій роботі, визначення навчальних предметів, які викликають найбільші утруднення в учнів під час освітньої діяльності. За підсумками 2019/2020 н. р. у школі ми маємо наступну картину успішності учнів за рівнями досягнень:

Клас

К-сть учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1 – 3

к-сть

%

4 – 6

к-сть

%

7 – 9

к-сть

%

10 – 12 к-сть

%

2-4-ті

184

1

0,5%

43

23,4%

102

55,4%

38

20,7%

5-9-ті

354

8

2,3%

167

47,2%

135

38,1%

44

12,4%

10-11-ті

62

2

3,2%

34

54,8%

24

38,7%

2

3,2%

3-11-ті

600

11

1,8%

244

40,7%

261

43,5%

84

14,0%

 

Виходячи з вищезазначених даних можна констатувати той факт, що якість  знань  (високий та достатній рівні навченості) в цілому по школі  дорівнює 57,5% ( минулого навчального року – 57%.), що на 0,5 %  вище.

Доцільним буде відстежити та порівняти результативність діяльності учнів школи в цілому та які класні керівники спрацювали найкращим чином у форматі «Учень-вчитель-батьки»:

Клас

Вчитель

Якість знань за рік

3-А

Чуб Н. І.

91,4%

3-Б

Сирих Т. В.

84,8%

3-В

Яніцька А.С.

62,9%

4-А

Хворястянкіна О. М.

75,9%

4-Б

Сірченко С. І.

56,0%

4-В

Плахотнік О. М.

81,5%

5-А

Снітка Н. А.

65,7%

5-Б

Кармазіна М. М.

47,2%

6-А

Лещинська Л. М.

85,7%

6-Б

Кулікова А. Є.

54,8%

6-В

Дяченко Г.Ф.

43,3%

7-А

Кравченко В. О.

45,7%

7-Б

Гунченко О. В.

31,4%

8-А

Дуплій О. М.

56,7%

8-Б

Клочкова А . В.

36,4%

9-А

Музальова Л. А

33,3%

9-Б

Пухтій Л. П.

51,9%

10

Мартинюк Т. К.

47,1%

11

Стребуль Т. М.

35,7%

 

Вищезазначені дані демонструють картину, низький показник рівня навченості  в слідуючих класах 11,9-А, 8-Б, 7-Б .Стабільно високих показників рівня навченості досягли учні 3-А, 3-Б,  4-В, 4-А, 6-А, 5-А класів.Але не можна не зазначити, що потенціал школи має певний резерв. Тобто, існує певний відсоток учнів, які мають 1-2 предмети, корекція яких дозволила б перейти учню у більш позитивну зону розвитку (більш високий рівень: з середнього – в достатній, з достатнього - у високий).

Клас

                                           Прогноз

Високий рівень

Достатній рівень

3-А

6

2

3-Б

1

2

3-В

-

3

4-А

2

4

4-Б

3

-

4-В

4

1

5-А

3

6

5-Б

2

3

6-А

1

3

6-Б

-

4

6-В

1

3

7-А

1

8

7-Б

-

4

8-А

-

6

8-Б

1

2

9-А

1

3

9-Б

-

1

10

1

4

11

2

4

Всього:

29

63

 

Тобто, якщо провести своєчасну та якісну корекційну роботу у наступному навчальному році можна буде говорити про загальне підвищення якості знань по школі. Особливо слід звернути увагу на потенціал учнів достатнього рівня. В цілому по школі 92 учнів можут ь підвищити рівень знань на високий і достатній

Особливо слід звернути увагу вчителям-предметникам на 5-А, 7-А, 8-А.

Пишаємося нашими відмінниками   у  2019-2020 н. р.

№ з/п

П.І.Б. учня

Клас

 1.  

Пронь Валерія Юріївна

3-А

 1.  

Огієнко Дарʼя Сергіївна

3-А

 1.  

Баранова Дар’я Євгеніївна

3-А

 1.  

Баранов Юрій Євгенійович

3-А

 1.  

Буньковський Даниїл Дмитрович

3-А

 1.  

Гетьман Катерина Олександрівна

3-А

 1.  

Горб Кристина Євгенівна

3-А

 1.  

Зозуля Микола Віталійович

3-А

 1.  

Додатко Артем Анатолійович

3-Б

 1.  

Долгополов Євген Геннадійович

3-Б

 1.  

Ковальський  Гліб  Дмитрович

3-Б

 1.  

Кравцова  Анастасія  Вікторівна

3-Б

 1.  

Латисюк Іван Андрійович

3-Б

 1.  

Чередник Вероніка Віталіївна

3-Б

 1.  

Бурмака Анастасія Романівна

3-Б

 1.  

Шаліхман  Дмитро  Олександрович

3-Б

 1.  

Сірченко Юлія Володимирівна

3-В

 1.  

Сніщенко Маргарита Сергіївна

3-В

 1.  

Півоварова Анна Вікторівна

3-В

 1.  

Резцова Софія Дмитрівна

3-В

 1.  

Сосновський Кіріл Євгенович

3-В

 1.  

Дідовець Дарина Юріївна

4-А

 1.  

Івкіна Вероніка Костянтинівна

4-А

 1.  

Моня Богдана Романівна

4-А

 1.  

Ткаченко Рінат Русланович

4-А

 1.  

Федько Софія Миколаївна

4-А

 1.  

Цапко Таїсія Артемівна

4-А

 1.  

Яковець Віталій Олександрович

4-А

 1.  

Вівташ Андрій Романович

4-Б

 1.  

Мешков Денис Русланович

4-Б

 1.  

Федоненко Тимур Ігорович

4-Б

 1.  

Волнянський Тимур Андрійов

4-В

 1.  

Шмерига Аміна Дмитрівна

4-В

 1.  

Романюк Микита Романович

4-В

 1.  

Чупринка Уляна Олегівна

4-В

 1.  

Колеснипк Микола Сергійович

4-В

 1.  

Гнєзділова Віолетта Володимирівна

4-В

 1.  

Деркач Роман Сергійович

5-А

 1.  

Володічев Дмитро Володимирович

5-А

 1.  

Куц Надія Миколаївна

5-А

 1.  

Субботін Владислав Андрійович

5-А

 1.  

Самчук Микола Олексійович

5-А

 1.  

Шишко Катерина Сергіївна

5-А

 1.  

Івченко Дар’я Олександрівна

4-Б

 1.  

Захарова Анастасія Денисівна

4-Б

 1.  

Михалевич Анастасія Сергіївна

4-Б

 1.  

Рибаков Ілля Сергійович

4-Б

 1.  

Гудинова Діана Русланівна

6-А

 1.  

Зозуля Артем Віталійович

6-А

 1.  

Зюкіна Марія Вікторівна

6-А

 1.  

Колесник Анастасія Сергіївна

6-А

 1.  

Левицька Марія Ігорівна

6-А

 1.  

Малиш Катерина Дмитрівна

6-А

 1.  

Миронович Назар Богданович

6-А

 1.  

Орлов Максим Олегович

6-А

 1.  

Перепелиця Анастасія Вячеславівна

6-А

 1.  

Пухальська Ярослава

6-А

 1.  

Рикова Софія Олександрівна

6-А

 1.  

Янчук Сніжана Русланівна

6-А

 1.  

Шмерига Неллі Дмитрівна

6-Б

 1.  

Шмерига Філіпп Дмитрович

6-Б

 1.  

Ємець Діана Ігорівна

6-В

 1.  

Рябчинська Софія Сергіївна

6-В

 1.  

Сєроєдов Денис Володимирович

7-А

 1.  

Хрустальова Анастасія Павлівна

7-А

 1.  

Маренич Іван Валерійович

7-А

 1.  

Афоніна Марія Євгенівна

7-Б

 1.  

Гунченко Софія Олегівна

7-Б

 1.  

Шавлай Олександра Валеріївна

8-А

 1.  

Супенко Дар’я Геннадіївна

8-А

 1.  

Волощук Євгенія Вячеславівна

8-А

 1.  

Шкуро Єлизавета Сергіївна

9-А

 1.  

Цебенко Єлизавета Сергіївна

9-А

 1.  

Кащенко Владислава Віталіївна

9-А

 1.  

Горкава Владислава Володимирівна

9-А

 1.  

Качан Олена Едуардівна

9-Б

 1.  

Шмерига Анастасія Дмитрівна

9-Б

 1.  

Шмерига Єва Дмитрівна

9-Б

 1.  

Бирюк Анастасія Петрівна

9-Б

 1.  

Гуцалюк Наталія Володимирівна

9-Б

 1.  

Долгов Захар Дмитрович

10

 

Всім учням, які  закінчили на відмінно  видано похвальні листи, або свідоцтва з відзнакою.

Як видно з даних таблиці, найкращих результатів у навчанні досягли учні початкових класів, на високому та достатньому рівні навчається  345 учнів, що становить 58%.

Найнижчий показник якості знань учнів у 7-Б класі-31,4%,, 5-б клас-47%, 8-Б клас-36,4%, 9-А- 33,3%, 10-47,1% , 11 клас- 35,7%.  Оцінювання  навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

       Аналіз успішності учнів  3-11 класів за 2019/2020  навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності   по класах,  намітити шляхи їх подолання.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але  більшість школярів  не справляються із завданнями  високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування  теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в  тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

    Головним у навчально – виховному процесі адміністрація школи та педколектив вбачають у формуванні у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації. Ми прийшли до висновку, що будь – яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері навчально – виховної діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого - фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного  навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні  та індивідуальні потреби. А ця здатність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню.

 

ДПА в 4-х,9-х,11-х класах

             Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 338-р, пункту 3 розділу І,  пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 року № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»,  листа Міністерства освіти і науки України «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 навчального року» від 22.06.2020 № 1/9-338 та з метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, учні 4-х,9-х класів,11-х, які завершували здобуття початкової та базової  та повної загальної середньої освіти.згідно наказу по школі №49 від 01.04 та наказу №---------- були звільні у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації. Класний керівник 11 класу Стребуль Т.М. проінформувала учнів 11 класу та їх батьків про те, що:

- Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.

- Повнолітні здобувачі освіти або один з батьків чи інших законних представників неповнолітніх здобувачів освіти, які виявлять бажання проходити ДПА, повинні  були подати письмову заяву у довільній формі до закладу освіти до 24.06.2020 р.

-Для вступу до закладів вищої освіти у 2020 році, незважаючи на звільнення від ДПА, обов’язкове проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

28 учнів 11-го  класу скористалися правом та  подали заяви до школи про небажання проходити ДПА у формі ЗНО.

Інформація про стан реєстрації учасників ЗНО

Кількість випускників, які пройшли реєстрацію на ЗНО-20

Кількість учнів,які будуть проходити ЗНО з предмету

Укр.. мова

математика

Історія України

географія

фізика

біологія

Англійська мова

 

 

28

28

11

24

 

1

6

 

 

 

Результати ЗНО з української мови: ( 3 учні не здавали )

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

25

1

4%

10

40%

12

48%

2

8%

44%

92%

 

Результати ЗНО з історії України: ( 2 учня не здавали )

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

22

4

18%

4

18%

14

64%

0

0%

36%

100%

Результати ЗНО з біології  ( 2 учня не здавали ):

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

4

0

0%

0

0%

3

75%

1

25%

0%

75%

 

Результати ЗНО з математики  :

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

11

0

0%

3

27%

5

43%

3

27%

27%

73%

Результати ЗНО з фізики :

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

1

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0%

100%

Відсоток відповідності результатів річного оцінювання навчальних досягнень учнів школи та ЗНО з тих самих предметів співпадає.

Аналіз виховної роботи за 2019-2020 н.р.

 

На  виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243  «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листа МОН України №1/9-523 від 16.08.2019 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» виховання учнів у здійснювалося в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювало весь навчально-виховний процес, ґрунтувалося на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства і держави.

Керуючись  Законом України «Про загальну середню освіту», відповідно до  Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.10.2017.№743-р,  наказу   Міністра освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 ( у редакції наказу МОН від 29.07.2019 №1038, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 « Про запобігання поширенню на території коронавірусу COVID-19”,  листа МОН України від 13.01.2020 № 1/9 – 12 «Щодо посилення роботи з патріотичного виховання учнів та студентів закладів освіти» , наказу Дніпропетровської обласної державної адміністрації департаменту освіти і науки « Про затвердження Плану заходів щодо реалізації громадянсько-патріотичного виховання учнів , вихованців, слухачів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області протягом 2018-2020 років» від 13.02.2018 № 63/0/212-18, Програми розвитку освіти в  місті Дніпрі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.11.2015 р. № 6/70 ( зі змінами), , листа департаменту гуманітарної політики управління освіти Дніпровської міської ради « Про лист повноваженого Президента України з прав дитини»  від 10.04.2020 р. №7/1 914, згідно річного плану школи та плану виховних заходів з учнями 1 – 11 класів, головна мета виховної роботи КЗО «СЗШ№40»ДМР у 2019-2020 навчальному році була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України ,підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує  прав і свобод людини, виховання в  учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання , оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності.

Аналіз стану виховної роботи за  2019-2020 н.р. показав, що робота здійснювалась на основі комплексно – цільового підходу до організації виховного процесу. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню її результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім̓ ї,  родини, людей, до природи, до себе, до праці, до  мистецтва. Згідно Концепції національно – патріотичного виховання виховна робота спрямовувалась на виховних напрямах патріотичного та громадянського виховання.

Питання виховної роботи в школі розглядались:

- на нарадах при директорові: « Організація навчально- виховного процесу», «Про роботу з учнями, схильними до правопорушень»,  «Про соціальний захист дітей у школі», «Про роботу з дітьми пільгового контингенту», «Про стан відвідування учнями школи», «Про роботу класних керівників щодо здійснення диференційованого підходу до роботи з сім’єю. Про взаємодію школи, сім’ї,громадськості», «Про роботу з дітьми девіантної поведінки», «Про стан гурткової роботи в школі», «Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі», «Про роботу класних керівників з попередження дитячого травматизму».

- на педрадах:

 -«Аналіз виховної роботи за 2018-19 н.р», «про попередження дитячого травматизму під час НВП».

(протокол № 1 від 28.08.2019р.)

-«Про забезпечення безоплатним харчуванням учням, які виховуються в сімʼях,що опинилися в скрутному матеріальному становищі»

(протокол № 2 від 11.09.2019р.)

- «Про забезпечення одноразовим харчуванням учнів пільгової категорії», «Національно-патріотичне виховання молоді, як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості»

( протокол № 4 від 04.12.2019р.)

- «Булінг в освітньому закладі. Шляхи його виявлення та попередження і протидія його проявам» «Про сучасні підходи в роботі з обдарованими дітьми. Аналіз роботи педколективу в роботі з обдарованими дітьми за 2019-20 н.р.»

(протокол № 5 від 09.01.2020р.)

- «Фактори ризику насильства в сімʼї»

(протокол № 6 від 12.02.2020 р.)

- «Безпечна поведінка під час літніх канікул» « Положення про стипендію Дніпропетровської державної адміністрації для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

( протокол № 9 від 29.05.2020 р.)

- на засіданнх  ШМК  класних керівників:

Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік, обговорення методичних рекомендацій з питань виховної роботи у 2019-2020 н.р. Попередження травматизму під час НВП.Профілактика булінгу.Протидія   домашньому насильству,                                                                                                                   Сучасні форми роботи з національно-патріотичного виховання.

«Формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, своєї Батьківщини – України». «Сімейне виховання, як гарант морального встановлення особистості».

Згідно з річним планом роботи школи у  педагогічний колектив продовжував працювати над виховною проблемою: «Виховання гармонійно-розвиненої, високоосвіченої, національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення»

Школа працювала за напрямками виховної роботи:

 • Національно-патріотичне;
 • Фізичне;
 • Превентивне;
 • Художньо-естетичне;
 • Родинно-сімейне;
 • Еколого-натуралістичне;
 • Професійна орієнтація.

Пріоритетними напрямками   були :

 • Національно-патріотичне виховання;
 • Робота з обдарованими учнями;
 • Розвиток творчої особистості;
 • Формування навичок здорового способу життя;
 • Роботи з профілактики дитячого травматизму;
 • Робота з профілактики правопорушень.
 • Дистанційна робота під час карантину COVID-19

Реалізація завдань виховної роботи у 2019-2020 н.р. здійснювалась шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

 • Години спілкування (години класного керівника);
 • Технологія колективного творчого виховання;
 • Проектна технологія;
 • Технологія саморозвитку.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:

 1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
 3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного  компетентно  здійснювати виховну діяльність.
 4. Розвиток учнівського самоврядування.
 5. Проведення інформаційно-розʼяснювальної роботи серед учасників освітнього процесу щодо заходів, направлених на запобігання поширення гострої  респіраторної хвороби COVID-19.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається  за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У  КЗО «СЗШ №40»ДМР діє методична комісія класних керівників .

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2019 -2020 н. р. були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

На базі школи при підтримці ДЮСШ та громадських організацій функціонували:  секція з футболу (керівник Кушнір А.А.), ТАЕКВОНДО (керівник Семейников І.В.), «Чарлідінг» (спортивні танці , керівник Натокан О.С.). На базі КПНЗ ДЮЦ - гурток пішохідного туризму (керівник Сидоренко О.Ю.), «Туристи краєзнавці» (керівник Дунайська Л.М.).

Аналіз  зайнятості  учнів у гуртках та секціях показав, що 30%  дітей охоплено гуртковою роботою.

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим, як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

В школі працює Штаб Національно-патріотичного виховання. Головною метою є формування в учнівської молоді високої громадянської активності, національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та її майбутнього. Основними завданнями були:

 • проведення заходів з національно-патріотичного виховання школярів;
 • налагодження співпраці з представниками Збройних сил України та громадських організацій національно-патріотичного напряму;
 • заохочення учнів до благодійницьких, соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив та проектів;
 • забезпечення активної участі сім’ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично-налаштованої особистості.

Проведено благодійні акції ( ярмарки, збір макулатури) на допомогу хворим дітям і воїнам АТО на сумму------------

В закладі функціонує шкільне самоврядування «Юнацтво»( педагог-організатор Ребезова Д.О.). Дитяча організація допомагає розрити потенціал дітей та лідерські якості учнів. Лідери школи активно співпрацюють з адміністрацією, вчителями,класними керівниками. Активно приймають участь в різних заходах та конкурсах.

Протягом 2019-2020 н.р. на високому рівні проведено:

Класні години:

 • Єдиний урок знань «Здрастуй, школо!» ( 1-ші класи), « Що означає бути гідним » (2-11 кл.)
 • «Разом заради миру» до Міжнародного Дня Миру (21 вересня 2019р.);
 • «Дніпропетровськ в роки буремні» (25 жовтня 2019р.);
 • «День української писемності та мови» (листопад 2019 р.);
 • «Відповідь нескореного народу» (жовтень 2019 р.);
 • «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе» (листопад 2019р.) ;
 • «Ми – у Соборній Україн»і;
 • «Герої Крут»;
 • «Вам – наша памʼять і любов»;
 • «Олімпійський урок» ( вересень 2019р.)
 • «Відкрий серце для добра» (грудень 2019р.)
 • «Конвенція ООН про права дитини» (грудень 2019 р.)
 • «Права людини» (з нагоди проголошення декларації про права людини)(грудень 2019р.)

Уроки інформування:

 • «Мовчазний крик Бабиного Яру : 77 років трагедії (вересень 2019 р.)
 • «День Державного Прапора України. День Незалежності України» (вересень 2019р.)
 • «Українська Гельсінська спілка» (листопад 2019 р.)
 • «Чорна сповідь моєї Батьківщини» (листопад 2019 р.)
 • «День Збройних Сил України» (грудень 2019 р.)
 • «Факти про Голокост», «Трагедії Бабиного яру»;
 • « День Соборності України»;
 • «Уроки історії ,  які слід пам ятати»;
 • «Вони помирали, щоб жила Україна».

Робота лекторської групи: «Щасливе дитинство без війни», «Шана воїнам АТО», «Герої не вмирають» і т.д. (постійно);

Лінійка-реквієм: «Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець ви свої не вберегли…»( до Дня Небесної Сотні).

Заходи національно-патріотичного напрямку:

 • на подвір’ї школи відбувся флешмоб «Композиція голуб Миру» (вересень 2019 р.);
 • -до Дня Захисника України та українського козацтва в школі пройшов захід «Один день в армії» (жовтень 2019р.);
 • взяли участь з нагоди відзначення Дня Міста в «Святковій ході»;
 • взяли участь у художньо-спортивному фестивалі «І, докажемо усім, що ми браття козацького роду» (жовтень 2019р.)
 • до Дня Збройних Сил команда школи взяла участь у спортивну-туристичному квесті «Звитяга, мужність , героїзм» (грудень 2019 р)
 • Ряд заходів пройшло до 206 річниці з дня народження Т.Г. Шевченка;
 • Конкурс читців: «Ну щоб, здавалося слова…»;
 • 10 березня 2020 року відбувся поетичний  марафон: «Ми читаємо «Кобзар»» .

Військова – Патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

 • 29 січня 2020 року Рій «Гайдамаки» був направлений на навчальні заняття до «Міського дитячо-юнацького центру «Бригантина».
 • Рій готувався до конкурсів: «Ватра», «Відун», «Рятівник», «Впоряд», «Стрільба», але у звʼязку з карантином, який розпочався 12 березня, Рій «Гайдамаки» не приймав участь.
 • 15 березня 2020 року Рій «Гайдамаки» завершив роботу заочного конкурсу звітів про доброчинні справи і підготував «Книгу  звитяг».

Проведено різноманітні заходи:

 • Урок з попередження дитячого травматизму (1 вересня)
 • Місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень 2019р.)
 • Тиждень «Безпечна країна» (листопад 2019)

Проведено акцію:

               Челендж «Спортивна пауза» у мережі Instagram під час карантину.

 

Святкові заходи:

 • «Посвята в першокласники»
 • «Нашій школі- 50»
 • «День Святого Миколая»
 • «Міс Осінь -2019» для учнів 8-11 класів
 • «Новорічне диво 2020»
 • «День Захисника України»
 • Проведено флешмоб «Країна У» до Дня Соборності України;
 • «Соборність України – минуле,сучасність, майбутнє»;
 • розважальна програма до Дня Святого Валентина:
 • був проведений у школі захід до Міжнародного жіночого свята 8 березня для працівників школи;
 • «Моя мама найкраща» (1-А- Грицан Л.В, 1-Б – Андрущишина Н.Є.);
 • «Сьогодні свято у принцес » (4- А Хворостянкіна О.М., 4 – В- Плахотник О.М.);
 •  «Прощавай,  мій перший клас» (онлайн привітання вчителів своїх учнів 1-А- Грицан Л.В, 1-Б – Андрущишина Н.Є.,1-В – Бачуріна Я.О.).фото- онлайн «Чарівна краса вишиванки»;
 • 29 травня 2020 року під час карантину було організовано відео привітання учнів школи,

Екскурсії:

- на  протязі року здійснювалися екскурсії в межах м. Дніпро :

 • Учні 6-А,6-Б,3-А, 3-В,4-Б  відвідали музей АТО ( листопад 2019 р.);
 •  с.Черкаське 10-11 кл. До військової частини 74 розвідувальної бригади;
 • Кодацька фортеця (6-А кл.);
 • 24.02. учні 10-го класу (27 учнів) на завод «Інтерпайп» ;
 • 25.02. учні 1-А та 3-А класів (44 учні) до кіноцентру «Контрабас» та мультстудії «Веснянка»;
 • 4.03. учні 3-Б та 6-Б класів (43 учнів) до кіноцентру «Контрабас» та мультстудії «Веснянка».
 • а також в межах України:
  • Місто Харків (5-А,6-Б,7-А кл.).
  • Місто Хотин  (7-Б,3-А кл.).
  • Львов-Моршин-Трускавець ( 5-А,7-А кл.).
  • Новомосковськ (3-А,3-Б).

Заходи під час карантину:

 • онлайн-подорожі;
 •  онлайн-музеї;
 • віртуальний тур українськими музеями просто неба;
 • мультфільми для школярів про мотивацію;
 • онлайн фестиваль українського кіно;
 • «Мій домашній улюбленець» - конкурс проведено у всіх класах;
 • 4-А клас, виготовлені «Листівка до Великодня»;
 • #челендж"Пасхальний кролик", 2-Б клас;
 •  #онлайн конкурс «Найкраща Вербна композиція», 1-Б клас;
 • онлайн конкурс «Весела Пасха», 1-Б клас;
 • Виготовлення Велидної листівки до Пасхи, 4-Б клас;
 • # челендж" Великодні сувеніри ", 1-В клас;
 • онлайн засідання ради лідерів;
 • онлайн тести для виявлення головних якостей характеру учня;
 • онлайн тести «Моя професія»;
 • онлайн засідання учнівського самоврядування «Юнацтво» на сайті Instagram.

 Школа приймала участь в районних конкурсах :

 • «Відкрий для себе Україну»(1 місце 6-А клас, класний керівник Лещинська Л.М.);
 • конкурс «Театральні обрії» (1 місце, керівник  Ребезова Д.О.);
 • конкурс юних читців «О слово рідне, хто без тебе я?..» приймали участь: Горкава Владислава (9-А кл., 1 місце), Вівташ Ангеліна (11 кл, 3 місце ), Зюкіна Марія (6-А кл., 2 місце), Левицька Марія (6-А кл., 1 місце);
 • «Собори наших душ»(номінація: декоративно-ужиткове мистецтво, переможці : Волощук Євгенія 8-А кл., Фурман Марія 10 кл., Троценко Микита 10 кл. ,Янчук Сніжана 6-А кл., Сірченко Даша 7-А кл.
 • «Крок у Майбутнє», переможці : Шмерига Єва 9-Б кл., Сагайдак Єва 6-Б кл.
 • «Півгодинки на цікавинки» (1 місце, 4-А клас – кл.кер.Хворостянкіна А.М.)
 • «У долонях слова молодого до серця Україну піднесу» (1 місце – Шмерига Анастасія-9-Б кл., Верхоробова Олена 6-А клас, Тациняк Святослав 7-Б клас),які стали лауреатами міського конкурсу юних поетів, прозаїків та журналістів міського літературно – мистецького свята «Собори наших душ».
  • Районний фестиваль лідерських проектів «Лідер-фест» ( Вітренко Катерина 10 клас – 1 місце, Супенко Дарʼя 8-А – 2 місце)

Школа приймала участь в міських конкурсах :

 • Міський конкурс «Стилізована ялинка» ( 4-Б клас – 2 місце), номінація «Новорічна композиція» (Коваленко Артем 2-В клас- 2 місце)
 • «Собори наших душ» (номінація: декоративно-ужиткове мистецтво) переможці : Волощук Євгенія 8-А кл., Фурман Марія 10 кл., Троценко Микита 10 кл., Янчук Сніжана 6-А кл., Сірченко Даша 7-А кл.; За підсумками ІІ туру конкурсу-фестивалю «Собори наших душ» (керівник, Заслужений вчитель України О.К. Степаненко), учні відзначені дипломами та грамотами.
 • Прийняли участь у конкурсі «Крок у майбутнє» та нагороджені дипломами учні:
 • Шмерига Єва, 9-Б клас;
 • Шмерига Анастасія, 9-Б клас;
 • Гусарова Софія, 9-Б клас;
 • Сагайдак Єва, 6-Б клас
 • Волощук Євгенія, 8-А клас;
 • Троценко Микита 10 клас;
 • Янчук Сніжана, 6-А клас.
  • конкурс «Дніпро Юнпрес» ( керівник Ребезова Д.О.),приймала участь команда шкільної ради лідерів;
  • «Театральні обрії» в онлайн режимі ( керівник Ребезова Д.О.), учасники - команда шкільного самоврядування.

Вчитель технологій Дригола С.М. провела виставку учнівських робіт у школі.

Підготувала учнів до конкурсу читців «О, слово рідне, хто без тебе я»

 За результатами конкурсу учні школи досягли наступних результатів:

1 місце – Левицька Марія, 6-А клас; Горкава Влада, 9-А клас;

2 місце – Зюкіна Марія, 6-А клас;

3 місце – Вівташ Ангеліна, 11 клас.

Мартинюк Т.К. підготувала учнів до конкурсу юних поетів та прозаїків. Клочкова А.В. підготувала учня Тациняка Святослава до участі у конкурсі «Собори наших душ», який посів 1 місце у номінації «Проза». Пухтій Л.П. підготувала учнів до участі у щорічному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика, в результаті чого Левицька Марія, 6-А клас посіла 2 місце; Гуцалюк Наталія, 9-Б клас – 3 місце.

Введення 12.03.2020 року на Державному рівні карантину внесло багато обмежень та суттєвих змін у процес навчання.

З’явилися та практично застосовувалися нові форми викладання учбового матеріалу, проведення контролю рівня знань, спілкування з учнями та батьками, проведення педагогічних нарад.

У заочній виставці Будинку Мистецтва, присвяченого Дню матері, прийняли участь наступні учні:

 1. Бірюк Анастасія, 9-Б клас;
 2. Качан Олена, 9-Б клас;
 3. Гуцалюк Наталя, 9-Б клас.

У виставці «Великодні замальовки» під керівництвом викладача мистецтв Жидкової Лариси Борисівни, прийняли участь учні:

 1. Вітренко Катерина, 10 клас;
 2. Носенко Ярослава, 8-Б клас;
 3. Чирва Владислава, 8-А клас;

Дон Аліна 10 клас.

 

Шкільні виставки:

 •  «Щасливе дитинство без війни»;
 •  «101 річниця Соборності України»;
 •  «У нас єдина держава, у нас єдиний народ»;
 •  «З вірою, надією,  любовʼю…»;
 •   «Мій домашній улюбленець» ( фото- онлайн).

 

Велика увага в школі приділялася здоровому способу життя, спортивним змаганням:

 • Спорт! Молодість! Здоров’я!;
 • шкіряний м’яч;
 • легкоатлетична естафета;
 • шкільні ігри  з баскетболу;
 • відкриття районної спартакіади «Спорт! Молодість, здоров’я»;
 • змагання з футзалу (кер. Лопатін Д.М.)

Участь у спортивно – художньому фестивалі «І, докажемо усім, що ми браття козацького роду».

 Вчитель фізкультури Музальова Л.А., провела змагання з настільного тенісу на приз депутата Геннадія Гофмана, за результатами якого:

1.      Бондаренко Дар’я, 10 клас – І місце;

2.      Винокуров Владислав,10 клас – ІІІ місце.

•        Змагання з футболу серед п’ятих класів.

•        Спортивно-художній фестиваль до Дня козацтва, 10 клас;

•        Брали участь у відкритті спортивного залу в ДЮЦі.

Вчитель фізкультури Тюменцева К.Ю., провела серед учнів 3 та 4 класів змагання «Веселі старти».

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, толерантності, культури спілкування), виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій та звичаїв, національних цінностей українського народу. З кожним роком в Україні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками НВП. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

 • Зміцнення матеріально-технічної бази;
 • Забезпечення соціального захисту учасників НВП;
 • Формування здорового способу життя;
 • Реалізація освітніх програм, тощо.

 

На  батьківських зборах по класах, звучало питання  «Взаємодія школи, сім’ї, громадськості щодо запобігання булінгу між дітьми та протидія домашньому насиллю», розглядалися питання профілактики дитячого травматизму, впливу сім’ї на середовище дитини.

Робота за батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На початку 2020 року було перевірено банк даних дітей пільгових категорій, який систематично оновлювався. На сьогодні в школі навчається 105 учень з 48 багатодітних сімей, 9 дітей – інвалідів, 21 дитина  учасників АТО, 4 дітей переселенців, 5 учнів  постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС,

 1 учень в прийомній родині (Дунайської-Сидоренко) та 16 дітей під опікою.

Протягом року (до 12.03.2020) проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів. Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків.

На засіданні ради профілактики правопорушень:

«Обговорення плану роботи ради профілактики на 2019-2020 н.р. Затвердження складу ради профілактики» (Наказ №   від  09.2019 р.) Профілактика правопорушень ( Протокол №6 від 18.09.2019р.). Профілактика правопорушень в 6 –Б кл. (Протокол №7 від 20.10.2019 р.). Профілактика правопорушень ( Протокол №8 від 18.11.2019 р.).  Профілактика правопорушень в 9-Б кл. ( Протокол № 9 від 20.12.2019 р.)

За 5 місяців 2020 року  кількість правопорушень та злочинів –0.

         В школі багато було зроблено та проведено не лише в навчально-виховному процесі, а й в позашкільній роботі, а також під час дистанційної роботи , де діти мали можливість проявити себе і показати свої здібності.

Робота соціального захисту учнів

 

Кожний класний керівник 1-11-х класів на початку вересня сформував базу даних учнів класу – «соціальний паспорт класу» у якому зазначив категорії дітей, які потребують максимальної уваги, зокрема:

17 дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають під опікою,

9 дітей з інвалідністю;

105 дітей з багатодітних сімей;

21  дитина, учасників АТО;

4 дітей внутрішньо- переміщених осіб;

5 учнів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

 За даними соціальних паспортів класів було складено соціальний паспорт школи та соціальний паспорт пільгових категорій. Тобто сформовано окремі списки за визначеними формами дітей та сімей, які підлягають соціальному захисту.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі був соціальний супровід  дитина, позбавленої батьківського піклування. Робота з зазначеною категорією передбачала тісну співпрацю з опікуном та самою дитиною в двох аспектах: захист соціальних,  майнових та житлових прав, формування повноцінної особистості дитини, соціалізованої до самостійного дорослого життя.

Усі діти пільгової категорій  користувалися безкоштовним харчуванням в школі.. Проводилися наради( протокол № 2 від 16.09.20, протокол № 8 від 14.01.20),де обговорюються питання допомоги дітям пільгових категорій.    

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій була   чітко налагоджена робота класними керівниками на всіх ланках освітнього процесу: від школи І ступеню до школи ІІІ ступеню. Саме педагогічна компетентність і небайдужість класних керівників дала змогу  вдало і правильно реагувати на ті правові та соціальні питання, які виникали у дітей будь-якої категорії.

 

Відвідування  учнями  школи

 

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в школі, удосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів в школі важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 Протягом  2019-2020 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейд контролю за відвідуванням.

 Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Інструкції,щодо  до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому після першого уроці класні керівники  фіксують прізвище відсутніх учнів.  Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з лікарні та поліклініки.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді та  раді профілактики.

Аналіз відвідування учнями занять  2019-2020 навчальний рік  показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній.  Найбільше пропускали заняття учні 11 класу,це як правило перший урок.

Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях свідчить про те, що  спостерігається збільшення  кількості відсутніх учнів за заявами батьків, ніж за медичними довідками. Аналіз відвідування учнями занять у 2019-2020 н.р. показав, що більша частина учнів  пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи потрібно:

- Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У    кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.          

- На класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті.

 БАТЬКИ  ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

   - Проводити аналіз психологічного клімату    в    учнівських колективах.

- Проводити   анкетування,  індивідуальні   бесіди, корекційну роботу  з  учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин.         

- У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.

-Активно  використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які 6ез поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх замінюють.  

- У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах неповнолітніх.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

          Відповідальна за організацію роботи з охорони праці Валов А.М.та безпеки життєдіяльності – заступник директора з навчально-виховної робот Широкан В.В.

       Аналіз стану роботи закладу освіти  у 2019 році  з охорони праці та безпеки життєдіяльності дозволяє зробити висновок, що в закладі забезпечено належне технічне обладнання всіх робочих місць і створено на них безпечні умови праці.

            Про організацію роботи з охорони праці виданий наказ від 22.08.2019 № 91 «Про заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти  у 2019 навчальному році».  Наказ 10.09.2019 № 158  « Про затвердження громадського інспектора з охорони праці» від 05.09.2019 року.

В наявності акт перевірки готовності  до нового навчального року           

  Керівниками підрозділів  Валов  А. В.  та  Кундій  А. В. своєчасно проводяться планові, а в разі необхідності, повторні позапланові, цільові інструктажі на робочому місці, з новоприбулими робітниками, вступні інструктажі проводяться директором, про що свідчать записи в журналах інструктажів.

            Всі працюючі в навчальному закладі мають санітарні книжки і проходять медичний огляд. Контроль за проходженням медогляду і звіти про своєчасність проходження медогляду здійснює медична сестра. Не відмічено порушень термінів проходження медичних оглядів працівниками. Систематично здійснюється контроль за санітарним станом класів у закладі освіти. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові( протокол №1 від 29.08.19; протокол № 4 від 21.10.19;протокол №м 7 від 23.12.19; протокол № 10 від 25.02.20; протокол № 14 від 4.05.20) Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

Технічні засоби навчання зберігаються в методичному кабінеті і використовуються по необхідності.

           Перевірка  знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться згідно графіка 1 раз на три роки. На період здійснення аналізу чинними є результати навчання керівного складу 2018 у міському відділі освіти: директора  Н. В. Стороженко., відповідального з охорони праці Валов А. В.,  заступника завідувача з господарської роботи  Кундій А. В., та результати перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі здійснені на підставі наказу від № 1 від 13.12.2017 року «Про створення комісії з перевірки знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності», оформлені протоколом  від №94 від 23.08.2019 засідання комісії  з перевірки знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Перевірені знання з техніки безпеки у персоналу, про що свідчить наказ № 86 від 28.08.2017 р.

           Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані акт готовності школи до нового навчального року, акт підписано всіма службами.

Своєчасно затверджуються і вводяться в дію посадові інструкції для працівників навчального закладу. Оновлені посадові та робочі інструкції з врахуванням вимог законодавства.

Замінено всі види журналів з охорони праці згідно вимог.

Призначено відповідальною за роботу систем водопостачання, каналізації та опалення заступника директора з господарської роботи – Кундій  А. В. 

Всі приписи Державної пожежної служби своєчасно виконувалися.

Комісією закладу по огляду території будівель і споруд двічі проведено перевірку, складено акти (від 02.07.2019 р.)  та відправлено у відповідні інстанції. Матеріальні цінності зберігаються в побутових і допоміжних приміщеннях. Дотримуються вимоги правильності складування матеріальних цінностей.

Дотримуються норми протипожежної безпеки в будівлях і спорудах. В наявності плани евакуації. Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками( перевірено 29 вогнегасників, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.), пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо).

Своєчасно  проводиться технічний огляд та перевірка технічного стану пожежних кран-камплектів внутршнього водопроводу в закладі.  Однак недоліком є те, що частково відсутня  пожежна сигналізація. В грудні місяці 2019 року була проведена робота  по приведенню електромережі в кабінеті 22,23, на сцені до вимог електробезпеки.

В 08.04.20 року  узгоджено і підписано « Ідентифікація потенційно-небезпечного об’єкта»

  

    Інформатизація овітнього процесу

 

         Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2019/2020   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

•        упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітній процес;

•        формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

•        удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

•        використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в  навчальний процес;

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

 В 2019 році на нашу школу звернула увагу і показала філм программа « Медіа-простір».

В школі використовується програма «КУРС: Школа». Наша школа приєдналася до єдиної бази даних загальноосвітніх навчальних закладів.

У школі забезпечено якісне функціонування офіційного сайту школи та його систематичне інформаційне наповнення. Уся інформація необхідна для учнів, вчителів висвітлюється на сайті( відповідальна вчитель інформатики Малашина І.С.). В « Фейсбуці» існує сторінка,де адміністратор школи Ковтун С.І. висвітлює усі новинки, події,які відбуваються в школі. Під час перевірки управлінням освіти сайтів школи м Дніпра ,щодо роботи сайту,висвітлення всієї інформації – сутевих зауважень не мали. На виконання ст.30 Закону України «Про освіту» - «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» створена нова сторінка на офіційному сайті школи, де розміщуються  матеріали для публічного ознайомлення. 

В закладі освіти за допомогою мобільного додатку Viber  створені групи  по класам «Батьки школи», де в терміновому порядку надходять всі необхідні матеріали про шкільні проблеми та доводяться до відома батьків педагогічні новини в освіті.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, завгосп.  Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».

         Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі.

У школі функціонує  2  комп’ютерних класи, мультимедійне обладнання в 32 і 35 кабінетах. Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

         Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ. 

                   Моніторинги в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування в онлайн режимі.

З 12.03.2020 навчальні заняття проводилися за технологіями дистанційного навчання. Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 761 «Про затвердження змін до Положення про дистанційне навчання», листа МОН України від 15.09.2015 № 1/9-438 «Щодо дистанційної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 11.03.2020 № Р-185/0/3-20 «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Дніпро-петровської області», листа Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 06.03.2020  № 06.2/4028 «Щодо протиепіде-мічних заходів», рішення Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міської ради (протокол № 5 від 12.03.2020), наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», відповідно до наказів  по школі, № 36  від 13.03.2020 року ,з метою недопущення поширення в закладі освіти (установі) випадків інфекційних та вірусних захворювань, у тому числі спричинених коронавірусом COVID-19, запобігання поширення короновірусу COVID-19, у школі  для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти  в умовах обмеження освітнього  процесу було організовано  дистанційне навчання.

 

 Google Classroom – безкоштовний освітній онлайн-інструмент, який дозволив організовувати навчальний процес з учнями у віртуальному просторі. 

Під час організації дистанційного навчання вчителі чітко дотримувалися нормативно-правового забезпечення з цього питання. На період карантину  матеріали  та завдання  до уроків надавалися згідно з розкладом  через  Classroom,  Viber,  електронну пошту вчителів  Gmail.

З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм вчителі використовували інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі,  веб-ресурси,  практикували  індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу.

Батьки здобувачів освіти були ознайомлені про особливості освітнього процесу в період карантину.

Здобувачам освіти  було надано рекомендації щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.

Свої роботи здобувачі освіти надсилали на адресу вчителя, Viber, Classroom.  Вчителі виставляли бали за виконані завдання у Classroom, Viber групах батьків, електронних журналах. Постійно підтримували зв’язок зі здобувачами світи, батьками, вчителями-предметниками.

Вчителі початкової школи практикували уроки через Skype, Zoom.

За період карантину були складені плани індивідуальної роботи під час карантину. Надавалися щоденні звіти про проведену роботу впродовж дня. Згідно плану індивідуальної роботи проводився: 

1. Моніторинг стану захворюваності здобувачів освіти. 

2. Розроблялися і розміщувалися у соціальній мережі Viber, освітній платформі Classroom, завдання та відео-супровід пояснення матеріалу для здобувачів .

 3. Індивідуальні консультації для батьків та здобувачів освіти 1-11 класів.

4. Якщо ж діти не мали доступу до Інтернету, тоді завдання та щоденні консультації надавалися дітям в телефонному режимі.

Також проводилася робота з батьками класу, адже від взаємозв’язку та взаєморозуміння батьків на момент карантину  залежав результат навчання учнів. Проводилися індивідуальні бесіди : «Як працювати в умовах карантину?», «Організація робочого місця», «Короновірус, що про нього потрібно знати і як захиститися», «Рекомендації ВООЗ в умовах поширення короновірусу», «Наше дозвілля» та інші.

 

Протягом даного періоду вчителі  працювали над самоосвітою:

 1. Вивчалися освітні платформи для роботи з дітьми в умовах карантину.
 2. Систематично опрацьовувалися статті на сайтах «НУШ», «Інтелект України», «На Урок», «Всеосвіта» та на інших.
 3. Вчителі проходили онлайн курси на платформах «Ed-Era» і «Prometheu»s, «Всеосвіта», «На урок» та отримали сертифікати.
 4. Всі виховні заходи Онлайн - челендж "Пасхальний кролик"., Вітальний флешмоб "День Матері"., Онлайн - челендж , “ВИШИВАНКА - НАШ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД”, Привітання "Прощавай, початкова школо!", Флешмоб "На поетичному схилі гори"., конкурс до дня гумору «Найкумедніше фото», конкурс «Найкраща вербова композиція», «конкурс «Весела Пасха», Виготовлення Велидної листівки до Пасхи, 4-Б клас; # челендж" Великодні сувеніри  та інші заходи 1-4 класів за час карантину висвітлено у соціальній мережі Фейсбук в групі «Середня загальноосвітня школа 40» (https://www.facebook.com/groups/243915816803988/).

 

 1. Проводилися години-спілкування.

    6.У період карантину80% вчителів опрацьовувала завдання відповідно календарного планування (за розкладом уроків).

Оцінювання відбувалося  за допомогою віртуальних балів. Вчитель присвоював кожному учню бали, а той бачив як впорався із завданням.Також існувала опція відстежування батьками успішності учня. Багато вчителів працювало в Viber,бо мінімальні вимоги до обладнання для навчання у Viber. Це  найпоширеніший месенджер в Україні. Є наявний на більшості смартфонів,  може бути легко встановлений, в тому числі працює на ПК. Більшість дітей вже вміє ним користуватися або може легко навчитися. Використовуючи Viber, класний керівник створював групу, куди входять учні класу та всі вчителі, які ведуть у них уроки. У цій групі організовувалися інформування про наступні уроки, їх час, формат та інше. Учні могли  запитувати та отримувати відповідь про розклад, час занять тощо. Цей месенджер є “точкою збору”. Якщо виникали проблеми під час використання інших інструментів, учні та вчителі завжди могли повернутися до месенджера та обговорити подальші дії.

Вчителі  користувалися найцікавішими матеріалами з Youtube-каналів для підтримки дистанційного навчання.

 • Канал МОН України, на якому транслюватимуться відеоуроки Всеукраїнської школи онлайн для 5-11 класів.
 • Цікава наука– цікаве та корисне відео з географії, біології, хімії, основ здоров’я та інших предметів.
 • Наука та Всесвіт– відео про дослідження Всесвіту, природи, людини.
 • Канал «Ukraїner»– про Україну зсередини (культура, географія, історія).
 • Відкриті відеоурокивід проєкту EdEra (англійська мова, математика, біологія, історія, українська мова та література).
 • Відкриті урокивід онлайн-школи проєкту «На урок».
 • FIZMAT Профіль– відеоуроки з математики та фізики.
 • Експериментаніумвід LearningUa.
 • Канал toBe Ukrainian– «Переклади українською» (географія, біологія, хімія, історія, астрономія).
 • Відеоурокиканалу «Osvita. Academy» (відео з біології, хімії, географії, математики).

Корисні відео для навчаннявід Prometheus.       

 Використовували освітній проект «На Урок».

Згідно структури навчального року в  період з 23.03.2020р по 27.03.2020р. в навчальному закладі були весняні канікули. В цей період учні мали можливість працювати над власним розвитком. Учням надавалися індивідуальні консультації у телефонному режимі з тем , що їх цікавили. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НА ЧАС КАРАНТИНУ -  ВИКОНАНО.

 

Слід відзначити роботу на високому професійному рівні під час дистанційного навчання таких вчителів: Андрущишина  Н.Є., Бегма Л.В., Вінник О.Р., Чуб Н.І., Хворостянкіна О.М., Плахотних О.М., Грицан Л.В., Сирих Т.В. 

Дистанційна робота під час карантину  вчителів предметників.

Вчитель англійської мови – Волчкова С.І. практично не працювала, долучилась до Classroom не вчасно. В 4-В та 3-В класах за її предметом працювали класоводи Яніцька А.С., Плахотник О.М., та вчитель англійської мови Проценко А.В.. Роботи учнів не перевірялися, оцінки учням не надсилалися, завдання давалися не згідно календарного планування, Інтернет ресурси не використовувалися, відео пояснення уроків не було. Вважати роботу вчителя Волчкової С.І. – незадовільною.

Вчитель фізичної культури – Лопатін Д.М. з 12 березня по 29 травня 2020 р. дистанційно не працював. Вважати роботу вчителя – Лопатіна Д.М. незадовільною.

Адміністрацією було проведено  анкетування батьків з приводу дистанційного навчання. За підсумками опитування труднощі та проблеми дистанційного навчання під час карантину слідуючі:

 • Батьки не мають достатньо знань, щоб допомогти дітям;
 • Надмірне навантаження;
 • Нестача спілкування із вчителем та ровесниками;
 • Відсутність чи застарілість комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення в сім’ях та у вчителів;
 • Недостатній рівень IKT-компетенцій у вчителів та батьків;
 • Погана якість інтернет- та/або мобільного підключення.

 

 

АНАЛІЗ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПОЧАТКОВОХ ШКОЛИ

 

Труднощі та проблеми дистанційного навчання під час карантину

 • Батьки не мають достатньо знань, щоб допомогти дітям;
 • Надмірне навантаження;
 • Нестача спілкування із вчителем та ровесниками;
 • Відсутність чи застарілість комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення в сім’ях та у вчителів;
 • Недостатній рівень IKT-компетенцій у вчителів та батьків;
 • Погана якість інтернет.

 

 

Діяльність шкільної бібліотеки

 Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є його обов’язковим структурним підрозділом. Бібліотекарем школи є фахівець вищої категорії Кумановська Н.В.

 Діяльність шкільної бібліотеки КЗО СЗШ №40 у 2019/2020році була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи:

*Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління.

•Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги.

•Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю.

•Пропаганда здорового способу життя.

•Сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.

•Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

•Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.

•Популяризація літератури та книги.

За минулий навчальний рік у фонд шкільної бібліотеки надійшло:

•підручників –2732 прим.,

•художньої літератури – 67 прим..

      Під час акції «Подаруй бібліотеці книгу» учнями школи подаровано різноманітну художню літературу.

        У бібліотеці оформлені постійно діючі полички: « Україно, ти моя молитва…», «Звучи, моя мово чарівна!» , «Моє сонячне місто», «Світ пригод і таємниць.», «Книги, що знають все…», «Є на світі казкова країна…».

У 2019-2020 н.р. були організовані тематичні виставки:

- Дні пам'яті жертв Бабиного Яру

- До Всеукраїнського дня бібліотек.

-До Дня захисника України - До дня українського козацтва

- До дня української писемності та мови

- До дня Гідності та Свободи України

- До дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

-До річниці Соборності України.

-«Трагедія під Крутами», до пам’яті Героїв Крут.

- Річниця від дня народження Т.Г.Шевченка. (1814-1861).

     Бібліотека сприяє інформаційному забезпеченню освітнього процесу, самоосвіті педагогів та учнів, проведенню дозвілля, науково-методичному та пізнавальному пошуку читачів. Багатогранна робота ведеться з популяризації книжкового фонду, вихованню бережливого становлення до книги, до шкільного підручника.

Колектив школи постійно бере участь в огляді – конкурсі „Живи, книго!” Бібліотекар школи Кумановська Н.В.. розробляє заходи до проведення огляду – конкурсу. З метою якісного і довготривалого збереження підручників бібліотекарем разом з активом читачів була розроблена „Пам’ятка учасникам огляду – конкурсу „Живи, книго», створені пости, які стежать за станом підручників. Були визначені обов’язки класних керівників. Спільна робота вчителів і бібліотекарів дає можливість дітям не розминутися з розумною книгою, виховати гідних громадян незалежної держави. Класними керівниками протягом навчального року були проведені на батьківських зборах бесіди з учнями та батьками про бережливе ставлення до книги. Між класами запровадили змагання на краще збереження підручників. Бібліотекар в кожному класі проводить бесіди про збереження навчальної книги. Актив бібліотеки є незамінним помічником бібліотекаря в роботі рейду перевірки підручників у кожному класі. Разом з ними були визначені критерії оцінювання стану підручників, виявлені класи-переможці. Активісти разом з бібліотекарем перевіряли підручники, вимагали підклеїти, обгорнути і знову принести на перевірку ті підручники, які мали на то потребу. Після рейду - перевірки були підведені підсумки огляду-конкурсу у кожному класі і взагалі по всій школі. У 2019-20 навчальному році наша школа досягла 90% збереження підручників. Всі учні школи добре підготувалися до огляду. Різноманітна діяльність педколективу і бібліотекарів була спрямована на виховання в учнів бережливого ставлення до підручника і книги взагалі. Як наслідок, все більше учнів прилучається до літератури, вчаться берегти книгу, поважати працю тих, хто її створює. Так, для учнів 1-х -7-х класів в цьому навчальному році були проведені бібліотечні уроки „Подорож книжковим містом” та „Книги треба берегти - кращі друзі нам вони”. Метою цих уроків є формування в учнів вмінь і навичок самостійного, свідомого читання книг. Учні вчаться орієнтуватися у різноманітних джерелах інформації, прилучатися до використання довідкової літератури. Добрими помічниками бібліотекаря є актив читачів. Ці юні книголюби активно допомагають бібліотекарям у пропаганді серед одноліток бережливого ставлення до книги. Це і робота з боржниками, і допомога в роботі з новими підручниками, і проведення бібліотечних уроків, і рейди - перевірки стану підручників, і ремонт пошкоджених, зношених книжок.

         Читацький актив з інтересом проводить бібліотечні уроки в молодших класах. Молодші школярі після проведення бібліотечних уроків краще орієнтуються у великому океані книжкового світу. Спільно з активом читачів в цьому році були проведені такі бібліотечні уроки:

«Подорож до країни знань»- 1-2 класи;

 • „Бібліоподорож” – для 3-4 класів
 • „Нам без книжок ніяк не можна” – для 5 класів.
 •            Провели доброчинну акцію «Подаруй книгу шкільній бібліотеці».

           Навчити школярів любити книжку – завдання бібліотекарів і педагогів школи. Тому велика увага приділяється виробленню навичок користування бібліографічною інформацією, вихованню культури читання. Спільно з активом випускаємо інформаційні бюлетені на нову літературу, складаємо рекомендаційні списки:

індивідуальні:

 • „Гортаючи сторінки казок”;
 • „Світ твоїх захоплень”;
 • „Прекрасний і неповторний світ природи»;
 • „Що? Де? Коли?”;

групові рекомендаційні списки літератури для позакласного читання для учнів 1-11 класу.

 •        Важливе місце в популяризації читання займає Всеукраїнський місячник шкільної бібліотеки, що проводиться постійно в школі. Під час проведення місячника проводяться з дітьми різні заходи: це і турніри, різні ігри, інтелектуальні змагання і т.д. Так, у цьому навчальному році протягом тижня для учнів 1 класу організовано екскурсію до шкільної бібліотеки де вони мали змогу ознайомитися з наявністю книжкового фонду, правилами користування та поводження з книгою; прийняли активну участь в пізнавальній та казковій вікторині.

В цікавій формі проходили незвичайні бібліотечні заходи.

2-А клас - "Мій найкращий друг - книга"(кл. керівник Бегма Л.В.)

3-А клас - "Ерудит класу" (кл. керівник Чуб Н.І.)

4-В клас - "Вікторина « Хто багато читає, той багато знає" (кл. керівник Плахотник О.М..)

6 –В клас - "Історія створення книги" (кл. керівник Дяченко Г.Ф..)

     Під час уроків були використані мультимедійні презентації. Нікого не залишило байдужим. Учні 2 класу майстерно продемонстрували справжню любов до книги, організували свою бібліотечку в класі, обрали бібліотекаря. Після такого заходу в жодного учня не підніметься рука скривдити книгу, а навпаки побільшає читачів у шкільній бібліотеці. Учні 6 класу мали змогу побачити етапи створення книги від письменника до друку. Всі заходи були яскравими, проводились в цікавій нетрадиційній ігровій формі, сприяли виявленню пізнавальних інтересів і здібностей дітей, вихованню громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності. Кожен з учнів знайшов собі справу до душі.

       Протягом усього навчального року надавалася допомога педагогічному колективу у доборі методичної та художньої літератури для проведення відкритих уроків та різноманітних заходів. На допомогу вчителям та вихователям в бібліотеці ведеться картотека статей.

Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2019/2020 навчальний рік

1. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, вихованню досконалої, інтелектуально розвиненої особистості, свідомої свого громадянського обов‘язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

2. Інформаційне забезпечення всіх напрямків навчально-виховного процесу школи;

3. Забезпечення рівного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до інформаційних джерел.

4. Створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини. Виявлення здібностей читачів, виховання у молодого покоління потреби в систематичному читанні, шанобливого ставлення до книги.

5. Поповнення матеріально-технічної бази бібліотеки.

6. Створення передумов для розуміння української культури через прилучення до неї дітей, широке ознайомлення з життєвими реаліями українського народу. Виховання мовного етикету, глибокої поваги до державної та рідної мови, до національно-культурних і духовних надбань українського народу та інших народів та націй.

7. Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності.

8. Удосконалення традиційної довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності з активним впровадженням сучасних новітніх технологій.

9. Збереження фонду шкільних підручників, поповнення навчально- методичної бази школи. Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.

     Сьогодні нашу школу неможливо уявити без сучасного інформаційного простору, який створюється також за допомогою бібліотечного комплексу. Бібліотекар навчає читачів користуватися джерелами інформації, орієнтуватися у підборі літератури з певної теми. В умовах відродження національної культури вся робота проводиться в пошуках нових форм і методів по забезпеченню інформаційних потреб учнів. Бібліотекар школи являється також і бібліографом, який систематично надають бібліографічні довідки, тематику яких визначають події в житті країни, знаменні дати, а також постійну інформаційну допомогу вчителям -предметникам та класним керівникам .

      Тож резерви шкільної бібліотеки у справах інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, робота над вдосконаленням підбору фонду бібліотеки, тісний зв’язок з батьківським комітетом, педколективом сприяють утвердженню бібліотеки як інформаційного і освітнього центру. Бібліотекар прийшли до висновку, що в своїй роботі треба використовувати таку форму, інформаційні бюлетені..

        В умовах оновлення суспільства, відродження національної культури вся робота проводиться в пошуках нових форм і методів роботи. З метою залучення дітей до читання, та розширення можливостей використання книги шкільна бібліотека підтримує тісний зв’язок із  бібліотеками інших навчальних закладів. Школа і бібліотека виступають, як однодумці щодо творчого читацького розвитку учнів. Ось чому так важливо бібліотекарю разом із педколективом прилучати учнів до вдумливого читання книги, виховувати в них потребу поповнювати свої знання, поширювати свій кругозір

 

Співпраця з батьками.

 

Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят,хоча явка їх на такі свята,є низькою,високою вона є лише у початкових класах.

Оновлення тактики взаємодії з батьками,використовуючи традиційні форми роботи:

КОЛЕКТИВНІ:
-  батьківські збори;
- консультації;
- - спільні з батьками дозвілля;

ІНДИВІДУАЛЬНІ:
- педагогічні бесіди; 
- індивідуальні консультації;
- педагогічні доручення;
- робота "скриньки довіри"
- відвідування сім'ї;

НАОЧНО - ІНФОРМАЦІЙНІ
- - інформаційні куточки;
 - виставки дитячих робіт;

 Так і нетрадиційні форми взаємодії з батьками:

 • Створення шкільної служби порозуміння
 • Проведення благодійних ярмарок

Разом з батьками була проведена акція « Моя школа-найквітуча школа Дніпра».Під час якої висаджено 105 кустів квітів і кущів.

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка,  які реєструються і зберігаються у  медичної сестри. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

    Щорічно діти також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно до цих списків видаються накази по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання,   згідно рекомендацій лікаря.

В класних журналах вклеєний окремий  «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури

   В 2019 навчального року школа  отримала медичну ліцензію,  з’явилась 1 ст. медичної сестри, на яку призначено Хименюк О.А

Організаційна робота медичної сестри. Заведена відповідна документація.

 Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я. Нажаль не всі вихованці мають щеплення відповідно до календаря щеплень( є частина учнів 13,батьки яких відмовляються від щеплення своїх дітей)

Медичний огляд дітей проводився згідно наказу МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» №434 від 29.11.2002 р. Огляд на педикульоз проводився  після канікул. Медичний працівник протягом року здійснював систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов. В приміщеннях школи проводилося щоденне вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.

        Щомісячно медична сестра проводить аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.         Медичною сестрою проводилася санітарно-просвітницька робота серед працівників кухні та батьків.

У школі наявний медичний кабінет, який розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку №5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 100%.  Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів.Освітлення закладу і класних приміщень частково відповідає санітарним нормам.

Організація харчування учнів у навчальному закладі

У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Законами України  “Про освіту”,  “Про загальну середню освіту”, наказами Міністерства освіти і науки України, Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2016-2020 роки, згідно з рішенням міської ради від 20.05.2020 №22/57 внесено зміни до розділу «Завдання і заходи з виконання Програми» у сфері організації харчування дітей та учнів у закладах освіти,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.

Діяльність школи будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежно від політичних, громадських і релігійних об’єднань, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності.

У режимі школи велике значення надається організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів.

У школі розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено:

 • зміцнення матеріально-технічної бази їдальні;
 • розширення сфер послуг для учнів;
 • удосконалення різноманітності раціону харчування;
 • виховання культури прийому їжі;
 • пропаганда здорового способу життя.

У школі організовано гаряче харчування учнів 1 – 4-х класів та учнів пільгових категорій (позбавлені батьківської опіки , з малозабезпечених сімей, сімей АТО, багатодітних, дітей – інвалідів, дітей,постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС). Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл.

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 2-го уроку (1-А,1-Б,1-В, 2-А,2-Б,2-В,3-А,  ), 3-го уроку (3-Б, 3-В 4-А,2-Б,4-В, 5-А,5-Б), 4-го  уроку (6-А,6-Б,6-В,7-А,7-Б,8-А,8-Б,9-А,9-Б,10,11) (відповідно до затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі. На 6-7 уроках харчуються групи ГПД (50% харчувалося 15 учнів на суму-12.55 грн., 100%-10 учнів на суму 25.1 грн. Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується з  Головним управлінням держсанпін.  Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. Як приправи і спеції в осінній період широко використовується зелень (петрушка, кріп), у зимовий – лавровий лист, зелень морожена).

Питання організації харчування знаходиться на контролі батьківських комітетів класів, школи та адміністрації школи.

У зв язку з запобігання поширенню на території коронвірусу COVID-19, зупинено навчання  та харчування в школі  з 12 березня і до кінця  2019-2020 навчального року .

Вартість харчування наступна:

1-4 класи – 20 грн., 17 коп.(бюджет).

Учні з малозабезпечених сімей (0 дітей), діти під опікою (17 учнів), діти з багатодітних сімей (106 дітей), діти учасників АТО (20 учнів), дітей інвалідів (5 учні), дітей,постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (5 учнів)– харчувалися в 2 семестрі пільгова категорія -4 кл. на 20,17 грн., а пільгова категорія учнів 5- 11 кл. на 26.11 грн.;

Кількісно було охоплено гарячим харчуванням 680 учнів:

 учні 1-4-х класів – 354 учнів, 100%;

учні 5-9-х класів – 255 учні, 71%;

учні 10-11-х класів  - 27 учня, 46%.

Загальна кількість учнів школи, які охоплені всіма видами харчування 681 учнів – 91%:

учні 1-4-х класів – 354 учнів, 100%;

учні 5-9-х класів –305 учні, 85 %;

учні 10-11-х класів  - 45 учень, 55 %.

Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та диззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Меню затверджено адміністрацією школи. Дотримання наближеного меню відповідає нормі. Під час І семестру,вимогам дітей,адміністрація зверталася до « Продрезерву» двічі для змінення меню.Матеріально-технічна база харчоблоку відповідає вимогам.

Постачальником продуктів харчування у школі є приватний підприємець ТОВ «Контракт Продрезерв 5», в  особі директора Авілко Г.О. Згідно п. 15 Наказу Міністерства охорони здоров’я підприємець надає всі потрібні сертифікати відповідності на кожен вид товару, який постачає. Завідувач виробництвом при школі – Майстренко Л. Л. не допускає застосування продуктів харчування невиробничого виготовлення.

З питань організації харчування у школі ведеться відповідна наказова діяльність, якою передбачено виконання вимог щодо безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового харчування школярів на основі відповідних довідок, виданих районним управлінням праці і соціального захисту. В наказі окремим пунктом обумовлено призначення відповідального за організацію харчування у закладі, чим виконується п. 20 спільного Наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки від 01.06.02005 року № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».  Заступник директора з навчально-виховної роботи Широкан В.В. відповідально веде системний контроль за формуванням списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок із відділу соціального забезпечення, а також разом із працівниками харчоблоку облікують відвідування їдальні дітьми відповідних категорій і порушень у їх обліку не зафіксовано.Батьками протягом року були здійснені 4 перевірки харчування учнів. Зауважень не було.Адміністрація школи зверталась неодноразово з клопотанням до « Продрезерву 5» з приводу ремонту харчоблоку і установці лінії гарячого харчування

Робота школи в організації харчування була задовільною.

 

Фінансово-господарська діяльність

Вчасно  здійснювалася бухгалтерією управління проплата  за спожиті школою енергоносії.  

Працівниками      централізованої бухгалтерії  ДМР планово проведена в жовтні інвентаризація майна школи, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація,  матеріали    списуються  (за необхідності),  або оприбутковуються, раз в квартал надається звіт про надходження та витрати позабюджетних коштів. Всі надходження коштів та матеріальних цінностей висвітлюються на сайті школи За період з 2019-2020  на розвиток матеріально-технічної бази виділялися бюджетні  кошти на суму 215 832,45 грн.

Проводиться капітальний ремонт санвузлів та спортивної зали (загальна вартість: 10 500 000,00 грн.).

Аналіз матеріально-технічної бази

та фінансово-господарської діяльності школи

БЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ

2019-2020 н. р.

 

Дата

Найменування

Кількість (шт.)

Вартість

(грн.)

Сума

(грн.)

27.08.2019

Ноутбук DELL

2

11 571,05

27 770,52

 

вересень 2019

Килимок-пазл масажний

1

380,00

380,00

Килимок-пазл

4

320,11

1 280,44

Гімнастичний м’яч

1

294,00

294,00

Мольберт

1

315,52

315,52

16.09.2019

Вогнегасники

10

396,00

3 960,00

 

жовтень 2019

Шафа на роликах

4

4 152,50

16 610,00

Стіл мобільний

4

1 652,50

6 610,00

Тумба

2

2 440,00

4 880,00

Стілець учнівський

8

490,00

3 920,00

Крісло-груша

2

762,50

1 525,00

28.10.2019

Планшет «Lenovo»

1

7 320,00

7 320,00

19.11.2019

Ноутбук «Acer»

1

13 800,00

13 800,00

19.11.2019

Інтерактивний проектор «Epson»

1

35 833,20

35 833,20

грудень 2019

Засіб дезінфікуючий «Люмакс-хлор» (1 кг)

2

319,20

638,40

 

 

11.12.2019

Серветки господарські

40 уп.

15,20

608,00

Губка господарська

48 уп.

9,25

444,00

Папір туалетний

640

3,20

2 048,00

Пакети для сміття

40 уп.

8,05

322,00

Рукавички побутові

40 пар

7,80

312,00

18.12.2019

Папір офісний

4 пачки

102,30

409,20

22.12.2019

Комплект меблів 4 ростова група (парта учнівська+стілець)

47 комплектів

1 038,30

48 800,10

НДС

9 760,02

21.04.2020

Крейда

25 шт.

39,90

997,50

травень 2020

Лампа люм. бактерицидна

1

516,00

516,00

07.05.2020

Лампочки «Led»

100

22,22

2 222,40

17.05.2020

Драбина складна металева

1

1 8831,15

1 831,15

травень 2020

Бланки особових справ учнів

100

 

 

травень 2020

Фарба ПФ (червоно-коричнева д/підлоги) 12 кг

10

452,00

4 520,00

травень 2020

Фарба ПФ (біла) 12 кг

10

543,00

5 430,00

травень 2020

Спортивний інвентар

 

 

12 475,00

16.06.2020

Фізичні карти

4

1 638,00

1 638,00

15.06.2020

Дезінфікуючі засоби

11

 

 

 

Звіт

про використання благодійних та позабюджетних коштів

за 2019 – 2020 н. р.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.  Техпрацівники, робітник по обслуговуванню приміщень та двірник  проводять побілку бордюр, приводять у належний стан клумби біля школи, скошують траву.

Надійшло

Витрачено

благодійні внески

Сума

Сума

Примітка

вересень 2019 р.

 

 

5 295,60

Будівельні матеріали д/ремонту школи (фарба, пензлики, клей)

 

 

250,00

Повірка вентиляції в закладі

 

 

95,10

Миючі засоби

 

 

1 377,38

Будівельні матеріали д/ремонту школи (цемент, водоемульсійна фарба, сітка)

 

 

595,56

Матеріали д/ремонту санвузлів (шланги, крани)

 

 

140,00

Заправка принтера (приймальна)

 

 

52,50

Повірка тонометрів (медкабінет)

 

 

100,00

Пожежна безпека

 

 

32,25

Придбання термометрів

 

 

12,00

Відправка ліцензії (медкабінет) до Києва

 

 

885,70

Миючі засоби

 

 

141,00

Віники

 

 

153,00

Мітла

 

 

280,00

Заправка принтерів (приймальна, заступник директора з НВР)

Всього:

9 410,09

 

жовтень-листопад 2019 р.

Благодійні внески

1 000,00

3 282,00

Придбання дошок (ремонт с/зали)

Благодійні внески

1 330,00

200,00

Шліфовка дошок (ремонт с/зали)

Благодійні внески

5 179,00

120,00

Ремонт гвинтівки (ДПЮ)

Ярмарок «Дари осені»

8 290,50

580,00 + 43,60

Оформлення документів суворої звітності

Благодійні внески

1 628,00

1 000,00 (500+500)

Доставка м/пластикових вікон з НВК № 33

 

 

90,00

Пензлики, фарба (с/зала)

 

 

280,00

Замок (приймальня)

 

 

170,00

Шурупи (с/зала)

 

 

376,50

Господарчі товари

Всього:

17 427,50

6 142,10

 

 

 

 

 

січень 2020 р.

 

 

1 572,26

Матеріали для установки вікон в майстерні (цегла, фарба, електроди), заправка газ

 

 

225,00

Матеріали МДФ (спортивна зала)

 

 

164,95

Фарба, пензлики (спортивна зала)

 

 

140,00

Заправка принтера (приймальня)

 

 

99,84

Доставка миючих засобів

 

 

707,00

Оплата сайту закладу

 

 

1 055,32

Дріт, розетки, короб для дротів (сцена, каб. № 23)

 

 

132,00

Пожежна безпека (журнали)

 

 

140,00

Заправка принтера (заст. директора)

Всього:

 

4 236,37

 

травень 2020 р.

Благодійні внески

1 000,00

140,00

Заправка принтера (приймальна)

Благодійні внески

2 000,00

679,00

Придбання (розетки, вимикачі, кабель для ремонту на сцені)

Благодійні внески

1 164,00

206,00

Ремонт санвузлів ІІ поверху (кран, сифон, цвяхи)

 

 

150,00

Заправка принтера (приймальна)

 

 

620,50

Придбання медикаментів в медпункт

 

 

150,00

Заправка принтера (заст. директора)

 

 

1 300,00

Ремонт електор. дроту в каб. № 23

 

 

122,00

Придбання викруток.

 

 

185,25

Папки (сегрегатори)

 

 

111,20

Медикаменти (медпункт)

 

 

348,30

Порошок, мило, миючі засоби для прибирання під час карантину.

 

 

716,40

Придбання фарби, вапна для косметичного ремонту під час карантину

 

 

412,00

Придбання будівельних матеріалів (фарба, пензлики, вапно)

 

 

150,00

Заправка принтера (приймальна)

 

 

419,97

Будівельні матеріали для косметичного ремонту подвір’я  школи

 

 

120,00

Будівельні матеріали для ремонту архіва

 

 

117,00

Придбання кругів для болгарки

Всього:

4 164,00

5 947,62

 

 

 

 

 

червень 2020 р.

 

 

3 177,74

Будівельні матеріали для ремонту архіву, І та ІІІ поверхів

 

 

1 000,00

Заміна картриджа + заправка

 

 

270,00

Бензин+масло (для косилки)

 

 

80,00

барабан (для косилки)

 

 

370,00

Установка світильників

 

 

92,00

Розчинник

 

 

150,00

Заправка принтера

 

 

350,00

Акт вентиляції

 

 

4 500,00

Установка паркану

 

 

224,40

Миючі засоби

Всього:

 

10 214,14

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

53 921,50

53 400,50

 

В 2019-2020 році за підтримки був вигран  в « Бюджеті участі Дніпра 2019» проект №  217 « Сучасним дітям-сучасний кабінет інформатики».       В 2020 н.р. отримано  ноутбуки, проектор, принтер,клавіатури,мишки,мультимедійну дошку. Щиро вдячні за підтримку батькам і мешканцям с. Мирний ,а також  вдячні автору проекту Ковтун Юлії. Зараз подано і знаходяться на розгляді  два проекти : « Сучасним дітям-сучасний кабінет біології», та « Інтерактивний лазерний тир для учнів школи».Сподіваємся на вашу батьки підтримку в голосуванні за наші проекти.

Адміністрація закладу постійно зверталася до благодійних організацій з приводу допомозі школи. Наразі отримано 2 моноблоки від « Приват банку».

Влітку ми змогли  встановити 50 м паркану від вул.. Альвінського. В травні 2020 року за програмою «Безпечна школа»  встановлені турнікети пропускної системи, 22 камери . Наразі чекаємо оснащення школи охоронною сигналізацією.

Пропозиції:

 1. Утримувати територію школи  у належному санітарному стані.
 2. Взяти активну  участь  у  акції  з благоустрою  «Моя школа-сама квітуча школа Дніпра»

 3. Спрямовувати роботу  на економію бюджетних коштів, здійснювати пошук шляхів залучення позабюджетного фінансування.  .

У новому навчальному році здійснити концентрацію засобів і матеріальних ресурсів для створення подальшого розвитку школи.

 

Умови досягнення головних завдань школи

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи школи;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей; - створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

- забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку педагогічної діяльності.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації учнів;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

 Психолого-педагогічні задачі:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та ефективне використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.