Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Звіт директора школи за 2020-2021 н.р.

                                               

 ВСТУП

 

Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи колективу школи протягом 2020-2021 навчального року. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти,які спрямовані на досягнення спільної мети: перетворити українську освіту на інноваційне середовище, в якому учні  набувають ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.  Після  обговорення з батьками учнів нашої школи,з педагогічним колективом, адміністрацією школи  були надані пропозиції, до департаменту гуманітарної політики, щодо подальшого функціонування нашої школи. З 2024 року школа  буде перепрофільована на гімназію.

За звітній період робота комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня школа № 40 « ДМР була направлена  на реалізацію нових нормативно-правових актів, які визначають шляхи створення Нової української школи. У своїй діяльності протягом 2020-2021 н. р. я керувалася вимогами  викладеними в Контракті від 30.08.2018 р., який укладений зі мною від імені засновника Дніпровської міської ради департаментом гуманітарної політики  .

Головними напрямками моєї роботи є створення позитивного мікроклімату в колективі, безпечного, комфортного освітнього середовища, розвиток мотивації до творчої діяльності учнів та педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази школи,збереження здоров’я всіх учасників навчального процесу.

Право на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти з українською мовою навчання засвідчено ліцензією управління освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішенням за № Р-235/03-19  Дніпропетровської регіональної експертної ради від 06.06.2019 р.

Ліцензований обсяг – 780учнів.

На кінець 2019-2020 року  в школі було  -771учень.

На 01.09 20 – 828,

    на 27.05.21-833 учні .

Кількість класів – 26 (чисельність збільшилась  на 1 клас в порівнянні з минулим роком),

середня наповнюваність класів – 34 учнів.

Кількість ГПД-4, в них 120учнів.

Рух учнів:

- вибуло – 11 учнів,( з них: до шкіл міста-7, області-1, до шкіл україни-2, до коледжу-1)

- прибуло – 16 учнів ( з них: зі шкіл міста-8, зі шкіл України-5 учнів, зі шкіл області-3)

Отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти- 33 учні.

В 2020/2021 н.р. отримали свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти – 60, з них

2 - з відзнакою.

Відкрито в школі 7 класів за програмою «Інтелект України» та  1 клас з інклюзивною формою навчання .

                          Кадрова політика

Кадрова політика школи була спрямована на:

-реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

-розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

-оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

-періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

-поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників  

Якісну освіту забезпечує  педагогічний колектив у складі 52 осіб( 1 сумісник, 2 в декретній відпустці)

З них мають:
· вищу категорію – 32

· І категорію – 2

· ІІ категорію – 7

· спеціалісти – 11

Мають звання:
Заслужений вчитель України-2
· старший вчитель – 2

· вчитель-методист – 10

Працює 5 вчителів, які нагороджено відзнакою «Відмінник освіти України».                    1. Мають повну вищу спеціальну освіту – 29

2. Незакінчену вищу освіту – 4

3. Базову вищу – 2

4. Навчаються у вищих навчальних закладах – 4
5. Пенсіонерів -7

Молодші спеціалісти -2 особи.

 На 21-22 н. р вакансії вчителів: англійської мови (1 ставка),  українська мова (1 ставка), вихователя ГПД-1 ст, вчитель початкових класів-1 ст.

Для забезпечення якості освіти велика увага приділялася забезпеченню академічної доброчесності та  інформуванню педагогічних працівників та учнів щодо її складових через систему нарад, семінарів, курсів.

У 20-21 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. При підборі кадрів враховується фахова підготовка,компетентність, особисті та колективні якості, працездатність та інші характеристики.  Згідно частини першої статті 50 Закону України "Про освіту"атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників  За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Більшість педагогічних працівників працює за фахом і має вищу освіту.

Відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2020р. № 930, Порядку підвищення кваліфікації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.06.2019р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково педагогічних  працівників», листа МОН № 1\9-141 від 04.03.2020р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти», наказу  № 217 від 05.10.2020р. Департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради  «Про  організацію атестації керівних кадрів та педагогічних працівників», наказу № 209 від 08.10.2020р. по КЗО « СЗШ №40» ДМР «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році» створена атестаційна комісія 1 рівня у складі 9 осіб, розроблено план заходів щодо атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.  Відповідно до перспективного плану атестації у 2020-2021 н.р. черговій атестації  підлягало 7 педагогічних працівників:

-2 педагоги претендувало на підвищення кваліфікаційної категорії» спеціаліст «  категорії», рішенням атестаційної комісії  1 рівня;

-4 вчителів атестувалися на підтвердження раніше присвоєної «вищої  кваліфікаційної категорії;

-1 вчитель на присвоєння « спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії» рішенням атестаційної комісії  2 рівня;

 Усі вчителі  пройшли  курси підвищення кваліфікації. Обсяг годин курсової підготовки   педагогів перевищує мінімальну кількість годин (60), визначених згідно чинного законодавства для осіб, які атестуються у 2021 році.

Протягом навчального року відбулося вивчення досвіду вчителів. Проаналізовано їх персональні результати та досягнення.

Рішенням атестаційної комісії протокол № 7 від 24.03.2021р. :

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»- 2 педагогічним працівникам

Атестаційна комісія I рівня виступила з клопотанням перед комісією II рівня:

-про відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»- 4 вчителям,

-про присвоєння « спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії»-1 вчителю.

Атестаційна комісія II рівня своїм рішенням від 09.04.2021 р., яке було затверджено наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від  12.04.2021 р. № 73 «Про підсумки атестації  керівних та педагогічних працівників закладів освіти у 2021р.» підтримала клопотання атестаційної комісії I рівня.

За наслідками рішення атестаційної комісія II рівня видано наказ № 71-ктр від 12.04.2021р. «Про підсумки атестації педагогічних працівників рішенням атестаційної            комісії        II       рівня».                                                                          Заходи з атестації педагогічних працівників у 2021 році виконано у повному обсязі.

Реформа НУШ впровадила добровільну сертифікацію, яка в ідеалі, мала б замінити атестацію та списати всі питання і проблеми. В 2022 році необхідно  провести роз’яснювальну роботу серед вчителів початкових класів щодо сертифікації за наслідками якої є можливість зарахувати сертифікат як чергову (позачергову) атестацію.

Передумовою атестації педагогічних працівників є проходження курсів підвищення кваліфікації. Для підтримки навчання педагогічних кадрів розроблено план підвищення кваліфікації, який узгоджено з кожним вчителем.

В 2020-2021 н.р. в ДАНО пройшли підвищення кваліфікації 13 педагогічних працівників. Самоосвіту, заплановані курси не пройшли 4 вчителі

    Виконання Освітньої програми

Освітня програма нашої школи  розроблена на виконання статті 33 Закону України «Про освіту», що набрав чинності 28 вересня 2017 року, статті11 Закону України «Про повну  загальну  середню  освіту»

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.   Освітня програма школи окреслює:

 •  підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом. 

Відповідно до плану роботи на рік, навчального плану на 2020/2021 навчальний рік, з метою здійснення контролю за виконанням навчальних планів та освітніх програм поточного навчального року  було перевірено та проаналізовано:

 1. кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами;
 2. фактична кількість годин враховуючи використання дистанційних форм і методів навчання;
 3. відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;
 4. розподіл навчального матеріалу;
 5. послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин визначених  програмою на кожну тему;
 6. об’єктивність оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти;
 7. виконання вчителями вимог навчальних програм
 8. результати навчання учнів;

Всі вчителі працювали відповідно до державних навчальних програм, затверджених Міністерством науки і освіти України та складених за ними календарних планів.

Згідно з наказом  по школі від 1.09.2020 №и 141 «Про режим роботи навчального закладу»  навчальний рік  розділено        на      семестри:                                                                                                             1 семестр - з 01.09.2020 по 24.12.2020 р. ;

2 семестр – з 11.01.2021-27.05.2021р.

З метою реалізації права  дітей з особливими освітніми потребами, щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, у 2020/2021 навчальному році в школі було організовано індивідуальне навчання для 2 учнів . У 2020/2021 навчальному році за організацію навчання за індивідуальною формою відповідальним було призначено заступника директора з НВР Резцову  Т. С. Проведений аналіз шкільної документації свідчить, що в школі запланована робота з організації індивідуального навчання на 2020/2021 навчальний рік. Серед загальних позитивних результатів в роботі школи спостерігається:

 • скоординованість дій школи і батьків при організації індивідуального навчання,
 • виконання термінів проведення основних організаційних заходів щодо проведення індивідуального навчання.
 • системність у веденні шкільної документації,

З метою запобігання поширенню на території міста Дніпра гострої респіраторної хвороби COVID-19 та ускладнення епідемічної ситуації, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,з 11.01.21-22.02.2021 р. в усіх класах, з 29.03.2021 по 11.05.2021 у 5-11 класах припинено навчальний процес за очною формою, запроваджено дистанційне навчання. Було забезпечено виконання навчальних планів та програм  в 5-11 класах за рахунок технологій дистанційного навчання на платформах  ZOOM,     CLASSROOM,  Meet у синхронному режимі

Станом на 27.05.2021 року інваріантна частина навчальних планів виконана на 100%. Листом управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 7-1/142 від 30.04.2021 «Щодо питань організованого завершення 2020/2021 н.р.» з огляду на те, що 28.05.2021р. велика кількість педагогічних працівників була задіяна у роботі навчальних закладів -пунктів проведення ЗНО , було  рекомендовано вважати останнім навчальним днем 27.05.2021р.

Дистанційне навчання організовано з 29.03.2021р. відповідно до розкладу уроків, Освітній процес здійснювався на єдиній освітній платформі обраній навчальним закладом: Klassroom  та додатком на Google диску «Meet» щодо спілкування у синхронному режимі. Для зворотнього зв’язку використовувалися: Вайбер, електронна пошта.

З метою вивчення стану організації у школі дистанційного навчання в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, адміністрацією школи  проведено анонімне онлайн-опитування  педагогічних працівників, батьків та учнів 9–11-х класів. В опитуванні взяли участь 128  батьків, учнів, 33 вчителя.

 Найбільш активними в анкетуванні були батьки, діти яких навчаються в початковій та основній школах (відповідно 41% та 32,5%). Більшість опитаних батьків підтвердили, що на період карантину в школі здійснюється дистанційне навчання з усіх предметів інваріантної складової, із використанням технологій дистанційного навчання. Більшість батьків зазначили, що до його проведення залучено весь педагогічний колектив. Для дистанційної роботи переважно використовувалося онлайн навчання. Найбільш ефективними є сервіси з можливістю оцінювання рівня засвоєння матеріалу – їх застосовують 44%, без можливості оцінювання – 20%. Асинхронне навчання з можливістю оцінювання рівня засвоєння матеріалу здійснюють 21%. Натомість, на думку 70% опитаних батьків для дистанційного навчання вчителі найчастіше використовують месенджер Viber, 31,3% – електронну пошту, 98% – інтернет-платформу Google Classroom, 11% – платформу Zoom. При цьому останню платформу найчастіше використовують вчителі початкової школи. Вчителі, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що для взаємодії з учнями найчастіше використовують:

· Viber − 92%

 · Google-форма −88 % ;

· електрону пошту − 67%;

· Zoom – 11%.

За результатами анкетування висвітлилися й інші організаційні проблеми. В школі  розроблено розклади дистанційного навчання учнів, і вчителі їх дотримують (69%).  Учні (25%) зазначили, що мають місце факти недотримання вчителями розкладу навчальних занять. Результати опитування засвідчили проблему і щодо недостатнього використання сайту школи  для комунікації з батьками учнів.  89% батьків зазначили,що спілкування з батьками відбувається через класних керівників, зокрема й шляхом надсилання батькам електронних листів із розкладом уроків (1,42%). Водночас 48% опитаних учителів вказали, що спілкуються з батьками персонально, регулярно оприлюднюють на власних блогах повідомлення та новини, 58% спілкуються в груповому чаті, а 15% вказали, що класні керівники надсилають батькам електронні листи з розкладом уроків та датами контрольних робіт. 59% педагогів  мають зворотній зв’язок з батьками з питань організації дистанційного навчання,  а 21%  вказали, що крім зворотнього зв’язку мають ще й допомогу від батьків.

Відповіді старшокласників засвідчили, що учні 11-х класів майже вдвічі більше потребують допомоги батьків ніж 10-класники. Більшість опитаних учнів у своїх анкетах вказали, що їм подобається навчатися дистанційно. Проте 25% учнів зазначили, що їм не подобається навчатись дистанційно. У ході анкетування частина батьків (38,3%) вказала також на значне перевантаження школярів навчальним матеріалом під час проведення дистанційного навчання, а 29,5% – про часткове збільшення. Крім того, гостро висвітлилася проблема щодо не обізнаності школярів із правилами безпеки в мережі Інтернет, зокрема 23,4% опитаних учнів у своїх анкетах

 Про проблеми технічного характеру засвідчили і 52,9% опитаних учителів.

 Головним напрямком діяльності школи є навчальний процес: рівень знань, умінь і навичок учнів, ставлення до навчання, підвищення або зниження рівня навчальних досягнень, причини, що зумовлюють цей процес.

Метою перевірки результатів навчання завжди є оцінювання, під яким розуміють процес встановлення відповідності рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета вимогам чинних прог­рам. Як відомо, оцінювання є особливою стороною контролю, а педа­гогічна оцінка – його результатом. Об'єктивність і точність оцінок забезпечуються критеріями оціню­вання.  Об’єктом оцінювання завжди виступає не учень чи його особистість чи риси характеру, а рівень його навчальних досягнень чи результатів

 У 2020/2021 навчальному році  учні 1-3-х класів навчалися за типовою освітньою програмою Нової української школи. Для початкових класів НУШ з українською мовою навчання – типовий навчальний план було складено за Типовою освітньою програмою під керівництвом О.Я. Савченко. Класи НУШ були забезпечені ноутбуками, дидактичними матеріалами, шкільними меблями, ігровими наборами LEGO «6 цеглинок» та «LEGO Play Box».                    

Для учнів 1-3 класів застосовувалося формувальне  оцінювання, яке здійснювалося  через:

- педагогічне спостереження учителя за навчальною та іншими різновидами діяльності учнів;

- аналіз портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

- самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

- оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

- застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. Аналізуючи результати формувального оцінювання учнів третього класу можна зробити висновок, що майже всі учні демонструють помітний прогрес, та   мають значні успіхи у навчанні

Учні 4-х класів у 2020/2021 н.р. навчалися за типовими навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4-х класів здійснювалось згідно з наказом МОН України від 19.08.2016р. № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи». Частина предметів інваріантної складової, такі як: «Я у світі», «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Фізична культура» оцінюються вербально. З інших предметів учні отримують відповідні бали.

За підсумками 2020/2021 н. р. у школі ми маємо наступну картину успішності учнів за рівнями досягнень:

Клас

К-сть учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

% успішності

% якості

1 – 3

к-сть

%

4 – 6

к-сть

%

7 – 9

к-сть

%

10 – 12 к-сть

%

4-ті

101

0

0%

23

23%

63

62%

15

15%

100%

77%

5-9-ті

354

7

10%

34

50%

22

32%

5

7%

90%

40%

10-11-ті

62

4

2%

87

51%

65

38%

15

9%

98%

47%

4-11-ті

18

3,2%

290

52,3%

206

37,2%

40

7,2%

96,8%

44,4%

18

Рівень навченості по класах наступний:

 

кількість учнів у класі

Низький

Середній

Достатній

Високий

% успішності

% якості

Класний керівник

4-А клас

34

 

0,0%

5

14,7%

25

73,5%

4

11,8%

100,0%

85,3%

Чуб Н. І.

4-Б клас

33

 

0,0%

5

15,2%

22

66,7%

6

18,2%

100,0%

84,8%

Сирих Т. В.

4-В клас

34

 

0,0%

13

38,2%

16

47,1%

5

14,7%

100,0%

61,8%

Яніцька А.С.

4-ті класи

101

0

0,0%

23

22,8%

63

62,4%

15

14,9%

100,0%

77,2%

 

5-А клас

28

 

0,0%

8

28,6%

15

53,6%

5

17,9%

100,0%

71,4%

Пухтій Л.П.

5-Б клас

24

 

0,0%

21

87,5%

3

12,5%

 

0,0%

100,0%

12,5%

Каряка К.П.

5-В клас

30

 

0,0%

18

60,0%

11

36,7%

1

3,3%

100,0%

40,0%

Цебенко А.В.

5-ті класи

82

0

0,0%

47

57,3%

29

35,4%

6

7,3%

100,0%

42,7%

 

6-А клас

35

1

2,9%

26

74,3%

8

22,9%

 

0,0%

97,1%

22,9%

Снітка Н. А.

6-Б клас

35

1

2,9%

26

74,3%

7

20,0%

1

2,9%

97,1%

22,9%

Кармазіна М. М.

6-ті класи

70

2

2,9%

52

74,3%

15

21,4%

1

1,4%

97,1%

22,9%

 

7-А клас

35

 

0,0%

11

31,4%

18

51,4%

6

17,1%

100,0%

68,6%

Лещинська Л. М.

7-Б клас

31

2

6,5%

23

74,2%

6

19,4%

 

0,0%

93,5%

19,4%

Кулікова А. Є.

7-В клас

35

2

5,7%

23

65,7%

8

22,9%

2

5,7%

94,3%

28,6%

Дяченко Г.Ф.

7-мі класи

101

4

4,0%

57

56,4%

32

31,7%

8

7,9%

96,0%

39,6%

 

8-А клас

35

 

0,0%

21

60,0%

12

34,3%

2

5,7%

100,0%

40,0%

Кравченко В. О.

8-Б клас

36

1

2,8%

25

69,4%

9

25,0%

1

2,8%

97,2%

27,8%

Гунченко О. В.

8-мі класи

71

1

1,4%

46

64,8%

21

29,6%

3

4,2%

98,6%

33,8%

 

9-А клас

31

 

0,0%

15

48,4%

14

45,2%

2

6,5%

100,0%

51,6%

Дуплій О. М.

9-Б клас

30

4

13,3%

16

53,3%

10

33,3%

 

0,0%

86,7%

33,3%

Чернікова О. В.

9-ті класи

61

4

6,6%

31

50,8%

24

39,3%

2

3,3%

93,4%

42,6%

 

10клас

35

3

8,6%

14

40,0%

13

37,1%

5

14,3%

91,4%

51,4%

Музальова Л. А

10-ті класи

35

3

8,6%

14

40,0%

13

37,1%

5

14,3%

91,4%

51,4%

 

11 клас

33

4

12,1%

20

60,6%

9

27,3%

0

0,0%

87,9%

27,3%

Мартинюк Т. К.

11-ті класи

33

4

12,1%

20

60,6%

9

27,3%

0

0,0%

87,9%

27,3%

 

4-11 класи

554

18

3,2%

290

52,3%

206

37,2%

40

7,2%

96,8%

44,4%

 

 

Виходячи з вищезазначених даних можна констатувати той факт, що якість  знань  (високий та достатній рівні навченості) в цілому по школі  дорівнює 44,4% ( минулого навчального року – 57,5%.), що на 13,1 %  нижче.

Доцільним буде відстежити та порівняти результативність діяльності учнів школи в цілому та які класні керівники спрацювали найкращим чином у форматі «Учень-вчитель-батьки:

 

Клас

Вчитель

Якість знань за рік

4-А

Чуб Н. І.

85,3%

4-Б

Сирих Т. В.

84,9%

4-В

Яніцька А.С.

61,8%

5-А

Пухтій Л. П.

71,5%

5-Б

Каряка К. А.

12,5%

5-В

Цебенко А.В.

40,0%

6-А

Снітка Н. А.

20,6%

6-Б

Кармазіна М. М.

22,9%

7-А

Лещинська Л. М.

68,5%

7-Б

Кулікова А. Є.

19,4%

7-В

Дяченко Г.Ф.

28,6%

8-А

Кравченко В. О.

40,0%

8-Б

Гунченко О. В.

31,4%

9-А

Дуплій О. М.

51,7%

9-Б

Чернікова О. В.

32,3%

10

Музальова Л. А

51,4%

11

Мартинюк Т. К.

27,3%

 

Вищезазначені дані демонструють картину, що за рахунок низьких показників рівня навченості 5-Б, 6-А,Б, 8-Б, 7-Б, В класів дещо знизилася загальна картина по школі.

Стабільно високих показників рівня навченості досягли учні 4-В, 4-А, 4-Б, 5-А, 7-А класів.

Але не можна не зазначити, що потенціал школи має певний резерв. Тобто, існує певний відсоток учнів, які мають 1-2 предмети, корекція яких дозволила б перейти учню у більш позитивну зону розвитку (більш високий рівень: з середнього – в достатній, з достатнього - у високий).

 

Клас

Прогоз

Високий рівень

Достатній рівень

4-А

5

2

4-Б

3

1

4-В

2

4

5-А

4

3

5-Б

1

6

5-В

2

7

6-А

1

17

6-Б

 

3

7-А

3

5

7-Б

1

6

7-В

1

5

8-А

1

3

8-Б

1

5

9-А

2

3

9-Б

5

 

10

2

3

11

3

10

Всього:

37

83

 

Тобто, якщо провести своєчасну та якісну корекційну роботу у наступному навчальному році можна буде говорити про загальне підвищення якості знань по школі. Особливо слід звернути увагу на потенціал учнів достатнього рівня. В цілому по школі 83 учні.

Всім учням, які  закінчили на відмінно  видано похвальні листи. Учням 9-А класу: Супенко Дар’ї та Шавлай Олександрі – свідоцтва з відзнакою.

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді Протягом  жовтня  - листопада 2020 р. було проведено шкільні учнівські олімпіади з 12 ба­зових дисциплін: математики, фізики, хімії, англійської мови, французької мови, німецької мови,  історії, географії,  української мови та літератури, біології, інформаційних технологій, трудового навчання. Участь у змаганнях взяли 175 (21%) учнів школи із 3 - 11 класів, з них призерами стали 78 учнів (44%).

Під час проведення предметних олімпіад  для підвищення рівня зацікавленості учнів та залучення всіх бажаючих,  в своїй роботі вчителі  застосовували такі освітні-платформи, як «Всеосвіта» та «На урок».

У  ІІ етапі (районний рівень) Всеукраїнських учнівських Онлайн-олімпіад з базових дисциплін намагалися прийняти участь 24 учні.

На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІ районного етапу  Всеукраїнських олімпіад  (онлайн) з базових дисциплін  у 2020-2021 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі :

 Кравченко В.О. ( географія І місце 10 кл. Гуцалюк Н., Горкава В., І місце 8 клас Сєроєдов Д. ), Дуплій О.М., (фізика   І місце 8 клас Сєроєдов Д., 7 клас Левицька М. )

На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІІ міського етапу  Всеукраїнських олімпіад  (онлайн) з базових дисциплін  у 2020-2021 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі :

 Кравченко В.О. ( географія  І місце 8 клас Сєроєдов Д. ),

 Дуплій О.М., (фізика   ІІІ місце  7 клас Левицька М. )

 

Результати всеукраїнських конкурсів,турнірів за 2020 рік:

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2020

5

32

39

76

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

 

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2020

4

14

27

45

Природничий конкурс «Колосок»

 

 

Золотий

Срібний

Колосок

Всього

2020

9

20

34

63

 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Орлятко»

 

Рік

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2020

0

3

 40

43

 

В  Всеукраїнських конкурсах « Соняшник» та « Патріот», міжнародному конкурсі« Бобер» та « Гелиантус» школа участі не приймала.

Таким чином  мною, як керівником закладу освіти  здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням освітньої програми,  річного плану роботи  закладу освіти  на 2020-2021 навчальний рік,

                    

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати учнів  до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу

У школі встановлено термінал, де можна знайти інформацію про професії, сферу обслуговування. 

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медпункт,  де до жовтня місяця працювала шкільна медична сестра. Щорічно на базі дитячої поліклініки діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі поліклініки. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд . Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

З 01.09.2020 року у навчальному закладі розпочато освітній процес відповідно до Тимчасового Положення щодо організації навчального процесу у 2020-2021 н.р.,. унесені зміни відповідно до Постанови від 23.04.2021р. № 4 Головного державного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.                                      

 Вся робота була  спрямована на забезпечення підтримання безпеки санітарного стану закладу, дотримання  правил гігієни та уникнення масових скупчень, забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу.

Було організовано гнучкий доступ до приміщення навчального закладу, щодо уникнення скупчення учасників освітнього процесу: вхід\вихід за трьома маршрутами, розбіжність у часі та завершенні уроків.

Подвір’я школи, приміщення у будівлях знаходяться в охайному стані, своєчасно оглядаються і прибираються. Протягом навчального року, відповідно до Постанови  Державного санітарного лікаря України ,адміністрація школи виконувала всі протиепідемічні заходи на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби. Була організована пропускна система і чергування працівників,масковий  режим ,забезпечено повітряно-тепловий режим, та режим провітрювання. Школа  була забезпечена санітайзерами,дезінфікуючими засобами для рук та обробки поверхонь. У зв’язку з карантинними вимогами було забезпечено постійне перебування дітей в одному приміщенні. Такі вимоги погіршили можливості вчителя у  використанні наявної матеріальної бази, особливо кабінетів (хімії, фізики, географії, історії).                                  

Вхід здобувачів освіти 5-11, працівників до приміщень закладу відбувався при наявності захисної маски або респіратора,  слід зазначити що, були випадки коли учні забували          маски.                                                                          

Захисні маски не використовувалися під час проведення занять у навчальних приміщеннях та  при вході і пересуванні приміщеннями    учнями 1-4 класів.                                                                                                                                   Для обробки рук антисептичними засобами у школі  організовано 9 місць.

 Допуск до роботи всіх працівників здійснювався за умови:                                                          - використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски),проходження щоденного температурного скринінгу безконтактним термометром.                                                                                                                                                           З метою захисту прав здобувачів освіти, вхід батьків  був заборонений протягом вересня-квітня та дозволявся, за умови використання засобів індивідуального захисту, після термометрії та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу освіти, його заступниками. Вхід до приміщень закладу осіб,  які супроводжують здобувачів освіти з інвалідністю або травмою дозволявся при наявності захисної маски або респіратора за погодженням з адміністрацією.   Кожного дня вчителі  перед початком занять проводили опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів хвороби.                                                                                                                       В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово були ізольовані, інформувалися батьки та приймалося узгоджене рішення ,щодо направлення до закладу охорони здоров'я.                                                                                                                                                  У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші учні відповідного класу  визначалися такими, що перебувають на самоізоляції. Протягом року на самоізоляції були -204 дитини і 5 вчителів. Здійснювалися обмеження у проведені масових заходів ,нарад, зборів  в закритих приміщеннях. Батьківські збори  проводилися у онлайн- режимі, або на свіжому повітрі з дотриманням дистанції.    Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами  було мінімізоване, за кожним класом закріплений навчальний кабінет. Під час проведення уроків з: фізичної культури, іноземної мови, трудового навчання, інформатики, «Захист України»     учні  переходили  до інших кабінетів  . Робота груп подовженого дня забезпечувалася з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину.                                                                                                                     

   Харчування здійснювалося відповідно до графіка, враховуючи  забезпечення  відстані між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. В їдальні постійно відбувалося  вологе прибирання. Буфетна продукція  реалізовувалася тільки за умови  індивідуальної упаковки.                                                                                                                                                                        Бракеражна комісія щоденно тримала на контролі:                                           --забезпечення усіх працівниківхарчоблоку засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які змінювалися після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні.                                                                                                                                                               Централізовано проводився збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.                                                     

 Поліетиленові  пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту, змінювалися по мірі їх заповнення, щільно зав’язувалися, наносилося маркування «використані засоби індивідуального захисту» .                                                                                                                                                                                                                Питання профілактики та запобігання захворюваності на COVID-19 розглядалися на нарадах при директорові ( 9 нарад), на  засіданнях педагогічної ради . Проведено позапланові інструктажі працівників з профілактики захворюваності COVID-19 з обліком  у журналі реєстрації інструктажів  з питань охорони праці на робочому  місці. Проводився щоденний моніторинг  захворюваності на ГРВІ та COVID-19 та випадків самоізоляції  здобувачів освіти та працівників.                                                                                                              

Розпочата робота щодо добровільної вакцинації працівників закладу. Станом на 30.06.2021року вакциновано 11 працівників.

 До основних задач щодо запобігання захворюваності на  COVID -19 вважаю: 1.Посилення роботи щодо дотримання маскового режиму.

2. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я з боку батьків та здобувачів освіти

3.Продовження кампанії щодо добровільної вакцинації працівників.  Разом з цим гостро стоїть питання щодо необхідності повернення до кабінетної системи.

З метою реалізації заходів соціального захисту із забезпечення учнів безкоштовним харчуванням, допомоги соціально незахищеним категоріям в навчальному закладі було організовано повноцінне та якісне харчування учнів.

У школі організовано гаряче харчування учнів 1 – 4-х класів та учнів пільгових категорій (позбавлені батьківської опіки , з малозабезпечених сімей, сімей АТО, багатодітних, дітей – інвалідів, дітей,постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб). Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл.

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. На 6-7 уроках харчуються групи ГПД (50% харчувалося 15 учнів на суму-13.40 грн., 100%-10 учнів на суму 26.80 грн. Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується з  Головним управлінням держсанпін.  Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. Як приправи і спеції в осінній період широко використовується зелень (петрушка, кріп), у зимовий – лавровий лист, зелень морожена).

Питання організації харчування знаходиться на контролі батьківських комітетів класів, школи та адміністрації школи.

У зв’язкуіз запобігання поширенню на території коронавірусу COVID-19, зупинено навчання  та харчування в школі учнів 5-11 класів   з 11 січня  по 22  січня 2021 року, а також з 29 березня по 07 травня 2021 року. Учні молодшої школи та ГПД в цей час навчалися та харчувалися. В 2020-2021 навчальному році за одним столом харчувалося 4 дитини, зберігаючи відповідну дистанцію .

Вартість харчування наступна:

1-4 класи – 21 грн., 53 коп.(бюджет).

Учні з малозабезпечених сімей (2 дітей), діти під опікою (12 учнів), діти з багатодітних сімей (103 дітей), діти учасників АТО (23 учні), дітей інвалідів (4 учні), дітей,постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (3 учні), дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ( 1 учень) -  харчувалися в 2 семестрі пільгова категорія   1-4 кл. на 21,53 грн.,  а пільгова категорія учнів 5- 11 кл. на 27.87 грн.;

Кількісно було охоплено гарячим харчуванням 680 учнів:

 учні 1-4-х класів – 381 учень, 100%;

учні 5-9-х класів – 258 учнів, 67%;

учні 10-11-х класів  - 30 учнів, 44%.

Загальна кількість учнів школи, які охоплені всіма видами харчування 723 учнів – 86%:

учні 1-4-х класів – 381 учень, 100%;

учні 5-9-х класів –305 учнів 77 %;

учні 10-11-х класів  - 45 учнів 66 %.

Для учнів 1-4 класів з квітня 2021 року було організовано додаткові сніданки на суму 21 грн., харчувалося від 25 до 45 учнів.

         У 2020-2021 н. р. на базі закладу працював пристосований табір відпочинку з денним перебуванням  «Сонячна країна». Кількість дітей 72 учні, вартість харчування складала – 35 грн. (бюджетні) + 35 грн. (батьківські) на день.

Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та деззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Меню затверджено адміністрацією школи. Дотримання наближеного меню відповідає нормі. Матеріально-технічна база харчоблоку відповідає вимогам.

Постачальником продуктів харчування у школі є приватний підприємець ТОВ «Контракт Продрезерв 5», в  особі директора Авілко Г.О. Згідно п. 15 Наказу Міністерства охорони здоров’я підприємець надає всі потрібні сертифікати відповідності на кожен вид товару, який постачає. Завідувач виробництвом при школі – Майстренко Л. Л. не допускає застосування продуктів харчування невиробничого виготовлення.

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Широкан В.В. відповідально веде системний контроль за формуванням списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок із відділу соціального забезпечення, а також разом із працівниками харчоблоку облікують відвідування їдальні дітьми відповідних категорій і порушень у їх обліку не зафіксовано.

Робота школи в організації харчування була задовільною.

         Організація роботи з охорони праці, та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності,  у закладі створено службу з охорони праці, заплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. У приміщеннях школи потребують оновлення стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на педрадах та нарадах при директорові( 4 наради). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи .

В школі проводяться  тижні  профілактики дитячого травматизму (наказ    № 85 від 11.05.2021р.):

 • з 17.05.- 23.05. 2021 р. «Тиждень правил Дорожнього рух»;
 • з 24.05 по 27.05.2021 року Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності;
 • 27.05.2021 року – виховні години в 1-11-х класах на тему:  «Правила безпечної поведінки»
 •  класні керівники на організаційних годинах проводили бесіди з вивчення ПДР, а також бесіди з профілактики дитячого травматизму за темами: «Правила безпечної поведінки», «Помітний – значить живий», «Безпека на дорозі – безпека життя»,  «Запобігання дитячого травматизму від НВП», «Вогнепальна  зброя», «Правила поведінки на воді», «Попередження отруєнь дітей», «Правила безпеки при користуванні газом», «Поведінка дітей при користуванні джерелами електроструму», «Запобігання дитячого травматизму влітку».

         В школі проводилися такі заходи:

 • День здоров’я  (07.04.2021 р.);
 • День боротьби з туберкульозом (19.03.2021р.);
 • для дівчаток лекції лікаря-гінеколога (онлайн);
 • день ЦЗ (09.04.2021 р.);

Організовувалися виставки малюнків та плакатів «Помітний – значить живий!» (1-4-ті кл.), «Безпека на дорозі – безпека життя» (5-7-мі кл.), «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Правила поведінки», «Увага, гриби!», «Обережно, газ!», «Обережно! Вибухонебезпечні предмети».

Було організовано перегляд відеороликів: «Незнайко у сонячному місті», «Дотримуйся правил – збережи життя», «Історія правил дорожнього руху», «Уроки обережності тітоньки Сови: дорога».

Проведено конкурс творчих проектів 4-8-х класів на тему: «Моя безпека».

Випадки травмування доводилися до відома батьків на класних батьківських зборах.

 На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, слід відзначити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання..  

  В  2020-2021 н. р. в школі не було травм під час навчально-виховного процесу, та  травм побутового характеру. Хоча в школі не зафіксовано мікротравм, однак треба звернути увагу вчителів школи на випадки мікротравмування учнів в урочний та позаурочний час.

З метою організації заходів запобігання загибелі дітей при надзвичайних ситуаціях (подіях), набуття ними практичних навичок поведінки при виникненні цих ситуацій, вивчення правил безпечної поведінки учнів та річного плану школи 09 квітня 2021 року було проведено «День ЦЗ» на теми:

 • 1-4 класи – «Вогонь – друг, вогонь – ворог»;
 • 5-8 класи – «Пожежа» (онлайн);
 • 9-11 класи – «Хімічна зброя» (онлайн) .

Заняття і тренування проводились без зриву навчальних занять, за рахунок перерв та 4-го уроку, який проводився в 1-4-х класах як урок ЦЗ, а в 5-11-х класах – онлайн-урок ЦЗ.

           План основних заходів із цивільного захисту на 2020 рік в основному виконаний. В рамках проекту «Безпечна школа» у школі працює система пропускного режиму. Наразі чекаємо оснащення школи охоронною сигналізацією.

                                 Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них.

Діти сироти та позбавлені батьківського піклування-12

Учні з малозабезпечених сімей -2 дітей,

діти з інвалідністю -8 учнів,

 діти з багатодітних сімей -107 дитини,

діти учасників АТО -24 учнів,

діти постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС -3 учні,

діти з внутрішньо-переміщених сімей -1 учень

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. За бюджетні кошти діти з малозабезпечених сімей,  діти позбавлені батьківського піклування та діти, батьки яких є учасниками бойових дій, учасниками АТО щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами  дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики  в сфері профілактики правопорушень та інших протиправних дій серед дітей та учнівської молоді, від 11.03.2020.р. № 211 Про запобігання поширенню на території корона вірусу COVID –19», наказу по школі « Щодо протидії розповсюдження на території КЗО «СЗШ №40» ДМР наркотичних речовин» від 12.05 2021 року № 88, на виконання річного плану роботи школи було проведено протягом 2020-2021 н. р.  певну роботу:

 • На засіданнях  педагогічної ради розглядалися такі питання: « Про булінг в  освітньому закладі» , протокол № 5 від 09.03.2021 р.;
 • В класах проведено батьківські збори на тему: «Відповідальність батьків за виховання дітей»;
 • В класах проведено профілактичні бесіди: «Навчання – твоє право та

               обов’язок»;

 • Складено банк даних важких підлітків і сімей, які опинилися в СЖО;
 • Проведено операцію: «Підліток», «Урок»;
 • Проводилися зустрічі з інспекторами сектора ювенальної превенції       Шевченківського ВП ДВП, з інспекторами патрульної поліції .
 • В школі працювала Шкільна Служба Порозуміння – це команда підготовлених  старшокласників – посередників, які допомагають своїм ровесникам розв’язувати конфлікти мирним шляхом.
 • З учнями 1-11 класів було проведено класні години « Ти маєш право, якщо став жертвою домашнього насилля…». Були надані контакти поліції та Національної «гарячої лінії».

            Під час карантину з учнями школи продовжувала працювати шкільний офіцер, інспектор відділу звʼязків з громадськістю ОПП в Дніпропетровській обл.,  лейтенант поліції Рулик  Ольга Володимирівна. З метою профілактики правопорушень інспекторами ВЗГ  були зняті відеоролики, які можна було переглянути дітям та їх батькам в будь-який час на сторінці youtube “Поліція і громада. Дніпро».

       Протягом 6 місяців 2021 року проводилися рейди  інспекторами сектора

ювенальної превенції Шевченківського ВП ДВП  на території школи.

Неодноразово адміністрація закладу зверталася за допомогою до  служби у справах дітей з питань незадовільної поведінки на уроках.

Діти, які мешкають по мікрорайону та перебувають на обліку в управлінні як такі, що опинилися в СЖО і навчаються у школі-7 учнів.

На внутрішкільному обліку перебуває 5 учнів, які схильні до правопорушень-5.

В травні 2021 року інспекторами ювенальної поліції Шевченківського району затримано 3 учнів, які палили на території школи .З  учнями, які схильні до паління постійно проводилися бесіди класними керівниками, адміністрацією. Проведено анкетування «Шкідливі звички»  в 9-А, 9-Б, 10, 11 класах. В травні  2021 р. в 8-11 класах проведено онлайн батьківські збори, де одним із питань було «Про шкідливі звички та  роль батьків в розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя».

 Дитяча організація «Юнацтво» проводила  шкільні  конкурси малюнків «Щасливе дитинство у світі без насильства», « Я маю право!» «Зупини насильство: не будь байдужим !».

Проводилася індивідуальна робота з попередження самогубства серед учнів, коректне виявлення дітей, чиї особистісні риси створюють підвищений ризик суїциду. В лютому 2021 року проводилися класні години в 5-11 класах на тему : «Життя - найдорожча цінність».

                                         Виховна робота

Виховна робота у закладі здійснювалася на виконання річного плану роботи та відповідно до чинних документів: Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі організації», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Концепції про  права дитини, виконання завдань, поставлених у листі Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 р. № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»,  та інших нормативно-правових документів з питань організації в закладі освіти виховної роботи. Аналіз стану виховної роботи за  2020-2021 н.р. показав, що робота здійснювалась на основі комплексно - цільового підходу до організації виховного процесу.

Питання виховної роботи в школі розглядались:

- на нарадах при директорові,

- на педрадах:

- на засіданнях класних керівників:

Згідно з річним планом роботи школи у  педагогічний колектив продовжував працювати над виховною проблемою: «Виховання гармонійно-розвиненої, високоосвіченої, національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення»

Школа працювала за напрямками виховної роботи:

 • Національно-патріотичне;
 • Фізичне;
 • Превентивне;
 • Художньо-естетичне;
 • Родинно-сімейне;
 • Еколого-натуралістичне;
 • Професійна орієнтація.

Пріоритетними напрямками   були :

 • Національно-патріотичне виховання;
 • Робота з обдарованими учнями;
 • Розвиток творчої особистості;
 • Формування навичок здорового способу життя;
 • Роботи з профілактики дитячого травматизму;
 • Робота з профілактики правопорушень.
 • Дистанційна робота під час карантину COVID-19

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2020 -2021 н. р. були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

На базі школи при підтримці ДЮСШ та громадських організацій функціонували:  секція з футболу (керівник Кушнір А.А.), ТАЕКВОНДО (керівник Семейников І.В.), «Чарлідінг» (спортивні танці, керівник Бузовера А.Г.)

Аналіз  зайнятості  учнів у гуртках та секціях показав, що 25%  дітей охоплено гуртковою роботою.

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим, як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

В школі працює Штаб Національно-патріотичного виховання. Головною метою є формування в учнівської молоді високої громадянської активності, національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та її майбутнього. Основними завданнями були:

 • проведення заходів з національно-патріотичного виховання школярів;
 • налагодження співпраці з представниками Збройних сил України та громадських організацій національно-патріотичного напряму;
 • заохочення учнів до благодійницьких, соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив та проектів;
 • забезпечення активної участі сім’ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично-налаштованої особистості.

Протягом 2020-2021 н. р. на високому рівні проведено:

Класні години:

 • Єдиний урок знань «Здрастуй, школо!» ( 1-ші класи), « Що означає бути гідним » (2-3кл.), «COVID – 19” – новий виклик для всього світу» (9-11 кл.), «Наша сила в єдності» (7-8 кл.), «Україна починається з тебе» ( 4-6 кл.).
 • «Екскурсія в Олімпію» (вересень 2020 р.);
 • «Разом заради миру» до Міжнародного Дня Миру (21 вересня 2020р.);
 • «Дніпропетровськ в роки буремні» (25 жовтня 2020р.);
 • «День української писемності та мови» (листопад 2020 р.);
 • «Відповідь нескореного народу» (жовтень 2020 р.);
 • «Що таке толерантність» (листопад 2020 р.);
 • «Майдан і революція гідності» (листопад 2020р.) ;
 • «Права людини» (з нагоди проголошення Декларації про права людини);
 • «Відкрий серце для добра» (грудень 2020 р);
 •  «Ми – у Соборній Україні»; « У нас єдина держава, у нас єдиний народ»;
 • « Пам яті Небесної Сотні»;
 • « Чорнобиль наш біль. Пам ятай» (1-4 кл.);
 • «Чорнобильський дзвін» (5-11 кл онлайн) ;
 • « Життя – найвища цінність»;
 • «День пам яті та примирення»-для учнів 5-11 класів в онлайн

Уроки інформування:

 • «Мовчазний крик Бабиного Яру : 79 років трагедії (вересень 2020 р.)
 • «День Державного Прапора України. День Незалежності України» (вересень 2020 р.)
 • «Українська Гельсінська спілка» (листопад 2020 р.)
 • «Чорна сповідь моєї Батьківщини», «Хліб – всьому голова»  (листопад 2020 р.)
 •  «День Збройних Сил України» (грудень 2020 р.)
 • «Факти про Голокост», «Трагедії Бабиного яру»;
 • « День Соборності України»;
 • «Уроки історії ,  які слід пам ятати»;
 • « Тобі, Україно моя, і перший подих,і подих останній тобі»;
 • «Вони помирали, щоб жила Україна».

Конференція учнів 9-11 класів:  « Агресія  Російської федерації проти України»( до Дня Небесної Сотні).

Заходи національно-патріотичного напрямку:

 • Флешмоб «Композиція голуб Миру» (вересень 2020 р.);
 • «Один день в армії» (грудень 2020 р.);
 • Спортивні квести до Дня Збройних Сил України  «Звитяга, мужність, героїзм» (грудень 2020 р.);    
 • Ряд заходів пройшло до 207 річниці з дня народження Т.Г. Шевченка;
 • Конкурс читців: «Ну щоб, здавалося слова…»;
 • 11 березня 2021 року відбувся поетичний  марафон: «Ми читаємо «Кобзар»» .

- Святкові заходи:

 • Посвята в першокласники (вересень 2020 р.);
 • День козацтва (жовтень 2020 р.);
 • День вчителя (жовтень 2020 р.);
 • «11 + 1» (жовтень 2020 р.);
 • Кольоровий день ( листопад 2020 р.);
 • Конкурс масок (листопад 2020 р.);
 • День Святого  Миколая (грудень 2020 р.);
 • Новорічне диво – 2021 рік (грудень 2020 р.);
 • Неділя новорічних чудес (грудень 2020 р.);
 • Проведено флешмоб «Країна У» до Дня Соборності України;
 • «Зустрічаємо птахів»-1-3 кл.;
 • розважальна програма до Дня Святого Валентина:
 • «Вітаємо любих матусь» відео привітання для мам до Міжнародного жіночого свята 8 березня( 1-А Плахотник О.М., 1-І Хворостянкіна О.М.); 
 • «По країні казок» гра-квест (2-А Грицан Л.В, 2-Б – Андрущишина Н.Є.);
 • «Сьогодні свято у принцес » (4- Б ., Сирих Т.В., 1-А Плахотник О.М., 1-І Хворостянкіна О.М., 2-Б Андрущишина Н.Є., 9-А Дуплій О.М);
 •  Фото виставка  «Чарівна краса вишиванки»;
 • 27 травня 2021 року  було організовано відео привітання учнів школи, вчителів з завершенням навчального року;
 • «Прощавай,  мій перший клас» - квест-гра ( 1-А Плахотник О.М., 1-І – Хворостянкіна О.М.).

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» пройшли такі заходи:

 • Виставки у вестибюлі та на 1 поверсі, присвячені  Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»
 • Бесіди з учнями на теми «Роз’яснення неповнолітнім їх прав стосовно скоєння відносно них насильства або інших протиправних дій», «Роз’яснення відповідальності за жорстоке поводження з однолітками, а також вчинення кримінальних правопорушень проти особистості»
 • Конкурс малюнків «Світ без насильства очима дітей»,«Ні, насильству в сім ї», «Моє життя не продається».
 • Тренінг для педагогів «Попередження  насильства та жорстокої поведінки в учнівському середовищі» Перегляд відеопрезентації, види насильства.
 • Залучення органів учнівського самоврядування до проведення інформаційних і просвітницьких заходів з питань попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми:
 • випуск стіннівок, буклетів, стрічок
 • Проведення тренінгу для учнів 9-11 класів:  « Аб юзер.Газлайтінг.Як розпізнати».
 • Тренінг «Булінг- підліткове насильство в школі»
 • Проведення акції «Стоп насильству!»(прикрашення дерева стрічками)
 • Тренінг для учнів 7-8 класів « Як не стати жертвою насилля»
 • Проведення тренінгу:  «Поняття насилля: його види та прояви. Подолання стереотипів і формування правил безпечної поведінки
 • Міжнародний день боротьби за відміну рабства: перегляд відеоролика
 • «Станція призначення життя»
 • Анкетування «Які явища сімейного життя ви вважаєте фактом домашнього насильства»
 • Міжнародний день волонтера:
 • «Добро починається з тебе»-інформ
 • Виготовлення скриньки довіри(в яку кидати листівки з розповідями про свої почуття, переживання чи негаразди)
 • Виховні години  «Обережно, незнайомець»

- екскурсії:

- на  протязі другого семестру не було організовано екскурсій у зв'язку з карантинними заходами .

 

Заходи під час карантину:

 • онлайн-подорожі;

-    онлайн-музеї;

 • віртуальний тур українськими музеями просто неба;
 • мультфільми для школярів про мотивацію;
 • онлайн фестиваль українського кіно;
 • Школа приймала участь в районних конкурсах :
 • «Півгодинки на цікавинки» (1 місце, 4-А та 4-Б клас – кл.кер. Чуб Н.І. та Сирих Т.В.);
 • «У долонях слова молодого до серця Україну піднесу» (1 місце – Шмерига Анастасія-10 кл., Івкіна Вероніка 5-А клас, Афоніна Марія 8-Б клас ),які стали лауреатами міського конкурсу юних поетів, прозаїків та журналістів міського літературно – мистецького свята «Собори наших душ»;
 • приймали участь у районному челленджі до Дня Гідності та Свободи;
 • інтелектуальний конкурс «Формула успіху» - 2 місце;
 • приймали участь у екологічній виставці «Замість ялинки – зимовий букет»;
 • онлайн конкурс «Відкрий для себе Україну»(1 місце 5-А клас, класний керівник Пухтій Л.П.);
 • конкурс «Театральні обрії» (1 місце, керівник  Ребезова Д.О.);
 • онлайн конкурс юних читців «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже…»  приймали участь: Горкава Владислава (10 кл., 1 місце),  Резніченко Анна (10 кл., 1 місце), Афоніна Марія (8-Б кл, 2 місце ), Зюкіна Марія (7-А кл., 1 місце), Левицька Марія (7-А кл., 1 місце), Зозуля Артем ( 7-А кл., 2 місце) , Анохін Єгор ( 8-Б кл., диплом учасника);
 • конкурс читців творчості Лесі Українки « Любила гори, трави, квіти, а Ви любіте Україну, діти…» у дистанційному режимі: Левицька Марія ( 7-А кл., 2 місце), Цебенко Єлизавета (10 кл., 1 місце), Зюкіна Марія (7-А кл., 2 місце), Малихіна Марія  (3-А кл., 1 місце), Івкіна Вероніка (5-А кл., 2 місце),  Ліштван Марія (11 кл., 3 місце);
 • творчий конкурс, присвячений видатному діячу О.М.Макарову – «Легенди Дніпра» в дистанційному режимі: Сутулинська (8-Бкл.), Гунченко Софія ( 8-Б кл.), Рикова Софія ( 7-А кл.);
 • «Дніпро-юнпрес» ( 1 місце);
 • « Пісенний вернісаж» (у дистанційному режимі)- Манвелова Кароліна (5-А кл., 1, 2, 3 місця) ;
 • Районний конкурс читців « Зоряне коло» у дистанційному режимі: Шмерига Анастасія (10 кл.,1 місце), Горкава Владислава ( 10 кл., 3 місце);
 • «Собори наших душ»(номінація: декоративно-ужиткове мистецтво: переможці : Волощук Євгенія 9-А кл., Фурман Марія 11 кл., Троценко Микита 11 кл. , Янчук Сніжана 7-А кл., Сірченко Даша 8-А кл.
 • «Крок у Майбутнє», переможці : Шмерига Єва 10., Сагайдак Єва 7-Б кл.; Шмерига Анастасія 10 кл., Цебенко Єлизавета10 кл., Нечепоренко Катерина 10 кл., Янчук Сніжана 7-А кл., Луценко Діана 11 кл., Бондаренко Дарина 11 кл., Шкуро Єлизавета 9-Бкл., Плахтієва Юлія 10кл, Калюжна Діана 11кл.,Гаджиєва Ангеліна 10 кл. , Сушко Лілія 11кл., Лісун Анастасія 11кл.;
 • « І на тім рушникові»- переможці  Чупринка Уляна 5-В кл., Фурман Марія 11 кл., Гуцалюк Наталья 10 кл.;
 • « Знай і люби свій рідний край»-учасники Волощук Євгенія 9-А кл., Федько Софія 5-А кл.,  1 місце Капітан Дар я 6 -А кл.;
 • «Місто майстрів»-переможці  Троценко Микита 11 кл., Гуцалюк Наталія 10 кл., Янчук Сніжана 7-А кл., Фурман Марія 11 кл., Федько Софія 5-А кл.
 • «Мій домашній улюбленець».
 • Школа приймала участь в міських конкурсах :
  • конкурс молодих авторів «Пряма мова» - Шмерига Анастасія 10 кл., Івкіна Вероніка 5-А клас.
  • стали учасниками міського інклюзивного фестивалю «Почути один одного»
 • «Собори наших душ» (номінація: декоративно-ужиткове мистецтво) переможці : Волощук Євгенія 9-А кл., Фурман Марія 11 кл., Троценко Микита 11 кл., Янчук Сніжана 7-А кл., Сірченко Даша 8-А кл.;
 • «Крок у Майбутнє» переможці : Шмерига Єва 9-Б кл., Сагайдак Єва 7-Б кл.;
 • конкурс «Дніпро Юнпрес» ( керівник Ребезова Д.О.),приймала участь команда шкільної ради лідерів, на міському конкурсі зайняла 2 місце;
 • «Театральні обрії» в онлайн режимі ( керівник Ребезова Д.О.), учасники - команда шкільного самоврядування з виставою « За двома зайцями»;
 • конкурс читців творчості Лесі Українки – Цебенко Єлизавета ( 10 кл.);
 • «Знай і люби свій рідний край» - Капітан Дар’я (6-А кл.);
 • «І на тім рушникові»;
 • «Місто майстрів»;
 • «Крок у майбутнє»;
 •  конкурс читців  «Зоряне коло» - Шмерига Анастасія (10 кл.).

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, толерантності, культури спілкування), виховання шанобливого ставлення до родини, поваги донародних традицій та звичаїв, національних цінностей українського народу. З кожним роком в Україні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками НВП. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

 • Зміцнення матеріально-технічної бази;
 • Забезпечення соціального захисту учасників НВП;
 • Формування здорового способу життя;
 • Реалізація освітніх програм, тощо.

На  батьківських зборах по класах, звучало питання  «Взаємодія школи, сім’ї, громадськості щодо запобігання булінгу між дітьми та протидія домашньому насиллю», розглядалися питання профілактики дитячого травматизму, впливу сім’ї на середовище дитини.

Робота за батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На початку 2021 року було перевірено банк даних дітей пільгових категорій, який систематично оновлювався. На сьогодні в школі навчається 107 учнів з 48 багатодітних сімей, 4 дітей –діти з інвалідністю, 24 дитина  учасників АТО, 4 дітей переселенців, 2 учнів з малозабезпечених сімей, 3 учнів  постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС, 1 учень з внутрішньо-переміщених дітей.

 1 учень в прийомній родині (Дунайської-Сидоренко) та 11 дітей під опікою.

Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів.

   

Публічність. Відкритий доступ.     Робота зі зверненнями громадян

Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради відзначена систематичність роботи навчального закладу з цього питання (наказ № 10 від 29.04.2021 р. «Про дотримання чинного законодавства щодо забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладами загальної середньої освіти міста Дніпра»). Навчальний заклад забезпечує прозорість та інформаційну відкритість. Систематично оприлюднюється документи відкритого доступу за переліком визначеним ст.30 Закону України «Про освіту». Розміщується достовірна та актуальна інформація щодо організації освітнього процесу. Розміщена інформація  відповідає нормам чинного законодавства України. Створення група на Фейсбуці для батьків здобувачів освіти.

У класах створені групи у Klassroom щодо обміну та зберігання інформації.   Для оперативного інформування батьків створено групи у Вайбері.                                 Батьки активні щодо анкетування, які проводилися  через Google  форми

Усі звернення, що надходили до навчального закладу, реєструвалися у журналі та в день надходження передавалися на розгляд керівникові.

Фінансово-господарська діяльність

Адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, підтриманням її в робочому стані. Початок 2020-2021 навчального року ознаменувався  завершенням капітального ремонту  8 санітарних вузлів та спортивної зали, роздягальні для дівчаток та хлопців та душових кабін. На 1.09.20 року ми отримали нові сучасні, теплі приміщення, які облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних норм та утримуються в належному стані. Але залишається актуальним питання дбайливого ставлення з боку дітей до відремонтованих приміщень і встановленого там обладнання.

Перед територією школи були встановлені нові ворота. Затишним та яскравим стало шкільне подвір’я . У зв’язку з вимогами САНПіНу з’явилися нові лавки, для проведення уроків на свіжому повітрі. Сучасно оформлена зелена зона. За підтримкою батьків висаджено 30 туй. Великою загрозою для життя  та здоров’я дітей  були розбиті багато років вітражні вікна між 1-3 поверхами. В 2020 році їх замінили на сучасні вікна,що сприяло збереженню здоров’я дітей та підвищенню температури в коридорах під час опалювального сезону. Кожна дитина повинна відчувати себе в школі,як вдома. Для створення комфорту, з метою виховання почуття прекрасного, силами дітей, вчителів та батьків були живописно  розписані стіни на 1 та 3 поверсі та яскраво розмальовані стіни між сходами. За сприянням педагогічного та батьківського колективу ми 2 роки поспіль стаємо переможцями в проекті  « Бюджет участі». На сьогоднішній час ми чекаємо фінансування проекту 117- кабінет біології, який буде оснащений меблями, інтерактивною дошкою, проектором, комп’ютером, та дидактичними матеріалами. У 2020 році було створено своїми силами архів. Спонсори подарували нам косарку, 10 комплектів  бадмінтону.

У зв’язку зі збільшенням класів та поділом на групи виникла потреба в додаткових кабінетах. За допомогою батьків в школі створено додатковий кабінет іноземної мови. Для створення кращих умов  праці були замінено освітлення в 5 кабінетах. Також були замінені дошки в майстернях, 14,24 кабінетах. Після ремонту туалетів були повністю зруйновані стіни в кабінеті 13. Своїми силами відновлений цей кабінет. Відремонтовані сходи на запасному виході своїми силами.

 Навчальні кабінети початкової школи обладнані засобами навчання, дидактичним матеріалом для  виконання завдань Нової української школи. Протягом вересня школа отримала 3 ноутбуки та 60 парт, дидактичні матеріали (для вивчення алгоритмів, килимок конструктор з пазлів 6 шт, учнівські магніти 12 наборів, магнітний календар 3 шт, модель механічного годиника 3 шт, набір моделей геометричних тіл та фігур – 3 шт, ваги з набором важків – 3 комп, дитяча карта світу та України, глобус- 3 шт, набори класного інструменту,та ігрові набори конструктори « Лего»).

        

 

   

 

БЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ

2020-2021 н. р.

 

Дата

Найменування

Кількість (шт.)

Вартість

(грн.)

Сума

(грн.)

02.06.2020

Комплект «Сучасний кабінет інформатики»

1

165 018,00

165 018,00

24.07.2020

Ігровий набір «LEGO»

6

501,30

3 007,80

06.08.2020

Тачка

1

1 085,00

1 085,00

Класні журнали

 

 

2 291,63

20.08.2020

Багатофункціональний пристрій «Brother»

1

6 900.00

6 900.00

27.08.2020

Миючі засоби (мило, миючий засіб для підлоги)

 

 

3 070,50

29.09.2020

Ноутбук «ACER»

3

13 230,60

47 630,00

 

16.10.2020

Дидактичні матеріали для 1-х класів

 

 

38 160,00

Інвентар для прибирання (відра, швабри, віники, лопати, граблі)

 

 

5 543,52

жовтень 2020

Туалетний папір

150

5,90

885,00

18.11.2020

Мережевий екран «Брандмацер»

1

28 317,00

28 317,00

грудень 2020

Ігровий набір «Six Bricks»

105

18,60

1 953,00

Комплект шкільних меблів

(парти )

60

1 721,00

103 258,0

ВСЬОГО

     

407119,48

         
         

 

Звіт

про використання благодійних та позабюджетних коштів за 2020 – 2021 н. р.

 

Надійшло

Витрачено

благодійні внески

Сума

Сума

Примітка

Залишок на 01.09.2020 р.

177,88

1 515,00

Пожежна страховка

Благодійні внески (Дрождь)

500,00

150,00

Заправка принтера (приймальна)

 

114,60

АТБ (рукавички гумові)

Благодійні внески (Філічкін)

5 304,00

100,00

Бензин для газонокосарки

 

167,90

Господарчі товари (клей, ізолента, скотч, кран, круг для болгарки)

 

 

366,60

Медикаменти

 

 

173,00

АТБ (белізна, рукавички, пакети для сміття)

 

 

150,00

Заправка принтера (приймальна)

 

 

154,00

Конкурс «Найкраща маска»

 

 

91,00

Конкурс «Найкраща маска»

 

 

560,00

Заправка принтерів – 3 шт. (директор, заст. директора, кабінет № 31)

 

 

168,00

Грамоти

 

 

102,00

Болти, свердла, гайки

 

 

150,00

Установка ламп освітлення в каб. № 13

 

 

160,00

Заправка принтера (заступник директора)

 

 

395,00

Господарчі товари (свердло, дюбеля,  обмежувачі для дверей, гайки, шланг для душа)

 

 

68,94

Щітки для фарбування

Макулатура

300,00

44,70

Батарейки для термометра

160,00

Заправка принтера (приймальна)

Благодійні внески (Філічкін)

5 080,00

230,88

Підписка журналу «Рятувальник»

263,00

Гайки, болти (додатковий кабінет ІІІ поверх)

Благодійні внески

1 800,00

119,00

Колор для фарби

320,00

Заправка принтера

(приймальна, директора)

 

 

7 200,00

Установка дверей (3 поверх) додатковий кабінет

 

 

110,00

Клей для шпалер 3-й поверх (додатковий кабінет)

Макулатура

350,00

225,95

Рідкі цвяхи (поклейка плитки в майстерні)

Благодійні внески (Філічкін)

2 980,00

501,00

Ремонт гвинтівки (Захист України)

Благодійні внески

(з класів)

1 300,00

30,00

Крани «маєвського»

 

180,00

Заправка принтера

(заступник директора 3-й поверх)

 

 

160,00

Заправка принтера

(приймальна)

 

 

1 349,00

Оплата сайту школи

 

 

38,50

Лист з повідомленням (пенсійний фонд)

 

 

100,00

Кріплення для лавок

 

 

112,00

Кольоровий друк

 

 

57,00

Ватман

 

 

1 807,98

Акт (виготовлення, установка хвіртки)

Благодійні внески

(Кумановська)

400,00

320,00

Заправка принтера (приймальна, заступник директора 2-й поверх)

Благодійні внески

2 021,00

50,00

Ізолента, масло для замків

 

 

190,00

Друк фото (А-5)

 

 

829,70

Фарба, вапно (суботник)

 

 

245,70

Цемент (огорожа)

 

 

160,00

Електроди (огорожа)

 

 

250,00

Вентилятор (для ремонту електрозварки)

 

 

17,00

Клей

Благодійні внески

(Дрождь)

1 500,00

680,00

Жорсткий диск

 

46,74

Брус

 

 

140,00

Бензин (косилка)

 

 

28,00

Леска (косилка)

 

 

94,50

Рукавички (прибирання санвузлів)

 

 

270,00

Замок д/кабінету № 22

 

 

320,00

Заправка принтера (приймальна, директор)

 

 

300,00

Акт (вентиляція)

 

 

92,00

Фотопапір

ВСЬОГО:

21 535,00

21 627,35

 

Залишок на 10.06.2021 р.

 

 

85,53

 

 

Головною метою навчального закладу  та своєї діяльності                                                 на посаді керівника  в 2021-2022  вважаю:

. Основними завданнями школи вважаю:

 •  збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі
 •  розви­ток матеріально-технічної бази;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків і студій художньої і технічної творчості, спортивних секцій тощо;
 •   виховання школяра як патріота школи і міста, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різно­манітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залу­чення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного ко­лективу та громади міста;
 • формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань

                                                 ВСТУП

 

Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи колективу школи протягом 2020-2021 навчального року. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти,які спрямовані на досягнення спільної мети: перетворити українську освіту на інноваційне середовище, в якому учні  набувають ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.  Після  обговорення з батьками учнів нашої школи,з педагогічним колективом, адміністрацією школи  були надані пропозиції, до департаменту гуманітарної політики, щодо подальшого функціонування нашої школи. З 2024 року школа  буде перепрофільована на гімназію.

За звітній період робота комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня школа № 40 « ДМР була направлена  на реалізацію нових нормативно-правових актів, які визначають шляхи створення Нової української школи. У своїй діяльності протягом 2020-2021 н. р. я керувалася вимогами  викладеними в Контракті від 30.08.2018 р., який укладений зі мною від імені засновника Дніпровської міської ради департаментом гуманітарної політики  .

Головними напрямками моєї роботи є створення позитивного мікроклімату в колективі, безпечного, комфортного освітнього середовища, розвиток мотивації до творчої діяльності учнів та педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази школи,збереження здоров’я всіх учасників навчального процесу.

Право на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти з українською мовою навчання засвідчено ліцензією управління освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішенням за № Р-235/03-19  Дніпропетровської регіональної експертної ради від 06.06.2019 р.

Ліцензований обсяг – 780учнів.

На кінець 2019-2020 року  в школі було  -771учень.

На 01.09 20 – 828,

    на 27.05.21-833 учні .

Кількість класів – 26 (чисельність збільшилась  на 1 клас в порівнянні з минулим роком),

середня наповнюваність класів – 34 учнів.

Кількість ГПД-4, в них 120учнів.

Рух учнів:

- вибуло – 11 учнів,( з них: до шкіл міста-7, області-1, до шкіл україни-2, до коледжу-1)

- прибуло – 16 учнів ( з них: зі шкіл міста-8, зі шкіл України-5 учнів, зі шкіл області-3)

Отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти- 33 учні.

В 2020/2021 н.р. отримали свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти – 60, з них

2 - з відзнакою.

Відкрито в школі 7 класів за програмою «Інтелект України» та  1 клас з інклюзивною формою навчання .

                          Кадрова політика

Кадрова політика школи була спрямована на:

-реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

-розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

-оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

-періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

-поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників  

Якісну освіту забезпечує  педагогічний колектив у складі 52 осіб( 1 сумісник, 2 в декретній відпустці)

З них мають:
· вищу категорію – 32

· І категорію – 2

· ІІ категорію – 7

· спеціалісти – 11

Мають звання:
Заслужений вчитель України-2
· старший вчитель – 2

· вчитель-методист – 10

Працює 5 вчителів, які нагороджено відзнакою «Відмінник освіти України».                    1. Мають повну вищу спеціальну освіту – 29

2. Незакінчену вищу освіту – 4

3. Базову вищу – 2

4. Навчаються у вищих навчальних закладах – 4
5. Пенсіонерів -7

Молодші спеціалісти -2 особи.

 На 21-22 н. р вакансії вчителів: англійської мови (1 ставка),  українська мова (1 ставка), вихователя ГПД-1 ст, вчитель початкових класів-1 ст.

Для забезпечення якості освіти велика увага приділялася забезпеченню академічної доброчесності та  інформуванню педагогічних працівників та учнів щодо її складових через систему нарад, семінарів, курсів.

У 20-21 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. При підборі кадрів враховується фахова підготовка,компетентність, особисті та колективні якості, працездатність та інші характеристики.  Згідно частини першої статті 50 Закону України "Про освіту"атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників  За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Більшість педагогічних працівників працює за фахом і має вищу освіту.

Відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2020р. № 930, Порядку підвищення кваліфікації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.06.2019р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково педагогічних  працівників», листа МОН № 1\9-141 від 04.03.2020р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти», наказу  № 217 від 05.10.2020р. Департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради  «Про  організацію атестації керівних кадрів та педагогічних працівників», наказу № 209 від 08.10.2020р. по КЗО « СЗШ №40» ДМР «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році» створена атестаційна комісія 1 рівня у складі 9 осіб, розроблено план заходів щодо атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.  Відповідно до перспективного плану атестації у 2020-2021 н.р. черговій атестації  підлягало 7 педагогічних працівників:

-2 педагоги претендувало на підвищення кваліфікаційної категорії» спеціаліст «  категорії», рішенням атестаційної комісії  1 рівня;

-4 вчителів атестувалися на підтвердження раніше присвоєної «вищої  кваліфікаційної категорії;

-1 вчитель на присвоєння « спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії» рішенням атестаційної комісії  2 рівня;

 Усі вчителі  пройшли  курси підвищення кваліфікації. Обсяг годин курсової підготовки   педагогів перевищує мінімальну кількість годин (60), визначених згідно чинного законодавства для осіб, які атестуються у 2021 році.

Протягом навчального року відбулося вивчення досвіду вчителів. Проаналізовано їх персональні результати та досягнення.

Рішенням атестаційної комісії протокол № 7 від 24.03.2021р. :

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»- 2 педагогічним працівникам

Атестаційна комісія I рівня виступила з клопотанням перед комісією II рівня:

-про відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»- 4 вчителям,

-про присвоєння « спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії»-1 вчителю.

Атестаційна комісія II рівня своїм рішенням від 09.04.2021 р., яке було затверджено наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від  12.04.2021 р. № 73 «Про підсумки атестації  керівних та педагогічних працівників закладів освіти у 2021р.» підтримала клопотання атестаційної комісії I рівня.

За наслідками рішення атестаційної комісія II рівня видано наказ № 71-ктр від 12.04.2021р. «Про підсумки атестації педагогічних працівників рішенням атестаційної            комісії        II       рівня».                                                                          Заходи з атестації педагогічних працівників у 2021 році виконано у повному обсязі.

Реформа НУШ впровадила добровільну сертифікацію, яка в ідеалі, мала б замінити атестацію та списати всі питання і проблеми. В 2022 році необхідно  провести роз’яснювальну роботу серед вчителів початкових класів щодо сертифікації за наслідками якої є можливість зарахувати сертифікат як чергову (позачергову) атестацію.

Передумовою атестації педагогічних працівників є проходження курсів підвищення кваліфікації. Для підтримки навчання педагогічних кадрів розроблено план підвищення кваліфікації, який узгоджено з кожним вчителем.

В 2020-2021 н.р. в ДАНО пройшли підвищення кваліфікації 13 педагогічних працівників. Самоосвіту, заплановані курси не пройшли 4 вчителі

    Виконання Освітньої програми

Освітня програма нашої школи  розроблена на виконання статті 33 Закону України «Про освіту», що набрав чинності 28 вересня 2017 року, статті11 Закону України «Про повну  загальну  середню  освіту»

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.   Освітня програма школи окреслює:

 •  підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом. 

Відповідно до плану роботи на рік, навчального плану на 2020/2021 навчальний рік, з метою здійснення контролю за виконанням навчальних планів та освітніх програм поточного навчального року  було перевірено та проаналізовано:

 1. кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами;
 2. фактична кількість годин враховуючи використання дистанційних форм і методів навчання;
 3. відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;
 4. розподіл навчального матеріалу;
 5. послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин визначених  програмою на кожну тему;
 6. об’єктивність оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти;
 7. виконання вчителями вимог навчальних програм
 8. результати навчання учнів;

Всі вчителі працювали відповідно до державних навчальних програм, затверджених Міністерством науки і освіти України та складених за ними календарних планів.

Згідно з наказом  по школі від 1.09.2020 №и 141 «Про режим роботи навчального закладу»  навчальний рік  розділено        на      семестри:                                                                                                             1 семестр - з 01.09.2020 по 24.12.2020 р. ;

2 семестр – з 11.01.2021-27.05.2021р.

З метою реалізації права  дітей з особливими освітніми потребами, щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, у 2020/2021 навчальному році в школі було організовано індивідуальне навчання для 2 учнів . У 2020/2021 навчальному році за організацію навчання за індивідуальною формою відповідальним було призначено заступника директора з НВР Резцову  Т. С. Проведений аналіз шкільної документації свідчить, що в школі запланована робота з організації індивідуального навчання на 2020/2021 навчальний рік. Серед загальних позитивних результатів в роботі школи спостерігається:

 • скоординованість дій школи і батьків при організації індивідуального навчання,
 • виконання термінів проведення основних організаційних заходів щодо проведення індивідуального навчання.
 • системність у веденні шкільної документації,

З метою запобігання поширенню на території міста Дніпра гострої респіраторної хвороби COVID-19 та ускладнення епідемічної ситуації, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,з 11.01.21-22.02.2021 р. в усіх класах, з 29.03.2021 по 11.05.2021 у 5-11 класах припинено навчальний процес за очною формою, запроваджено дистанційне навчання. Було забезпечено виконання навчальних планів та програм  в 5-11 класах за рахунок технологій дистанційного навчання на платформах  ZOOM,     CLASSROOM,  Meet у синхронному режимі

Станом на 27.05.2021 року інваріантна частина навчальних планів виконана на 100%. Листом управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 7-1/142 від 30.04.2021 «Щодо питань організованого завершення 2020/2021 н.р.» з огляду на те, що 28.05.2021р. велика кількість педагогічних працівників була задіяна у роботі навчальних закладів -пунктів проведення ЗНО , було  рекомендовано вважати останнім навчальним днем 27.05.2021р.

Дистанційне навчання організовано з 29.03.2021р. відповідно до розкладу уроків, Освітній процес здійснювався на єдиній освітній платформі обраній навчальним закладом: Klassroom  та додатком на Google диску «Meet» щодо спілкування у синхронному режимі. Для зворотнього зв’язку використовувалися: Вайбер, електронна пошта.

З метою вивчення стану організації у школі дистанційного навчання в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, адміністрацією школи  проведено анонімне онлайн-опитування  педагогічних працівників, батьків та учнів 9–11-х класів. В опитуванні взяли участь 128  батьків, учнів, 33 вчителя.

 Найбільш активними в анкетуванні були батьки, діти яких навчаються в початковій та основній школах (відповідно 41% та 32,5%). Більшість опитаних батьків підтвердили, що на період карантину в школі здійснюється дистанційне навчання з усіх предметів інваріантної складової, із використанням технологій дистанційного навчання. Більшість батьків зазначили, що до його проведення залучено весь педагогічний колектив. Для дистанційної роботи переважно використовувалося онлайн навчання. Найбільш ефективними є сервіси з можливістю оцінювання рівня засвоєння матеріалу – їх застосовують 44%, без можливості оцінювання – 20%. Асинхронне навчання з можливістю оцінювання рівня засвоєння матеріалу здійснюють 21%. Натомість, на думку 70% опитаних батьків для дистанційного навчання вчителі найчастіше використовують месенджер Viber, 31,3% – електронну пошту, 98% – інтернет-платформу Google Classroom, 11% – платформу Zoom. При цьому останню платформу найчастіше використовують вчителі початкової школи. Вчителі, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що для взаємодії з учнями найчастіше використовують:

· Viber − 92%

 · Google-форма −88 % ;

· електрону пошту − 67%;

· Zoom – 11%.

За результатами анкетування висвітлилися й інші організаційні проблеми. В школі  розроблено розклади дистанційного навчання учнів, і вчителі їх дотримують (69%).  Учні (25%) зазначили, що мають місце факти недотримання вчителями розкладу навчальних занять. Результати опитування засвідчили проблему і щодо недостатнього використання сайту школи  для комунікації з батьками учнів.  89% батьків зазначили,що спілкування з батьками відбувається через класних керівників, зокрема й шляхом надсилання батькам електронних листів із розкладом уроків (1,42%). Водночас 48% опитаних учителів вказали, що спілкуються з батьками персонально, регулярно оприлюднюють на власних блогах повідомлення та новини, 58% спілкуються в груповому чаті, а 15% вказали, що класні керівники надсилають батькам електронні листи з розкладом уроків та датами контрольних робіт. 59% педагогів  мають зворотній зв’язок з батьками з питань організації дистанційного навчання,  а 21%  вказали, що крім зворотнього зв’язку мають ще й допомогу від батьків.

Відповіді старшокласників засвідчили, що учні 11-х класів майже вдвічі більше потребують допомоги батьків ніж 10-класники. Більшість опитаних учнів у своїх анкетах вказали, що їм подобається навчатися дистанційно. Проте 25% учнів зазначили, що їм не подобається навчатись дистанційно. У ході анкетування частина батьків (38,3%) вказала також на значне перевантаження школярів навчальним матеріалом під час проведення дистанційного навчання, а 29,5% – про часткове збільшення. Крім того, гостро висвітлилася проблема щодо не обізнаності школярів із правилами безпеки в мережі Інтернет, зокрема 23,4% опитаних учнів у своїх анкетах

 Про проблеми технічного характеру засвідчили і 52,9% опитаних учителів.

 Головним напрямком діяльності школи є навчальний процес: рівень знань, умінь і навичок учнів, ставлення до навчання, підвищення або зниження рівня навчальних досягнень, причини, що зумовлюють цей процес.

Метою перевірки результатів навчання завжди є оцінювання, під яким розуміють процес встановлення відповідності рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета вимогам чинних прог­рам. Як відомо, оцінювання є особливою стороною контролю, а педа­гогічна оцінка – його результатом. Об'єктивність і точність оцінок забезпечуються критеріями оціню­вання.  Об’єктом оцінювання завжди виступає не учень чи його особистість чи риси характеру, а рівень його навчальних досягнень чи результатів

 У 2020/2021 навчальному році  учні 1-3-х класів навчалися за типовою освітньою програмою Нової української школи. Для початкових класів НУШ з українською мовою навчання – типовий навчальний план було складено за Типовою освітньою програмою під керівництвом О.Я. Савченко. Класи НУШ були забезпечені ноутбуками, дидактичними матеріалами, шкільними меблями, ігровими наборами LEGO «6 цеглинок» та «LEGO Play Box».                    

Для учнів 1-3 класів застосовувалося формувальне  оцінювання, яке здійснювалося  через:

- педагогічне спостереження учителя за навчальною та іншими різновидами діяльності учнів;

- аналіз портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

- самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

- оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

- застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. Аналізуючи результати формувального оцінювання учнів третього класу можна зробити висновок, що майже всі учні демонструють помітний прогрес, та   мають значні успіхи у навчанні

Учні 4-х класів у 2020/2021 н.р. навчалися за типовими навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 4-х класів здійснювалось згідно з наказом МОН України від 19.08.2016р. № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи». Частина предметів інваріантної складової, такі як: «Я у світі», «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Фізична культура» оцінюються вербально. З інших предметів учні отримують відповідні бали.

За підсумками 2020/2021 н. р. у школі ми маємо наступну картину успішності учнів за рівнями досягнень:

Клас

К-сть учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

% успішності

% якості

1 – 3

к-сть

%

4 – 6

к-сть

%

7 – 9

к-сть

%

10 – 12 к-сть

%

4-ті

101

0

0%

23

23%

63

62%

15

15%

100%

77%

5-9-ті

354

7

10%

34

50%

22

32%

5

7%

90%

40%

10-11-ті

62

4

2%

87

51%

65

38%

15

9%

98%

47%

4-11-ті

18

3,2%

290

52,3%

206

37,2%

40

7,2%

96,8%

44,4%

18

Рівень навченості по класах наступний:

 

кількість учнів у класі

Низький

Середній

Достатній

Високий

% успішності

% якості

Класний керівник

4-А клас

34

 

0,0%

5

14,7%

25

73,5%

4

11,8%

100,0%

85,3%

Чуб Н. І.

4-Б клас

33

 

0,0%

5

15,2%

22

66,7%

6

18,2%

100,0%

84,8%

Сирих Т. В.

4-В клас

34

 

0,0%

13

38,2%

16

47,1%

5

14,7%

100,0%

61,8%

Яніцька А.С.

4-ті класи

101

0

0,0%

23

22,8%

63

62,4%

15

14,9%

100,0%

77,2%

 

5-А клас

28

 

0,0%

8

28,6%

15

53,6%

5

17,9%

100,0%

71,4%

Пухтій Л.П.

5-Б клас

24

 

0,0%

21

87,5%

3

12,5%

 

0,0%

100,0%

12,5%

Каряка К.П.

5-В клас

30

 

0,0%

18

60,0%

11

36,7%

1

3,3%

100,0%

40,0%

Цебенко А.В.

5-ті класи

82

0

0,0%

47

57,3%

29

35,4%

6

7,3%

100,0%

42,7%

 

6-А клас

35

1

2,9%

26

74,3%

8

22,9%

 

0,0%

97,1%

22,9%

Снітка Н. А.

6-Б клас

35

1

2,9%

26

74,3%

7

20,0%

1

2,9%

97,1%

22,9%

Кармазіна М. М.

6-ті класи

70

2

2,9%

52

74,3%

15

21,4%

1

1,4%

97,1%

22,9%

 

7-А клас

35

 

0,0%

11

31,4%

18

51,4%

6

17,1%

100,0%

68,6%

Лещинська Л. М.

7-Б клас

31

2

6,5%

23

74,2%

6

19,4%

 

0,0%

93,5%

19,4%

Кулікова А. Є.

7-В клас

35

2

5,7%

23

65,7%

8

22,9%

2

5,7%

94,3%

28,6%

Дяченко Г.Ф.

7-мі класи

101

4

4,0%

57

56,4%

32

31,7%

8

7,9%

96,0%

39,6%

 

8-А клас

35

 

0,0%

21

60,0%

12

34,3%

2

5,7%

100,0%

40,0%

Кравченко В. О.

8-Б клас

36

1

2,8%

25

69,4%

9

25,0%

1

2,8%

97,2%

27,8%

Гунченко О. В.

8-мі класи

71

1

1,4%

46

64,8%

21

29,6%

3

4,2%

98,6%

33,8%

 

9-А клас

31

 

0,0%

15

48,4%

14

45,2%

2

6,5%

100,0%

51,6%

Дуплій О. М.

9-Б клас

30

4

13,3%

16

53,3%

10

33,3%

 

0,0%

86,7%

33,3%

Чернікова О. В.

9-ті класи

61

4

6,6%

31

50,8%

24

39,3%

2

3,3%

93,4%

42,6%

 

10клас

35

3

8,6%

14

40,0%

13

37,1%

5

14,3%

91,4%

51,4%

Музальова Л. А

10-ті класи

35

3

8,6%

14

40,0%

13

37,1%

5

14,3%

91,4%

51,4%

 

11 клас

33

4

12,1%

20

60,6%

9

27,3%

0

0,0%

87,9%

27,3%

Мартинюк Т. К.

11-ті класи

33

4

12,1%

20

60,6%

9

27,3%

0

0,0%

87,9%

27,3%

 

4-11 класи

554

18

3,2%

290

52,3%

206

37,2%

40

7,2%

96,8%

44,4%

 

 

Виходячи з вищезазначених даних можна констатувати той факт, що якість  знань  (високий та достатній рівні навченості) в цілому по школі  дорівнює 44,4% ( минулого навчального року – 57,5%.), що на 13,1 %  нижче.

Доцільним буде відстежити та порівняти результативність діяльності учнів школи в цілому та які класні керівники спрацювали найкращим чином у форматі «Учень-вчитель-батьки:

 

Клас

Вчитель

Якість знань за рік

4-А

Чуб Н. І.

85,3%

4-Б

Сирих Т. В.

84,9%

4-В

Яніцька А.С.

61,8%

5-А

Пухтій Л. П.

71,5%

5-Б

Каряка К. А.

12,5%

5-В

Цебенко А.В.

40,0%

6-А

Снітка Н. А.

20,6%

6-Б

Кармазіна М. М.

22,9%

7-А

Лещинська Л. М.

68,5%

7-Б

Кулікова А. Є.

19,4%

7-В

Дяченко Г.Ф.

28,6%

8-А

Кравченко В. О.

40,0%

8-Б

Гунченко О. В.

31,4%

9-А

Дуплій О. М.

51,7%

9-Б

Чернікова О. В.

32,3%

10

Музальова Л. А

51,4%

11

Мартинюк Т. К.

27,3%

 

Вищезазначені дані демонструють картину, що за рахунок низьких показників рівня навченості 5-Б, 6-А,Б, 8-Б, 7-Б, В класів дещо знизилася загальна картина по школі.

Стабільно високих показників рівня навченості досягли учні 4-В, 4-А, 4-Б, 5-А, 7-А класів.

Але не можна не зазначити, що потенціал школи має певний резерв. Тобто, існує певний відсоток учнів, які мають 1-2 предмети, корекція яких дозволила б перейти учню у більш позитивну зону розвитку (більш високий рівень: з середнього – в достатній, з достатнього - у високий).

 

Клас

Прогоз

Високий рівень

Достатній рівень

4-А

5

2

4-Б

3

1

4-В

2

4

5-А

4

3

5-Б

1

6

5-В

2

7

6-А

1

17

6-Б

 

3

7-А

3

5

7-Б

1

6

7-В

1

5

8-А

1

3

8-Б

1

5

9-А

2

3

9-Б

5

 

10

2

3

11

3

10

Всього:

37

83

 

Тобто, якщо провести своєчасну та якісну корекційну роботу у наступному навчальному році можна буде говорити про загальне підвищення якості знань по школі. Особливо слід звернути увагу на потенціал учнів достатнього рівня. В цілому по школі 83 учні.

Всім учням, які  закінчили на відмінно  видано похвальні листи. Учням 9-А класу: Супенко Дар’ї та Шавлай Олександрі – свідоцтва з відзнакою.

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді Протягом  жовтня  - листопада 2020 р. було проведено шкільні учнівські олімпіади з 12 ба­зових дисциплін: математики, фізики, хімії, англійської мови, французької мови, німецької мови,  історії, географії,  української мови та літератури, біології, інформаційних технологій, трудового навчання. Участь у змаганнях взяли 175 (21%) учнів школи із 3 - 11 класів, з них призерами стали 78 учнів (44%).

Під час проведення предметних олімпіад  для підвищення рівня зацікавленості учнів та залучення всіх бажаючих,  в своїй роботі вчителі  застосовували такі освітні-платформи, як «Всеосвіта» та «На урок».

У  ІІ етапі (районний рівень) Всеукраїнських учнівських Онлайн-олімпіад з базових дисциплін намагалися прийняти участь 24 учні.

На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІ районного етапу  Всеукраїнських олімпіад  (онлайн) з базових дисциплін  у 2020-2021 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі :

 Кравченко В.О. ( географія І місце 10 кл. Гуцалюк Н., Горкава В., І місце 8 клас Сєроєдов Д. ), Дуплій О.М., (фізика   І місце 8 клас Сєроєдов Д., 7 клас Левицька М. )

На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІІ міського етапу  Всеукраїнських олімпіад  (онлайн) з базових дисциплін  у 2020-2021 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі :

 Кравченко В.О. ( географія  І місце 8 клас Сєроєдов Д. ),

 Дуплій О.М., (фізика   ІІІ місце  7 клас Левицька М. )

 

Результати всеукраїнських конкурсів,турнірів за 2020 рік:

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2020

5

32

39

76

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

 

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2020

4

14

27

45

Природничий конкурс «Колосок»

 

 

Золотий

Срібний

Колосок

Всього

2020

9

20

34

63

 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Орлятко»

 

Рік

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2020

0

3

 40

43

 

В  Всеукраїнських конкурсах « Соняшник» та « Патріот», міжнародному конкурсі« Бобер» та « Гелиантус» школа участі не приймала.

Таким чином  мною, як керівником закладу освіти  здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням освітньої програми,  річного плану роботи  закладу освіти  на 2020-2021 навчальний рік,

                    

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати учнів  до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу

У школі встановлено термінал, де можна знайти інформацію про професії, сферу обслуговування. 

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медпункт,  де до жовтня місяця працювала шкільна медична сестра. Щорічно на базі дитячої поліклініки діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі поліклініки. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд . Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

З 01.09.2020 року у навчальному закладі розпочато освітній процес відповідно до Тимчасового Положення щодо організації навчального процесу у 2020-2021 н.р.,. унесені зміни відповідно до Постанови від 23.04.2021р. № 4 Головного державного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.                                      

 Вся робота була  спрямована на забезпечення підтримання безпеки санітарного стану закладу, дотримання  правил гігієни та уникнення масових скупчень, забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу.

Було організовано гнучкий доступ до приміщення навчального закладу, щодо уникнення скупчення учасників освітнього процесу: вхід\вихід за трьома маршрутами, розбіжність у часі та завершенні уроків.

Подвір’я школи, приміщення у будівлях знаходяться в охайному стані, своєчасно оглядаються і прибираються. Протягом навчального року, відповідно до Постанови  Державного санітарного лікаря України ,адміністрація школи виконувала всі протиепідемічні заходи на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби. Була організована пропускна система і чергування працівників,масковий  режим ,забезпечено повітряно-тепловий режим, та режим провітрювання. Школа  була забезпечена санітайзерами,дезінфікуючими засобами для рук та обробки поверхонь. У зв’язку з карантинними вимогами було забезпечено постійне перебування дітей в одному приміщенні. Такі вимоги погіршили можливості вчителя у  використанні наявної матеріальної бази, особливо кабінетів (хімії, фізики, географії, історії).                                  

Вхід здобувачів освіти 5-11, працівників до приміщень закладу відбувався при наявності захисної маски або респіратора,  слід зазначити що, були випадки коли учні забували          маски.                                                                          

Захисні маски не використовувалися під час проведення занять у навчальних приміщеннях та  при вході і пересуванні приміщеннями    учнями 1-4 класів.                                                                                                                                   Для обробки рук антисептичними засобами у школі  організовано 9 місць.

 Допуск до роботи всіх працівників здійснювався за умови:                                                          - використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски),проходження щоденного температурного скринінгу безконтактним термометром.                                                                                                                                                           З метою захисту прав здобувачів освіти, вхід батьків  був заборонений протягом вересня-квітня та дозволявся, за умови використання засобів індивідуального захисту, після термометрії та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу освіти, його заступниками. Вхід до приміщень закладу осіб,  які супроводжують здобувачів освіти з інвалідністю або травмою дозволявся при наявності захисної маски або респіратора за погодженням з адміністрацією.   Кожного дня вчителі  перед початком занять проводили опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів хвороби.                                                                                                                       В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово були ізольовані, інформувалися батьки та приймалося узгоджене рішення ,щодо направлення до закладу охорони здоров'я.                                                                                                                                                  У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші учні відповідного класу  визначалися такими, що перебувають на самоізоляції. Протягом року на самоізоляції були -204 дитини і 5 вчителів. Здійснювалися обмеження у проведені масових заходів ,нарад, зборів  в закритих приміщеннях. Батьківські збори  проводилися у онлайн- режимі, або на свіжому повітрі з дотриманням дистанції.    Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами  було мінімізоване, за кожним класом закріплений навчальний кабінет. Під час проведення уроків з: фізичної культури, іноземної мови, трудового навчання, інформатики, «Захист України»     учні  переходили  до інших кабінетів  . Робота груп подовженого дня забезпечувалася з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину.                                                                                                                     

   Харчування здійснювалося відповідно до графіка, враховуючи  забезпечення  відстані між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. В їдальні постійно відбувалося  вологе прибирання. Буфетна продукція  реалізовувалася тільки за умови  індивідуальної упаковки.                                                                                                                                                                        Бракеражна комісія щоденно тримала на контролі:                                           --забезпечення усіх працівниківхарчоблоку засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які змінювалися після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні.                                                                                                                                                               Централізовано проводився збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.                                                     

 Поліетиленові  пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту, змінювалися по мірі їх заповнення, щільно зав’язувалися, наносилося маркування «використані засоби індивідуального захисту» .                                                                                                                                                                                                                Питання профілактики та запобігання захворюваності на COVID-19 розглядалися на нарадах при директорові ( 9 нарад), на  засіданнях педагогічної ради . Проведено позапланові інструктажі працівників з профілактики захворюваності COVID-19 з обліком  у журналі реєстрації інструктажів  з питань охорони праці на робочому  місці. Проводився щоденний моніторинг  захворюваності на ГРВІ та COVID-19 та випадків самоізоляції  здобувачів освіти та працівників.                                                                                                              

Розпочата робота щодо добровільної вакцинації працівників закладу. Станом на 30.06.2021року вакциновано 11 працівників.

 До основних задач щодо запобігання захворюваності на  COVID -19 вважаю: 1.Посилення роботи щодо дотримання маскового режиму.

2. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я з боку батьків та здобувачів освіти

3.Продовження кампанії щодо добровільної вакцинації працівників.  Разом з цим гостро стоїть питання щодо необхідності повернення до кабінетної системи.

З метою реалізації заходів соціального захисту із забезпечення учнів безкоштовним харчуванням, допомоги соціально незахищеним категоріям в навчальному закладі було організовано повноцінне та якісне харчування учнів.

У школі організовано гаряче харчування учнів 1 – 4-х класів та учнів пільгових категорій (позбавлені батьківської опіки , з малозабезпечених сімей, сімей АТО, багатодітних, дітей – інвалідів, дітей,постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб). Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл.

Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. На 6-7 уроках харчуються групи ГПД (50% харчувалося 15 учнів на суму-13.40 грн., 100%-10 учнів на суму 26.80 грн. Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується з  Головним управлінням держсанпін.  Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. Як приправи і спеції в осінній період широко використовується зелень (петрушка, кріп), у зимовий – лавровий лист, зелень морожена).

Питання організації харчування знаходиться на контролі батьківських комітетів класів, школи та адміністрації школи.

У зв’язкуіз запобігання поширенню на території коронавірусу COVID-19, зупинено навчання  та харчування в школі учнів 5-11 класів   з 11 січня  по 22  січня 2021 року, а також з 29 березня по 07 травня 2021 року. Учні молодшої школи та ГПД в цей час навчалися та харчувалися. В 2020-2021 навчальному році за одним столом харчувалося 4 дитини, зберігаючи відповідну дистанцію .

Вартість харчування наступна:

1-4 класи – 21 грн., 53 коп.(бюджет).

Учні з малозабезпечених сімей (2 дітей), діти під опікою (12 учнів), діти з багатодітних сімей (103 дітей), діти учасників АТО (23 учні), дітей інвалідів (4 учні), дітей,постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (3 учні), дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ( 1 учень) -  харчувалися в 2 семестрі пільгова категорія   1-4 кл. на 21,53 грн.,  а пільгова категорія учнів 5- 11 кл. на 27.87 грн.;

Кількісно було охоплено гарячим харчуванням 680 учнів:

 учні 1-4-х класів – 381 учень, 100%;

учні 5-9-х класів – 258 учнів, 67%;

учні 10-11-х класів  - 30 учнів, 44%.

Загальна кількість учнів школи, які охоплені всіма видами харчування 723 учнів – 86%:

учні 1-4-х класів – 381 учень, 100%;

учні 5-9-х класів –305 учнів 77 %;

учні 10-11-х класів  - 45 учнів 66 %.

Для учнів 1-4 класів з квітня 2021 року було організовано додаткові сніданки на суму 21 грн., харчувалося від 25 до 45 учнів.

         У 2020-2021 н. р. на базі закладу працював пристосований табір відпочинку з денним перебуванням  «Сонячна країна». Кількість дітей 72 учні, вартість харчування складала – 35 грн. (бюджетні) + 35 грн. (батьківські) на день.

Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та деззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Меню затверджено адміністрацією школи. Дотримання наближеного меню відповідає нормі. Матеріально-технічна база харчоблоку відповідає вимогам.

Постачальником продуктів харчування у школі є приватний підприємець ТОВ «Контракт Продрезерв 5», в  особі директора Авілко Г.О. Згідно п. 15 Наказу Міністерства охорони здоров’я підприємець надає всі потрібні сертифікати відповідності на кожен вид товару, який постачає. Завідувач виробництвом при школі – Майстренко Л. Л. не допускає застосування продуктів харчування невиробничого виготовлення.

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Широкан В.В. відповідально веде системний контроль за формуванням списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок із відділу соціального забезпечення, а також разом із працівниками харчоблоку облікують відвідування їдальні дітьми відповідних категорій і порушень у їх обліку не зафіксовано.

Робота школи в організації харчування була задовільною.

         Організація роботи з охорони праці, та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності,  у закладі створено службу з охорони праці, заплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. У приміщеннях школи потребують оновлення стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на педрадах та нарадах при директорові( 4 наради). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи .

В школі проводяться  тижні  профілактики дитячого травматизму (наказ    № 85 від 11.05.2021р.):

 • з 17.05.- 23.05. 2021 р. «Тиждень правил Дорожнього рух»;
 • з 24.05 по 27.05.2021 року Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності;
 • 27.05.2021 року – виховні години в 1-11-х класах на тему:  «Правила безпечної поведінки»
 •  класні керівники на організаційних годинах проводили бесіди з вивчення ПДР, а також бесіди з профілактики дитячого травматизму за темами: «Правила безпечної поведінки», «Помітний – значить живий», «Безпека на дорозі – безпека життя»,  «Запобігання дитячого травматизму від НВП», «Вогнепальна  зброя», «Правила поведінки на воді», «Попередження отруєнь дітей», «Правила безпеки при користуванні газом», «Поведінка дітей при користуванні джерелами електроструму», «Запобігання дитячого травматизму влітку».

         В школі проводилися такі заходи:

 • День здоров’я  (07.04.2021 р.);
 • День боротьби з туберкульозом (19.03.2021р.);
 • для дівчаток лекції лікаря-гінеколога (онлайн);
 • день ЦЗ (09.04.2021 р.);

Організовувалися виставки малюнків та плакатів «Помітний – значить живий!» (1-4-ті кл.), «Безпека на дорозі – безпека життя» (5-7-мі кл.), «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Правила поведінки», «Увага, гриби!», «Обережно, газ!», «Обережно! Вибухонебезпечні предмети».

Було організовано перегляд відеороликів: «Незнайко у сонячному місті», «Дотримуйся правил – збережи життя», «Історія правил дорожнього руху», «Уроки обережності тітоньки Сови: дорога».

Проведено конкурс творчих проектів 4-8-х класів на тему: «Моя безпека».

Випадки травмування доводилися до відома батьків на класних батьківських зборах.

 На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, слід відзначити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання..  

  В  2020-2021 н. р. в школі не було травм під час навчально-виховного процесу, та  травм побутового характеру. Хоча в школі не зафіксовано мікротравм, однак треба звернути увагу вчителів школи на випадки мікротравмування учнів в урочний та позаурочний час.

З метою організації заходів запобігання загибелі дітей при надзвичайних ситуаціях (подіях), набуття ними практичних навичок поведінки при виникненні цих ситуацій, вивчення правил безпечної поведінки учнів та річного плану школи 09 квітня 2021 року було проведено «День ЦЗ» на теми:

 • 1-4 класи – «Вогонь – друг, вогонь – ворог»;
 • 5-8 класи – «Пожежа» (онлайн);
 • 9-11 класи – «Хімічна зброя» (онлайн) .

Заняття і тренування проводились без зриву навчальних занять, за рахунок перерв та 4-го уроку, який проводився в 1-4-х класах як урок ЦЗ, а в 5-11-х класах – онлайн-урок ЦЗ.

           План основних заходів із цивільного захисту на 2020 рік в основному виконаний. В рамках проекту «Безпечна школа» у школі працює система пропускного режиму. Наразі чекаємо оснащення школи охоронною сигналізацією.

                                 Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них.

Діти сироти та позбавлені батьківського піклування-12

Учні з малозабезпечених сімей -2 дітей,

діти з інвалідністю -8 учнів,

 діти з багатодітних сімей -107 дитини,

діти учасників АТО -24 учнів,

діти постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС -3 учні,

діти з внутрішньо-переміщених сімей -1 учень

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. За бюджетні кошти діти з малозабезпечених сімей,  діти позбавлені батьківського піклування та діти, батьки яких є учасниками бойових дій, учасниками АТО щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами  дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики  в сфері профілактики правопорушень та інших протиправних дій серед дітей та учнівської молоді, від 11.03.2020.р. № 211 Про запобігання поширенню на території корона вірусу COVID –19», наказу по школі « Щодо протидії розповсюдження на території КЗО «СЗШ №40» ДМР наркотичних речовин» від 12.05 2021 року № 88, на виконання річного плану роботи школи було проведено протягом 2020-2021 н. р.  певну роботу:

 • На засіданнях  педагогічної ради розглядалися такі питання: « Про булінг в  освітньому закладі» , протокол № 5 від 09.03.2021 р.;
 • В класах проведено батьківські збори на тему: «Відповідальність батьків за виховання дітей»;
 • В класах проведено профілактичні бесіди: «Навчання – твоє право та

               обов’язок»;

 • Складено банк даних важких підлітків і сімей, які опинилися в СЖО;
 • Проведено операцію: «Підліток», «Урок»;
 • Проводилися зустрічі з інспекторами сектора ювенальної превенції       Шевченківського ВП ДВП, з інспекторами патрульної поліції .
 • В школі працювала Шкільна Служба Порозуміння – це команда підготовлених  старшокласників – посередників, які допомагають своїм ровесникам розв’язувати конфлікти мирним шляхом.
 • З учнями 1-11 класів було проведено класні години « Ти маєш право, якщо став жертвою домашнього насилля…». Були надані контакти поліції та Національної «гарячої лінії».

            Під час карантину з учнями школи продовжувала працювати шкільний офіцер, інспектор відділу звʼязків з громадськістю ОПП в Дніпропетровській обл.,  лейтенант поліції Рулик  Ольга Володимирівна. З метою профілактики правопорушень інспекторами ВЗГ  були зняті відеоролики, які можна було переглянути дітям та їх батькам в будь-який час на сторінці youtube “Поліція і громада. Дніпро».

       Протягом 6 місяців 2021 року проводилися рейди  інспекторами сектора

ювенальної превенції Шевченківського ВП ДВП  на території школи.

Неодноразово адміністрація закладу зверталася за допомогою до  служби у справах дітей з питань незадовільної поведінки на уроках.

Діти, які мешкають по мікрорайону та перебувають на обліку в управлінні як такі, що опинилися в СЖО і навчаються у школі-7 учнів.

На внутрішкільному обліку перебуває 5 учнів, які схильні до правопорушень-5.

В травні 2021 року інспекторами ювенальної поліції Шевченківського району затримано 3 учнів, які палили на території школи .З  учнями, які схильні до паління постійно проводилися бесіди класними керівниками, адміністрацією. Проведено анкетування «Шкідливі звички»  в 9-А, 9-Б, 10, 11 класах. В травні  2021 р. в 8-11 класах проведено онлайн батьківські збори, де одним із питань було «Про шкідливі звички та  роль батьків в розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя».

 Дитяча організація «Юнацтво» проводила  шкільні  конкурси малюнків «Щасливе дитинство у світі без насильства», « Я маю право!» «Зупини насильство: не будь байдужим !».

Проводилася індивідуальна робота з попередження самогубства серед учнів, коректне виявлення дітей, чиї особистісні риси створюють підвищений ризик суїциду. В лютому 2021 року проводилися класні години в 5-11 класах на тему : «Життя - найдорожча цінність».

                                         Виховна робота

Виховна робота у закладі здійснювалася на виконання річного плану роботи та відповідно до чинних документів: Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі організації», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Концепції про  права дитини, виконання завдань, поставлених у листі Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 р. № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»,  та інших нормативно-правових документів з питань організації в закладі освіти виховної роботи. Аналіз стану виховної роботи за  2020-2021 н.р. показав, що робота здійснювалась на основі комплексно - цільового підходу до організації виховного процесу.

Питання виховної роботи в школі розглядались:

- на нарадах при директорові,

- на педрадах:

- на засіданнях класних керівників:

Згідно з річним планом роботи школи у  педагогічний колектив продовжував працювати над виховною проблемою: «Виховання гармонійно-розвиненої, високоосвіченої, національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення»

Школа працювала за напрямками виховної роботи:

 • Національно-патріотичне;
 • Фізичне;
 • Превентивне;
 • Художньо-естетичне;
 • Родинно-сімейне;
 • Еколого-натуралістичне;
 • Професійна орієнтація.

Пріоритетними напрямками   були :

 • Національно-патріотичне виховання;
 • Робота з обдарованими учнями;
 • Розвиток творчої особистості;
 • Формування навичок здорового способу життя;
 • Роботи з профілактики дитячого травматизму;
 • Робота з профілактики правопорушень.
 • Дистанційна робота під час карантину COVID-19

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2020 -2021 н. р. були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

На базі школи при підтримці ДЮСШ та громадських організацій функціонували:  секція з футболу (керівник Кушнір А.А.), ТАЕКВОНДО (керівник Семейников І.В.), «Чарлідінг» (спортивні танці, керівник Бузовера А.Г.)

Аналіз  зайнятості  учнів у гуртках та секціях показав, що 25%  дітей охоплено гуртковою роботою.

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим, як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

В школі працює Штаб Національно-патріотичного виховання. Головною метою є формування в учнівської молоді високої громадянської активності, національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та її майбутнього. Основними завданнями були:

 • проведення заходів з національно-патріотичного виховання школярів;
 • налагодження співпраці з представниками Збройних сил України та громадських організацій національно-патріотичного напряму;
 • заохочення учнів до благодійницьких, соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив та проектів;
 • забезпечення активної участі сім’ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично-налаштованої особистості.

Протягом 2020-2021 н. р. на високому рівні проведено:

Класні години:

 • Єдиний урок знань «Здрастуй, школо!» ( 1-ші класи), « Що означає бути гідним » (2-3кл.), «COVID – 19” – новий виклик для всього світу» (9-11 кл.), «Наша сила в єдності» (7-8 кл.), «Україна починається з тебе» ( 4-6 кл.).
 • «Екскурсія в Олімпію» (вересень 2020 р.);
 • «Разом заради миру» до Міжнародного Дня Миру (21 вересня 2020р.);
 • «Дніпропетровськ в роки буремні» (25 жовтня 2020р.);
 • «День української писемності та мови» (листопад 2020 р.);
 • «Відповідь нескореного народу» (жовтень 2020 р.);
 • «Що таке толерантність» (листопад 2020 р.);
 • «Майдан і революція гідності» (листопад 2020р.) ;
 • «Права людини» (з нагоди проголошення Декларації про права людини);
 • «Відкрий серце для добра» (грудень 2020 р);
 •  «Ми – у Соборній Україні»; « У нас єдина держава, у нас єдиний народ»;
 • « Пам яті Небесної Сотні»;
 • « Чорнобиль наш біль. Пам ятай» (1-4 кл.);
 • «Чорнобильський дзвін» (5-11 кл онлайн) ;
 • « Життя – найвища цінність»;
 • «День пам яті та примирення»-для учнів 5-11 класів в онлайн

Уроки інформування:

 • «Мовчазний крик Бабиного Яру : 79 років трагедії (вересень 2020 р.)
 • «День Державного Прапора України. День Незалежності України» (вересень 2020 р.)
 • «Українська Гельсінська спілка» (листопад 2020 р.)
 • «Чорна сповідь моєї Батьківщини», «Хліб – всьому голова»  (листопад 2020 р.)
 •  «День Збройних Сил України» (грудень 2020 р.)
 • «Факти про Голокост», «Трагедії Бабиного яру»;
 • « День Соборності України»;
 • «Уроки історії ,  які слід пам ятати»;
 • « Тобі, Україно моя, і перший подих,і подих останній тобі»;
 • «Вони помирали, щоб жила Україна».

Конференція учнів 9-11 класів:  « Агресія  Російської федерації проти України»( до Дня Небесної Сотні).

Заходи національно-патріотичного напрямку:

 • Флешмоб «Композиція голуб Миру» (вересень 2020 р.);
 • «Один день в армії» (грудень 2020 р.);
 • Спортивні квести до Дня Збройних Сил України  «Звитяга, мужність, героїзм» (грудень 2020 р.);    
 • Ряд заходів пройшло до 207 річниці з дня народження Т.Г. Шевченка;
 • Конкурс читців: «Ну щоб, здавалося слова…»;
 • 11 березня 2021 року відбувся поетичний  марафон: «Ми читаємо «Кобзар»» .

- Святкові заходи:

 • Посвята в першокласники (вересень 2020 р.);
 • День козацтва (жовтень 2020 р.);
 • День вчителя (жовтень 2020 р.);
 • «11 + 1» (жовтень 2020 р.);
 • Кольоровий день ( листопад 2020 р.);
 • Конкурс масок (листопад 2020 р.);
 • День Святого  Миколая (грудень 2020 р.);
 • Новорічне диво – 2021 рік (грудень 2020 р.);
 • Неділя новорічних чудес (грудень 2020 р.);
 • Проведено флешмоб «Країна У» до Дня Соборності України;
 • «Зустрічаємо птахів»-1-3 кл.;
 • розважальна програма до Дня Святого Валентина:
 • «Вітаємо любих матусь» відео привітання для мам до Міжнародного жіночого свята 8 березня( 1-А Плахотник О.М., 1-І Хворостянкіна О.М.); 
 • «По країні казок» гра-квест (2-А Грицан Л.В, 2-Б – Андрущишина Н.Є.);
 • «Сьогодні свято у принцес » (4- Б ., Сирих Т.В., 1-А Плахотник О.М., 1-І Хворостянкіна О.М., 2-Б Андрущишина Н.Є., 9-А Дуплій О.М);
 •  Фото виставка  «Чарівна краса вишиванки»;
 • 27 травня 2021 року  було організовано відео привітання учнів школи, вчителів з завершенням навчального року;
 • «Прощавай,  мій перший клас» - квест-гра ( 1-А Плахотник О.М., 1-І – Хворостянкіна О.М.).

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» пройшли такі заходи:

 • Виставки у вестибюлі та на 1 поверсі, присвячені  Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»
 • Бесіди з учнями на теми «Роз’яснення неповнолітнім їх прав стосовно скоєння відносно них насильства або інших протиправних дій», «Роз’яснення відповідальності за жорстоке поводження з однолітками, а також вчинення кримінальних правопорушень проти особистості»
 • Конкурс малюнків «Світ без насильства очима дітей»,«Ні, насильству в сім ї», «Моє життя не продається».
 • Тренінг для педагогів «Попередження  насильства та жорстокої поведінки в учнівському середовищі» Перегляд відеопрезентації, види насильства.
 • Залучення органів учнівського самоврядування до проведення інформаційних і просвітницьких заходів з питань попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми:
 • випуск стіннівок, буклетів, стрічок
 • Проведення тренінгу для учнів 9-11 класів:  « Аб юзер.Газлайтінг.Як розпізнати».
 • Тренінг «Булінг- підліткове насильство в школі»
 • Проведення акції «Стоп насильству!»(прикрашення дерева стрічками)
 • Тренінг для учнів 7-8 класів « Як не стати жертвою насилля»
 • Проведення тренінгу:  «Поняття насилля: його види та прояви. Подолання стереотипів і формування правил безпечної поведінки
 • Міжнародний день боротьби за відміну рабства: перегляд відеоролика
 • «Станція призначення життя»
 • Анкетування «Які явища сімейного життя ви вважаєте фактом домашнього насильства»
 • Міжнародний день волонтера:
 • «Добро починається з тебе»-інформ
 • Виготовлення скриньки довіри(в яку кидати листівки з розповідями про свої почуття, переживання чи негаразди)
 • Виховні години  «Обережно, незнайомець»

- екскурсії:

- на  протязі другого семестру не було організовано екскурсій у зв'язку з карантинними заходами .

 

Заходи під час карантину:

 • онлайн-подорожі;

-    онлайн-музеї;

 • віртуальний тур українськими музеями просто неба;
 • мультфільми для школярів про мотивацію;
 • онлайн фестиваль українського кіно;
 • Школа приймала участь в районних конкурсах :
 • «Півгодинки на цікавинки» (1 місце, 4-А та 4-Б клас – кл.кер. Чуб Н.І. та Сирих Т.В.);
 • «У долонях слова молодого до серця Україну піднесу» (1 місце – Шмерига Анастасія-10 кл., Івкіна Вероніка 5-А клас, Афоніна Марія 8-Б клас ),які стали лауреатами міського конкурсу юних поетів, прозаїків та журналістів міського літературно – мистецького свята «Собори наших душ»;
 • приймали участь у районному челленджі до Дня Гідності та Свободи;
 • інтелектуальний конкурс «Формула успіху» - 2 місце;
 • приймали участь у екологічній виставці «Замість ялинки – зимовий букет»;
 • онлайн конкурс «Відкрий для себе Україну»(1 місце 5-А клас, класний керівник Пухтій Л.П.);
 • конкурс «Театральні обрії» (1 місце, керівник  Ребезова Д.О.);
 • онлайн конкурс юних читців «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже…»  приймали участь: Горкава Владислава (10 кл., 1 місце),  Резніченко Анна (10 кл., 1 місце), Афоніна Марія (8-Б кл, 2 місце ), Зюкіна Марія (7-А кл., 1 місце), Левицька Марія (7-А кл., 1 місце), Зозуля Артем ( 7-А кл., 2 місце) , Анохін Єгор ( 8-Б кл., диплом учасника);
 • конкурс читців творчості Лесі Українки « Любила гори, трави, квіти, а Ви любіте Україну, діти…» у дистанційному режимі: Левицька Марія ( 7-А кл., 2 місце), Цебенко Єлизавета (10 кл., 1 місце), Зюкіна Марія (7-А кл., 2 місце), Малихіна Марія  (3-А кл., 1 місце), Івкіна Вероніка (5-А кл., 2 місце),  Ліштван Марія (11 кл., 3 місце);
 • творчий конкурс, присвячений видатному діячу О.М.Макарову – «Легенди Дніпра» в дистанційному режимі: Сутулинська (8-Бкл.), Гунченко Софія ( 8-Б кл.), Рикова Софія ( 7-А кл.);
 • «Дніпро-юнпрес» ( 1 місце);
 • « Пісенний вернісаж» (у дистанційному режимі)- Манвелова Кароліна (5-А кл., 1, 2, 3 місця) ;
 • Районний конкурс читців « Зоряне коло» у дистанційному режимі: Шмерига Анастасія (10 кл.,1 місце), Горкава Владислава ( 10 кл., 3 місце);
 • «Собори наших душ»(номінація: декоративно-ужиткове мистецтво: переможці : Волощук Євгенія 9-А кл., Фурман Марія 11 кл., Троценко Микита 11 кл. , Янчук Сніжана 7-А кл., Сірченко Даша 8-А кл.
 • «Крок у Майбутнє», переможці : Шмерига Єва 10., Сагайдак Єва 7-Б кл.; Шмерига Анастасія 10 кл., Цебенко Єлизавета10 кл., Нечепоренко Катерина 10 кл., Янчук Сніжана 7-А кл., Луценко Діана 11 кл., Бондаренко Дарина 11 кл., Шкуро Єлизавета 9-Бкл., Плахтієва Юлія 10кл, Калюжна Діана 11кл.,Гаджиєва Ангеліна 10 кл. , Сушко Лілія 11кл., Лісун Анастасія 11кл.;
 • « І на тім рушникові»- переможці  Чупринка Уляна 5-В кл., Фурман Марія 11 кл., Гуцалюк Наталья 10 кл.;
 • « Знай і люби свій рідний край»-учасники Волощук Євгенія 9-А кл., Федько Софія 5-А кл.,  1 місце Капітан Дар я 6 -А кл.;
 • «Місто майстрів»-переможці  Троценко Микита 11 кл., Гуцалюк Наталія 10 кл., Янчук Сніжана 7-А кл., Фурман Марія 11 кл., Федько Софія 5-А кл.
 • «Мій домашній улюбленець».
 • Школа приймала участь в міських конкурсах :
  • конкурс молодих авторів «Пряма мова» - Шмерига Анастасія 10 кл., Івкіна Вероніка 5-А клас.
  • стали учасниками міського інклюзивного фестивалю «Почути один одного»
 • «Собори наших душ» (номінація: декоративно-ужиткове мистецтво) переможці : Волощук Євгенія 9-А кл., Фурман Марія 11 кл., Троценко Микита 11 кл., Янчук Сніжана 7-А кл., Сірченко Даша 8-А кл.;
 • «Крок у Майбутнє» переможці : Шмерига Єва 9-Б кл., Сагайдак Єва 7-Б кл.;
 • конкурс «Дніпро Юнпрес» ( керівник Ребезова Д.О.),приймала участь команда шкільної ради лідерів, на міському конкурсі зайняла 2 місце;
 • «Театральні обрії» в онлайн режимі ( керівник Ребезова Д.О.), учасники - команда шкільного самоврядування з виставою « За двома зайцями»;
 • конкурс читців творчості Лесі Українки – Цебенко Єлизавета ( 10 кл.);
 • «Знай і люби свій рідний край» - Капітан Дар’я (6-А кл.);
 • «І на тім рушникові»;
 • «Місто майстрів»;
 • «Крок у майбутнє»;
 •  конкурс читців  «Зоряне коло» - Шмерига Анастасія (10 кл.).

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, толерантності, культури спілкування), виховання шанобливого ставлення до родини, поваги донародних традицій та звичаїв, національних цінностей українського народу. З кожним роком в Україні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками НВП. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

 • Зміцнення матеріально-технічної бази;
 • Забезпечення соціального захисту учасників НВП;
 • Формування здорового способу життя;
 • Реалізація освітніх програм, тощо.

На  батьківських зборах по класах, звучало питання  «Взаємодія школи, сім’ї, громадськості щодо запобігання булінгу між дітьми та протидія домашньому насиллю», розглядалися питання профілактики дитячого травматизму, впливу сім’ї на середовище дитини.

Робота за батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На початку 2021 року було перевірено банк даних дітей пільгових категорій, який систематично оновлювався. На сьогодні в школі навчається 107 учнів з 48 багатодітних сімей, 4 дітей –діти з інвалідністю, 24 дитина  учасників АТО, 4 дітей переселенців, 2 учнів з малозабезпечених сімей, 3 учнів  постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС, 1 учень з внутрішньо-переміщених дітей.

 1 учень в прийомній родині (Дунайської-Сидоренко) та 11 дітей під опікою.

Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів.

   

Публічність. Відкритий доступ.     Робота зі зверненнями громадян

Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради відзначена систематичність роботи навчального закладу з цього питання (наказ № 10 від 29.04.2021 р. «Про дотримання чинного законодавства щодо забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладами загальної середньої освіти міста Дніпра»). Навчальний заклад забезпечує прозорість та інформаційну відкритість. Систематично оприлюднюється документи відкритого доступу за переліком визначеним ст.30 Закону України «Про освіту». Розміщується достовірна та актуальна інформація щодо організації освітнього процесу. Розміщена інформація  відповідає нормам чинного законодавства України. Створення група на Фейсбуці для батьків здобувачів освіти.

У класах створені групи у Klassroom щодо обміну та зберігання інформації.   Для оперативного інформування батьків створено групи у Вайбері.                                 Батьки активні щодо анкетування, які проводилися  через Google  форми

Усі звернення, що надходили до навчального закладу, реєструвалися у журналі та в день надходження передавалися на розгляд керівникові.

Фінансово-господарська діяльність

Адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази закладу, підтриманням її в робочому стані. Початок 2020-2021 навчального року ознаменувався  завершенням капітального ремонту  8 санітарних вузлів та спортивної зали, роздягальні для дівчаток та хлопців та душових кабін. На 1.09.20 року ми отримали нові сучасні, теплі приміщення, які облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних норм та утримуються в належному стані. Але залишається актуальним питання дбайливого ставлення з боку дітей до відремонтованих приміщень і встановленого там обладнання.

Перед територією школи були встановлені нові ворота. Затишним та яскравим стало шкільне подвір’я . У зв’язку з вимогами САНПіНу з’явилися нові лавки, для проведення уроків на свіжому повітрі. Сучасно оформлена зелена зона. За підтримкою батьків висаджено 30 туй. Великою загрозою для життя  та здоров’я дітей  були розбиті багато років вітражні вікна між 1-3 поверхами. В 2020 році їх замінили на сучасні вікна,що сприяло збереженню здоров’я дітей та підвищенню температури в коридорах під час опалювального сезону. Кожна дитина повинна відчувати себе в школі,як вдома. Для створення комфорту, з метою виховання почуття прекрасного, силами дітей, вчителів та батьків були живописно  розписані стіни на 1 та 3 поверсі та яскраво розмальовані стіни між сходами. За сприянням педагогічного та батьківського колективу ми 2 роки поспіль стаємо переможцями в проекті  « Бюджет участі». На сьогоднішній час ми чекаємо фінансування проекту 117- кабінет біології, який буде оснащений меблями, інтерактивною дошкою, проектором, комп’ютером, та дидактичними матеріалами. У 2020 році було створено своїми силами архів. Спонсори подарували нам косарку, 10 комплектів  бадмінтону.

У зв’язку зі збільшенням класів та поділом на групи виникла потреба в додаткових кабінетах. За допомогою батьків в школі створено додатковий кабінет іноземної мови. Для створення кращих умов  праці були замінено освітлення в 5 кабінетах. Також були замінені дошки в майстернях, 14,24 кабінетах. Після ремонту туалетів були повністю зруйновані стіни в кабінеті 13. Своїми силами відновлений цей кабінет. Відремонтовані сходи на запасному виході своїми силами.

 Навчальні кабінети початкової школи обладнані засобами навчання, дидактичним матеріалом для  виконання завдань Нової української школи. Протягом вересня школа отримала 3 ноутбуки та 60 парт, дидактичні матеріали (для вивчення алгоритмів, килимок конструктор з пазлів 6 шт, учнівські магніти 12 наборів, магнітний календар 3 шт, модель механічного годиника 3 шт, набір моделей геометричних тіл та фігур – 3 шт, ваги з набором важків – 3 комп, дитяча карта світу та України, глобус- 3 шт, набори класного інструменту,та ігрові набори конструктори « Лего»).

        

 

   

 

БЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ

2020-2021 н. р.

 

Дата

Найменування

Кількість (шт.)

Вартість

(грн.)

Сума

(грн.)

02.06.2020

Комплект «Сучасний кабінет інформатики»

1

165 018,00

165 018,00

24.07.2020

Ігровий набір «LEGO»

6

501,30

3 007,80

06.08.2020

Тачка

1

1 085,00

1 085,00

Класні журнали

 

 

2 291,63

20.08.2020

Багатофункціональний пристрій «Brother»

1

6 900.00

6 900.00

27.08.2020

Миючі засоби (мило, миючий засіб для підлоги)

 

 

3 070,50

29.09.2020

Ноутбук «ACER»

3

13 230,60

47 630,00

 

16.10.2020

Дидактичні матеріали для 1-х класів

 

 

38 160,00

Інвентар для прибирання (відра, швабри, віники, лопати, граблі)

 

 

5 543,52

жовтень 2020

Туалетний папір

150

5,90

885,00

18.11.2020

Мережевий екран «Брандмацер»

1

28 317,00

28 317,00

грудень 2020

Ігровий набір «Six Bricks»

105

18,60

1 953,00

Комплект шкільних меблів

(парти )

60

1 721,00

103 258,0

ВСЬОГО

     

407119,48

         
         

 

Звіт

про використання благодійних та позабюджетних коштів за 2020 – 2021 н. р.

 

Надійшло

Витрачено

благодійні внески

Сума

Сума

Примітка

Залишок на 01.09.2020 р.

177,88

1 515,00

Пожежна страховка

Благодійні внески (Дрождь)

500,00

150,00

Заправка принтера (приймальна)

 

114,60

АТБ (рукавички гумові)

Благодійні внески (Філічкін)

5 304,00

100,00

Бензин для газонокосарки

 

167,90

Господарчі товари (клей, ізолента, скотч, кран, круг для болгарки)

 

 

366,60

Медикаменти

 

 

173,00

АТБ (белізна, рукавички, пакети для сміття)

 

 

150,00

Заправка принтера (приймальна)

 

 

154,00

Конкурс «Найкраща маска»

 

 

91,00

Конкурс «Найкраща маска»

 

 

560,00

Заправка принтерів – 3 шт. (директор, заст. директора, кабінет № 31)

 

 

168,00

Грамоти

 

 

102,00

Болти, свердла, гайки

 

 

150,00

Установка ламп освітлення в каб. № 13

 

 

160,00

Заправка принтера (заступник директора)

 

 

395,00

Господарчі товари (свердло, дюбеля,  обмежувачі для дверей, гайки, шланг для душа)

 

 

68,94

Щітки для фарбування

Макулатура

300,00

44,70

Батарейки для термометра

160,00

Заправка принтера (приймальна)

Благодійні внески (Філічкін)

5 080,00

230,88

Підписка журналу «Рятувальник»

263,00

Гайки, болти (додатковий кабінет ІІІ поверх)

Благодійні внески

1 800,00

119,00

Колор для фарби

320,00

Заправка принтера

(приймальна, директора)

 

 

7 200,00

Установка дверей (3 поверх) додатковий кабінет

 

 

110,00

Клей для шпалер 3-й поверх (додатковий кабінет)

Макулатура

350,00

225,95

Рідкі цвяхи (поклейка плитки в майстерні)

Благодійні внески (Філічкін)

2 980,00

501,00

Ремонт гвинтівки (Захист України)

Благодійні внески

(з класів)

1 300,00

30,00

Крани «маєвського»

 

180,00

Заправка принтера

(заступник директора 3-й поверх)

 

 

160,00

Заправка принтера

(приймальна)

 

 

1 349,00

Оплата сайту школи

 

 

38,50

Лист з повідомленням (пенсійний фонд)

 

 

100,00

Кріплення для лавок

 

 

112,00

Кольоровий друк

 

 

57,00

Ватман

 

 

1 807,98

Акт (виготовлення, установка хвіртки)

Благодійні внески

(Кумановська)

400,00

320,00

Заправка принтера (приймальна, заступник директора 2-й поверх)

Благодійні внески

2 021,00

50,00

Ізолента, масло для замків

 

 

190,00

Друк фото (А-5)

 

 

829,70

Фарба, вапно (суботник)

 

 

245,70

Цемент (огорожа)

 

 

160,00

Електроди (огорожа)

 

 

250,00

Вентилятор (для ремонту електрозварки)

 

 

17,00

Клей

Благодійні внески

(Дрождь)

1 500,00

680,00

Жорсткий диск

 

46,74

Брус

 

 

140,00

Бензин (косилка)

 

 

28,00

Леска (косилка)

 

 

94,50

Рукавички (прибирання санвузлів)

 

 

270,00

Замок д/кабінету № 22

 

 

320,00

Заправка принтера (приймальна, директор)

 

 

300,00

Акт (вентиляція)

 

 

92,00

Фотопапір

ВСЬОГО:

21 535,00

21 627,35

 

Залишок на 10.06.2021 р.

 

 

85,53

 

 

Головною метою навчального закладу  та своєї діяльності                                                 на посаді керівника  в 2021-2022  вважаю:

. Основними завданнями школи вважаю:

 •  збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі
 •  розви­ток матеріально-технічної бази;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків і студій художньої і технічної творчості, спортивних секцій тощо;
 •   виховання школяра як патріота школи і міста, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різно­манітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залу­чення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного ко­лективу та громади міста;
 • формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань