Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Статут школи

       

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

наказ № _______ від _______________ р. 

 

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 

____________ Г.В. Глядчишин

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

„СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Прийнято

                                                        Радою навчального закладу

                                                               Протокол від 17.11.2016 р. № ­2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

 

        Ці зміни та доповнення є новою  редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради зареєстрованого виконкомом Дніпровської міської Ради народних депутатів, рішення від 25.11.1994 р. № 0125, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.12.2003 р. № 3615, перереєстровано 18.11.2009 р. № запису 12241050001048071, ідентифікаційний № 26508776.

 

I.                  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.          КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ „СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА № 40”  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – загальноосвітній заклад  І - ІІІ ступенів:

І ступінь (1-4 класи) – початкова школа,

ІІ ступінь (5-9 класи) – основна школа,

ІІІ ступінь (10-12 класи) – старша школа,   

зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради народних депутатів, рішення від 18.12.2003 р. № 3615, знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста, здійснює свою діяльність у підпорядкуванні Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

Назва закладу: повна – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №40»ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, скорочена – КЗО «СЗШ №40»ДМР.

 

     1.2. Юридична адреса: КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:  49057, місто Дніпро, вулиця Альвінського, № 3, телефон: 378-63-40.

     1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ „СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

     1.4. Власником навчального закладу є  територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

     1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

     1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

      -  забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

      -  виховання громадянина України;

      - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

       - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

       - виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

       - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

       - реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

       -   виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

       - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

     1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

     1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

     1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання Державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 - дотримання фінансової дисципліни.

     1.10. У навчальному закладі визначена (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року, № 251) українська мова навчання згідно з чинним законодавством. Впроваджено:

- поглиблене  вивчення з 8 класу предметів технологічного, природничого, філологічного профілів;

- вивчення другої іноземної мови з 5-го класу;

- профільне навчання в школі ІІІ ступеня за економічним, фізико-математичним, природничим, технологічним, хіміко-біологічним, суспільно-гуманітарним, художньо-естетичним, спортивним напрямами, а також профілі навчання обираються відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

     1.11. Навчальний заклад має право:

  -  проходити в установленому порядку державну атестацію;

  -  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

  -  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

  -  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

  -   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

  -  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

  - бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

   - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб з дотриманням вимог чинного законодавства;

  - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

   - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

     1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують психологічна служба, служба соціального захисту та методичні комісії вчителів:

- початкових класів;

- математики, інформатики;

- предметів природничого циклу (хімії, біології, фізики, географії);

- історії, правознавства, української мови та літератури;

- іноземної мови;

- російської мови та зарубіжної літератури;

- вчителів фізкультури, Захисту Вітчизни;

- трудового навчання, ОТМ, музики та креслення;

- класних керівників.

     1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються КЗ «ДЦПМСД № 2».

     1.14. Харчування учнів – забезпечує департамент гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

     1.15.   Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

     2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного плану.

     В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

      План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу, погоджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     2.2.   Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних класів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

     Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

     У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та річний режим роботи.

     2.3.   Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

     2.4.   Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Можливо впровадження інклюзивної, індивідуальної, екстернатної форм навчання.

     2.5.   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 року №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» прийом дітей до 1-го класу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування мікрорайону, яка закріплена за навчальним закладом.

Навчальний заклад, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може відмовити їй у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до 1-го класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Для зарахування дитини до 1-го класу батьки, або особи, які їх замінюють, подають:

-         заяву на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу;

-         копію свідоцтва про народження дитини;

-         медичну картку встановленого зразка.

2.6.  Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Під час прийому дитини до навчального закладу заступник директора з навчально-виховної роботи ознайомлює батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

     У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року до іншого навчального закладу. У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та довідки з іншого навчального закладу.

     2.7.   У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчальної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

     Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

     Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора навчального закладу.

2.8.   Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань та закінчуються у 1-х – 11 (12)-х класах не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). Навчальний заклад працює за п’ятиденним навчальним тижнем. Навчальний рік поділяється на два семестри.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602 учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення щорічно регламентується Міністерством освіти і науки України.

Навчальний заклад спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.

Навчальний рік поділяється на семестри згідно методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Навчально-виховний процес є незалежним від політичних, громадських і релігійних організацій. Залучення учнів до участі в політичних і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.

2.10. Навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти та науки разом з Міністерством охорони здоров’я.

2.11. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

     2.12.Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

1-х класах – 35 хвилин,

2-3-х класах – 40 хвилин,

4-11 (12)-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

     2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

     Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

     Крім різних форм обов’язкових  навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

     2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

     2.15.   У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

     У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому-одиннадцятому (дванадцятому) за загальноприйнятою системою  оцінювання (рішення педагогічної ради навчального закладу). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

     2.16.   Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

     2.17. Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти i науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369

     2.18. Переведення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, що  упродовж пʼяти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального закладу або відповідного місцевого органу управління освітою.

         При переведенні до наступного класу або вибутті із навчального закладу на учнів (вихованців) 1-го класу складається характеристика їхніх умінь і навичок, що зберігається у особовій справі учнів.

         При переведенні до наступного класу або вибутті із навчального закладу на учнів (вихованців) 2-11 (12)-х класів видається табель успішності, у якому відображаються результати їх підсумкового оцінювання.

         Випускники основної школи отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту (випускники з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою) та можуть:

·        бути переведені до наступного класу загальноосвітнього навчального закладу;

·        взяти участь у конкурсному відборі до старшої школи загальноосвітнього навчального закладу, або продовжити здобувати повну загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття), рішенням їхніх батьків або законних представників.

     2.19. Контроль за вiдповiднiстю освітнього рівня учнів, якi закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається «Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти» № 1547 від 30.12.2014 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.02.2015р. за №157/26602 та Інструкції «Про закінчення навчального року» № 762 від 14.07.2015 р.    

  2.20. Учням, якi закінчили певний ступень навчального закладу видається відповідний документ про освіту:

-         по закінченні початкової школи – табель успішності,

-         по закінченні 9 класу – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-         по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

     2.21. За успіхи у навчанні для учнів  встановлюються такі форми морального i матеріального заохочення: подяка, нагородження Похвальним листом, Похвальною грамотою, Золотою або Срібною медалями.

 

IIІ.  УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

     3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

-         учнi;

-         керiвники;

-         педагогічні працівники;

-         психологи, соціальні педагоги, бiблiотекарi;

-         iншi спеціалісти;

-         батьки або особи, якi їх замінюють.

     3.2 Права i обов’язки учнів педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

     3.3. Учнi мають право:

-         на вибiр форми навчання, факультативів, спецкурсiв, позашкiльних та

позакласних занять;

-         на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-         на доступ до iнформацiї з усiх галузей знань: брати участь у різних

видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати участь у роботi громадського самоврядування навчального закладу;

-         брати участь в обговореннi i вносити власнi пропозицii щодо органiзацiї навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;

-         брати участь у добровiльних самодiяльних об’єднаннях, творчих студiях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист вiд будь-яких форм експлуатації, психічного‚ фiзичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гiднiсть;

-         на безпечнi i нешкiдливi умови навчання, виховання та праці.

     3.4. Учнi зобов’язанi:

-         оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками, пiдвищувати загальнокультурний  рiвень;

-         дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-         бережливо ставитись до державного, громадського i особистого майна;

-         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незабороненi чинним законодавством;

-         дотримуватися правил особистої гiгiєни.

     3.5. Педагогiчними працiвниками навчального закладу повинні бути особи з високими моральними якостями, якi мають вiдповiдну педагогічну освіту, належний рiвень професійної пiдготовки, здiйснюють педагогiчну дiяльнiсть, забезпечують результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професiйнi обов’язки.

     3.6. Призначення на посаду та звiльнення з посади педагогiчних та iнших працівниккiв й інші  трудовi відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освiту” та іншими законодавчими актами.

     3.7. Педагогiчнi працiвники мають право на:

-         захист професiйної честi, гiдностi;

-         самостiйний вибiр форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкiдливих для здоров’я учнiв; участь в обговореннi та вирiшеннi питань органiзацiї навчально-виховного процесу;

-         проведення в установленому порядку науково-дослiдної, експериментальної, пошукової роботи;

-         виявлення педагогiчної iнiцiативи;

-         чергову та позачергову атестацiю з метою отримання вiдповiдної категорiї, педагогiчного звання;

-         участь у роботi органiв громадського самоврядування навчального закладу;

-         пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовку;

-         отримання пенсiї, у тому числi i за вислугу рокiв в порядку визначеному законодавством України;

-         на матерiальне, житлово-побутове та соцiальне забезпечення вiдповiдно до чинного законодавства.

Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних

обов’язкiв не допускається, за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.

     3.8. Педагогiчнi працiвники зобов’язанi:

-         забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн відповiдно до навчальних програм на рiвнi обов’язкових державних вимог;

-         сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров’я, здiйснювати пропаганду здорового способу життя;

-         сприяти зростанню iмiджу навчального закладу;

-         настановленням i особистим прикладом утверджувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;

-         виховувати в учнiв  повагу до батькiв, жiнки, старших за вiком, народних традицiй та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-         готувати учнiв до самостiйного життя в дусi взаєморозумiння, миру,

злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

-         дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати гiднiсть учнiв;

-         захищати учнiв вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства, за побiгати вживанню ними алкоголю, наркотикiв, тютюну, iншим шкiд-ливим звичкам;

-         постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, загальну i полiтичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрiшнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-         виконувати накази i розпорядження керiвника навчального закладу, органiв управлiнвя освiтою;

-         сприяти збереженню здоров'я учнів, формувати здоровий спосіб їх життя;

-         брати участь у роботi педагогiчної ради;

-         створювати у навчальному закладі позитивний мікроклімат, надавати можливість розкрити найбільш повно свої фізичні, психічні та соціальні можливості.

     3.9.  У навчальному закладi обов’язково проводиться атестацiя педагогiчних працiвникiв. Атестацiя здiйснюється, як правило, один раз на п’ять рокiв вiдповiдно до Типового положения про атестацiю педагогiчних працiвникiв України, затвердженого Мiнiстерством освiти i науки України.

     3.10. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язкiв, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповідають займанiй посадi, звiльняються з роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

     3.11. Батьки та особи, якi їх замiнюють, мають право:

-         обирати i бути обраними до батьківських комітетів та органiв громадського самоврядування;

-         звертатись до органiв управлiння освітою, керівника навчального закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної  бази навчального закладу;

-         на захист законних iнтересiв‚ своїх дітей в органах громадського само-

врядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

     3.12.  Вiдповiдальнiсть за здобуття дiтьми повної загальної середньої освіти зобов’язані нести батьки та особи, якi їх замінюють:

-         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої

освiти за будь-якою формою навчання;

-         постiйно дбати про фiзичне здоров’я, психiчний стан дiтей, створювати

належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;

-         поважати гiднiсть дитини, виховувати працелюбнiсть, почуття доброти,

милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сiм’ї, державної та рiдної мови, повагу до національної iсторiї, культури, цiнностей інших народiв;

-         виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

     3.13. У кожному класі створюються батьківські комітети, робота яких координується класними керівниками. Положення про роботу батьківських комітетів приймає та затверджує рада навчального закладу.

     3.14.   Представники громадськості мають право:

-         обирати i бути обраними до органiв громадського самоврядування в

навчальному закладi;

-         керувати учнiвськими об’єднаннями за iнтересами i гуртками, секціями;

-         сприяти покращенню матерiально-технiчної бази, фiнансовому забезпеченню навчального закладу;

-         проводити консультацiї для педагогічних працiвникiв;

-         брати участь в органiзацiї навчально-виховного процесу.

     3.15.  Представники громадськостi зобов’язанi:

-         дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та

розпорядження керiвника навчального закладу, рiшення органiв громадського самоврядування, захищати учнiв вiд всiляких форм фiзичного та психiчного насильства, пропагувати здоровий спосiб життя, шкiдливiсть вживання алкоголю, наркотикiв, тютюну тощо.

3.16. Працівники навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення» проходять періодичні медичні огляди.

 

 

 

 

 

IV. УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ

     4.1. Управління  навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики та управлінням освіти департамента гуманітарної політики Дніпровської міської ради, які є представником Власника.

     Безпосереднє керiвництво навчальним закладом здiйснює його директор. Директором може бути тiльки громадянин Украiни, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як

З роки.

     Директор навчального закладу призначається i звільняється з посади департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

     4.2. Вищим органом громадського самоврядування  навчального закладу  є конференція навчального закладу колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

     Делегати конференцiї з правом вирiшального голосу обираються вiд таких трьох категорiй:

-         працiвникiв навчального закладу – зборами трудового колективу;

-         учнiв навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

-         батькiв, представникiв громадськостi – класними батькiвськими зборами.

     Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 30, учнів 30, батьків і представників громадськості 30.

     Термiн їх повноважень становить 1 рік.

     Загальношкільна конференція правочинна, якщо в роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

     Право скликати конференцiю мають голова ради навчального закладу, делегати конференцiї, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кiлькостi, директор навчального закладу, Власник.

     Конференція:

-         обирає раду навчального закладу, її голову, встановлюють термiн їх повноважень;

-         заслуховує звiт директора i голови ради навчального закладу;

-         розглядає питання навчально-виховної, методичної i фiнансово-господарської дiяльностi навчального закладу;

-         затверджує основнi напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають iншi найважливiші напрями дiяльностi навчального закладу;

-         приймає рiшення про стимулювання працi керiвникiв та iнших педагогiчних працівників.

     4.3. У перiод мiж конференціями дiє рада навчального закладу.

     4.3.1.  Метою дiяльностi ради є:

-         сприяння демократизації i гуманiзації  навчально-виховного процесу;

-         об’єднання зусиль педагогiчного i учнiвського колективiв, батькiв, громадськостi щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-         формування позитивного iмiджу та демократичного стилю управлiння навчальним закладом;

-         розширення колегiальних форм управлiння навчальним закладом;

-         пiдвищення ролi громадськостi у вирiшеннi питань, пов’язаних з органiзацiєю процесу;

     4.3.2.   Основними завданнями ради є:

-         пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу у взаємодії з сiм’єю, громадськiстю, державними та приватними iнституцiями;

-         визначення стратегiчних завдань, прiоритетних напрямiв розвитку навчально го закладу та сприяння органiзацiйно-педагогiчному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення належного педагогічного клімату в навчальному закладi;

-         сприяння духовному, фiзичному розвитку учнiв  та набуття ними соцiального досвiду;

-         пiдтримка громадських iнiцiатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнiв, творчих пошукiв i дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;

-         сприяння органiзацiї дозвiлля та оздоровлення учнiв;

-         пiдтримка громадських iнiцiатив щодо створення належних умов i вдосконалення процесу навчання та виховання учнiв;

-         iнiцiювання дiй, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного за конодавства щодо обов’язковостi загальної середньої освiти;

-         стимулювання морального та матерiального заохочення учнiв сприяння пошуку, пiдтримки обдарованих дiтей;

-         змiцнення партнерських зв’язкiв мiж родинами учнiв та загальноосвiтнiм на вчальним закладом з метою забезпечення єдностi навчально-виховного процесу.

     4.3.3. До ради обираються пропорцiйно представники вiд педагогiчного колективу, учнів  ІІ-ІІІ  ступенiв навчання, батькiв i громадськостi. Представництво в радi й загальна її чисельнiсть визначаються конференцiєю загальноосвiтнього навчального закладу.

Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу – 5 від педагогів, 5 від учнів та 5 від батьків.

     Рiшення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

     На чергових виборах склад ради оновлюється не менше нiж на третину.

     4.3.4. Рада навчального закладу дiє на засадах:

-         голови класних батьківських комітетів можуть бути присутні на засіданні ради навчального закладу з правом дорадчого голосу;

-         прiоритету прав людини, гармонiйного поєднання iнтересiв особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         колегiальностi ухвалення рiшень;

-         добровільності i рівноправності членства;

-         гласності.

     Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

     Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

     Засідання ради може скликатися й головою або з iнiцiативи директора навчального закладу, Власника, а також членами ради.

     Рішення ради приймається простою бiльшiстю голосiв за наявностi на засiданнi не менше двох третин її членiв.

     У разi рiвної кiлькостi голосiв вирiшальним є голос голови ради.

     Рiшення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термiн до вiдома педагогiчного колективу, учнiв, батькiв або осiб, якi їх замiнюють, та громадськостi.

     У разi незгоди адміністрації навчального закладу з рiшенням ради створюється узгоджувальна комiсiя, яка розглядає спiрне питання.

     До складу комiсiї входять представники органiв громадського самоврядування, адмiнiстрацiї профспiлкового комiтету навчального закладу.

     4.3.5.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається iз складу ради.

     Голова ради може бути членом педагогiчної ради.

     Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

     Для вирiшення поточних питань рада може створювати постiйнi або тимчасовi комiсiї з окремих напрямiв роботи. Склад комiсiй i змiст їх роботи визначаються радою.

     Члени ради мають право виносити на розгляд усi питания, що стосуються дiяльностi навчального закладу, пов’язані з органiзацiєю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходiв.

     4.3.6. Рада навчального закладу:

-         органiзовує виконання рiшень конференцiй;

-         вносить пропозицiї щодо змiни типу, статусу, профiльностi навчання, вивчення iноземних мов та мов нацiональних меншин;

-         спiльно з адмiнiстрацiєю розглядає i затверджує план роботи навчального закладу та здiйснює контроль за його виконанням;

-         разом з адмiнiстрацiєю здiйснюс контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-         затверджує режим роботи навчального закладу;

-         сприяє формуванню мережi класiв навчального закладу, обгрунтовуючи їх поцільнiсть в органах виконавчої влади та мiсцевого самоврядування;

-         приймає рiшення спiльно з педагогiчною радою про представлення до нагородження випускникiв навчального закладу золотою медаллю «За високi досягнення у навчанні» або срiбною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнiв похвальними листами «За високi досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметів»;

-         разом iз педагогiчною радою визначає доцiльнiсть вибору навчальних предметiв варiативної частини робочих навчальних планiв, враховуючи можливостi, потреби учнiв, а також тенденцiї розвитку регiону, суспiльства i держави;

-         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рiк;

-         заслуховує звiт голови ради, iнформацiю директора та його заступникiв з питань навчально-виховної та фiнансово-господарської дiяльностi;

-         бере участь у засiданнях атестацiйної комiсiї з метою обговорення питань про присвоєння квалiфiкацiйних категорiй вчителям;

-         виносить на розгляд педагогiчної ради пропозицiї щодо полiпшення ор-ганiзацiї позакласної та позашкiльної роботи з учнями;

-         виступає iнiцiатором проведення добродiйних акцiй;

-         вносить на розгляд педагогiчної ради та вiдповiдного органу управління освiтою пропозицiї щодо морального i матерiального заохочення учасникiв навчально-виховного процесу;

-         iнiцiює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирiшеннi;

-         сприяє створенню та дiялъностi центрiв дозвiлля, а також залучає громадськiсть, батькiв (осiб, якi їх замiнюють) до участi в керiвництві  гуртками, iншими видами позакласної та позашкiльної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходiв з учнями;

-         розподiляє i контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рiшення про надання матерiальної допомоги учням;

-         розглядає питання родинного виховання;

-         бере участь за згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, в обстеженнi житлово-побутових умов учнiв, якi перебувають в несприятливих со-цiально-економiчних умовах;

-         сприяє педагогiчнiй освiтi батькiв;

-         сприяє поповненню бiблiотечного фонду та передплатi перiодичних видань;

-         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освiти учнями;

-         органiзовує громадський контроль за харчуванням i медичним обслуговуванням учнiв ;

-         розглядає звернення учасникiв навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-         вносить пропозицiї щодо морального i матерiального заохочення учасникiв навчально-виховного процесу;

-         може створювати постiйнi або тимчасовi комiсii з окремих напрямiв роботи.

     Склад комiсiй та змiст їх роботи визначаються радою.

     4.4. При навчальному закладi за рiшенням конференцiї може створюватися i дiяти пiклувальна рада.

     4.5. Метою дiяльностi пiклувальної ради є забезпечення доступностi загальної середньої освiти для всiх громадян, задоволення освiтнiх потреб особи, залучення широкої громадськостi до вирiшення проблем навчання i виховання.

     4.5.1. Основними завданнями пiклувальної ради є:

-         сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковостi повної загальної середньої освiти;

-         спiвпраця з органами виконавчої влади, органiзацiями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на полiпшення умов навчання i виховання учнiв  у навчальному закладi;

-         змiцнення навчально-виробничої наукової, матерiально-технiчної, культурно-спортивної, корекцiйно-вiдновлювальної, та лiкувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-         органiзацiя змiстовного дозвiлля та оздоровлення учнiв, педагогiчних працiвникiв;

-         вироблення рекомендацiй щодо рацiонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-         запобiгання дитячiй бездоглядностi;

-         сприяння працевлаштуванню випускникiв навчального закладу;

-         стимулювання творчої працi педагогiчних працiвникiв та учнiв;

-         всебiчне змiцнення зв’язкiв мiж родинами учнiв  та навчальним закладом.

     4.5.2.  Пiклувальна рада формується у  складi 9 осiб з представникiв міс-цевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв, окремих громадян, у тому числi iноземних.

     Члени пiклувальної ради обираються на конференцiї навчального закладу шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв.

     Члени пiклувальної ради працюють на громадських засадах.

     Не допускається втручання членiв пiклувальної ради в навчально-виховний процес (вiдвiдування урокiв тощо) без згоди керiвника загальноосвiтнього навчального закладу.

     У випадках, коли хтось iз членiв пiклувальної ради вибуває, на конфренцiї на його мiсце обирається iнша особа.

     4.5.3. Пiклувальна рада дiє на засадах:

-         прiоритету прав людини, гармонiйного поєднання iнтересiв особи, суспільствва, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         самоврядування;

-         колегiальностi ухвалення рiшень;

-         добровiльностi i рiвноправностi членства;

-         гласностi.

     Робота пiклувальної ради планується довiльно. Кiлькiсть засiдань визначається iх доцiльнiстю, але, як правило, не менш нiж чотири рази на рiк.

     Позачерговi засiдання можуть проводитись також на вимогу третини i бiльше її членiв.

     Засiдання пiклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин її членiв.

     Рiшеняя пiклувальної ради приймається простою бiльшiстю голосiв.

     Пiклувальна рада iнформує про свою дiяльнiсть у доступнiй формi на зборах, у засобах масової iнформацiї, через спецiальнi стенди тощо.

     Рiшення пiклувальної ради в 7-денний термiн доводяться до вiдома колективу загальноосвiтнього навчального закладу, батькiв, громадсъкостi. Їх виконання органiзовується членами пiклувальної ради.

     4.5.4. Очолює пiклувалъну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засiданнi з числа членiв пiклувальної ради.

     З числа членiв пiклувальної ради також обираються заступник та секретар.

     Голова пiклувальної ради:

-         скликає i координує роботу пiклувальної ради;

-         готує i проводить засiдання, затверджує рiшення пiклувальної ради;

-         визначає функцiї заступника, секретаря та iнших членiв;

-         представляє пiклувальну раду в установах, пiдприємствах та органiза-цiях з питань, вiднесених до її повноважень.

     Голова пiклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

     4.5.5. Пiклувальна рада має право:

-         вносити на розгляд органiв виконавчої влади, керiвника загально-освiтнього навчального закладу, конференцій пропозицiї щодо зміцнення матерiально-технiчної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекцiйно-вiдновної та лiкувально оздоровчої бази навчального закладу;

-         залучати додатковi джерела фiнансування навчального закладу;

-         вживати заходи до змiцнення матерiально-технiчної i навчально методичної бази навчального закладу;

-         стимулювати творчу працю педагогiчних працiвникiв, учнiв ;

-         брати участь у розглядi звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирiшенню у встановленому порядку;

-         створювати комiсiї, iнiцiативнi групи, до складу яких входять представники громадськостi, педагогiчного колективу, батьки або особи, якi їх замiнюють, представники учнiвського самоврядування.

     4.6. Директор навчального закладу:

-         здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональ-ний добiр i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i каліфікацiйного рiвня працiвникiв;

-         органiзовує навчально-виховний процес;

-         забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, рівнем досягнень учнiв у навчаннi;

-         вiдповiдає за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;

-         створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позшкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, технiки безпеки;

-         пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, за охочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;

-         забезпечує права учнiв на захист їх вiд будь-яких форм фiзичного або психічного насильства;

-         призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями, навчально-дослiдними дiлянками;

-         контролює організацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;

-         здiйснює контроль за проходженням працiвниками у встановленi  термiни обов’язкових медичних оглядiв i несе за це вiдповiдальнiсть;

-         розпоряджається в установленому порядку шкiльним майном i коштами;

-         видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;

-         за погодженням iз профспiлковим комiтетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадовi обов’язки працiвникiв навчального закладу;

-         створює умови для творчого зростання педагогiчних працiвникiв, пошуку та застосування ними ефективних форм i методiв навчання та виховання;

-         несе вiдповiдальнiсть за свою дiяльнiсть перед учнями, батьками, педагогічними працiвниками та конференцiєю, власником, мiсцевими органами державної виконавчої влади тощо.

     4.7. Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначається на пiдставi законодавства директором навчального закладу i затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.

     Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише у разi змiни кiлькостi годин з окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням законодавства про працю.

     4.8. У навчальному закладi створюсться постiйно дiючий дорадчий колегiальний орган – педагогiчна рада.

     Головою педагогiчної ради є директор навчального закладу.

     4.9. Педагогiчна рада розглядає питання:

-         удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-         переведення учнiв до наступних класiв i їх випуску, видачi документiв про вiдповiдний рiвень освiти, нагородження за досягнення у навчаннi;

-         пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їхньої творчої iнiцiативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогiчного досвiду;

-         надання пільг учням з харчування;

 

-         морального та матерiального заохочення учнiв  та працiвникiв навчального закладу.

     4.10. Робота педагогiчної ради планується в довiльнiй формi вiдповiдно до потреб навчального заклалу. Кiлькiсть засiдань педагогiчної ради визначається їх поцільнiстю, але не може бути менше чотирьох разiв на рiк.

     Члени педагогiчної ради мають право виносити на її розгляд актуальнi питання навчально-виховного процесу.

     4.11. У навчальному закладi можуть створюватись учнiвськi та вчительськi громадськi органiзацiї, що дiють вiдповiдно до чинного законодавства України.

 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА

     5.1. Матерiально-технiчна база навчального закладу включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi навчального закладу.

     5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління вiдповiдно до чинного законодавства, рiшення про заснування i Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

     5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

     5.4. Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завданi навчальному закладу внаслiдок порушення його майнових прав iншими юридичними та фiзичними особами, відшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.

     5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається iз навчальних кабiнетiв, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої працi тощо), а також спортивного,  актового i читального залiв, бiблiотеки, медичного, лiнгафонного i комп’ютерного кабiнетiв, їдальні та буфету, примiщення для iнженерно-технiчного та навчально-допомiжного персоналу, кiмнати психологiчного розвантаження тощо.

     5.6. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюються за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю навчального закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

    

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

     6.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть навчального закладу здiйснюється на основi його кошторису.

     6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-         майно Власника;

-         кошти державного та місцевого бюджетів у розмiрi, передбаченому нормативами фiнансування загальної середньої освiти для забезпечення вивчення предметiв в обсязi державних стандартiв освiти;

-         кошти, отриманi за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

-         доходи від реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих майстерень, навчально-дослiдних дiлянок, пiдсобних господарств, вiд здачi в оренду примiщень, споруд, обладнання;

-         благодiйнi внески юридичних i фiзичних осiб.

     6.3. У навчальному закладi  створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матерiально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмiрi не менше трьох вiдсоткiв витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштiв, залучених з інших джерел.

     Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберiгаються на реєстраційному рахунку  навчального закладу в органах Державного казначейства i витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхiдного обладнання та iншi матерiальнi ресурси, користуватися послугами будь-якого пiдприємства, установи, органiзацiї або фiзичної особи, фiнансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють полiпшенню соцiально-побутових умов колективу.

     6.5. Порядок дiловодства i бухгалтерського облiку в навчальному закладi визначається законодавством та нормативно-правовими актами Мiнiстерства освiти i науки України та iнших центральних органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкований навчальний заклад.

          За рiшенням Власника закладу бухгалтерський облiк здійснююється через централізовану бухгалтерію Департаменту гуманітарної політики  або самостійно.

     6.6. Звiтнiсть про дiяльнiсть загальноосвiтнього навчального закладу встановлюється вiдповiдно до законодавства.

     6.7. Навчальний заклад є неприбутковою установою та фінансується з бюджету:

·        забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед Власників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, повʼязаних з ними осіб;

·        доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених їх установчими документами;

·        у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету  

 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

     7.1. Навчальний заклад за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, власних надходжень має право проводити мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках освiтнiх програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв’язки з мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.

     7.2 Навчальний заклад має право вiдповiдно до чинного законодавства укладати угоди про спiвробiтництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, органiзацiями, громадськими об’єднаннями iнших країн. Отримувати гранти та дарунки від міжнародних організацій.

 

VIII. КОНТРОЛЬ  ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     8.1. Державний контроль за дiяльнiстю навчального закладу здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики в сферi загальної середньої освiти.

     8.2. Державний контроль здiйснюють Мiнiстерство освiти i науки України, Державна iнспекцiя навчальних закладiв, Власник та громада міста,  департамент гуманітарної політики, управління освіти департаменту гуманітарної політики.

     8.3. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю навчального закладу є атестацiя, що проводиться не рiдше одного разу на десять рокiв у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти i науки України.

     8.4. У перiод мiж атестацiєю проводяться перевiрки (iнспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною дiяльнiстю. Змiст, види i перiодичнiсть цих перевiрок визначаються залежно вiд стану навчально-виховної роботи, але не частiше 1-2 разiв на рiк. Перевiрки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною дiяльнiстю, проводяться його Власником   вiдповiдно до законодавства.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.     Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає Власник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.     Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

9.3.     У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.4.     У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.