Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Освітні програми, що реалізуються в закладі

УХВАЛЕНО

на засіданні  педагогічної ради

Комунального закладу освіти

«Середня загальносвітня школа № 40

Протокол  № 9 від 30.08.2023

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради

___________Наталія СТОРОЖЕНКО                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради

на  2023/2024 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

 

Наказ №___________ від_______________

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

І. Загальні положення

1. Призначення школи та засоби її реалізації

2. Опис «моделі» випускника школи

3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

4. Навчальний план та його обґрунтування

5. Особливості організації освітнього процесу

6. Порядок вивчення окремих предметів

7. Опис інструментів оцінювання

8. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу

9. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі

 

ІІ. Освітня програма школи І ступеня

 

ІІІ. Освітня програма школи ІІ ступеня

 

ІV. Освітня програма школи ІІІ ступеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ 1

 Призначення школи  та засоби її реалізації

 

Комунальний заклад освіти «Середня  загальноосвітня школа   № 40» Дніпровської міської ради  знаходиться в комунальній власності, є юридичною особою, має  печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Розташована за адресою: 49057, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Альвінського, 3

Директор: Стороженко Наталія Василівна

Ліцензія: від 06.05.2019 № Р-235/0/3-19

Ідентифікаційний код юридичної особи: 26508776

Реквізити: ОКПО 40506248

Засновником освітнього закладу є Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Рік заснування: 1969     

За Cтатутом        Комунальний заклад освіти «Середня  загальноосвітня школа   № 40» Дніпровської міської ради            забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти (профільної освіти). Статут закладу затверджений наказом  №   288  від   12.12.2016            року.

 

Призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення  цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та  іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями

- демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового  способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме:

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

 

Освітня програма закладу освіти – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання, яка  схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Освітня програма містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 •  перелік, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, предметів, логічна послідовність їх вивчення;
 • загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні загальної середньої освіти, його розподіл між галузями знань та навчальними предметами за роками навчання;
 • опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів;
 • форми організації освітнього процесу, в тому числі в інклюзивних класах та за індивідуальною формою навчання;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

  Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:

 • формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

 • початкова освіта тривалістю чотири роки;
 • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
 • профільна середня освіта тривалістю три роки.

 

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Усі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

 

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Заклад освіти у своїй діяльності керується:

 • Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;
 • Державнми стандартами  повної загальної середньої освіти:
 • на рівні початкової освіти (в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87);
 • на рівні базової середньої освіти: в 5-6 класах – Державного стандарту базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898); в 7-9 класах – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);
 • на рівні профільної середньої освіти (11клас) – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);
 • Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти –

-на рівні початкової освіти: Типовою освітньою програмою для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743); Типовою освітньою програмою для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743); освітньою програмою “Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проєкту “Інтелект України” наказ  ДСЯО від 09.06.2023 № 01-10/130;

- на рівні базової  середньої освіти у 5-6 класах: Типовою освітньою програмою для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02. 2021 № 235); освітньою програмою базової школи науково-педагогичного проекту «Інтелект України», затвердженим наказом "Про проведення другого етапу експертизи освітньої програми науково- педагогічного проєкту "Інтелект України" базової середньої освіти, адаптивний цикл( 5-6 класи)" від 31.08.2022 року 01-10/86;

-у 7-9 класах – Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 405);

 • на рівні профільної середньої освіти – Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами);
 • Указом Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України»;
 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
 • Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394;
 • Наказами Міністерства освіти і науки України:

- від  15.05.2023р. № 563 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні»

- від 08.06.2018р. за №609  "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

- від 10.07.2019р. №955 "Про  внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

- від 13.07.2021 року  № 813 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

- від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”

-  від 07.01.2019 р. за № 1369 «Про затвердження Порядку проведення ДПА»;

 • від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами);
 • від 12.01.2016 № 8 «Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти», (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314;
 • від 08.09. 2020 № 1115 «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224);
 • від 14.07.2015 № 762 « Про порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;
 • від 17.03.2015р. за №306   «Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (в дії з 17.04.2015р.);
 • від 23  квітня 2019 року № 536 «Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної  середньої освіти» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10  лютого 2021 року № 160)
 • Листами Міністерства освіти і науки України:
 • від 16.08.2023 № 1/12186-23 «Про організацію 2023/2024 навчального року в ЗЗСО»;

- від 28 серпня 2023 р. № № 1/12816-23 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 н. р.»

- від 14.08.2023 № 1/12038-23 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 н.р.»

- від  19.08.2022 № 1/9530-22 Методичні   рекомендації щодо  організації освітнього  процесу в школах у 2022/2023 навчальному році

 • Постановою КМУ № 957 від 15.09.2021 року  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»
 • Методичними рекомендаціями від 28.08.2023 "Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи"

 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

 

Ураховуючи освітні запити учнів та їх батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, 11 класах – на прфільному рівні вивчається українська мова та література.

У 2023/2024 навчальному році у КЗО «СЗШ № 40»  ДМР функціонуватимуть 26 класів, в яких навчатимуться 713 учнів.

Робочій навчальний план КЗО «СЗШ № 40»  ДМР на 2023/2024 навчальний рік складено на підставі наказів Міністерства освіти і науки України про типові освітні програми:

- для 1-А, 1-Б, 2-А , 2-Б класів – Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743;

- для 3-А, 3-Б, 4-А , 4-Б класів – Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743;

відповідно до  освітньої програми «Інтелект України»  лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929 та Типового  навчального плану 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України» (додаток 2), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України  № 140 від 03.02.2021року

- для 5-А та 6-А класів відповідно до  освітньої програми базової школи науково-педагогичного проєкту «Інтелект України», затвердженим наказом "Про проведення другого етапу експертизи освітньої програми науково-педагогічного проєкту "Інтелект України" базової середньої освіти, адаптивний цикл( 5-6 класи)" від 31.08.2022 року 01-10/86;

- для 5-Б, 5-В, 6-Б,  6-В класів – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 19.02.2021 р. № 235, Додаток 3 до Типової освітньої програми;

- для 7-А, 7-Б, 8-А–  працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України» затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України  від 03.02.2021 № 140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року №1319 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України» (додаток 3), від 01.08.2022 р. № 683 «Про завершення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі закладів загальної середньої освіти за 2016-2022 роки та внесення змін до наказу Міністерства освіти та науки України від 03.02.2021 №140» – додаток 5;

для 7-В, 8-Б,  8-В, 9-А, 9-Б класів – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця 10 до Типової освітньої програми;

- для 11 класу – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОіН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами) таблиця 2,3 до Типової освітньої програми.

Відповідно до навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу

 

Освітня програма школи покликана на впровадження таких методів навчання, що базуються на партнерстві, участі, активному навчанні, врахуванні актуальних потреб і рівня розвитку, наближеності до реального життя дітей і підлітків.

Важливим для реалізації концептуальних положень розвитку школи є модернізація змісту освіти, забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді, інформатизація освіти, посилення кадрового забезпечення, оптимізація системи методичної роботи також вдосконалення організаційних форм співпраці з батьками,  оптимізація управлінської діяльності; матеріально-технічне та фінансове забезпечення сучасного розвитку закладу. Шляхами реалізації цих напрямів є комплекс заходів, який складається з:

 • відповідних управлінських дій, спрямованих на забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників, 
 • забезпечення сприятливих та комфортних умов організаційно-педагогічної та методичної роботи;  
 • створення й підтримка атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;  
 • сприяння формуванню системи психолого-педагогічної служби; 
 • підвищенню компетентності педагогічних працівників; 
 • ефективна взаємодія адміністративного складу та колегіальних органів управління закладом (педагогічна рада визначає стратегію розвитку школи; 
 • створює умови для послідовних змін;
 •  здійснює аналіз і контроль діяльності колективу;
 •  забезпечує колегіальність щодо прийняття важливих рішень).

Реалізація задач освітньої програми проходить ще й через урізноманітнення та удосконалення форм співпраці педагогічного колективу закладу з батьками учнів, закладами професійно-технічної освіти, закладами вищої освіти та громадськими організаціями. Робота з закладами позашкільної освіти проводиться задля розширення освітнього середовища, спрямованого на творчий розвиток і соціалізацію особистості учнів. 

Головним завданням школи є підготовка учнів до самостійного життя, в якому вони мають вирішувати реальні завдання в непростих умовах сьогодення. Ступінь самовизначення і самореалізації особистості випускника безпосередньо залежить від рівня його інтелектуального, морального і творчого розвитку: не просто оволодіти сумою знань різних наук, а й їхньою цілісною системою, яка відображає єдину наукову картину світу. Сьогодні випускник  школи  – людина самодостатня, адаптована до життя, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації.

Освітній процес в школі організовано так, щоб учням з певних предметів цікаво вчитися, з інших – необхідно (для вступу до ЗВО). 

 

Впродовж  навчального року своєчасно й обґрунтовано проводиться низка заходів:

 • роз’яснювальні бесіди з учнями та батьками (через збори , через виховні години, через індивідуальні консультації);
 •  складаються Навчальні плани для 11-х класу/враховано: матеріальну базу школи, склад педагогічних працівників та їх рівень підготовки/;
 • обираються Навчальні програми відповідних предметів та/або інтегрованих курсів;
 • відповідно до планів роботи МОН та ІМЗО замовляються підручники (їх надходження в школу фіксується через «Курс.Школа»);
 • моніторинг впровадження Освітньої програми та реалізації поставлених задач здійснюється протягом навчального року відповідно до Плану роботи школи на рік. Аналіз/результати опитувань учасників освітнього процесу, вивчення документації, досліджень ефективності проведених заходів - це частина інформації, що відображена в Річному звіті директора школи. Основними показниками є:  моніторинг знань, умінь та навичок з окремих предметів; участь учнів школи у предметних олімпіадах, творчих, спортивних та інтелектуальних змаганнях/конкурсах; участь учнів у конкурсах Всеукраїнського рівнів; аналіз результатів ДПА та ЗНО; аналіз успішності вступної кампанії - вступ до ЗВО; аналіз результатів атестації педпрацівників та їх навчання /підвищення кваліфікації за напрямами/; аналіз участі педпрацівників у методичних заходах школи, громади.

 

 При визначенні профілю навчання в школі основними  чинниками  є: вивчення соціального запиту (врахування потреб учнів, бажання батьків учнів); кадрові можливості школи; матеріально-технічна база школи; перспективи отримання професійної освіти випускниками школи у ЗВО України..

            Відповідно до  ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», власного Статуту, з урахуванням місцевих особливостей, специфіки та профілю навчального закладу встановлюється наступна структура 2023/2024 навчального року:

2023/2024 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом – День знань – і закінчується  30 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня по 22 грудня 2023 року, ІІ семестр – з 08 січня по 30 травня 2024 року.

 

Освітній процес в закладі освіти організовується в безпечному освітньому  середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного,  психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.  Організація освітнього процесу здійснюється в дистанційному  режимі та за змішаною формою, що поєднує очний і дистанційний режими.  Змішана форма навчання відбувається в приміщенні  КЗО «НВК 99» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17.

Заклад освіти може організувати здобуття освіти за індивідуальною  освітньою траєкторією. Відповідно до статті 14 Закону України «Про повну загальну  середню освіту» учні закладу освіти мають право на забезпечення індивідуальної  освітньої траєкторії, яка формується шляхом визначення власних освітніх цілей, а  також вибору суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними форм здобуття  загальної середньої освіти; навчальних планів та програм, навчальних предметів,  форм організації освітнього процесу, засобів, методів навчання. Таким чином, за  потреби заклад освіти може організувати індивідуальні форми здобуття освіти  (зокрема екстернатну, сімейну (домашню)), реалізовувати індивідуальну освітню  траєкторію учня.

Організація навчання за кожною із форм регулюється відповідними  Положеннями:

 • Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної  середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23  квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10  лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня  2019 р. за № 547/33518;
 • Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у  редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року №  160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за №  184/28314;
 • Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224).

Під  час дистанційної  та змішаною форми навчання здійснюється зворотний зв’язок з учнями  з використанням цифрових освітніх платформ, електронних журналів, електронної  пошти тощо. Для забезпечення дистанційного освітнього процесу  на період запровадження воєнного стану в закладі використовуються платформи: «Google Сlassroom», «Нові знання». Вчителі можуть використовувати додаткові сервіси та інструменти дистанційного навчання: Moodle, Quizizz,  YouTube, «На урок», «Всеосвіта», Learningapps, Kahoot, Cisco Webex,  Hangouts.

Для організації зворотного зв’язку з учнями використовуються сервіси Viber,  Telegram, «Google Сlassroom», єдина платформа «Нові знання».  Для обговорення поточних справ та організації зворотного зв’язку можливим є  створення закритих спільнот у соціальних мережах та месенджерах (Вайбер,  Телеграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами та  здобувачами освіти принципами організації груп та правилами взаємодії й  спілкування.

Під час дистанційного навчання складається єдиний розклад уроків, де  визначаються уроки, які проводяться в синхронному чи асинхронному режимах.

За необхідності складається гнучкий розклад уроків під час змішаного та дистанційного навчання.

Обсяг навчального навантаження при організації дистанційного навчання не  зменшується, реалізується в синхронному та асинхронному режимах відповідно до  пункту 7 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої  освіти (лист МОНУ, 1/12-4022 від 21.08.2020) (з урахуванням необхідності  запобігання погіршенню здоров’я учасників дистанційного навчання, а також  технічних можливостей для синхронної взаємодії).

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений  наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №  1111/35394, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами  навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами. Так, обмежено  час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

− для учнів 1-х класів – не більше 10 хвилин;

− для учнів 2-4-х класів – не більше 15 хвилин;

− для учнів 5-7-х класів – не більше 20 хвилин;

− для учнів 8-9-х класів – 20-25 хвилин;

При здвоєних навчальних заняттях – не більше 25-30 хвилин на першому  навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті. Отже, тривалість навчальних занять, визначена Законом «Про повну загальну  середню освіту», зберігається: 35 хвилин для 1-х класів; 40 хвилин для 2-4-х класів;  45 хвилин для 5-9-х класів. 

Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення  ризиків для здоров’я.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої шкіл. Державна підсумкова атестація буде проводитися відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: осінні - з 30 жовтня до 05 листопада 2023 року, зимові - з 23 грудня 2023 року до 07 січня 2024 року, весняні - з 25 березня до 31 квітня 2024 року.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. Заняття починаються  о 8.00 год

 

 

Розділ 6.

 Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план КЗО «СЗШ № 40 » ДМР включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:

 • у  1-А, Б, І, 5-А, 6-А додаткові години використані на посилення  вивчення предмета «Іноземна мова» (1 година на тиждень);
 • у 2-А, Б, 3-А, Б, 4-А, Б  додаткові години використані на посилення  вивчення предмета «Українська мова та читання(літературане читання)» (1 година на тиждень);
 • у 2-І, 3-І, 4-І класі з метою вивчення оточуючий світ, додаткові години витрачені на  вивчення предмета «Я пізнаю світ» (1 година на тиждень);
 • у 5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В класах вводиться додатковий час на вивчення другої іноземної мови (по 2 години на тиждень);
 • у 7-В класі вводиться додатковий час на посилення вивчення української мови ( 0,5 годин на тиждень), вивчення алгебри  (1 години на тиждень),  вивчення хімії( 0,5 годин на тиждень);
 • у 8- Б, В класах вводиться додатковий час на посилення вивчення української мови ( 1 година на тиждень), вивчення алгебри  (1 години на тиждень);історії Україниї( 0,5 годин на тиждень):
 • у  7-В  класі з метою формування в учнів знань основ фінансової грамотності і підвищення їхнього рівня фінансової культури вводиться курс за вибором «Фінансова культура» (1 година на тиждень);
 • у  8-Б, В класах з метою розвивати в учнів творчі здібності, навички дослідницької роботи під час ознайомлення з новими науково-технічними відкриттями та особистостями, які їх винайшли, виховувати патріотичні почуття, відчуття національної гідності за внесок у науку українських вчених,  винахідників та раціоналізаторів минулого та сучасності, вводиться курс за вибором «Фізика в русі» (по 1 годині на тиждень);
 • у 9- А, Б, В класах вводиться додатковий час на посилення вивчення української мови ( 0,5 годин  на тиждень), вивчення алгебри  (1 години на тиждень);вивчення географії ( 0,5 годин на тиждень):
 • у 11 класі  з метою профілізації та поглиблення вивчення предмету вводиться додатковий час на вивчення предмета «Українська мова»  (2 години на тиждень); «Українська література»(2 години на тиждень),  на посилення вивчення математики ( 2 години на тиждень), вивчення геограіфії ( 1 година  на тиждень),
 • у 11 класі з метою формування в старшокласників інформаційної культури з одночасним розвитком їх інформатичної компетентності, пізнавальних і творчих здібностей через навчання доцільного та грамотного використання сучасних інформаційних(офісних) технологій, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства вводиться курс за вибором «Офісні  інформаційні технології»( 1 година на тиждень);
 • у 11 класі з метою удосконалення набутих знань з іноземної мови вводиться  1 година на групові консультації.

  Викладання предметів «Захист України»  та «Інформатика» здійснюватимуся у 11-х класі по 1,5 години на тиждень за рахунок інваріативної складової річного навчального плану.

      

Математика   для учнів 11 класів вивчається у вигляді 2 окремих предметів:«Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія».

       Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

       Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5 ), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2018 № 401 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128»  при вивченні окремих предметів у КЗО « СЗШ № 40»ДМР запроваджується поділ класів на групи:

 • при вивченні іноземної мови (англійської) - в 2-11-х класах при кількості більше, ніж 27 учнів у класі;
 • при вивченні другої іноземної мови (німецької, французької) - в 5-9 х класах клас ділиться на дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній;

<>-Розділ 7

 

Опис інструментів оцінювання

       Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти урегульовано такими документами: Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17); Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 №2 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 4 від 08.05.2019 N° 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369; Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів, затверджених наказом МОН від 07.12.2018 № 1362 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН від 09.01.2020 № 21, № 1096 від 02.09.2020), наказу МОН «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» від 13.07.2021 №813.

            Важливим компонентом освітнього процесу в початкових класах НУШ є оцінювальна діяльність, що здійснюється на засадах компетентнісного, діяльнісного, суб'єкт- суб'єктного підходів та передбачає партнерську взаємодію вчителя, учнів та їхніх батьків або інших законних представників.

            Однією з ключових рис в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу використовуватиметься вербальна оцінка окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання. Так, запроваджується поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату). Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання визначається з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В). Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах виражається вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, або рівневою оцінкою.

            Орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання і покликана допомогти формувати оцінювальні судження та  визначати рівень результату навчання.

          Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

 • формувального оцінювання, мета якого – відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;
 • підсумкового оцінювання, мета якого – співвіднести навчальні досягнення учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом або освітньою програмою.

            Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання буде дотримано  алгоритм діяльності вчителя під час його організації:

 1. формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей;
 2. визначення разом з учнями критеріїв оцінювання;
 3. формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання;
 4. створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія);
 5. коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

      Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання зіставляються навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання.

            Основою для підсумкового оцінювання можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкова оцінка за рік  визначається з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

     Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

    Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.) та Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 року №  329. Критерії, що розробляються вчителями спільно з учнями для оцінювання різних видів завдань, для різних занять або навчальних тем розміщуються в навчальних кабінетах або ж оголошуються перед початком виконанням робіт. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з усіх предметів розміщені на офіційному сайті закладу.

   Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і  первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; зарисовки біологічних об’єктів; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Інформація, отримана  на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

-         усунення безсистемності в оцінюванні;

-         підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

-         індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

-         систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

-         концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

Тематична оцінка виставляється  на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, контрольних робіт) та  навчальної активності школярів.

Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. У процесі вивчення значних за обсягом тем дозволяється проводити декілька проміжних тематичних оцінювань. І, навпаки, якщо на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад, 2-3 навчальні години, вони можуть об'єднуватися  для проведення тематичного оцінювання. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі  семестрових оцінок. Учень (учениця) має право на підвищення семестрової оцінки.. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо. Наголошуємо, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496. Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621).

 

 

Розділ 8.

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

На рівні школи розроблена система показників (внутрішній моніторинг), що дозволяє  судити про те, наскільки ефективно реалізується освітня програма, тобто наскільки реальний "продукт" діяльності школи відповідає ідеальній "моделі" випускника. При цьому обєктами, механізмами  та термінами  контролю є :

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності (підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма проходження на вибір учителя) – не менше 150 годин протягом 5 років, атестація – 1 раз на 5 років,  добровільна сертифікація – 1 раз на 3 роки,  участь у різних методичних заходах, конференціях, вебінарах, семінарах, конкурсах, ковчингах, тренінгах, онлайн-курсах, дистанційне навчання – протягом року);
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (наявність документів, визначених нормативно- правовими актами з питань освіти, необхідної кількості підручників та навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи та дистанційного навчання – 2 рази на рік);
 • матеріально-технічне  забезпечення освітньої діяльності (відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам: шкільні кабінети, класні кімнати,  спортзал, бібліотека, сучасна їдальня,   наявність інтернету – 2 рази на рік);
 • якість проведення навчальних занять (вивчення системи роботи педагогічних працівників – 1 раз на 5 років, тематичний контроль знань, класно-узагальнюючий контроль – за потребою);
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) (вивчення рівня навчальних досягнень з предмета – 1 раз на 5 років, циклу предметів – за потребою, освітньої галузі – 1 раз на 5 років,  різні види оцінювання, що відповідають «Загальним критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», які є обовязковою складовою навчальної програми з предмета - на кожному уроці), тематичне – в кінці кожної теми, семестрове – в кінці кожного семестру, річне – в кінці року, державна підсумкова атестація – в кінці навчального року, зовнішнє незалежне оцінювання – в кінці навчального року, результати участі у предметних та  творчих  конкурсах різного рівня – протягом навчального року, участь у спортивних змаганнях – протягом навчального року, інтелектуальних випробовуваннях – протягом навчального року);
 • моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти (соціологічні (анонімні) опитування учнів і батьків– 1 раз на рік);
 • продовження навчання (аналіз вступу у ВНЗ України та за її межами -  1 раз на рік).

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти школи є:

 • оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в школі;
 • постійний моніторинг змісту освіти; 
 • спостереження за реалізацією освітнього процесу;
 • моніторинг технологій навчання;
 • моніторинг ресурсного потенціалу школи;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами;
 • спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища школи;
 • контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів; 
 • розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні.

Розділ 9.

Процеси розвитку, виховання і соціалізації в школі

          Виховання учнів  у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.        

Весь навчально-виховний процес у школі зорієнтований  на учня, розвиток його талантів, виховання на цінностях, цінностях загальнолюдських, цінностях поваги до іншої людини, цінностях любові до власної країни. Це пронизує весь зміст освіти і весь процес навчання. Виховання позитивних рис характеру та чеснот здійснюється через наскрізний досвід та зміст освіти.

Роль окремих виховних моментів під час навчання за наскрізними темами різна і залежить від  їх мети і змісту та від того, наскільки тісно той чи інший захід пов’язаний із конкретною наскрізною темою, життєвим досвідом учнів та їх інтересами. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального та виховного середовища, а зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного розвитку учня.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. 

Учні школи І -ІІ ступеня беруть  участь в акції «Годівничка»(з метою виготовлення та розміщення годівничок на території школи) та в проекті «Моя улюблена тварина.».

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність, яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

У рамках розвитку соціальної і громадянської компетентності учительський колектив намагається діяти так, щоб активна участь у житті школи  викликала в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — був націлений на формування порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Тому увпродовж року класні керівники систематично проводять класні години присвяченні формуванню в учнів: здорового способу життя , правил дорожнього руху.

Упродовж року традиційно звертатиметься увага  на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я під час повітряних тривог. 

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань під час уроків щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання та виховної діяльності, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги,  квести, інтерактивні уроки  (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.  Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких на засіданнях клубів звітують про виконану роботу перед комісією, до складу якої увійдуть учні, батьки, вчителі.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

 

 

 

ІІ. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  ШКОЛИ І СТУПЕНЯ

 

Освітня програма школи І ступеня  КЗО «СЗШ № 40»  розроблена на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, та складено на підставі наказів Міністерства освіти і науки України про типові освітні програми:

-на рівні початкової освіти: Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743); Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743); відповідно до  освітньої програми «Інтелект України»  лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929 та Типового  навчального плану 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України» (додаток 2), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України  № 140 від 03.02.2021року;

 • для 2-І, 3-І, 4-І класів  з  українською мовою навчання, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - Освітня програма початкової школи НПП «Інтелект України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 № 140
 • для 1–2-х класів  з українською мовою навчання –  за Типовою освітньою  програмою розробленою під керівництвом Савченко О.Я,. затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743;
 • для 3-4-х класів з українською мовою навчання – за Типовою освітньою  програмою розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від від 12.08.2022 № 743;

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

  Учні початкової школи навчатимуться за принципами НУШ. Для них: створено освітнє середовище із розподілом приміщення кабінетів на відповідні осередки; забезпечено ресурсами для навчання (підручники, відповідні дидактичні матеріали та технічне оснащення); освітній процес відбувається через призму наскрізних ліній та базується на партнерських відносинах вчителя, учня та його батьків; навчальні програми відповідно до Типової освітньої програми НУШ виконуються так, що в атмосфері довіри й взаємоповаги реалізується право дитини на гру із плеканням самостійності та незалежного мислення кожного учня.   

  Оновлені програми й, відповідно, оновлені підходи до навчання учнів 1-4 класів сприяють успішному розвитку таких умінь, як: читання з розумінням; уміння висловлювати власну думку усно і письмово; критичне та системне мислення; творчість; ініціативність; здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Навчання учнів початкової школи відбувається на засадах розвитку життєвих навичок.

Початкова освіта має такі цикли, як 1-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя:

 • навчальні заняття і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості
 • навчальний матеріал учителям можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів
 • обсяг домашніх завдань буде обмежено
 • навчання буде організовано через діяльність ігровими методами як у класі, так і поза його межами
 • оцінки не будуть виставлятися, найважливішим завданням учителя буде підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

У перших класах створені вісім навчальних осередків:

 • навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами)
 • змінні тематичні осередки (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями);
 • гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор);
 • художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд для змінної виставки дитячих робіт);
 • куточок живої природи для проведення дослідів (пророщування зерна, спостереження та догляд за рослинами, акваріум);
 • відпочинку (з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям);
 • дитяча класна бібліотечка;
 • осередок вчителя (стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для зберігання дидактичного матеріалу тощо).

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру.

Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів. Результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють).

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню,  відповідно до Листи МОН України від 18.05.2018 № 2.2-1250, від 21.05.2018 № 2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу».

Оцінюючи вербально, можна використовувати як усні, так і письмові оцінні судження щодо навчальних досягнень учнів. При цьому оцінні судження формулюють так, аби охарактеризувати процес навчання учня та означити кількісний і якісний його результати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів, характеристику особистісного розвитку

учня. Підсумкова перевірка в 1 класі включає лише підсумкові діагностичні роботи в кінці навчального року, жодних тематичних перевірок (контрольних робіт).

Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю.

Відповідно до типових освітніх програм для недопущення перевантаження учнів враховуються їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів можуть бути враховані результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

У 1-2-х класах допустиме лише вербальне оцінювання. Формувальне оцінювання учнів 1 -4 класів

Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок чого діти можуть досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня.

Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів початкової освіти використовуються для: організації постійного спостереження за навчальним поступом; обговорення навчального поступу з батьками або особами, що їх замінюють; формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання.

Формувальне оцінювання передбачає відстеження особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей. У процесі організації контрольно-оцінювальної діяльності необхідно враховувати спостереження за навчальним поступом учнів.

Формувальне оцінювання оцінює процес навчання учнів, а не результат. Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Водночас доцільно вчити дітей взаємооцінюванню, при цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи однокласника, давати поради щодо його покращення. Це активізує навчальну роботу, сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значимості кожного в колективів.

Формувальне оцінювання можна забезпечити використанням мовного портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово збільшується відповідальність за власне навчання. (Техніки формувального оцінювання)

Інші компоненти формувального оцінювання такі як: конкретний аналіз допущених учнем помилок і труднощів, що постали перед ним та конкретні вказівки про те, як покращити досягнутий результат не є предметом розгляду у 1 класі, але стають актуальними на подальших навчальних етапах у початковій школі.

Завершальне (підсумкове) оцінювання за рік здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають формувальному та рівневому (за рішенням педагогічної  ради) оцінюванню. ПІДСУМКОВЕ оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у третіх та четвертих класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позн ачаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)».

Під час проведення підсумкового (тематичного, семестрового та річного) оцінювання визначається рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його формування згідно з навчальною програмою

Середня оцінка за тематичне, семестрове та річне оцінювання не виводиться. У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру та навчального року. Річним оцінюванням є результати навчання учнів за останній семестр.

Надзвичайно важливою складовою формувального оцінювання є форма повідомлення про нього учневі/ учениці та батькам (Свідоцтво досягнень).

У СВІДОЦТВІ ДОСЯГНЕНЬ учитель фіксує розгорнуту інформацію про сформованість наскрізних умінь учнів та рівні результатів їх навчання.

Учителі, які викладають навчальні предмети у початковій школі, дають характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою. У 1-2 класах оцінювання має описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та навчального процесу в цілому, але не результату

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

До ключових компетентностей належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

 

 

 

 

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість

 і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,  для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані закладу (далі –навчальний план).

Навчальний план відображає зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів; передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети; охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації, враховує особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, риторика, рідний край, хореографія тощо);
 • індивідуальні заняття та консультації.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (щорічно оновлюється та затверджується на засіданні педради, серпень, до початку навчального року);
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

Освітню програму укладено за освітніми галузями. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

Предмети

Класи

Програма

Українська мова, математика, я досліджую світ,

1-А,Б,  2-А,Б

Типова освітня  програма  Нової української школи (НУШ) розробленої  під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і  України від  12.08.2022 року № 743

Англійська мова, мистецтво, фізична культура, інформатика

1-А,Б, 2-А,Б,І

 

Українська мова, математика, я досліджую світ.

3А,Б,  4А, Б

Типова освітня  програма  Нової української школи (НУШ) розробленої  під керівництвом О. Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і  України від  12.08.2022 року № 743

Англійська мова, мистецтво, фізична культура, інформатика

 

Українська мова,  математика,  я пізнаю світ

2І, 3І, 4І

Програма за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А, Б

2- А, Б

3- А, Б

4- А, Б

Інваріантна складова

 

Мовно-літературна, у тому числі

9

10

10

10

Українська мова та література

Українська мова.

Навчання грамоти

7

-

-

-

Українська мова

-

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

 

Читання

 

3,5+0,5

 

 

 

Літературне читання

 

 

3,5+0,5

3,5+0,5

Іншомовна

Іноземна мова

(англійська)

2  + 1

3

3

3

Математична

Математика

4

4

5

5

Природнича, громадянська, історична,

соціальна і

здоров’язбережувальна

Курс “Я досліджую світ”

3

3

 

3

3

Технологічна

Трудове навчання. Дизайн і технології

1

1

1

1

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

3

3

Разом:

 

19+1+3

21+1+3

21+1+3

21+1+3

Варіативна складова.

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять. Входить в ГДНН.

 

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження ( ГДНН) (без фізк.)

20

22

23

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

26

 

* 1 клас – інтегрований курс «Українська мова. Навчання грамоти»;

   2 клас – окремі навчальні предмети «Українська мова», «Читання».

   3 клас-  окремі навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання».

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської радина 2023-2024навчальний рік

І ступінь

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

2-І

3-І

4-І

Інваріантна складова

 

Мовно-літературна

Українська мова

6

6

6

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

Математична

Математика

4

4

4

Мовно-літературна

Я пізнаю світ

8+1

8+1

8+1

Математична

Природнича

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька

Інформатична

Інформатична

Інформатика

 

1

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Разом:

 

    22+1+2*

 23+1+2*

23+1+2*

Варіативна складова.

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять. Входить в ГДНН.

 

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження ( ГДНН) (без фізк.)

22

23

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

25

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ШКОЛИ ІІ СТУПЕНЯ

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-х класів закладу складає 1085 годин/навчальний рік; 6-х класів закладу складає 1190 годин/навчальний рік.

Уроки з фізичної культури, згідно із частиною четвертою статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень.

Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі, відповідно до пункту 26 Державного стандарту, може бути перерозподілена між освітніми компонентами цієї освітньої галузі, або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти.

                                                              5-6 клас  НУШ

Освітня програма для 5-6х класів розроблена за Типовою освітньою програмою  для 5-9 класів  загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 (таблиця 1), освітньою програмою базової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», затвердженим наказом "Про проведення другого етапу експертизи освітньої програми науково- педагогічного проєкту "Інтелект України" базової середньої освіти, адаптивний цикл( 5-6 класи)" від 31.08.2022 року 01-10/86

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:

· гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною; · інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;

 · визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості;

 · створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує;

· урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини. Завдання освітніх ліній у 5-6 класах реалізуються на основі тематичного планування за принципом методичного конструктора та інтегрованого підходу до змісту та організації освітньої діяльності.

Зберігаючи наступність із початковою школою забезпечуємо подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формуємо здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховуємо ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  формування компетентностей;  розвитку компетентностей;  перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  корекції основних компетентностей;  комбінований урок. Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки ( урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо. З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності.

Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, за виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу. Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 Навчальні досягнення здобувачів у 5-6 класах здійснюються у оцінюванні, яке передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. Оцінювання є зорієнтованим на визначені Державним стандартом базової середньої освіти ключові компетентності та наскрізні вміння й передбачені навчальною програмою очікувані результати навчання для відповідного періоду освітнього процесу. Враховуючи ці вимоги, для оцінювання навчальних досягнень учнів педагоги керуються такими категоріями критеріїв:

· розв’язання проблем і виконання практичних завдань із застосуванням знань, що охоплюються навчальним матеріалом;

· комунікація (тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій);

· планування й здійснення навчального пошуку, робота з текстовою і графічною інформацією;

· рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності.

Під час оцінювання навчальних досягнень враховуються дотримання учнями принципів доброчесності, а саме: вияв поваги до інших осіб, їхніх прав і свобод, дбайливе ставлення до ресурсів і довкілля, дотримання принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем / ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної діяльності.

Поточне формувальне оцінювання здійснюється системно в процесі навчання на основі викладеного нижче алгоритму діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання, що, зокрема, забезпечить наступність між підходами до оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової і базової середньої освіти: Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей на певний період (наприклад, заняття, тиждень, період, відведений для вивчення теми, тощо). Основою для вироблення навчальних цілей є очікувані результати навчання, передбачені відповідною навчальною програмою, та критерії оцінювання. Інформування учнів про критерії оцінювання, за якими буде визначено рівень їхніх навчальних досягнень на кінець навчального семестру та року.

Надання учням зворотного зв’язку щодо їхніх навчальних досягнень відповідно до визначених цілей. Зворотний зв’язок має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим. Важливо не протиставляти учнів одне одному. Доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень учня / учениці. Труднощі в навчанні доцільно обговорювати з учнями індивідуально. Зворотний зв’язок надають у письмовій, усній або електронній формі, залежно від дидактичної мети й виду навчальної діяльності. Створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія). Під час навчальної діяльності доцільно спрямовувати учнів на спостереження своїх дій і дій однокласників, осмислення своїх суджень і дій з огляду на їх відповідність навчальним цілям. Важливим є створення умов для активної участі учнів у процесі оцінювання із застосуванням критеріїв, зокрема шляхом самооцінювання та взаємооцінювання, та спільне визначення подальших кроків для покращення результатів навчання. Корегування освітнього процесу з урахуванням результатів оцінювання та навчальних потреб учнів.

Для забезпечення наступності між підходами до оцінювання результатів навчання здобувачів початкової та базової середньої освіти,  у жовтні тематичне і поточне оцінювання результатів навчання учнів здійснювати за рівневою шкалою, а його результати позначати словами або відповідними літерами: «початковий» – «П», «середній» – «С», «достатній» – «Д», «високий» – «В». Починаючи з листопада  поточне, тематичне, семестрове і річне   оцінюванняз дійснюється з використанням 12-бальної системи, а його результати позначаються цифрами від 1 до 12.

Відповідно до Листа МОН України №1/9530-22 від 19.08.2022"Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 н.р." для учнів 5-х класів визначено адаптаційний період- вересень.

 Оцінювання учнів 7 – 11 класів у 2023-2024 навчальному році здійснюється за Критеріями оцінювання та Орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому окрема тематична атестації при здійсненні відповідного оцінювання, як правило, не проводиться. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки враховуються: важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; динаміка особистих навчальних досягнень учня/ учениці з предмета протягом року; уміння застосовувати учнем/ученицею набутих протягом навчального року знань тощо. Семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню (пункт 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; пункти 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу. При цьому потрібно мати на увазі, що відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в навчанні» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 17.03.2015 № 306, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. за № 354/26799) підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом коригування не дає підстав для нагородження випускників золотою або срібною медалями.

У випадках, що не зазначені у методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України, рішення щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, приймає вчитель, керуючись правом на автономію у професійній діяльності. За потреби, це рішення погоджується з керівником закладу освіти.

 Учні 7-9 класі навчатимуться за  Державним   стандартом   базової середньої освіти , затвердженим   наказом МОН від 23.11.2011р. № 1392.  Вони      мають змогу вивчати предмети в умовах стандартної організації освітнього процесу, але, крім уроків, в школі проводяться заходи, що покликані на підвищення інтересу до навчання: предметні тижні, олімпіади, інтелектуальні конкурси.

Специфіка базової освіти в школі спрямована на: формування наукового світогляду школярів, інтеграцію особистості учня в систему національної /світової/ культури, формування загальної культури людини, створення основи для усвідомленого вибору подальшої освіти, формування потреби в самоосвіті та саморозвитку, виховання поваги до прав та свобод інших. Головним в освітньому процесі є спрямованість на розвиток психосоціальних та спеціальних навичок із усвідомленням своєї унікальності. 

 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на основі Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №405).

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 7-9-х класів закладу складає 3745 годин/навчальний рік: для 7-х класів – 1225 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1260 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані закладу (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів, передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової;
 • запровадження факультативів, курсів за вибором, ,
 • індивідуальні заняття та консультації.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Громадянська відповідальність

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

 

 

Перелік модельних та навчальних  програм, які використовуються в освітньому процесі 5-А, 6-А класу

Математика

Навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (авт. Гавриш І.В., Доценко С.О., Горьков О.А., Скиба С.Б.)

Схвалено для використання в освітньому процесі

(протокол №7 засідання експертної комісії з математики від 30.05.2022 року;

зареєстровано у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 3.0189-2022)

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти (інтегрований курс)

Навчальна програма «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти (інтегрований курс)» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (авт. Гавриш І.В., Аркуша О.Г., Боарь М.С., Дяків В.Г., Мудрий М.М., Пастушенко Р.Я., Хлипавка Л.М.)

Схвалено для використання в освітньому процесі

(протокол №4 засідання експертної комісії з громадянської освіти, правознавства, етики та предметів морального спрямування від 30.05.2022 року;

зареєстровано у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 3.0197-2022)

Пізнаємо природу. Моя планета Земля

Навчальна програма «Пізнаємо природу. Моя планета Земля» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (авт. Гавриш І.В., Гога С.С., Задорожний К.М., Калиновська Г.О.)

Схвалено для використання в освітньому процесі

(протоколи засідань експертних комісій з біології та екології від 31.05.2022 року (протокол №4), з географії від 25.05.2022 (протокол №4);

зареєстровано у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 3.0199-2022)

Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття

Навчальна програма «Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (авт. Гавриш І.В., Сухов Р.В.)

Схвалено для використання в освітньому процесі

(протоколи засідань експертних комісій з фізики від 06.06.2022 року (протокол №3), з хімії від 25.05.2022 (протокол №4);

зареєстровано у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 3.0201-2022)

Географія

Навчальна програма «Географія» для 6-9 класів закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (авт. Гавриш І.В., Гога С.С., Свір Н.В.)

Схвалено для використання в освітньому процесі

(протокол засідання експертної комісії з географії від 25.05.2022 (протокол №4);

зареєстровано у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 3.0196-2022)

Українська мова;

Навчальна програма

«Українська мова. 5–9 класи»

для закладів загальної середньої освіти,

що працюють за науково-педагогічним проєктом

«Інтелект України»

 

Схвалено для використання в освітньому процесі»

(протокол № 2 засідання експертної комісії з української мови від 13.06.2022;

зареєстровано в Каталозі надання грифів навчальній літературіта навчальним програмам за № 3.0251-2022)

Українська література

 

Навчальна програма

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (автори: Гавриш І. В., Гученко О. В., Мартиновець С. М.)

Схвалено для використання в освітньому процесі» (протокол № 4 засідання експертної комісії з літератури (української та зарубіжної) від 24.06.2022;

зареєстровано в Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 3.0271-2022)

Зарубіжна література;

 

Навчальна програма

«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

5–6 класи для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»(1 година на тиждень)(автори: Гавриш І. В., Гученко О. В., Мартиновець С. М.)

Схвалено для використання в освітньому процесі»(протокол No 3 засідання експертної комісії з літератури (української та зарубіжної) від 13.06.2022; зареєстровано в Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за No 3.0256-2022)

Навчаємося разом;

 

Навчальна програма

інтегрованого курсу «Навчаємося разом. 5–9 класи»для закладів загальної середньої освіти,

що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»(автори: І. В. Гавриш, О. О. Щербакова, О. У. Холтобіна, О. Ф. Щербаков, Є. В. Луценко)

Схвалено для використання в освітньому процесі» (протокол № 3 засідання експертної комісії з літератури (української та зарубіжної) від 13.06.2022;

зареєстровано в Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 3.0257-2022)

 

Друга іноземна мова(франц., німец.)

Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.,  Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України; наказ МОН від 12.07.2021 №795

 

 Перша іноземна мова (англ.)

Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України;

наказ МОН від 12.07.2021 №795

Інформатика

Модельна навчальна програма. «Інформатика. 5-6 клас» для закладів загальної середньої освіти (авт.  Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В

 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України;

наказ МОН від 12.07.2021 №795

Технології

Модельна навчальна програма «ТЕХНОЛОГІЇ. 5–6 КЛАСИ» для закладів загальної середньої освіти (автори Кільдеров Д.Е., Мачача Т.С., Юрженко В.В., Луп’як Д.М.)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

 

Мистецтво

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В.)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

Фізична культура

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795

 

 

 

Перелік модельних та навчальних  програм, які використовуються в освітньому процесі для 5-Б, 5-В, 6Б, 6-В класів

Навчальні предмети

Назва модельної програми

Підручник

Українська мова

Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.)«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)  

1.«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ворон А. А., Солопенко В. А.)

Українська література

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М., Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Борзенко О. І.)

Перша іноземна мова (анг)

Модельна навчальна програма «Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795)

«Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Карпюк О. Д., Карпюк К. Т.)

«Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Джоанна Коста, Мелані Вільямс)

Друга іноземна мова франц/нім)

Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795)

«Німецька мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.)

«Французька мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Клименко Ю. М.)

Зарубіжна  література

Міністерство освіти і науки України Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07. 2021 № 795)

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П., Ковальова Л. Л., Орлова О. В., Юлдашева Л. П., Туряниця В. Г., Лебедь Д. О.)

Математика 

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Пихтар М.П., Рубльов Б.В., Семенов В.В., Якір М.С.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.)

Пізнаємо природу

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Коршевнюк Т.В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

«Пізнаємо природу» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Коршевнюк Т. В., Ярошенко Г. О.)

Географія

Модельна навчальна програма «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Запотоцький С.П., Карпюк Г.І., Гладковський Р.В.,  та інші), «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

«Географія» підручник  для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т., Довгань А.,  Совенко В.)

 

Інтегрований курс “Здоров’я, безпека та добробут”

Модельна навчальна програма «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

«Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Лаврентьєва І. В., Хомич О. Л.)

Вчимося жити разом

Модельна навчальна програма «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

«Вчимося жити разом» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Василенко К. С., Лаврентьєва І. В., Андрук Н. В.)

Вступ до історії України та громадянської освіти.

Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (автори Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Майорський В.В., Піскарьова І.О., Щупак І.Я.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

«Вступ до історії України та громадянської освіти» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І. Я., Бурлака О. В., Піскарьова І. О., Посунько А. Л.)

Інформатика

Модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

«Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Технології

Модельна навчальна програма «ТЕХНОЛОГІЇ. 5–6 КЛАСИ» для закладів загальної середньої освіти (автори Кільдеров Д.Е., Мачача Т.С., Юрженко В.В., Луп’як Д.М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

 

Музичне мистецтво

Модельна навчальна програма «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

Підручник (авт. Масол Л.)

Образотворче мистецтво

Мистецтво

Фізична культура 

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року № 898)

3

 

Перелік навчальних  програм, які використовуються в освітньому процесі для 7-11 класів

 

Українська мова

Класи

Програма

7-А, 7-Б, 8-А

УКРАЇНСЬКА МОВА. 5–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В,   8-Б,В,  9-А,Б

УКРАЇНСЬКА МОВА. 5–9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Українська література

7-А, 7-Б, 8-А

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В,   8-Б,В,  9-А,Б

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Англійська мова

7-9

ІНОЗЕМНІ МОВИ. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Зарубіжна література

7-А, 7-Б, 8-А

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 5–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В,   8-Б,В,  9-А,Б

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Історія України. Всесвітня історія

7-А, 7-Б, 8-А

Вступ до Історії. 5–6 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В,   8-Б,В,  9-А,Б

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Основи правознавства

9

ПРАВОЗНАВСТВО. 9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Музичне мистецтво

7

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. 5–7класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Образотворче мистецтво

6-7

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. 5–7 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Математика.Алгебра.Геометрія

7-А, 7-Б, 8-А

МАТЕМАТИКА. 5–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В,   8-Б,В,  9-А,Б

МАТЕМАТИКА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Біологія

7-А, 7-Б, 8-А

БІОЛОГІЯ. 6–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В,   8-Б,В,  9-А,Б

БІОЛОГІЯ. 6–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Географія

7-А, 7-Б, 8-А

ГЕОГРАФІЯ. 6–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В,   8-Б,В,  9-А,Б

ГЕОГРАФІЯ. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Фізика

7-А, 7-Б, 8-А

ФІЗИКА 7–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В     8-Б,В,      9-А, Б

ФІЗИКА. 7–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Хімія

7-А, 7-Б, 8-А

ХІМІЯ 7–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

7-В     8-Б,В,      9-А, Б

ХІМІЯ. 7–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Трудове навчання

7-9

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Інформатика

7-9

ІНФОРМАТИКА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Основи здоров я.

7-9

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Навчаємось разом

7-А, 7-Б,  8-А,

НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ. 5–9 класи

Програма науково-педагогічного проекту  «Інтелект України», затверджена  листом Державної служби якості освіти України №01/01-23/929  від 06.08.2020року

Фізична культура

7-9

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407)

Мистецтво

8-9

МИСТЕЦТВО. 8–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

        

 

  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2023-2024 навчальний рік

ІІ ступінь

 

Назва освітньої галузі

Предмети

5-А

6-А

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Перша іноземна мова (англійська)

4+1

4+1

Друга іноземна мова

2

2

Математична

Математика

6

6

Природнича

Пізнаємо природу. Моя планета Земля.

2

2

Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття.

1

1

Географія

-

2

Соціальна і здоров’я-

збережувальна

Навчаємося разом

1

1

Громадянська та історична

Україна і світ:

вступ до історії та громадянської освіти

1

2

Технологічна

Технології

1

1

Інформатична

Інформатика

1

1

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

1

1

Фізична культура*

Фізична культура

3

3

Усього

27+3*

30+3*

Варіативна складова.

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх

компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Входить в ГДНН

1

1

Гранично допустиме навантаження учнів

28

31

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

31

34

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2023-2024 навчальний рік

ІІ ступінь

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

5-Б, В

6-Б, В

Мовно-літературна

 

Українська мова

4

4

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1,5

1,5

Перша іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

Друга іноземна мова

+2

+2

Математична

Математика

5

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

2

Географія

 

2

Соціальна і здоров'язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров'я, безпека та добробут»

1

1

Вчимося жити разом

0,5

0,5

Громадянська та історична

Вступ до історії України  та громадянської освіти»

1

2

Технологічна

Технології

2

2

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Фізична культура

Фізична культура*

3

3

Разом:

26+2+3*

29+2+3*

Варіативна складова.

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Входить в ГДНН

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН) (без фізк.)

28

31

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

31

34

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2023-2024 навчальний рік

ІІ ступінь

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7-А, Б

8-А

Мови і література

 

Українська мова

3

3

Українська література

1,5

1,5

Зарубіжна література

0,5

5

Перша іноземна мова (англійська)

5

2

Друга іноземна мова

2

 

Суспільствознавство

Історія: Україна і світ

2

3

Суспільствознавство, здоров’я  і фізична культура

Навчаємося разом

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

3,5

3,5

Геометрія

2,5

2,5

Природознавство

Біологія

2

2

Географія

2

2

Фізика

2

2

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

0,5

Інформатика

1

2

Здоров’я  і фізична культура

Фізична культура*

3

3

Разом:

32+3*

32,5+0,5+3*

Варіативна складова.

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН) (без фізк.)

32

33

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

35

36

             

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради  на 2023-2024 навчальний рік

ІІ ступінь

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

7- В

8-Б,В

9-А,Б

Мови і література

 

Українська мова

2,5+0,5

2+1

 

2+0,5

Українська література

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська)

2

2

2

Друга іноземна мова

2

2

2

Суспільствознавство

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Історія України

1

1,5+0,5

1,5

Мистецтво

Мистецтво

-

1

1

Музичне мистецтво

1

 

 

Образотворче мистецтво

1

 

 

 

Алгебра

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

1,5+0,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5+0,5

2

2

Технології

Інформатика

1

2

2

Трудове навчання

1

1

1

Здоров’я  і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура*

3

3

3

Разом:

26+6+3*

27,5+4,5+3*

29+3+3*

Варіативна складова.

Курс за вибором "Фізика в русі" 8 класи

 

 

1

 

Курс за вибором «Фінансова культура»

1

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження (ГДНН) (без фізк.)

32

33

33

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

(Входить в ГДНН)

3

3,5

2

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

35

36

36

 

 

 

ІV. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) КЗО «СЗШ № 40» ДМР  розроблена на основі Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018 №408).

На виконання Закону України «Про освіту»(стаття 12) у закладі учні отримують академічне профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів (економіка, математика) з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для  11-х класів складає 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані закладу (далі –навчальний план).

Навчальний план для 11 класів закладу розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».

У навчальному плані зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології»), що вивчаються на рівні стандарту

Частину навчальних годин призначено для забезпечення профільного економічного спрямування навчання в старшій школі.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

 • базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;
 • профільні предмети (українська мова), що вивчаються на профільному рівні;
 • курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

Ключові компетентності

Компоненти

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття

профільної середньої освіти

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт).

Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі  співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу загальної середньої освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Перелік навчальних  програм, які використовуються в освітньому процесі для 7-11 класів

 

Українська мова

Класи

Програма

11

Навчальна програма "Українська мова (профільний рівень). 10-11 класи", затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Українська література

11

Навчальна програма "Українська література (профільний рівень). 10-11 класи", затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Англійська мова

11

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи іноземна мова. Рівень стандарту. Затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Зарубіжна література

11

Зарубіжна література. Рівень стандарту. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407

Історія України. Всесвітня історія

11

Навчальна програма з історії України та всесвітньої історії для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Математика.Алгебра.Геометрія

11

Навчальна програма "Математика (рівень стандарту). 10-11 класи", затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Біологія

11

Біологія і екологія. 10-11 класи (рівень стандарту). Навчальна програма для ЗЗСО, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Географія

11

Географія. 10-11 класи. рівень стандарту, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Фізика

11

Фізика 10-11" (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В.М., затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Хімія

11

Хімія. 10-11 класи (рівень стандарту). Навчальна програма для ЗЗСО, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Технології

11

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Інформатика

11

Навчальна програма "Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи", затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Фізична культура

11

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи. Робоча група, яка здійснила розроблення навчальної програми відповідно до наказу   № 451 Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р.: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова

Захист України

11

Навчальна програма "Захист Вітчизни, для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту)", затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Асторономія

11

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

 

 

Навчальні предмети інваріантної складової навчального плану викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

            Курси за вибором, спецкурси, факультативи та регіональна програма викладатимуся за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2023-2024 навчальний рік

ІІІ ступінь

Предмети

Кількість годин на тиждень

11 клас (українська філологія)

Базові предмети

26

Українська мова

2+2

Українська література

2+2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська/німецька)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

-

Математика

3+2

Біологія  і екологія

2

Географія

1+1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

1,5

Технології

1,5

Разом

26+7+3

Варіативна складова. Входить в ГДНН

7

Варіативна складова.  Не входить в ГДНН

Індивідуальні та групові заняття,

консультації: Іноземна мова

1

Офісні інформаційні технології

1

Гранично допустиме навантаження

33

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

35+3

 

 

 

 

 

 

В освітній програмі комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 40»

Дніпровської міської ради на 2023/2024 навчальний рік

пронумеровано, прошнуровано 56 сторінок.

Директор _______________ Наталія СТОРОЖЕНКО