Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Колективний договір

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №40»

Дніпровської міської ради

на 2017 — 2021 р .р.

 

 

                                                                                                                   Прийнятий на загальних

                                                                                                                    зборах трудового колективу

                                                                                                                    підприємства

                                                                                                                    Протокол № _____________

                                                                                                                    Від “ ___ “ ________ 2017 р.

Підписаний

                                                          

  Від адміністрації:                                                                              Від трудового колективу:

 Директор КЗО «СЗШ №40» ДМР                                    голова ПК, учитель                                 

  ___________ Гребенюк Л.А.                                           ______ Половньова Н.І.

  МП                                                                                        МП

 

 

 

НАПИС

 

про повідомну реєстрацію колективного договору

Зареєстровано виконавчим комітетом Шевченківської районної у місті ради

 

Реєстровий № ___________________ від _________________________________ 2017 р.

 

Примітка або рекомендації реєструючого органу _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Голова районної у

місті ради                                                                                   А.В. Атаманенко

М.П.

 

м. Дніпро

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

 

Уповноважений орган власника – адміністрація _ КЗО «СЗШ №40» ДМР_ в особі директора  _Гребенюк Лариси Андріївни __ (у подальшому Роботодавець) з одного боку та профспілкова організація ___КЗО «СЗШ №40»___ (у подальшому Профорганізація) в особі Половньової Ніни Іванівни уклали даний колективний договір (далі Договір) про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.           Договір є нормативним актом соціального партнерства, на основі якого здійснюється регулювання трудових відносин та вирішення соціально-економічних питань і розповсюджується на всіх працівників закладу. Договір визначає узгоджені позиції і дії сторін, спрямовані на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності  роботи навчального закладу,  реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, забезпечення їх конституційних прав.

1.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання представниками сторін і діє протягом 2017 – 2021 років, або до часу підписання нового Договору.

1.3. Укладенню Договору передують колективні переговори. Для ведення переговорів сторони створюють робочу комісію. Порядок ведення колективних переговорів визначається Законом України "Про колективні договори і угоди".

1.4. Зміни і доповнення до Договору вносяться в такому ж порядку, як і його укладення.

1.5. У семиденний строк з дня укладення Договору, або внесення до нього змін, Роботодавець ознайомлює з ним працівників.

1.6. Роботодавець повинен подати Договір на реєстрацію протягом 5 днів з дня його підписання.

1.7. Щорічно сторони звітують про виконання Договору.

1.8. Договір укладений в трьох однакових примірниках, по одному для кожної із сторін: Роботодавцю, Профорганізації, органу реєстрації. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

1.9. Жодна із сторін, що уклали цей Договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання Договору або припиняють їх виконання.

 

 

2. ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ

2.1. Роботодавець зобов'язується:

2.1.1. Не застосовувати контрактної форми трудового Договору, крім випадків, коли сам працівник в письмовій формі виявив бажання працювати за контрактом, і за умови наявності додаткових соціально-побутових пільг для нього.

2.1.2. При прийнятті працівника на роботу ознайомити його з Договором під підпис.

2.1.3. Здійснювати прийом нових працівників лише у випадках забезпечення  повної  зайнятості  працюючих, і якщо не прогнозується вивільнення працівників відповідної посади за фахом освіти на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України.

2.1.4. При виникненні вакансій в першу чергу пропонувати їх працівникам закладу освіти, які бажають бути переведеними на цю посаду і мають для цього відповідну кваліфікацію.

2.1.5. На посаду працівника, який відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, приймати інших працівників лише за строковим трудовим договором.

2.1.6. Звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України здійснювати лише після звільнення сумісників і ліквідації суміщення.

2.1.7. Надавати працівникам, які були звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП протягом року з дня звільнення переважне  право  на працевлаштування в закладі освіти на будь-яку посаду при відповідності кваліфікаційним вимогам посади.

2.1.8. Звільняти за ініціативою Роботодавця працівників, які є членами профспілки, лише після попереднього обов’язкового погодження з профорганізацією. У разі проведення звільнення без попереднього погодження з профорганізацією, роботодавець зобов'язується поновити працівника на посаду, яку він займав, з рівнем заробітної плати не нижчим, ніж до його звільнення, та виплатою відповідної заробітної плати за весь період такого звільнення.

2.1.9. Передавати години з окремих предметів у початкових класах лише спеціалістам з відповідних дисциплін, які не мають повного навантаження (іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики тощо), і  лише за письмовою згодою вчителя початкових класів.

2.1.10. Навчальні години, які з’являються у зв’язку зі звільненням працівників, або навчальні години, які з’являються в навчальному закладі з інших причин, розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які за фахом мають неповне тижневе навантаження.

 

2.2 Профорганізація зобов'язується:

2.2.1. Контролювати надання переважного права на залишення на роботі працівникам, які підлягають скороченню, в тому числі на підставі більш тривалого членства у Профспілці працівників освіти і науки.

2.2.2. У випадку виникнення вакансій повідомляти про це працівників, звільнених протягом останнього року за п. 1 ст. 40 КЗпП України.

2.2.3. Не давати згоду на звільнення з роботи працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України без про­ведення попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

2.2.4. Контролювати відповідність чинному законодавству та штатному розпису записів назв посад в наказах і трудових книжках. Не давати згоди на вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням штату, якщо штатний розпис чи зміни до нього не погодженні з профорганізацією.

3. УМОВИ ПРАЦІ

 

3.1. Роботодавець зобов'язується:

3.1.1. Розподіл обов’язків працівників проводити згідно з штатним розписом за погодженням з профспілковою організацією. 

3.1.2. Включати представника профорганізації до складу тарифікаційної та  атестаційної комісій.

3.1.3. Погоджувати з профорганізацією запровадження, зміну та перегляд норм праці, час початку і закінчення роботи, режим роботи, графіки змінності, графіки роботи, графіки відпусток, розклад уроків, застосування підсумованого обліку робочого часу, кошториси, штатні розклади, тарифікаційні списки, наказ про створення атестаційної комісії, посадові і функціональні обов'язки, інструкції з охорони праці.

3.1.4. Враховуючи право матерів, що знахо­дяться у відпустках по догляду за дітьми, вийти на роботу до закінчення терміну відпустки, тарифікувати таких жінок щороку нарівні з іншими педагогами.

3.1.5. Переводити працівника на неповну ставку лише за його письмовою згодою.

3.1.6. Надавати всім бажаючим право працювати на умовах неповного робочого часу із збереженням всіх прав і гарантій, встановлених законодавством і Договором та можливість відпрацьовувати години у зручний для працівника час, за письмовою домовленістю сторін.

3.1.7. Розробити та затвердити посадові обов’язки для кожного працівника та ознайомити з ними під підпис. Не вимагати від працівника виконання роботи, не передбаченої відповідними посадовими обов’язками (згідно ст.31 Кодексу законів про працю). Як виняток, за погодженням з профорганізацією, передбачати виконання одним із працівників обов’язків другого лише у випадках тимчасової його відсутності в зв’язку з хворобою, відпусткою, з інших поважних причин. Причому, ці обов’язки покладати на другого працівника лише за умови додаткової оплати (ст.105 Кодексу законів про працю), з урахуванням його реальної можливості їх виконувати, а саме за умови належної професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.

3.1.8. Залучати працівників до роботи в надурочний час за їх згодою як виняток, лише за погодженням з профорганізацією, з оплатою у відповідному розмірі.

3.1.9. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні, святкові (неробочі) дні лише у виняткових випадках, за їх згодою і за погодженням з профорганізацією.

3.1.10. У передсвяткові дні встановлювати тривалість робочого часу для працівників, крім працівників, у яких скорочений робочий час, скорочену на 1 годину.

3.1.11. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.

3.1.12. При розподілі навчального навантаження максимально дотримуватись наступності викладання, виховання у класах, групах.

3.1.13. Виконувати вимоги Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин та персональних комп’ютерів, відповідно до чинного законодавства.

3.1.14. Створити комісію по трудових спорах.

3.1.15. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.

3.1.16. Забезпечити при складанні розкладу занять оптимальний режим роботи :

- для батьків, які мають двох і більше дітей віком до 15 років;

- для тих, хто поєднує роботу з навчанням;

- для не звільненого від основної роботи голови первинної профспілкової організації..

3.1.17. При складанні розкладу занять максимально уникати поділу робочого дня на частини.

3.1.18. Залучати педагогічних працівників до роботи в вихідні дні  (олім­піади,  змагання,  чергування та інше) тільки з дозволу профспілкової організації (ст.71, 72 КЗпП України) за письмовим наказом з надан­ням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

3.1.19. Надавати можливість приймання їжі в робочий час та створювати для цього необхідні умови для працівників, де особливості роботи не дозволяють встановити перерву: сторожі, оператори котелень, кочегари, опалювачі, кухарі, шеф-кухарі, підсобні робітники кухні.

3.1.20. У дні простою або дні, коли заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо) надавати педагогічним працівникам можливість виконувати певні види педагогічної роботи за межами навчального закладу, якщо це є можливим (перевірка зошитів, підготовка до занять тощо).

 

3.2 Профорганізація зобов'язується:

3.2.1. Роз'яснювати в найкоротший термін працівникам зміст нових нормативних актів, що стосуються трудових відносин, їх прав і обов'язків.

3.2.2.  Постійно контролювати нормування праці та робочого часу, атестацію працівників.

3.2.3. Брати участь у створенні комісії по трудових спорах. Роз'яснювати працівникам повноваження цих комісій.

3.2.4. Надавати консультаційну допомогу працівникам у разі виникнення індивідуальних трудових спорів.

3.2.5. Сприяти досягненню компромісу при індивідуальних трудових спорах.

3.2.6 Сторони визначили, що поважними причинами запізнення  або відсутності працівника на роботі, крім загальновизнаних  вважається:

- раптове захворювання або погіршення стану здоров’я  працівника або його близьких родичів;

- аварії побутового характеру, що вимагають негайного усунення.

У цьому разі працівник повинен вжити всіх можливих заходів, спрямованих на повідомлення про це адміністрацію.

 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ

 

4.1. Роботодавець зобов'язується:

4.1.1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

4.1.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.

4.1.3. Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

4.1.4. Встановлювати працівникам ставку заробітної плати (посадовий оклад) і всі види доплат, надбавок, підвищень в розмірах, визначених законодавством на час виплати.

4.1.5. Проводити індексацію всіх грошових виплат в розмірі і порядку, встановлених чинним законодавством на день виплати.

4.1.6. Встановлювати доплати за несприятливі умови праці, залежно від атестації робочих місць, всім працівникам, які працюють на роботах, передбачених “Переліком робіт і професій з несприятливими умовами, при роботі на яких працівнику встановлюється доплата”.

4.1.7. Встановлювати доплати за роботу в нічний час всім працівникам, які працюють з 22 години  до 06 години ранку у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.(пункт 93 Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти»).

4.1.8. Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до посадового окладу (ставки заробітної плати), бібліотекарям - посадовий оклад. Затвердити Положення про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам, премія з фонду економічної заробітної плати. Погоджувати з профспілкою.

4.1.9. Виплату заробітної плати проводити не рідше двох разів на місяць у терміни, встановлені колективним договором: за першу половину місяця – 22 числа, за другу половину місяця – 7 числа.

4.1.10. Заробітну плату за весь період відпустки виплачувати не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (згідно ст.115 Кодексу законів про працю). У випадку затримки виплати відпускних відпустка, на вимогу працівника, повинна бути перенесена на інший період.

4.1.11. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП).

4.1.12. Здійснювати педагогічним працівникам доплату за перевірку зошитів як інваріантної, так і варіативної складових.

4.1.13. Відповідно до п. 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти встановлювати доплати працівникам, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).

4.1.14. Здійснювати доплату за виконання обов’язків тимчасово  відсутнього працівника, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника.

4.1.15. Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» надавати допомогу на оздоровлення, у тому числі і тим педагогічним працівникам, які:

- працюють за строковим трудовим договором, мають право на відпустку повної тривалості і виявили бажання при розрахунку взяти відпустки незалежно від тривалості відпустки (за умови, що у відповідному календарному році вони не використовували право на одержання допомоги на оздоровлення як педагогічні працівники);

4.1.16. Оплату праці педагогічних працівників у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, надзвичайні умови), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

4.1.17. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.1.18. Залучення педагогічних працівників, у тому числі учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, та асистентів учителів, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

4.1.19. Зберігати за працівниками середній заробіток під час простою, коли виникла ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або людей, які його оточують, навколишнього природного середовища не з його вини (епідемічні, метеорологічні, аварійні ситуації тощо).

4.1.20. Згідно з діючою Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівникам , затверджені наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102, Постанови Кабінету Міністрів України №134 від 07.02.2001 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», установам і закладам надано право передбачати у кошторисах витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам.

4.1.21. Преміювання працівників здійснюється у відповідності до положення про преміювання, яке затверджується керівником установи і погоджується з профспілковим комітетом.

4.1.22. Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються. Преміювання працівників здійснюється лише за наявності коштів та економії фонду заробітної плати.

4.1.23. Розмір заробітної плати не повинен бути нижче за законодавством встановлений рівень.

 

4.2. Профорганізація зобов'язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

4.2.2. Сприяти в наданні працівникам установ необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

4.2.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці (ст.ст.45,141, І47-І КЗпП ст.36 Закону України „Про оплату праці", ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

4.2.4. Брати участь у визначенні розміру щорічної грошової винагороди  працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків.

4.2.5. Опрацьовувати попередній проект наказу про надання щорічної грошової винагороди  працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків і, в разі згоди з його положеннями, погоджувати його.

 

5. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

5.1. Роботодавець зобов'язується:

5.1.1. Складати графік відпусток на підставі інтересів працівників та функціонування установи до 5 січня.

5.1.2. Надавати відпустку подружжю або іншим близьким родичам за їх заявою в один час.

5.1.3.  Надавати відпустку голові профорганізації в зручний для неї час.

5.1.4. Надавати щорічні відпустки (або їх частину) працівникам протягом навчального року у випадках:

-необхідності санаторно-курортного лікування, з урахуванням часу, необхідного на проїзд;

- наступного звільнення (ст. 3 Закону України «Про відпустки»);

- приєднання (як перед, так і після) до відпустки по вагітності і пологах.

5.1.5. Надавати право виходити з відпустки по догляду за дитиною в будь-який час, до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку.

5.1.6. Надавати відпустки без збереження плати зверх передбачених ст. 25 та ст. 26 Закону України «Про відпустки» за заявами працівників.

5.1.7. Надавати щорічні  додаткові відпустки згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» працівникам за роботу із шкідливими і важкими  умови праці

5.1.8. Надавати щорічні  додаткові відпустки згідно зі ст. 8 Закону України «Про відпустки» працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я.

5.1.9. Надавати щорічні  додаткові відпустки згідно зі ст. 8 Закону України «Про відпустки» працівникам з ненормованим робочим днем (Додаток 4).

     5.1.10. Встановлювати та надавати працівникам інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім'ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо).

    5.1.11. Надавати головам профкому, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів - 3 оплачуваних календарних дні.

5.1.12. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України «Про відпустки»).

5.1.13.Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

 

 

5.2. Профорганізація зобов'язується:

5.2.1. В тижневий строк погоджувати графік відпусток.

5.2.2. Контролювати правильність надання відпусток.

5.2.3. Надавати допомогу працівникам, які мають право на відпустку з декількох підстав, у виборі найбільш вигідної для них підстави.

 

6. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

6.1. Роботодавець зобов'язується:

6.1.1. Здійснити заходи з охорони праці.

6.1.2. Організувати проведення безплатних медичних оглядів працівників.

6.1.3. Вжити всіх можливих заходів для проведення атестації робочих місць.

6.1.4. Відшкодовувати працівникам шкоду, заподіяну ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням посадових обов’язків, а також моральну шкоду, заподіяну внаслідок небезпечних чи шкідливих умов праці, які передбачені Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання, які спричинили собою втрату працездатності” та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

6.1.5. При виробничій травмі в тижневий строк після закінчення розслідування усунути негативні фактори виробничого характеру, що призвели до травми.

6.1.6. Надавати уповноваженому з охорони праці, громадському інспектору з охорони праці, представнику профспілки з питань охорони праці одну годину на тиждень із збереженням середнього заробітку, необхідні засоби та можливості для здійснення ним своїх функцій.

6.1.7. Звільняти уповноваженого з охорони праці, громадського інспектора з охорони праці та застосовувати щодо них дисциплінарні стягнення лише після попереднього погодження із комітетом районної організації профспілки.

5.1.9. У зимовий період не допускати температури повітря у приміщеннях, де працюють люди, нижче допустимих величин, визначених Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99.

 

6.2. Профорганізація зобов'язується:

6.2.1. Здійснювати громадський контроль за виконанням заходів з охорони праці.

6.2.2. Роз'яснювати працівникам їх право на безплатний медичний огляд та вживати всіх заходів для здійснення цього права.

      6.2.3. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування власником
шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків а також виплат одноразової
допомоги відповідно до Закону України „Про охорону праці".

 

 

 

7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ГАРАНТІЇ ТА ПІЛЬГИ

 

7.1. Роботодавець зобов'язується:

7.1.1. Виплачувати працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірах , дійсних на день виплати відпускних коштів.

7.1.2. Відповідно до ст.44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”  відраховувати кошти профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці.

7.1.3. З метою створення педагогічним працівникам умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

-       при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між працівниками, які мають неповне навчальне навантаження;

-       залучати до викладацької роботи працівників інших закладів лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати.

7.1.4. За погодженням з профспілковим комітетом надавати вільний від навчальних занять день для методичної роботи керівникам методичної комісії і, за можливості, вчителям.

 

7.2. Профорганізація зобов’язується:

7.2.1. Надавати допомогу працівникам, які бажають вийти на пенсію, у оформленні необхідних документів.

        7.2.2.  Здійснювати контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування праці,   розподілу навчального навантаження, дотримання  трудового законодавства.

      7.2.3. Ініціювати переговори щодо укладення колективного договору, внесення змін, або доповнень до нього.

 

 

8. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Роботодавець зобов'язується:

8.1.1. Підтримувати безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків в розмірі 1% від заробітної плати з подальшим їх перерахуванням на рахунок Шевченкiвського районного комітету не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам згідно із Законом «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

8.1.2. Надавати безоплатно для забезпечення діяльності профспілкової організації приміщення для проведення зборів, засідань тощо, можливість користування факсом, копіювальним апаратом, комп’ютером, принтером, Інтернетом, транспортом для виконання статутної діяльності.

8.1.3. Надавати членам профспілкових органів та профактиву час для виконання громадських обов'язків, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів із збереженням середнього заробітку за умови завчасного попередження роботодавця.

8.1.4. Забезпечити звільнення від виконання посадових обов'язків працівників, що входять до профспілкових органів, на час участі у статутних заходах різного рівня та короткострокового навчання із збереженням середнього заробітку.

8.1.5. Надавати профкому будь-яку інформацію, яка прямо чи непрямо стосується трудових чи соціальних інтересів працівників.

8.1.6. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до всіх підрозділів і служб закладу для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

8.1.7. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

8.1.8. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу  профорганів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

8.1.9. Надавати профспілковій стороні інформацію, яка стосується трудових і соціально-економічних прав працівників, зокрема, підготовлену чи отриману статистичну інформацію, звітність.

8.1.10. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх  підрозділів і служб установ для здійснення профорганізацією наданих профспілками прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони  праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.

8.1.11. Погоджувати з профспілковими органами питання (документи) соціально-економічного і юридичного характеру, що стосуються прав та інтересів працівників.

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Сторони зобов’язуються:

1. Періодично проводити зустрічі адміністрації та профорганізації, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

2. Один раз на рік спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору. Заслуховувати звіти директора школи та голови профорганізації про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах трудового колективу. Ввести обов’язкове інформування трудового колективу про розширення або скорочення штатів.

3. У разі несвоєчасного виконання або невиконання зобов’язань (положень) цього Договору, аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень Договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

Профорганізація зобов'язується:

1.     Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він порушує чинне законодавство і не виконує зобов'язань за цим Договором (ст.45 КЗпП).

 

 

 

 

 

 

 

Директор КЗО «СЗШ№40» ДМР                                         Голова  профспілки

 _______     Л.А. Гребенюк                                               _______ Н.І Половньова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 17 лютого 2017 р._

 

 

                       Додаток № 1

                                                            до колективного договору

                                                            між адміністрацією та профкомом

                                   на 2017 - 2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

Правила

 внутрішнього трудового розпорядку для працівників

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 40» ДМР

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №40» Дніпропетровської міської ради розроблено відповідно до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року    № 455 та змінами тексту, затверджених наказом МОН України від 10.04.2000 р. № 73.
1.2. Метою цих правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу, передбачених трудовим законодавством України, законодавством в освітній галузі та в галузі охорони праці.
1.3. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, відповідно до здібностей, професійної підготовки, освіти.
1.4. Трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.5. Виконання даних Правил внутрішнього трудового розпорядку є обов’язковим для всіх педагогічних,  адміністративно-технічних працівників закладу.
1.6. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, розв’язує директор закладу в межах наданих йому повноважень, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору.
2.2. При прийнятті на роботу, особа яка працевлаштовується, зобов’язана подати керівникові трудову книжку, оформлену в установленому порядку, диплом про відповідну освіту чи професійну підготовку, паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (для військовозобов’язаних), свідоцтво (для юнаків призивного віку), санітарну книжку з медичним висновком про відсутність протипоказань для роботи, довідку психоневрологічного диспансеру про відсутність протипоказань для роботи в навчальному закладі, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
2.3. Забороняється вимагати від осіб відомості про партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
2.4. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.1993 р. № 293.
2.5. Прийняття на роботу працівників оформляється наказом директора (у тому числі призначених управлінням освіти), який оголошується працівнику під розпис.
2.6. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. Трудові книжки зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора.
2.7. Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.
2.8. Приймаючи працівника, або переводячи його на іншу роботу директор зобов’язаний:
- роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
2.10. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснюється тільки по закінченню навчального року з обов’язковим виконанням вимог, передбачених чинним законодавством. Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
2.11. Припинення трудового договору з педагогічним працівником оформляється наказом управління освіти та дублюється наказом директора закладу, а інших працівників – наказом директора закладу.
2.12. Директор зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, письмове повідомлення про нараховані при звільненні суми і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства, із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1.Педагогічні працівники мають право на:
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування оплачуваною відпусткою, відповідно до законодавства «Про відпустки»;
- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
- безпечні умови праці та належний санітарно-гігієнічний стан виробничого середовища;
- своєчасну поінформованість про зміни в трудовому, пенсійному законодавстві та законодавстві з питань охорони праці;
- на усні та письмові звернення і заяви до керівних органів управління освітою всіх рівнів.
3.2. Працівники із числа адміністративно-технічного персоналу мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- участь у громадському самоврядуванні;
- безпечні умови праці та належний санітарно-гігієнічний стан виробничого середовища;
- своєчасну поінформованість про зміни в трудовому, пенсійному законодавстві та законодавстві з питань охорони праці;
- на усні та письмові звернення і заяви до керівних органів управління освітою всіх рівнів.
3.3. Працівники закладу зобов’язані:
а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу і Правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна закладу.
3.4. Працівники в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.
3.5. Педагогічні працівники зобов’язані:
а) забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізації ,дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
г)готувати до свідомого життя в дусі взаємопорозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
д) додержувати педагогічної етики, моралі в навчальному закладі та в побуті, поважати гідність дитини;
е) захищати дітей від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
є) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру .
3.5.1.Обов’язки вчителів:
- Кожний вчитель перед початком роботи знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями в учительській.
- Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.
- Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організовує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.
- Після закінчення уроків, вчитель супроводжує зі школи той клас, в якому він вів останній урок та організовує прибирання кабінету.
- Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.
- учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.
- Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах
- відповідальний учитель.
- Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник.
- Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня (3-11 кл.)
- Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі - обов’язок кожного учителя.
- Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити у класному журналі відсутніх учнів.
- Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати у класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
- Учитель повинен на вимогу адміністрації школи вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
- Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і розписатися в журналі «Заміни уроків». При відсутності таких відміток оплата замінених уроків не проводиться.
- Учитель, який вів урок, супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання зі столів.
- Учитель який не має можливості з’явитися на свої уроки з поважних причин, зобов’язаний заздалегідь попередити адміністрацію школи.
- Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями - предметниками, а також в спеціальному журналі зранку.
- Класні керівники терміново повинні вжити заходів по виявленню причин пропуску уроків та подати інформацію заступнику директора з навчально/виховної роботи.
- Класні керівники несуть відповідальність за відповідність заявок на харчування учнів до обліку присутніх в школі.
- Вчителі зобов’язані слідкувати за економією електроенергії, водопостачання.
3.5.2. Обов’язки чергових вчителів:
-  черговий по школі приходить за 30 хвилин до початку занять.
-  черговий вчитель перевіряє присутність чергових на поверхах ( учнів та вчителів) і організовує заміну відсутніх
- Чергові вчителі з’являються на чергування не пізніше, як за 15 хвилин до початку занять.
- Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерв в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.
- Після закінчення чергування старший черговий вчитель здає школу черговому адміністратору.
- Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку ( правил для учнів) , режиму роботи школи, дотримання санітарно - гігієнічних вимог.
- Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок.
3.5.3. Обов’язки обслуговуючого персоналу
- Працівник приходить за 15 хвилин до початку робочого дня, згідно графіка.
- Працівник перевіряє наявність всіх ключів, замків, приймає зміну у сторожа.
- Працівник слідкує за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, слідкує за порядком на коридорах, сходах, у вестибюлі. Робить обов’язкове вологе прибирання, виносить сміття з корзинок.
- Працівник не повинен без дозволу адміністрації покидати своє робоче місце.
- Працівник зобов’язаний робити прибирання, закріплених за ним приміщень.
- В кінці робочої зміни працівник зобов’язаний перевірити наявність ключів від приміщень, за якими він закріплений, закрити вікна в кабінетах та на коридорах, перевірити чи виключено світло. Здати ключі черговому, а той в свою чергу здає зміну сторожу.
3.6. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, з якими працівники знайомляться в установленому порядку.
3.7 Педагогічні працівники несуть повну відповідальність за життя та здоров’я дітей під час уроків, позаурочних та позашкільних заходів, що організовуються навчальним закладом, на перервах.  Про всі випадки травматизму працівники школи повинні негайно повідомляти адміністрацію школи.
3.8 У встановленому порядку наказом директора в доповнення до навчального навантаження на вчителя може бути покладено класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, навчальними ділянками, організація та виконання інших навчально-виховних функцій з відповідною оплатою.
3.9 Педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять атестацію відповідно до Положення про атестацію педпрацівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010р. № 930 (з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473).

 

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

4.1 Адміністрація закладу зобов’язана:
а) забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників;
б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників спрямовані на поліпшення роботи закладу;
г) організувати атестацію педагогічних працівників;
д) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році під розпис;
е) видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам відповідно до графіка відпусток;
є) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання усіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
з) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників, учнів , забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
и) організувати харчування працівників закладу;
і) своєчасно подавати міським органам державної виконавчої влади оновлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного процесу;
ї) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу та особистих речей працівників.

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями.
5.2. В межах робочого дня педагогічні працівники повинні виконувати всі види навчально-виховної та методичної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану роботи закладу.
5.3. Робочий день для педагогічних працівників школи розпочинається:
- для чергового адміністратора школи – за 30 хвилин до початку навчально-виховного процесу;
- для чергового вчителя по школі – за 30 хвилин до початку першого уроку;
- для вчителя – за 15хвилин до початку свого першого уроку за розкладом;
- час закінчення роботи - 15 хвилин після останнього за своїм розкладом уроку. У разі проведення нарад, засідання методичних комісій, педрад та інших заходів – після їх закінчення;
- у разі проведення нарад, засідань, заходів у день, коли вчитель не має уроків за розкладом, він зобов’язаний з’явитись на захід , що проводиться. Педагогічні працівники залучаються до чергування по школі. Графік чергування вчителів на навчальний семестр затверджується директором школи за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом;
- у разі необхідності до чергування у вихідні та святкові дні педагогічні працівники залучаються тільки за їх власною згодою. Чергування у вихідні та святкові дні працівникам компенсується наданням іншого дня відпочинку у канікулярний час.

5.4. Для допоміжних та технічних працівників встановлюється (якщо вони працюють на одну ставку в одну зміну):
    - для прибиральниць службових приміщень  з 7.30 - 16.00

     ( 2 прибиральниці службових приміщень   з  7.00 –15.30

      2 прибиральниці службових приміщень    з 11.00 -19.00 )

    - двірник 7.00-15.30

    - для сторожів 19.00-07.00 (Вихідні та святкові дні 19.00- 19.00

    - для  робітників по обслуговуванню будівлі - 8.00-16.30   

    - сезонні оператори котельної  8.00- 8.00

    - для чергових заступників директора  школи – 8.00 – 18.00;

    - для педагогічних працівників – за 15 хвилин до початку уроку;

     Встановити для адміністративного персоналу ненормований робочий день.

У разі, коли техпрацівники мають робоче навантаження більше ніж одна ставка, їх робочий час збільшується пропорційно.

Заступник директора школи з АГЧ по узгодженню з директором може визначати об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.
5. Режим (графік) роботи, час перерви адміністрації школи, окремих категорій педпрацівників ( педагога - організатора, керівників гуртків, вихователів ГПД, бібліотекаря, практичного психолога, соціального педагога), технічних працівників допоміжних служб затверджується щорічно на навчальний рік за погодженням з профспілковим комітетом.
Режим роботи сторожів, які працюють позмінно, порядок чергування в змінах, час початку та закінчення зміни визначається щомісячним графіком роботи, затвердженим директором школи за погодженням з профспілковим комітетом.
У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України норму: 40 годин на тиждень ( ст.50 КЗпП України). Беручи до уваги специфіку роботи деяких категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни) затверджується графіками з додержанням установленої тривалості робочого тижня.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
Час перерви на обід та відпочинок педагогічних працівників встановлено розкладом уроків, коли педагогічний працівник вільний від уроків.
5.6 Педагогічне навантаження менше ставки встановлюється за згодою працівника.
5.7 Об’єм педагогічного навантаження повинен бути сталим протягом навчального року. Зміни допускаються у виняткових випадках за письмовою заявою працівника.
5.8. Розклад уроків затверджується директором за погодженням з профспілковим комітетом.
5.9. Адміністрація залучає педагогів до чергування в закладі. Чергування вчителів здійснюється у відповідності з графіком в перервах між уроками, а також за 15 хвилин після закінчення уроків. Графік чергування затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.
5.10. Щоденно чергування розпочинається інструктажем чергового адміністратора.
5.11. Черговий вчитель несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час перерви на закріплених ділянках, за збереження шкільного майна і чистоту приміщень, коридорів.
5.12. При порушенні учнями порядку черговий вчитель самостійно вживає заходів щодо їх усунення, повідомляє старшого чергового та чергового адміністратора.
5.13. Вчителі, які працюють на останніх уроках за розкладом, супроводжують учнів до гардеробу та забезпечують порядок під час виходу учнів із вестибюля школи.
5.14. Вважається обов’язковою присутність вчителя під час чергування учнів в класі. В позаурочний час чергування учнів здійснюється під контролем вчителя, який провів останній урок.
5.15. Вчителі з’являються на роботу за 15 хвилин до початку занять.
5.16. У кінці кожного місяця класними керівниками організовується генеральне прибирання класної кімнати.
5.17. Протягом першого тижня вересня класні керівники проводять у класах вивчення правил для учнів, правил чергування та внутрішнього розпорядку.
5.18. Вчителям заборонено виганяти учнів під час уроків з класу, посилати учнів за класними журналами, ключами від кабінетів, змінювати на свій розсуд розклад уроків, їх тривалість, тривалість перерв, передоручати виконання трудових обов’язків, палити в приміщенні та на території закладу.
5.19. Вчителі фізкультури зобов’язані письмово повідомляти адміністрацію закладу про пропуски учнями занять без поважних причин.
5.20. Вчителі зобов’язані своєчасно виставляти учням 2-11 класів оцінки в класні журнали та щоденники.
5.21. Класні керівники щоденно контролюють відвідування учнями занять. До 5 числа наступного місяця здають звіт директора про стан відвідування учнями занять в попередньому місяці.
5.22. Класні керівники планують і проводять батьківські збори та засідання батьківських комітетів 4 рази на рік. Про це повідомляють адміністрацію закладу не пізніше, ніж за тиждень.
5.23.Початок уроку сповіщаються двома дзвінками, перший з яких подається за 2 хвилини до початку уроку.
5.24. Після закінчення уроку вчитель зобов’язаний зачинити вікна, вимкнути електрообладнання, замкнути клас та ключ повісити на щиток у чергового.
5.25. Працівники школи розпочинають та закінчують робочий день із ознайомленням з оголошеннями, розміщеними на стенді для об’яв .
5.26. Черговий адміністратор в кінці дня перевіряє наявність ключів  , у разі їх відсутності вживає заходів щодо їх повернення.
5.27. Відвідування уроків вчителів адміністрацією закладу здійснюється відповідно до плану внутрішнього контролю за заздалегідь оголошеним графіком чи усним попередженням. В окремих випадках адміністрація закладу відвідує уроки попереджає вчителя за 10-15 хвилин.
5.28. Сторонні особи можуть бути присутні на уроках тільки з дозволу директора.
5.29. Прийом громадян здійснюється черговим адміністратором. Прийом громадян директором здійснюється відповідно до затвердженого графіка.
5.30. Робоча нарада адміністрації закладу проводиться щопонеділка в кабінеті директора, на якій представники адміністрації доповідають про проведену роботу протягом тижня, відвідані уроки вчителів протягом тижня, стан чергування та прийом громадян (черговим адміністратором), визначають завдання на наступний тиждень).
5.31. Засідання педагогічної ради проводяться відповідно до графіка; наради при директорі 1-2 рази на місяць у спеціально визначений час.
5.32. При відсутності працівника директор зобов’язаний терміново організувати його заміну.
5.33. Канікулярний час, що не співпадає з відпусткою, є робочим часом. У цей час працівники залучаються до педагогічної та організаційної роботи адміністрацією в межах навантаження.
5.34. Загальні збори колективу проводяться не рідше 2-х разів на рік, засідання педради 4 рази на рік, загальношкільні батьківські збори не рідше 2-х разів на рік.
5.35. В канікулярний час обслуговуючий персонал залучається до виконання господарських робіт, ремонту, охорони закладу у випадку, якщо дана робота не протипоказана за станом здоров’я.
5.36. Працівники зобов’язані попереджати адміністрацію про невихід на роботу для своєчасної заміни його.
5.37. Робота органів самоврядування шкільного колективу регламентується Положенням про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.
5.38. Педагогічним працівникам забороняється:
- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
- передоручати виконання трудових обов’язків.
5.39. Забороняється в робочий час:
- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;
- відволікати працівників закладу від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

6. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення:
- догана;     -звільнення. 

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно п.п.3.4.7.8. ст.40, ст.41КзпПУкраїни.
6.2. Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.
6.3.Працівники, обрані до складу профспілкових органів в школі – профспілковий комітет, і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.
До застосування дисциплінарного стягнення керівник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення , складається відповідний акт.
Дисциплінарні стягнення застосовуються уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провин, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
6.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
6.5.Догана педагогічному працівнику оголошується наказом управління освіти, іншим працівникам закладу оголошується наказом директора школи і повідомляється працівникові під розпис.
6.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника його не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Додаток № 2

     до колективного договору

     між адміністрацією та профкомом

                                                     на 2017 - 2021 роки

 

 

Спільна комісія

для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням колдоговору

                       

Від адміністрації

 

1.

Гребенюк Л.А.

Директор школи

2.

Стороженко Н.В.

Заступник директора з НВР

3.

Широкан В.В.

Заступник директора з ВР

Від профкому

 

1.

Половньова Н.І.

Голова ПК

2.

Лещинська Л.М.

Виробничий сектор

3.

Кравченко В.О.

Культмасовий сектор

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Додаток № 3

     до колективного договору

     між адміністрацією та профкомом

                                                     на 2017 - 2021 роки

 

 

Заходи на виконання розділу охорони праці

 

 

№ п\п

Назва заходу

 

 

Термін виконання

1.

Проведення періодичних медичних оглядів працівників

Постійно при прийомі на роботу.

 Періодично -1 раз на рік

2.

Надання першої медичної допомоги

 

По мірі звернення

 

 

3.

Комплектація аптечок першої медичної допомоги в структурних підрозділах

 

1 раз в квартал

4.

Проведення флюорографічного обстеження працівників

1 раз на рік

5.

Проведення санітарно-гігієнічних та епідеміологічних заходів з профілактики інфекцій ВІЛ, гепатиту, дифтерії, грипу

Постійно

6.

Створити на кожному робочому місці здорові і безпечні умови праці

відповідно до вимог чинного законодавства.

7.

Проводити навчання та інструктажі з охорони праці

відповідно до вимог чинного законодавства

8.

Розробляти заходи щодо підготовки установи до роботи в осінньо-зимовий період

 

9.

Розглядати на зборах трудового колективу питання стану охорони праці, обговорювати випадки порушення правил техніки безпеки, відповідно до ст. 23 Закону України «Про охорону праці» (зі змінами).

 

відповідно до вимог чинного законодавства

10.

 Проводити інструктажі з охорони праці і пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці.

відповідно до вимог чинного законодавства

11

Забезпечити виконання комплексних заходів щодо дотримання нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам професійних захворювань.

відповідно до вимог чинного законодавства

12

Забезпечити належне утримання будівель і споруд, устаткування та техніки, моніторинг за їх технічним станом.

 

постійно

13

Організовувати пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

 

1 раз на  квартал

14

Обов’язково залучати уповноважену особу від трудового колективу з питань охорони праці до роботи комісії з розслідування нещасних випадків

відповідно до вимог чинного законодавства

15

Забезпечити у відповідності зі      ст. 42 Закону України «Про охорону праці» організацію роботи уповноваженої особи від трудового колективу з питань охорони праці, яка  визначається профспілковим комітетом.

відповідно до вимог чинного законодавства

16

Строки роботи уповноваженої особи від трудового колективу обмежуються термінами дії колективного договору. Уповноважений з питань охорони праці бере участь у розгляді скарг, заяв у комісіях з усування недоліків, безперешкодно перевіряє стан безпеки, гігієни праці, дотримання співробітниками нормативних актів.

 

5 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

                                         Додаток № 4

     до колективного договору

     між адміністрацією та профкомом

                                                     на 2017 - 2021 роки

 

 

 

Перелік посад  працівників освіти з ненормованим робочим днем,

яким можна надавати додаткову відпустку

 

п\п

Посада

Кількість днів  додаткової відпустки

1.

 

Директор школи

 

3

2.

Заступник директора з НВР

3

3.

Заступник директора з ВР

3

4.

Заступник директора з АГЧ

3

5.

Педагог-організатор

3

6.

Соціальний педагог

3

7.

Практичний психолог

3

8.

Секретар-друкарка

7

9.

Бібліотекар

7

10.

Лаборант

           7

11.

Прибиральниця службових приміщень            (до обов’язків, якої входить прибирання санвузлів)

 

         4

 

 
 

Директор школи                                                        Голова профкому                            

________ Л.А.  Гребенюк                                         ________ Н.І.Половньова

 

 

 

 

                                                 

                                         Додаток № 5

     до колективного договору

     між адміністрацією та профкомом

                                                     на 2017 - 2021 роки

 

 

ПЕРЕЛІК

 

перелік категорій працівників з шкідливими й важкими умовами праці, яким встановлюється додаткова оплата  за особливий характер роботи

 

№ п.п

Назва професій і посад

Розмір доплати

Підстава

1.

Прибиральники службових приміщень, зайнятих прибиранням загальних убиралень та санвузлів.

10% ставки

Наказ Міністерства освіти і науки України№557 від 26.09.2005р.п.4.ч.3г)

Робота з хлором

 

2.

Сторож

40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (22.00 – 6.00)

Робота

в нічний час

3.

Опалювальник

40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (22.00 – 6.00)

Робота в нічний час

 

 

Директор школи                                                        Голова профкому                            

________ Л.А.  Гребенюк                                         ________ Н.І.Половньова

 

 

 

 

 

 

Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про охорону праці.

Застосування у роботі миючих та дезінфікуючих засобів, прибирання туалетів-10% посадового окладу(ставки) (Наказ Міністерства освіти і науки України№557 від 26.09.2005р.п.4.ч.3г)- працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів у розмірі 10% посадового (місячного) окладу.)

На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу (ставки).

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.

Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатися спеціалісти інших служб і організацій.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.

- За складність, напруженість у роботі адміністрації – до 50 % посадового окладу;

          -    За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника;

 

-                     Матеріальна допомога на оздоровлення в межах фонду заробітної плати, в сумі не більше, ніж один посадовий оклад  - працівникам  освіти;

-                     Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рахунок коштів економії видатків на заробітну плату, які передбачені місцевим бюджетом на утримання навчального закладу – керівнику.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом по установі, організації. 

 

                                                            

                                        Додаток № 6

     до колективного договору

     між адміністрацією та профкомом

                                                     на 2017 - 2021 роки

ПОЛОЖЕННЯ

про виплату щорічної грошової винагороди керівникам

підлеглих установ департаменту освіти, педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

 

І. Загальне положення

·Це Положення розроблено  відповідно до вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898 та від 31.01.2001 р. № 78.

·Начальник управління освіти має право надати одноразову грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків керівникам підпорядкованих установ у межах фонду заробітної плати та коштів, передбачених  ст..57 Закону України «Про освіту».

·Винагорода надається за результатами праці за підсумками навчального року. При видачі винагороди повинен бути забезпечений зв'язок цієї виплати з результатами праці кожного керівника.

·Начальник управління освіти має право зменшити розмір або позбавити керівника установи даної винагороди повністю або частково при наявності серйозних виробничих упущень чи недоліків. У той же час він має право заохочувати його за особливі досягнення чи успіхи, які сприяли підвищенню ефективності навчально-виховного процесу закладу.

·Розмір даної винагороди для кожного окремого керівника не може перевищувати протягом календарного року місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати з урахуванням підвищень. Середня заробітна плата за тижневе навантаження у даному випадку до уваги не береться.

·Конкретні розміри даної виплати встановлюється в залежності від особистого вкладу кожного керівника в підсумки діяльності закладу в межах фонду заробітної плати. Зазначена винагорода видається на підставі подання  заступника директора або голови профкому навчального закладу.

·Винагорода керівнику установи встановлюється за узгодженням з профкомом, вищим органом управління.

 

 

ІІ. Показники і умови надання винагороди .

2.1. Одноразова грошова винагорода нараховується за фактично відпрацьований час на посадовий оклад або ставку заробітної плати з урахуванням доплат, які впливають на підвищення заробітної плати згідно з п.34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2.2. Розмір винагороди обмежується розміром 1 посадового окладу або 1 ставки заробітної плати .

2.3. Керівники установ освіти можуть бути позбавлені одноразової винагороди повністю або частково за упущення в роботі, за відсутність творчості, ініціативи, результативності у засвоєнні учнями запропонованого матеріалу, за низький рівень виконавської дисципліни, порушення техніки безпеки, невиконання правомірних вказівок начальника департаменту освіти або заступника, інспекторів, методистів, за несвоєчасне подання звітних та інших матеріалів.

Перелік доплат,

 які враховуються при наданні одноразової грошової винагороди

 за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

Доплати:

          за звання «вчитель – методист»;

     за науковий ступінь, за почесні звання України «народний», «заслужений»,

 за звання «старший учитель», «старший викладач», «вихователь –     методист», «педагог-організатор – методист», «старший військовий керівник»;

 

за роботу у закладах для дітей – сиріт та дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку;

за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту», «майстер спорту міжнародного класу», «майстер спорту»

 

 

 

 

 

 

 

                                          Додаток № 7

     до колективного договору

     між адміністрацією та профкомом

                                                     на 2017 - 2021 роки

Положення

про виплату  щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам

за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

1. Загальні положення.

1.1. Це положення про надання грош ової винагороди педагогічнимпрацівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов ’язків (далі- Положення) розроблено відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту»,постанов Кабінету М іністрів України № 898 від 05.06.2000 р., №o 78 від 31.01.2001 р. і № 1222 від 19.08.2002 р.

1.2. Керівник установи спільно з профспілковим комітетом має право надати щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам, що перебувають у штаті установи (за винятком сумісників) у межах фонду заробітної плати та коштів передбачених ст..57 Закону України «Про освіту».

1.3. При видачі винагороди повинен бути забезпечений зв'язок цієї виплати з результатами праці кожного працівника.

1.4. Керівник установи має право зменшити розмір або позбавити працівника установи даної винагороди повністю або частково при наявності серйозних виробничих упущень чи недоліків. У той же час він має право заохочувати педпрацівників за особливі досягнення чи успіхи, які сприяли підвищенню ефективності навчально-виховного процесу закладу.

1.5.Розмір даної винагороди для кожного окремого працівника не може перевищувати протягом календарного року місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати з урахуванням підвищень. Середня заробітна плата за тижневе навантаження у даному випадку до уваги не береться.

1.6. Винагорода працівнику установи встановлюється за узгодженням з профкомом.

1.7. Конкретні розміри даної виплати встановлюється в залежності від особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності закладу в межах фонду заробітної плати. Зазначена винагорода видається на підставі наказу керівника навчального закладу.

 

 

 

2. Показники і умови надання винагороди .

2.1. Щорічна грошова винагорода нараховується за фактично відпрацьований час на посадовий оклад або ставку заробітної плати з урахуванням доплат, які впливають на підвищення заробітної плати згідно з п.34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2.2. Розмір винагороди обмежується розміром 1 посадового окладу або 1 ставки заробітної плати .

2.3. Винагорода виплачується у разі

·сумлінного виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

·впровадження передового педагогічного досвіду в практичній роботі.

·своєчасного виявлення дітей з порушеннями розвитку;

2.4. Педагогічні працівники можуть бути позбавлені одноразової винагороди повністю або частково за упущення в роботі, за відсутність творчості, ініціативи, результативності у засвоєнні учнями запропонованого матеріалу, за низький рівень виконавської дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Додаток № 8

     до колективного договору

     між адміністрацією та профкомом

                                                     на 2017 - 2021 роки

 

 

Положення

про преміювання  працівників установ і закладів освіти

за підсумками роботи та надання їм матеріальної допомоги

з фонду економії заробітної плати

1. Загальні положення.

Згідно з діючою Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівникам, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102, установам і закладам надано право передбачати у кошторисах витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, а також стимулювання творчої праці і педагогічного новаторстві у розмірах не менше 2-х відсотків планового фонду заробітної плати. Крім того, на преміювання працівників спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка складалася протягом року.

Розмір економії по заробітній платі визначається бухгалтерією як різниця між плановою сумою асигнувань на заробітну плату (з урахуванням змін,проведених в установленому порядку) і сумою фактичних витрат.

Преміювання працівників здійснюється у відповідності до Положення про преміювання, яке затверджується керівником установи і погоджується з комітетом Профспілки.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються. Розміри премій і матеріальної допомоги встановлюються кожному конкретному працівнику за погодженням з профспілковим комітетом установи. .

Преміювання працівників здійснюється  за наказом  керівника установи за поданням голови профспілкового комітету.

Суми виплачених премій підлягають оподаткуванню у відповідності до діючого законоположення і враховуються при визначення середнього заробітку для виплати відпускних, призначення пенсій, забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших виплат.

Розмір матеріальної допомоги визначається керівником установи. Матеріальна допомога, що надається один раз протягом календарного року в межах прожиткового мінімуму, не включається до сукупного оподаткованого доходу.

2.Порядок, показання і умови преміювання.

2.1. Керівник навчального закладу має право преміювати працівників підпорядкованого закладу, що перебувають у штаті даного закладу у межах загальних коштів , передбачених кошторисом закладу на оплату праці.

2.2. При преміюванні забезпечується зв'язок виплат премії з результатами праці кожного окремого працівника, а також враховуються конкретні показники діяльності закладу;

·. Розмір виплати премії кожному працівнику встановлюється в залежності від особистого внеску у підсумки діяльності закладу.

·Розмір премії не обмежується;

     2.4. Премія нараховується за фактично відпрацьований час у відсотках на посадовий оклад або ставку заробітної плати з урахуванням доплат, які впливають на підвищення заробітної плати згідно з п.34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2.5.Працівники закладу  можуть бути позбавлені премії повністю або частково за недоліки та упущення в роботі, за порушення трудової дисципліни, санітарно-гігієнічного стану, техніки безпеки.

2.6.Питання преміювання працівників за підсумками діяльності закладу розглядається щоквартально(щомісяця) у відповідності до подання, яке надійшло від установи. Конкретні розміри виплат затверджуються керівником установи.

При нагородженні грошовими преміями враховуються:

·забезпечення реалізації державної політики в навчально-виховному процесі,

·якість і ефективність роботи педагогічного колективу дотримання вимог охорони дитинства і праці,

·стан трудової дисципліни і дотримання правил внутрішнього розпорядку,

·дотримання санітарно-гігієнічних вимог,

·ініціатива, що сприяє зміцненню матеріально-технічної бази, одержання додаткових доходів від госпрозрахункової діяльності,

·створення сприятливих умов праці й побуту для працівників закладу,

·своєчасне і якісне складання звітності, відсутність фінансових порушень, ефективне використання кошторису витрат,

·організація і зміст контролю,

·інноваційні процеси в закладі, пріоритетні напрямки його розвитку,

·структура і форми науково-методичної роботи в закладі,

·нормативно – правове забезпечення інновацій у закладі,

·створення науково-методичної та матеріально-технічної бази для організації роботи закладу.

·дотримання чинного законодавства, використання засобів щодо

вдосконалення управління, зміцнення договірної і трудової дисципліни.

Причини повного або часткового позбавлення премії

·невиконання своїх функціональних обов’язків;

·невиконання правомірних вказівок директора та його заступників;

·порушення техніки безпеки;

·відсутність ініціативи й творчості;

·несвоєчасне подання звітних та інших матеріалів до вищестоящих органів управління;

·за інші упущення в роботі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до колективного договору між

адміністрацією і трудовим колективом

 

 

Комплексні заходи

встановлених нормативів безпеки,

гігієни праці і виробничого середовища,

підвищення існуючого рівня охорони праці,

запобігання випадків виробничого ушкодження,

професійних захворювань та аварій

КЗО «СЗШ № 40» ДМР на 2017 рік

 

 

№ з/п

Найменування заходів (робіт)

Вартість робіт, (грн.)

Строк виконання

Відповідальна особа

асигновано

Фактично витрачено

1

Медикаменти перев’язувальні матеріали

2015

2015

травень

Кундій А.В.

2

Капітальний ремонт котельної

1000000

 

Червень-серпень

Кундій А.В.

3

Прочистка димоходів

1000

1000

Липень-серпень

Кундій А.В.

4

Дезінфекція та диратизація.

1831

1831

Протягом року

Кундій А.В.

5

Вивіз твердих чи побутових відходів

2178

2178

Протягом року

Кундій А.В.

 

 

 

 

 

Директор школи                                                Л.А. Гребенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Новини


24 лист. 2023
«День відкритих дверей у Telegram»,НТУ «ХПІ
Захід буде проходити в форматі «Відеочат в Telegram»

24 лист. 2023
до Дня пам'яті жертв Голодомору.
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2023 році День пам’яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада. У цей день о 16.00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання та Всеукраїнська акція «Запали свічку»

21 лист. 2023
21 листопада - День Гідності та Свободи в Україні.
У цьому році відзначаємо перший ювілей Революції Гідності - 10 років

Всі новини