Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Результати моніторингу якості освіти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

від  29.12.2023 року                                  м. Дніпро                                             №  235

 

Про рівень навчальних досягнень

з предметів  за І семестр

2023/2024 навчального року

 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченню І семестру класоводами, класними керівниками та вчителями-предметниками були здані звіти про рівень навчальних досягнень учнів за семестр.

Моніторинг успішності по предметах, що викладається в  основній і старшій школі, дає можливість спостерігати рівень навченості учнів 5-11 класів.

 

 

 

      Оцінювання результатів навчання з української мови  вчителі Попова В.М., Мартинюк Т.К., Гребенюк Л.А., Черненко  А. В., Чуниховська В. В. здійснювали на основі функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед забезпечує учням уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації;  прививає високу мовну культуру особистості.

 Під час викладання предмета  пріоритетним було  розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.  Оцінювання результатів навчання  української мови здійснювалося на основі:

а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток особистості;

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;

в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення.

Об’єктами оцінювання були:

 • мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;
 • знання про мову й мовлення;
 • мовні вміння та навички;
 • досвід творчої діяльності;
 • досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.

Невстигаючих учнів з української мови:  2  учні мають  низький рівень.  На високий         і достатній рівень закінчили навчання: 267 учнів(64.8 %), що майже на 4% менше, ніж в минулому році.

Фронтально оцінювався диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснювався в  електронному журналі.

 Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».

У І семестрі проводилось оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог). Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру виставлявся у колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.  Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань визначених учителем(тести, диктант).

Оцінки за контрольний твір з української мови та переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи(надпис у колонці «Твір»).

Тематичну оцінку виставляли на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт.

 

 

Українська література

Невстигаючих – 7 учнів, це учні які мають  низький рівень. На високий і достатній рівень закінчили навчання: 262 учнів(63 %, що  на 3% менше ніж в минулому році). Найвищу якість знань  по паралелям  виявили учні 7-Б(вчитель Попова В. М.), 5-А(вчитель Грицан Л. В.), 7-А класів (вчитель Мартинюк Т. К.), Найнижчий показник якості у 8-Бкласі.

 

 

Оцінку за письмовий вид роботи виставляють вчителі всім учням, за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури вчителі ураховують наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця в колонці за ведення зошита зазначають н (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться. 

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».

У порівнянні з минулим роком показник якості знизився на 3,2%.

 

 

Зарубіжна література

      Під час оцінювання зарубіжної літератури вчителі Чуниховська В. М., Гунченко О. В. та вчителі української мови(у зв’язку з відсутністю основного працівника)

 • формували в учнів уявлення про художню літературу,  як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури українського та інших народів світу;
 • виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та всього людства, расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність одночасно з принциповим нонконформізмом, здатністю формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагнення мати ніким не нав'язане світобачення, не бути об'єктом маніпуляцій, зберігати й примножувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними;

     Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять»

Не встигаючих 5 учнів, це учні які показали низький рівень знань: 2 учні -  8-Б класу(вчитель Чуниховська В. М.), 1 учень   8-В класу (вчитель Гунченко О. В.), 1 учень 9-Б клас(вчитель Чуниховська В. М.) . Учні які закінчили на високий і достатній рівень -317( 76%, цей показник  на 11, 7% вищий ніж в минулому році). Відсоток успішності-98%

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова  І

Основними видами оцінювання з іноземної мови  протягом І семестру були поточне, тематичне, семестрове оцінювання. Більшість прийомів поточного оцінювання  було спрямовано на  перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких  навчили, тематичне оцінювання проводилося на основі поточного оцінювання й виставлявся єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховувалися. В кінці І семестру проводився семестровий контроль з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих раніше. Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з мовленнєвих умінь(аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Низький рівень мають 0 учнів.  На високий і достатній  рівень  закінчило 278 учень( 67%що на 8,2% менше ніж у минулому році). Відсоток успішності-100%

 

 

 

 

ІІ Іноземна мова (французька, німецька)

Вивченням другої іноземної мови в школі охоплено  366 учнів, з них французьку мову вивчають 177 .  На високий     і достатній рівень закінчили навчання з французької мови 110 учнів (62%),  з німецької мови 97 учнів (54%). Найвищу якість знань  виявили учні 5-их  класів , найнижчий показник якості у 8-Б та 9-Б  класах.

 

 

 

 

 

В цілому показник якості з другої іноземної мови знизився 8,8%

 

Математика, алгебра, геометрія

  При оцінюванні  навчальних досягнень учнів з математики вчителі  Лещинська Л.М., Резцова Т.С., Лисенко Н. І., Полев’яненко Л. Є.  Сирих К. А. враховували:

 • теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;
 • знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);
 • здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення виразу, розв'язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність, розв'язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);
 • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв'язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв'язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

Основними видами письмових робіт є:

•          розв’язування задач і вправ;

•          складання таблиць  і схем;

•          самостійні і контрольні роботи .

Під час перевірки письмових робіт оцінювалися лише правильність записів.  Оцінка за ведення зошита виставляється в журнал, але на враховується під час виставлення тематичної оцінки.

 

 

 

Найкращий результат якості в основній школі показали учні 5-А класу( вчитель Резцова Т. С.). Найнижчий результат якості  у 6-Б класі(вчитель Полев’яненко Л. Є.) Невстигаючих 6 учнів: 1 учень 5-А класу 2 учні 6-А класу(вчитель Резцова Т. С. ), 3 учні 5-Б класу(вчитель Лещинська Л.М.)

Алгебра

Низький рівень навченості мають 5 учнів. Учні які закінчили на високий і достатній рівень -127 (58%, що 14% менше ніж в минулому році). Найкращий результат якості мають учні 9 -А класу  – 76%( вчитель Лещинська Л. М. ), найнижчий результат якості  у 8-А класі(вчитель Резцова Т. С.)

 

 

 

Геометрія

Низький рівень навченості мають 4 учнів. Учні які закінчили на високий і достатній рівень -126( 58%, що на 13% менше ніж в минулому році). Найкращий результат якості мають учні 9 -А класу ( вчитель Лещинська Л. М. ).  Найнижчий результат якості  у 8-Б класі (вчитель Сирих К. А. ).

 

 

 

 

 

Вступ до історії України. Історія України

При оцінюванні навчальних досягнень з історії  вчителі враховували:

 • рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;
 • рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв'язків між подіями;
 • рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до історичної події, явища, діяча.

 

 

 

 

 

З історії України  успішність складає 90% що на 6% менше у порівняння з минулим роком. За результатами навченості 3 учні 8-Б класу(вчитель Гавриш А. А.) не атестовані, мають  початковий рівень  - 38 учнів з них 3 учні -5-Б класу, 2 учні 8-А класу(вчитель Широкан В. В.), 3 учні – 6-Б класу, 8 учнів 7-В класу, 13 учнів 8-Б, В класів, 5 учнів 9-А,Б класів, 4 учні 11 класу (вчитель Гавриш А. А).. Найкращий результат якості  показали учні 5-А та 6-А класів - вчитель Гавриш А. А, найнижчі  результати якості в 8-Б класі та 7-В класах- вчитель Гавриш А. А. Учні які закінчили на високий і достатній рівень -248(60%).

 

Всесвітня історія

 

 

З Всесвітньої історії  42 невстигаючих учнів(23%), це учні, які показали  низький рівень  знань. Переважно це учні, які під час дистанційного навчання не зацікавленні навчанням. Найкращий результат якості в 11 класі - вчитель Гавриш А. А., найнижчі  результати якості в 8-Б класі- вчитель Гавриш А.А. Учні які закінчили на високий і достатній рівень -63 (35%). Відсоток успішності-77 %.

 

Правознавство

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства  вчитель Кравченко В.О. враховувала:

 • рівень оволодіння знаннями про систему об'єктивно існуючих державно-правових реалій;
 • рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;
 • рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях.

Окремою структурною складовою програм є практичні заняття (уроки), які включені до програм упродовж вивчення певного правознавчого змісту. Кожне практичне заняття є тематичним і має певне змістове наповнення відповідно до контексту конкретної теми.

Відсоток успішності в 9-х-10 класів 100%. На високий і достатній рівень закінчили 51 учень( 78% якості)

 

 

 

Пізнаємо природу

 

 

 

Біологія

При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології вчитель Цебенко А. В. враховували:

- рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв'язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок людини і природи;

- рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

- рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи, виконання лабораторних та практичних робіт

Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі  лабораторні (практичні) роботи. У кожного учня є оцінка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою у змісті певної теми.

З метою об’єктивного семестрового оцінювання, що здійснюється на підставі тематичного оцінювання, використовується різні форми для проведення перевірки навчальних досягнень з різних тем: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування (письмове, усне, комп’ютерне), тематична контрольна робота. Проведення семестрової контрольної роботи програмами з біології не передбачено.

Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми відповідає очікуваним результатам навчання учнів, визначеним програмою, та критеріям оцінювання.   17 учнів показали низький рівень знань(6,7%). На високий і достатній рівень закінчили 144 учні ( 57% якості цей показник погіршився у порівняння з минулим роком на 10%)

Найкращі результати  якості в 7-Б класі, найнижчі показники якості в 8-Б 9-Б класах

 

 

 

Географія

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії вчителя  Стребуль Т.М., Кравченко В.О.  враховували:

- правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність уживання географічної та картографічної термінології;

- ступінь самостійності відповіді;

- логічність, доказовість у викладенні матеріалу;

- ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

 

 

 

 

256 учнів ( 76%) закінчили на високий   та достатній рівень. Найкращі результати якості з географії в 6-А, 7-А та 9-А  класах ( вчитель Кравченко В .О.).

 

 

Астрономія

 

Фізика. Твої фізичні відкриття

 

 Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики вчитель Дуплій О.М. приділяла увагу на:

 • рівень володіння теоретичними знаннями;
 • рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, комбінованих тощо);
 • рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання лабораторних робіт, спостережень і фізичного практикуму.

 

 

 

Відсоток якості знань з фізики   становить 53% – це 163 учні, які засвоїли навчальний матеріал на достатньому і високому рівнях. Слід зазначити що у порівнянні з минулим роком цей показник знизився на 2%.  Найбільший відсоток якості знань з фізики в 7-А, 7Б  класах, найнижчий в 9-Б класі.

 

 

 

 

Хімія

Вчитель хімії    Шрамко В. О. при оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії враховували:

 • рівень засвоєння теоретичних знань;
 • оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і хімічні явища;
 • сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;
 • здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;
 • уміння розв'язувати розрахункові задачі.

Відсоток успішності  з хімії в 7-11 класах складає 76,3%.  Невстигаючих 59 учнів.

111 учнів(44%) закінчили перший семестр з хімії на високий та достатній рівень, що на 16,3% менше ніж у минулому році

 

 

 

 

 

Соціальна і здоров'язбережувальна галузь

 При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров'я  вчителі Цебенко А. В. та  Дригола С.М. враховували

 • знання та дотримання школярами правил збереження власного життя та здоров'я й оточуючих.
 • підвищення рівня знань про здоров'я й безпеку життєдіяльності, здоровий спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров'я;
 • набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та психічному здоров'ю;
 • позитивне ставлення до здорового способу життя.

 

 

Відсоток якості знань з основ здоров’я   в 5-9 класах вище 77%, що у порівнянні з минулим роком на 16 % менше.  Невстигаючих учнів немає.

 

Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво, мистецтво

Відсоток якості знань з музичного мистецтва в 5-7 класах складає 59%, образотворчого мистецтва 58,5%, мистецтва -63% Невстигаючих учнів немає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

 Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється вчителями Ковтун С.І., Дригола С. М., Лисєнко Н. І., Малашина І.С. в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.

‑ теоретична база знань: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей.

‑ практичні навички: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення - програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп'ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, експертними системами. мультимедійними комп'ютерними енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для комп'ютерної підтримки навчання з різних предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування.

Відсоток якості знань з інформатики в 5-11 класах складає 82%, це 338 учнів.  Низький рівень мають 9 учнів.

 

Технології

 Оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання вчителя:

Дригола С.М., Бурлака В.В., у двох аспектах:

 оцінювали рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. 

 

Фізична культура

 

 

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Класним керівникам:

1.1  Донести до відома  батьків  підсумки  2023/2024 навчального року.

1.2  Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно повідомляти батькам про успіхи їх дітей.

2. Учителям-предметникам:

2.1  Залучати учнів до активної діяльності під час уроку.

2.2 Спланувати роботуз подолання прогалин в знаннях з учнями, які виявили низький рівень знань з певних предметів

2.3 Продумати й використовувати форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу.

2.4  Спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги;

2.5  Під час організації навчально-виховного процесу вчителям на кожному уроці слід особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;

2.6  При викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті.

.

3. Керівникам ШМК на засіданнях погодити обсяг домашніх завдань із кожного предмета згідно з віковими особливостями.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР –

Резцову Т. С.

 

Директор школи                                                    Наталія СТОРОЖЕНКО

 

З наказом ознайомлена:

 

Тетяна РЕЗЦОВА –