Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Моніторинг навченості за 2022/2023 н.р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

____________.2023 року                       м. Дніпро                                  № ________

                                                                                             

Про результати навченості

учнів 1-11-х класів за 2022-2023 н. р.

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів (накази МОН України №1362 від 07.12.2018, №21, від 09.01.2020), наказу МОН України від 03.06.2008р. № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОН України від 21.08.2013р.№ 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти »¸ керуючись розділом 3 Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371, Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 621), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, наказу Міністерства освіти і науки України № 813 від13.07.2021 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів», Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за №354/26799, згідно з річним планом роботи школи, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів школи та вироблення відповідних методичних рекомендацій, у зв’язку із закінченням  2022-2023навчального року було проведено аналіз рівня навченості  1-11 класів (додаток №1)

 

НАКАЗУЮ:

 1. З метою зворотного зв'язку в межах забезпечення умов активізації роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу через використання моніторингового механізму заступнику директора Резцовій Т. С.:
  1. Проінформувати всіх членів педагогічного колективу про підсумки проведення досліджень з результатів навченості у 2022/2023 н.р. на засіданні педагогічної ради у серпні місяці.
  2. Узагальнити відомості по школі щодо наявності учнів з перспективною зоною найближчого розвитку та довести їх до відома педагогічного колективу  протягом серпня 2023 року.
  3.     Продовжувати проведення досліджень з результатів навченості у наступному 2023/2024н.р. згідно плану внутрішкільного контролю та річного плану роботи школи.

 

 1. Учителям-предметникам:

 2.1 З метою якісного підвищення рівня навчальних досягнень учнів систематично впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні педагогічні методики,  використовувати інновації педагогічної науки та трансформувати в практику роботи  результативний педагогічний досвід колег.

 2.2  Питання навчальних досягнень учнів постійно обговорювати на засіданні ШМК, батьківських зборах, доводити до відома та унаочнювати рейтингові показники навчальних досягнень учнів батькам, стимулювати та заохочувати високі результати навченості учнів.

 2.3. Провести глибокий аналіз та узагальнення причин навчальних труднощів окремих учнів з окремих предметів з метою ефективного їх усунення в процесі навчання.

2.4. Проводити моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень кожного учня зі свого предмета за результатами семестрового та річного оцінювання.

 

 1. Керівникам предметних МК:

3.1 Ретельно вивчити рекомендації МОН щодо оцінювання навчальних досягнень учнів  НУШ;

3.2 Проаналізувати результати навчальних досягнень учнів з окремих предметів з метою оцінки стану викладання предмету і намітити шляхи корекційної роботи з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень беручи до уваги прогнозований розвиток кожного учня школи..

3.3  З метою якісного засвоєння програмового матеріалу на засіданнях МК визначити напрямки вдосконалення викладання предметів та розглянути й спланувати роботу щодо чіткого дотримування критеріїв та норм оцінювання навчальних досягнень учнів у відповідності до нормативних вимог;

 

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 


Директор школи

Наталія Стороженко


Додаток № 1

Аналітична довідка

про рівні навчальних досягнень учнів за підсумками 2022/2023н.р.

 

Головним напрямком діяльності школи є навчальний процес: рівень знань, умінь і навичок учнів, ставлення до навчання, підвищення або зниження рівня навчальних досягнень, причини, що зумовлюють цей процес.

У відповідності до річного плану роботи у школі на 2022/2023н.р., у КЗО «СЗШ № 40» заступником директора з НВР Т. С. Резцовою  здійснювався збір та узагальнення даних щодо рівнів навчальних досягнень учнів.

Мета:

 • Організація аналітико-методичного забезпечення роботи з об’єктивності оцінювання знань учнів та формування шляхів корекції у подальшій роботі.
 • Визначення потенційно здібних, із сприятливою зоною найближчого

розвитку учнів 5-11 класів школи;

 • організація психолого-педагогічного супроводу навчальної діяльності учнів  і підвищення рейтингових результатів оцінювання рівня їх навчальних досягнень;
 • визначення навчальних предметів, які викликають найбільші утруднення в учнів під час освітньої діяльності.

 

1-4 класи

 

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-2 класах –здійснювалося  вербальне оцінювання, у 3-4 класах – формувальне оцінювання. При формувальному оцінюванні рівень результату навчання позначали буквами - «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В). Під час оцінювання визначався рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його формування згідно навчальною програмою. У Свідоцтві досягнень зафіксована розгорнута інформація про сформованість наскрізних умінь та рівні результатів навчання.

 

Аналізуючи результати вербального та формувального оцінювання учнів початкових  класів можна зробити висновок, що майже всі учні демонструють помітний прогрес, та   мають значні успіхи у навчанні

 

За підсумками 2022/2023 н. р. у початковій школі ми маємо наступну картину успішності учнів :

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Аналізуючи отримані дані слід зазначити, що в учнів недостатньо сформовано наступні показники:

Мовно-літературна галузь:

§Переказує усно прочитаний/прослуханий твір з дотриманням послідовності змісту 32%(1-2 класи), 76%(3 клас)

§Зрозуміло висловлює свої думки, розповідає про події за спостереженнями; будує діалоги на доступні теми, дотримується правил мовленнєвого етикету- 32%(1-2 класи);;

§Визначає й аналізує мовні одиниці і мовні явища, використовує їх для вдосконалення мовлення – 57%(1-2 класи);;

§Висловлення іноземною мовою-30%(1-2 класи);

§Читає з  розумінням іноземною мовою 56%(1-2 класи);

·Побудова зв’язного висловлювання (розповідь, опис, есе, діалог) в усній і писемній формах, володіння монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримання правил культури спілкування- 76%(3 клас),  71% (4-Б клас);

·Написання  розбірливо, дотримання граматичних і орфографічних норм, перевірка та редагування написаного- 76%(3 клас);

Математична освітня галузь

 

·Аналіз тексту задачі, створення за потреби моделі, обґрунтування способу розв’язування, розв’язування задач, перевірка розв’язку ;

•     Використання для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперування величинами.

Природнича освітня галузь

·Досліджує за інструкцією пропоновані об’єкти природи з використанням запропонованих приладів, описує з допомогою вчителя отриманий результат-41% (1-2 класи);

·Орієнтується на місцевості за об’єктами природи- 28%(1-2 класи);

Соціальна, здоров'язбережувальна освітня галузь

·Називає відомих українців; культурні і природні пам’ятки свого краю- 22%(1-2 класи);

·Розпізнає першочергові і другорядні потреби людини; визначає способи їх задоволення з урахуванням культури споживання- 40%(1-2 класи);

 

 

5-11 класи

За підсумками 2022/2023 н. р. у школі ми маємо наступну картину успішності учнів за рівнями досягнень:

Клас

К-сть учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

% успішності

% якості

1 – 3

к-сть

%

4 – 6

к-сть

%

7 – 9

к-сть

%

10 – 12 к-сть

%

5-9-ті

395

24

6,1%

233

59%

104

26,3%

33

8,4%

93,8%

34,7%

10-11-ті

67

4

6%

40

59,7%

17

25,4%

6

9%

94%

34%

5-11-ті

462

28

6,1%

273

59,1%

121

26,2%

39

8,4%

93,7%

34,6%

 

 

 

 

 

 

Виходячи з вищезазначених даних можна констатувати той факт, що якість  знань  (високий та достатній рівні навченості) в цілому по школі  дорівнює – 34,6%.  У порівнянні з минулими роками цей показник значно погіршився, аж на 7%.

 

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

57,5%

44,4%

41,3%

34,6%

 

Доцільним буде відстежити та порівняти результативність діяльності учнів школи в цілому та які класні керівники спрацювали найкращим чином у форматі «Учень-вчитель-батьки:

 

Клас

Вчитель

Якість знань за 2020-2021рік

Якість знань за 2021-2022рік

 

Якість знань за 2022-2023рік

 

11

Дуплій О. М.

42,00%

44,80%

2,80%

37,9%

-6,87%

10

Гунченко О. В.

 

42,00%

8,00%

31,6%

-10,42%

9-А

Лещинська Л. М.

68,50%

71,00%

2,50%

58,3%

-12,67%

9-Б

Кулікова А. Є.

19,40%

27,60%

8,20%

28,0%

0,40%

9-В

Гавриш А. А

28,60%

28,10%

-0,50%

26,7%

-1,43%

8-А

Снітка Н. А.

20,60%

20,60%

0%

33,3%

12,73%

8-Б

Чуниховська В. М.

22,90%

22,60%

-0,30%

11,1%

-11,49%

7-А

Пухтій Л. П.

71,50%

48%

-24,50%

59,1%

11,09%

7-Б

Каряка К. А.

12,50%

7,70%

-4,80%

0,0%

-7,70%

7-В

Цебенко А.В.

40,00%

36,70%

-3,30%

29,6%

-7,07%

6-А

Мартинюк Т. К.

85,30%

73,30%

-12%

36,7%

-36,63%

6-Б

Попова В. М.

84,90%

76,50%

-8,40%

48,4%

-28,11%

6-В

Лисенко Н. І.

61,80%

21,20%

-40,60%

15,6%

-5,58%

5-А

Кравченко В. О.

 

 

 

64,0%

 

5-Б

Музальова Л. А.

 

 

 

55,2%

 

5-В

Черненко А. О.

 

 

 

34,6%

 

 

 

Вищезазначені дані демонструють картину, що у більшості класів  знизився показник рівня навченості класів у порівнянні із минулим роком, але слід зазначити  що учні 8-А, 7-А,  класів, значно покращили свої результати,  це свідчить про належну роботу класних керівників(Пухтій Л. П.,  Снітка Н. А.)

 Високі показники зниження якості знань показали учні 6-их класів. У порівнянні з минулим роком відсоток якості 6-А знизився на 36,6% у  6-Б класі на 28,1%.

 Але не можна не зазначити, що потенціал школи має певний резерв. Тобто, існує певний відсоток учнів, які мають 1-2 предмети, корекція яких дозволила б перейти учню у більш позитивну зону розвитку (більш високий рівень: з середнього – в достатній, з достатнього - у високий).

 

Клас

Прогноз

Високий рівень

Достатній рівень

5-А

4

3

5-Б

3

5

5-В

1

2

6-А

2

9

6-Б

3

5

6-В

2

3

7-А

2

2

7-Б

 

5

7-В

2

4

8-А

1

6

8-Б

2

5

9-А

2

3

9-Б

1

4

10

3

5

11

1

1

Всього

29

62

 

Тобто, якщо провести своєчасну та якісну корекційну роботу у наступному навчальному році можна буде говорити про загальне підвищення якості знань по школі. Особливо слід звернути увагу на потенціал учнів достатнього рівня. В цілому по школі 62 учня.

С П И С О К

учнів КЗО «СЗШ № 40» ДМР, які не встигають з окремих предметів

2022-2023 н. р.

 

№ з/ч

П.І. учня

Клас

Предмет

 1.  

Мельников О

6-В

Математика, іноземна мова, біологія

 1.  

Грабенко О.

6-А

Математика

 1.  

Коновець С.

6-А

Математика

 1.  

Сафутіна Л.

6-В

Всесвітня історія

 1.  

Акінчин Владлен

7-Б

Хімія

 1.  

Друзь Євгенія

7-Б

Історія Укрваїни

 1.  

Луценко Кирило

7-Б

Хімія

 1.  

Погоріла Катерина

7-Б

Історія Укрваїни

 1.  

Кукса Егор

7-В

Історія Укрваїни

 1.  

Сафутiна Ольга

7-В

Історія Укрваїни

 1.  

Соловей Максим

7-В

Англ. мова

 1.  

Агабашвілі Георгій Дмитрович

8-Б

Хімія

 1.  

Литвинова Карина Олександрівна

8-Б

Хімія

 1.  

Мазурак Андрій Віталійович

8-Б

Історія

 1.  

Мрочко Анна Володимирівна

8-Б

Історія

 1.  

Морозова Яна Григорівнв

8-Б

Геометрія

 1.  

Наумова Софія Максимівна

8-Б

Історія Укрваїни

 1.  

Омельченко Артем Олексійович

8-Б

Історія Укрваїни

 1.  

Піскур Роман

8-Б

Хімія

 1.  

Сторожук Ярослав Костянтинов

8-Б

Хімія

 1.  

Романюк Аліна Олександрівна

8-Б

Хімія

 1.  

Шаня Данило

8-Б

Хімія

 1.  

Вострецов Андрій

9-В

Хімія

 1.  

Кукса Любов

9-В

Алгебра

 1.  

Гуржій Денис

10

Історія Укрваїни

 1.  

Лабінська Єлизавета

10

Зарубіжна література

 1.  

Пузь Таяна

10

Історія Укрваїни

 1.  

Сиченко Ксенія

10

Всесвітня історія

 

Дані прізвища  учнів слід розглянути на засіданні предметних МК та спланувати корекційні заходи.

За підсумками результатів навченості серед учнів:

5-11 класів високий рівень знань проявили учні:

 

№ з/п

П.І.Б. учня

Клас

 1.  

Донець Анна Вікторівна

5-А

 1.  

Малихіна Марія Іванівна

5-А

 1.  

Остапенко Олександра Євгенівна

5-А

 1.  

Шалобало Гліб Дмитрович

5-А

 1.  

Кумановський Максим Дмитрович

5-А

 1.  

Триодіал Артем Віталійович

5-А

 1.  

Артемов Богдан

5-Б

 1.  

Брягіня Мирослава

5-Б

 1.  

Дудка Данііл

5-Б

 1.  

Захаревич Олеся

5-Б

 1.  

Василенко Вікторія Олександрівна

5-В

 1.  

Сліпченко Ангеліна Олександрівна

5-В

 1.  

Буньковський Данило

6-А

 1.  

Огієнко Дар*я

6-А

 1.  

Кравцова  Анастасія  Вікторівна

6-Б

 1.  

Гутник Катерина

6-Б

 1.  

Бурмака Анастасія Романівна

6-Б

 1.  

Резцова Софія Дмитрівна

6-В

 1.  

Гунченко Тимофій

7-А

 1.  

Дідовець Дарина Юріївна

7-А

 1.  

Чернова Анна

7-А

 1.  

Федько Софія Миколаївна

7-А

 1.  

Яковець Віталій

7-А

 1.  

Моня Богдана

7-В

 1.  

Чупринка Уляна

7-В

 1.  

Шишко Катерина Сергіївна

8-А

 1.  

Івченко Дар'я Олександрівна

8-Б

 1.  

Легостаєв Євген Олександрович

9-А

 1.  

Миронович Назар Богданович

9-А

 1.  

Перепелиця Анастасія Вячеславівна

9-А

 1.  

Шмалько Діана Сергіївна

9-А

 1.  

Ємець Діана

9-В

 1.  

Рябчинська Софія

9-В

 1.  

Афоніна Марія Євгенівна

10

 1.  

Гунченко Софія Олегівна

10

 1.  

Авраменко Роман

11

 1.  

Мустафаєва Сона

11

 1.  

Супенко Дар’я

11

 1.  

Шкуро Єлизавета

11

 

Учнів 5-8, 10 класів нагороджено  похвальними листами «за високі досягнення у навчанні», учням  9-их класів замовлено свідоцтва з відзнакою про базову  середню освіту. Учня11 класу: Авраменко Романа нагороджено срібною медаллю.

 

Виходячи з вищезазначеного та за підсумками проведення досліджень з результатів навченості 2022/2023н.р.

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

 1. З метою зворотного зв'язку в межах забезпечення умов активізації роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу через використання моніторингового механізму заступнику директора Резцовій Т. С.:
  1. Проінформувати всіх членів педагогічного колективу про підсумки проведення досліджень з результатів навченості у 2022/2023 н.р. на засіданні педагогічної ради у серпні місяці.
  2. Узагальнити відомості по школі щодо наявності учнів з перспективною зоною найближчого розвитку та довести їх до відома педагогічного колективу  протягом серпня 2023 року.
  3.        Продовжувати проведення досліджень з результатів навченості у наступному 2023/2024н.р. згідно плану внутрішкільного контролю та річного плану роботи школи.
 2. Учителям-предметникам:

 2.1 З метою якісного підвищення рівня навчальних досягнень учнів систематично впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні педагогічні методики,  використовувати інновації педагогічної науки та трансформувати в практику роботи  результативний педагогічний досвід колег.

 2.2  Питання навчальних досягнень учнів постійно обговорювати на засіданні ШМК, батьківських зборах, доводити до відома та унаочнювати рейтингові показники навчальних досягнень учнів батькам, стимулювати та заохочувати високі результати навченості учнів.

 2.3. Провести глибокий аналіз та узагальнення причин навчальних труднощів окремих учнів з окремих предметів з метою ефективного їх усунення в процесі навчання.

2.4. Проводити моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень кожного учня зі свого предмета за результатами семестрового та річного оцінювання.

 

 1. Керівникам предметних МК:

 

3. 1 Ретельно вивчати рекомендації МОН щодо оцінювання навчальних досягнень учнів(НУШ);

3.2 Проаналізувати результати навчальних досягнень учнів з окремих предметів з метою оцінки стану викладання предмету і намітити шляхи корекційної роботи з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень беручи до уваги прогнозований розвиток кожного учня школи..

 1. З метою якісного засвоєння програмового матеріалу на засіданнях МК визначити напрямки вдосконалення викладання предметів та розглянути й спланувати роботу щодо чіткого дотримування критеріїв та норм оцінювання навчальних досягнень учнів у відповідності до нормативних вимог;
 1. Класним керівникам більше  уваги приділяти роботі з батьками для покращення результатів навченності.  Приділити належну увагу  роботі з батьками учнів , які належать до перспективної зони найближчого розвитку.

 

 

Довідку підготувала заступник директора з НВР  Тетяна РЕЗЦОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Новини


24 лист. 2023
«День відкритих дверей у Telegram»,НТУ «ХПІ
Захід буде проходити в форматі «Відеочат в Telegram»

24 лист. 2023
до Дня пам'яті жертв Голодомору.
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2023 році День пам’яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада. У цей день о 16.00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання та Всеукраїнська акція «Запали свічку»

21 лист. 2023
21 листопада - День Гідності та Свободи в Україні.
У цьому році відзначаємо перший ювілей Революції Гідності - 10 років

Всі новини