Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Моніторинг якості освіти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

від 20 травня  2019 року                                                                                        №  58

Про результати проведення моніторингових

зрізів знань з базових дисциплін в ІІ семестрі

в 2-11-х класах

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року», наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2011 № 930 «Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року», від 20.07.2004 № 601, управління освіти і науки виконкому міськради від 03.03.2012 № 107 «Про План заходів щодо забезпечення виконання в місті Державної цільової соціальної програми підвищення якості  освіти на період до 2020 року» та з метою виявлення рівня сформованості базових  знань учнів , оцінювання стану системи освіти та отримання об активної інформації про якість освіти в грудні адміністрація провела моніторинг якості знань по  основним  предметам: українська мова,математика,іноземна мова,біологія,хімія,географія,фізика,історія 

З української мови контрольними роботами було охоплено   567 учнів, що навчаються в двадцять одному класах. На «10», «11», «12» написали роботу 131 учень, що становить 23%. Найвищу успішність виявили учні 2-х, 3-х, 4-х, 11-х, 8-х класів  Разом з тим, як показує аналіз контрольних робіт, значна частина учнів 6-а,6-Б,7-Б,9-а класів  має низьку орфографічну і пунктуаційну грамотність. Так, 35 учнів, що становить 6,2 % мають початковий рівень навчальних досягнень.

Учні5-х,7-А,8-х під час контрольних робіт виявили добрі вміння  при написанні власних назв, слів з подвоєними приголосними, розділових знаків в простому реченні.

На достатній рівень написало 232 учня, що складає 40,9%.

Середній рівень-121 учень, що складає 21,3 %.

 

Допущені  помилки  на  наступні  правила  правопису  з  орфографії  та пунктуації:

                     -  правила  переносу;

                     -  правопис  префіксів  пре -, при -, прі;

                     -  правопис  ненаголошених  е  та  и;

                     -  подовжені  приголосні  та  позначення  їх  на  письмі;

                     -  правопис  складних  прикметників;

                     -  правопис  дієслівних  закінчень ;

                     -  правопис  прислівників ;

                     -  правопис  службових  частин  мови  ( прийменників,  часток ) ;

                     -  правопис  частки  не  з  різними  частинами  мови ;

                     -  велика  буква  й  лапки  у  власних  назвах ;

                     -  розділові  знаки  при  узагальнювальних  словах  та  однорідних  членах  речення;

                     -  правопис  прикладки ;

                     -  розділові  знаки  в  складнопідрядному  реченні ;

                     -  розділові  знаки  при  прямій  мові.

 

 Результати моніторингових контрольних робіт з української мови

 

 

    

 

Результати моніторингових контрольних робіт з математики:

 

 

З математики контрольними роботами було охоплено  386 учнів, що навчаються в тринадцяти класах. На високий рівень написали роботу 90 учнів, що становить 23%.  На достатній рівень-151 учнів,що складає -39%. Відсоток якості-62,4. Найвищу успішність виявили учні 2-х, 4-х,6-А, класів. Найнижчу успішність виявили учні 5-Б і 5-В класів 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт з математики

 в початковій школі були:

 

1.Не розв’язали задачу

2.Порівняння імен нових чисел-15

3.Додавання чисел з переходом через десяток-7 учнів

4.Не записали відповідь до задачі-5 учнів

5. Помилки при записані відповіді задачі-12 учнів

6.Помилки при обчисленні прикладів-13 учнів

7. Не обчислили довжину прямокутника-6 учнів

8. Помилки в обчислені периметра-12 учнів

9. Задачі на знаходження третього доданка-5 учнів

10. Розв’язання задач з логічним навантаженням-7 учнів

11. розв’язання рівнянь-8

12. Письмове множення на однозначне число 11 учнів

 

 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт з математики в 5-6-х класах були:

 

 1. Помилки при знаходженні невідомого компонента у рівнянні.
 2. Порушення порядку виконання дій
 3. Розкриття дужок
 4. Знаходження відсотка від числа і числа за відсотком
 5. З ділення і множення десяткових дробів

Результати моніторингових контрольних робіт з алгебри:

 

З алгебри контрольними роботами було охоплено  206 учнів, що навчаються в восьми класах. На високий рівень написали роботу 35 учнів, це становить 17 %. На достатній рівень -80учнів,що складає – 39 %. Відсоток якості-56%. Найвищу успішність виявили учні 7-А,9-А,11 класів. Низьку успішність виявили учні 7-Б ,8-А,9-Б класів

 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт з алгебри в старшій школі:

1.Тригонометричні рівняння

2. Застосування похідної

3. Перетворення графіків функцій

4. Задачі на знаходження об’ємів і  площі їх поверхень 

 

Результати моніторингових контрольних робіт з геометрії:

 

 

З геометрії контрольними роботами було охоплено  210 учнів, що навчаються в восьми класах. На високий рівень написали роботу 25 учнів, це становить 11,9% ( що на 5% вище ніж в І семестрі).  На достатній рівень -75 учнів, що складає -46,2%. Відсоток якості-47,6%. Найвищу успішність виявили учні 7-А,8-Б,11 класів. Низьку успішність виявили учні 7-Б,8-А,10 класів.

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

7 клас

       1.Помилки при складанні рівнянь до задач

8 класи:

       1.Відсутність просторової уяви при побудові малюнків

       2. Помилки при розв’язанні задач ,незнання властивостей многокутників

9 класи:

 1. Помилки при розв’язанні задач з  векторами на їх перпендикулярність
 2. Знаходження відстані між точками

10 клас:

      1.Неохайне виконання малюнків до задач

11 клас:

 1. Відсутність просторової уяви при побудові малюнків
 2. Не повний опис логічних кроків при розв’язанні задач

 

Результати моніторингових контрольних робіт з зарубіжної літератури

 

 

 

З зарубіжної літератури  контрольними роботами було охоплено  400 учнів. На високий рівень написали роботу 147 учнів , це становить 44%.  На достатній рівень  - 111учнів,що складає -33%. Відсоток якості -77%

Всі класи показали добре володіння  матеріалом, уміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, вміють використовувати засвоєні факти для виконання нестандартних завдань,  гарно висловлюють власні думки, самостійно оцінюють явища літератури та культури ,усвідомлюють специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва,усвідомлюють ключові етапи і явища літературного процесу різних країн, зіставлення з українським літературним процесом

 

 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

1.Учні не вміють знаходити художні засоби у поезіях

 2.Важко визначити головну думку стосовно рис характеру головного героя

3.  Не розуміння літератури як невід’ємної частини національної й світової художньої культури; усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва;

4. Не знання літературних творів, обов’язкових для текстуального вивчення та варіативних (за вибором учителя та учнів), осягнення творів у єдності змісту та форми, виокремлення складників та художніх особливостей творів (на рівні сюжету, композиції, образів, поетичної мови, жанру тощо);

5. Діти 5 класів помиляються  в установі відповідності між назвою твору та персонажами. Не чітко висловлюють свою думку стосовно елементів, що використовує автор у наведеному фрагменті.

6. Учні 6 класів важко сприймають сучасну літературу, особливо з фантастичним змістом, не достатньо знають зміст твору. Тяжко виконують завдання високого рівня.

7. Учні 7-х класів не завжди запам’ятовують деталі твору, не знаходять елементи фантастики у творах світової  новели. Не вміють обґрунтовувати жанр новели.

8. Учні 8 класів не характеризують риси напрямів бароко  та класицизму. Не достатньо знають зміст комедії Мольєра « Міщанин-шляхтич», тому їм важко встановити відповідність між репліками і персонажами,яким вони належать.

 

      Результати моніторингових контрольних робіт з історії

Перевірка моніторингових контрольних робіт   з історії показала,що учні5, 7-8-х,та 11  класів добре засвоїли основні історичні терміни,основні історичні дати. Майже всі учні знають дати,правильні відповіді на питання початкового рівня,правильно визначали історичні терміни. Більшість учнів  дали правильну відповідь на питання,що передбачало просте відтворення матеріалу уроку,чи підручника Найбільшу складність у учнів викликали питання,що передбачають вміння аналізувати історичну інформацію,порівнювати історичні явища, робити висновки,давати характеристики історичним особам..

 

Результати моніторингових контрольних робіт з географії та природознавства

 

 

                Під час написання контрольних робіт акцент робився на формування в учнів соціально-економічної компетентності через чітко визначені базові поняття про суспільну географію та особливості розвитку сучасного господарства в Україні та світі, ознайомлення дев’ятикласників зі структурою світового господарства та її відображенням в економіці України, найважливішими глобальними проблемами людства.

 

 

 

 

 

 

                       

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

 1. Не розуміють єдності та гармонії між природним середовищем, розвитком матеріального виробництва та рівня зростання соціальних стандартів населення в умовах сталого розвитку;
 2. Невміння застосовувати знання під час прогнозування наслідків впливу людини на природу, визначення правил власної поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища та територій техногенного забруднення;
 3. Не вміють  робити висновки про місце України у вирішенні глобальних проблем людства

 Результати моніторингових контрольних робіт з хімії

 

 

З хімії контрольними роботами було охоплено  193 учня, що навчаються в восьми класах. На високий рівень написали роботу 19 учнів, це становить 10%.  На достатній рівень - 107учнів,що складає -55.%( що на 8% вище ніж в І семестрі). Ці учні добре володіють засвоєними знаннями, встановлюють зв'язки між явищами; самостійно знаходять і використовують інформацію згідно з поставленим завданням; самостійно розв'язують задачі, формулюють відповіді. Відсоток якості – 65,3%. Найвищу успішність виявили учні 8-Б, 9-А,  11 класів

При написанні контрольних робіт з хімії учень повинен знати:

 1. Вміти користуватися Таблицею Менделєєва та таблицею розчинності хімічних елементів.
 2. Як відомо, хімії не може бути без математики. Знання з вищої математики, звісно, від учнів не вимагаються, але елементарна арифметика просто необхідна. Учні повинні вміти швидко обрахувати результат хімічної реакції або частку розчиненої речовини.
 3. Потрібно добре знати основи неорганічної хімії.
 4. Потрібні знання про будову атомів (ядро, оболонка).
 5. Повинні вміти складати рівняння окисно-відновних реакцій, визначати в них окисники та відновники.
 6. Вважається, що одним із найбільш складних розділів хімії є складання рівнянь за участі іонів та електричної дисоціації.
 7. Ще однією з основних вимог є знання основ органічної хімії.

При оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії враховувалося:

 • рівень засвоєння теоретичних знань;
 • оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і хімічні явища;
 • сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;
 • здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;
 • уміння розв'язувати розрахункові задачі.

 Перевірка моніторингових контрольних робіт   з хімії показала,що учні 7- 11 -х класів добре засвоїли основні хімічні поняття.

. Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

 1. Помилки в математичних розрахунках задач
 2. Не вміння правильно скласти рівняння реакції
 3. Не вміння правильно урівняти хімічну реакцію

Результати моніторингових контрольних робіт з біології

 

 

               

        При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховувалося:

- рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв'язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок людини і природи;- рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

  11клас:

 1. Неправильно дають поняття термінів
 2. Не  знають закони

10 клас:

 1. Не знають органічні речовини,що входять до складу організму
 2. Не вміють користуватися методами екологічних досліджень

9 класи:

1. Не називають методи генетичних досліджень

2. Не знають закони генетики

3. Не формулюють чітко заповідники, які є на території України

  8 класи:

1.Не називають види те6мпераменту людини

 7 класи:

 1. Не можуть описувати середовище існування тварин.
 2. Не знають етапи розвитку і розмноження тварин

6 класи:

 1. Не розпізнають види грибів
 2. Не відрізняють отруйні гриби від їстівних

 Результати моніторингових контрольних робіт з фізики

 

 

Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінювалося:

 • Вміння застосовувати математичні методи для опису, розв’язування фізичних задач,
 • вміння пояснювати природні явища і технологічні процеси;
 • використовувати знання з фізики для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки;

- рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, комбінованих тощо).

З фізики контрольними роботами було охоплено  198 учнів, що навчаються в восьми класах.

На високий рівень написали роботу 32 учнів, це становить – 16,2%.  

На достатній рівень - 75 учнів, що складає - 37,9 %.

Відсоток якості-54%.

 Найвищу успішність виявили учні 11 і 8-Б,7-А класи.

 

 Ці учні вміють:

 • усвідомити умову задачі;
 • записати її у скороченому вигляді;
 • зробити схему або малюнок (за потреби);
 • виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи довідниках;
 • виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ;
 • скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження шуканої величини;
 • виконати математичні дії й операції;
 • здійснити обчислення числових значень невідомих величин;
 • аналізувати і будувати графіки;
 • користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв'язку задачі;
 • оцінити одержаний результат та його реальність.

2) раціональності обраного способу розв'язування;

 

         

   Типовими помилками при перевірці моніторингових робіт були:

 

1.Допущені помилки в переводі одиниць вимірювання фізичних величин.

2.Не вміють зробити перевірку в розв’язанні задачі через одиницю вимірювання.

 

Результати моніторингових контрольних робіт з інформатики

 

 

 

Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснювалося в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності З інформатики контрольними роботами було охоплено  372 учнів. На високий рівень виконали роботу 277 учнів , це становить -74,5%.  На достатній рівень-59учнів, що складає -16%.

Ці учні володіють:

 • теоретичною базою знань: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей.

        ‑   практичними навичками: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення - програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп'ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами.

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

 1. Тема «Алгоритмізація, моделювання»- труднощі при визначенні типу алгоритмічної конструкції
 2. Тема «Табличний процесор» - не вміють визначати абсолютні і відносні адреси
 3. Багато орфографічних помилок
 4.  В деяких учнів відсутні навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення - програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами

 

 

Результати моніторингових контрольних робіт з іноземної мови(основна)

 

 

 

Типовими помилками при перевірки моніторингових робіт були:

 

 1. орфографічні помилки
 2. правила  переносу;
 3.  подовжені  приголосні  та  позначення  їх  на  письмі;
 4.  правопис  складних  іменників;
 5.  правопис  дієслівних  закінчень ;
 6.  правопис  прислівників ;
 7. правопис  службових  частин  мови  ( прийменників,  часток ) ;
 8.  велика  буква  в іменниках ;
 9.  помилки  в  складнопідрядному  реченні ;
 10. правопис літер

Контрольна робота націлена на уміння учнів:

• розвивати мислення під час опрацюванні тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо- та відеоматеріалів;

 • пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови.

• формулювати власну позицію;

• співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою;

 • розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях;

 • переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування;

• переконувати засобами іноземної мови у важливості дотримання прав людини;

• критично оцінювати інформацію з різних іншомовних джерел.

 • висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва;

 • порівнювати та оцінювати мистецькі твори та культурні традиції різних народів

         

 

  Результати моніторингових контрольних робіт з іноземної мови(друга)

 

 

 

 

 

Типовими помилки у контрольних роботах з англійської мови:

 1. Орфографічне-неправильне написання слова
 2. Неправильне використання однозначного і неоднозначного артиклів
 3. Неправильне використання часових форм дієслів
 4. Неправильна побудова речення
 5. Вживання вказівних займенників у множинні
 6. Учні не завжди дотримуються правил узгодження часів
 7. Учням не вистачає словникового запасу для вираження основного змісту повідомлення
 8. Неправильне утворення множини іменників та прикметників

                        Типовими помилки у контрольних роботах з французької мови:

1.Неправильне вживання артиклів жіночого та чоловічого роду

2. Неправильне вживання  артиклів

3. Неправильне утворення множини іменників та прикметників

 

Типовими помилки у контрольних роботах з німецької мови:

 1. Учні не завжди дотримуються правил узгодження часів
 2. Учням не вистачає словникового запасу для вираження основного змісту повідомлення
 3. Орфографічне-неправильне написання слова
 4. Неправильне використання однозначного і неоднозначного артиклів
 5. Неправильне використання часових форм дієслів
 6. Неправильна побудова речення
 7. Вживання вказівних займенників у множинні                        

Узагальнення успішності і якості робот з моніторингових контрольних робіт

                                                    по предметам :

 

Найкращий результати з правознавства і інформатики.

 

                             Н А К А З У Ю :

 

 1. Головам методичних комісій:

 1. Провести методичні консультації щодо використання на уроках  новітніх технологій.
 2. Проводити аналіз рівня навченості учнів, особливо в класах, що потребують педагогічної підтримки.

               1.3.Заслухати та проаналізувати на засіданні методичних комісій результати моніторингових досліджень.

 1. Вчителям  - предметникам:
  1. За результатами моніторингу, проведеному в ІІ семестрі внести корективи в календарне та поурочне планування на 2019-2020 н. р.
  2. Використовувати на уроках новітні технології, активні методи роботи.
  3. Використовувати навчально-методичну літературу.
 2. Звернути увагу на недостатню роботу з дітьми, що мають низький та середній рівні навченості, не проявляють інтересу до навчання.
 3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. директора                                                         Н.В. Стороженко

 

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 40»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

49057, м. Дніпро, вул. Альвінського, 3, тел./факс: 378-63-40

  e-mail: [email protected][email protected] dhp.dniprorada.dp.ua

 

Н А К А З

  від 28 грудня  2018 року                                                                                            № 213                                                                                                                    

Про результати навченості

учнів 3-11-х класів за І семестр

2018-2019 н. р.

У звʼязку із закінченням  І семестру2018-2019 навчального року було проведено аналіз рівня успішності учнів 3-11-х класів:

Загальна таблиця рівня успішності учнів 3-11-х класів:

 

  кількість учнів у класі не атестовані Низький Середній Достатній Високий % успішності % якості Класний керівник
3-А клас 29   0%   0,0% 5 17,2% 18 62,1% 6 20,7% 100,0% 82,8% Хворястянкіна О. М.
3-Б клас 28   0% 0 0,0% 11 39,3% 13 46,4% 4 14,3% 100,0% 60,7% Сірченко С. І.
3-В клас 30   0%   0,0% 9 30,0% 17 56,7% 4 13,3% 100,0% 70,0% Плахотнік О. М.
3-ті класи 87 0 0 0 0 25 28,7% 48 55,2% 14 16,1% 100,0% 71,3%  
4-А клас 34   0%   0,0% 12 35,3% 19 55,9% 3 8,8% 100,0% 64,7% Грицан Л. В.
4-Б клас 34   0%   0,0% 13 38,2% 16 47,1% 5 14,7% 100,0% 61,8% Андрущишина Н. Є.
4-мі класи 68 0 0% 0 0,0% 25 36,8% 35 51,5% 8 11,8% 100,0% 63,2%  
5-А клас 35 0 0%   0,0% 5 14,3% 28 80,0% 2 5,7% 100,0% 85,7% Лещинська Л. М.
5-Б клас 34   0%   0,0% 23 67,6% 9 26,5% 2 5,9% 100,0% 32,4% Кулікова А. Є.
5-В клас 28   0%   0,0% 13 46,4% 13 46,4% 2 7,1% 100,0% 53,6% Дяченко Г. Ф.
5-ті класи 97 0 0% 0 0,0% 41 42,3% 50 51,5% 6 6,2% 100,0% 57,7%  
6-А клас 36   0% 0 0,0% 19 52,8% 15 41,7% 2 5,6% 100,0% 47,2% Кравченко В. О.
6-Б клас 34   0% 0 0,0% 18 52,9% 14 41,2% 2 5,9% 100,0% 47,1% Ковтун С. І.
6-ті класи 70 0 0 0 0,0% 37 52,9% 29 41,4% 4 5,7% 100,0% 47,1%  
7-А клас 31   0% 0 0,0% 15 48,4% 15 48,4% 1 3,2% 100,0% 51,6% Дуплій О. М.
7-Б клас 30   0% 0 0,0% 22 73,3% 8 26,7%   0,0% 100,0% 26,7% Клочкова А . В.
7-мі класи 61 0 0 0 0,0% 37 60,7% 23 37,7% 1 1,6% 100,0% 39,3%  
8-А клас 28   0% 2 7,1% 18 64,3% 7 25,0%   0,0% 89,3% 25,0% Музальова Л. А
8-Б клас 29   0% 2 6,9% 14 48,3% 10 34,5% 3 10,3% 93,1% 44,8% Резцова Т.С.
8-мі класи 57 0 0 4 7,0% 32 56,1% 17 29,8% 3 5,3% 91,2% 35,1%  
9-А клас 30   0% 2 6,7% 16 53,3% 12 40,0%   0,0% 93,3% 40,0% Мартинюк Т. К.
9-Б клас 29   0% 7 24,1% 17 58,6% 5 17,2% 0 0,0% 75,9% 17,2% Кармазіна М. М.
9-ті класи 59 0 0 9 15,3% 33 55,9% 17 28,8% 0 0,0% 84,7% 28,8%  
10клас 29   0% 0 0,0% 21 72,4% 8 27,6%   0,0% 100,0% 27,6% Стребуль Т. М.
10-ті класи 29 0 0 0 0 21 72,4% 8 27,6% 0 0,0% 100,0% 27,6%  
11 клас 27   0% 0 0,0% 5 18,5% 17 63,0% 5 18,5% 100,0% 81,5% Снітка Н. А.
11-ті класи 27 0 0% 0 0,0% 5 18,5% 17 63,0% 5 18,5% 100,0% 81,5%  
3-11 класи 584 0 0% 13 2,2% 256 43,8% 244 41,8% 41 7,0% 92,6% 48,8%  

 

 

Клас

К-сть учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

% якості

1 – 3

к-сть

%

4 – 6

к-сть

%

7 – 9

к-сть

%

10 – 12 к-сть

%

%

3-4-ті

154

0

0%

50

32%

82

54%

22

14%

68%

5-9-ті

344

13

4%

180

52%

137

40%

14

4%

44%

10-11-ті

56

0

0%

26

46%

25

45%

5

9%

54%

3-11 класи

584

13

2,2%

  256

43,8%

244

41,8%

41

7%

 

48,8

 

 

І семестр 2018-2019 н. р. закінчили на 1-3 бали  13  учнів,  

це на 3 учнів більше ніж в 2017/2018 н.р. а саме:

 

 

Клас

ПІБ учня

 1.  

8-А

Санжура Руслан Сергійович

 1.  

8_А

Сафаров Осман Арастун огли

 1.  

8-Б

Павловська Катерина Романівна

 1.  

8-Б

Петренко Ярослав Андрійович

 1.  

9-Б

Мариноха Даніїл

 1.  

9-Б

Радченко Вячеслав

 1.  

9-Б

Фараджев Ослан

 1.  

9-Б

Головчак Олег

 1.  

9-Б

Колонтай Віталій

 1.  

9-Б

Кривокордя  Ярослав

 1.  

9-Б

Мрачко  Вадим

 1.  

9-А

Вінокуров Влад

 1.  

9-А

Громяк Артем

 

Відмінники (41учнів),що на 5 учнів більше ніж в 2017-2018 н. р.

№ п\п

Клас

ПІБ учня

 1.  

3-А

Яковець Віталій

 1.  

3-А

Дітовець  Дарина

 1.  

3-А

Федько Софія

 1.  

3-А

Івкіна Вероніка

 1.  

3-А

Цапко Таїсія

 1.  

3-А

Ткаченко Ренат

 1.  

3-Б

Медецька Злата

 1.  

3-Б

Нікіфорова Софія

 1.  

3-Б

Ребезов Дмитро

 1.  

3-Б

Федоненко Тимур

 1.  

3-В

Гнезділова Віолета

 1.  

3-В

Колесник Микола

 1.  

3-В

Чупринка Уляна

 1.  

3-В

Шмерига Аміна

 1.  

4-А

Суботін Владислав

 1.  

4-А

Куц Надія

 1.  

4-А

Шишко Катерина

 1.  

4-Б

Захарова Анастасія

 1.  

4-Б

Івченко Дарина

 1.  

4-Б

Михалевич Анастасія

 1.  

4-Б

Рибаков Ілля

 1.  

4-Б

Пащенко Євген

 1.  

5-А

Левицька Марія

 1.  

5-А

Зозуля Артем

 1.  

5-Б

Шмерига Філіп

 1.  

5-Б

Шмерига Неллі

 1.  

5-В

Рябчинська Софія

 1.  

5-В

Русанова Таїсія

 1.  

6-А

Хрустальова Анастасія

 1.  

6-А

Сероєдов Денис

 1.  

6-Б

Афонін Єгор

 1.  

6-Б

Гунченко Софія

 1.  

7-А

Супенко Дарья

 1.  

8-Б

Бирюк Анастасія Петрівна

 1.  

8-Б

Шмерига Анастасія Дмитрівна

 1.  

8-Б

Шмерига Єва Дмитрівна

 1.  

11

Боровик Ірина

 1.  

11

Кравченко Олександр

 1.  

11

Кудлай Яна

 1.  

11

Рябека Тетяна

 1.  

11

Самойленко  Анастасія

  НАКАЗУЮ:

 1. Провести засідання ШМК  з детальним обговоренням успішності учнів за І семестр 

2018-2019н. р.

 1. Провести класні збори в 5-11-х класах по результатам успішності учнів.
 2. Вчителям - предметникам разом із класними керівниками розробити заходи по ліквідації прогалин у навчанні учнів.
 3. З метою розвʼязання проблеми низької успішності учнів, класним керівникам:
  1. Провести розширені батьківські збори.
  2. Через анкетування учнів зʼясувати причини низької успішності.
  3. Тримати на контролі навчання кожного учня.
  4. Підтримувати звʼязок з вчителями - предметниками.
 4. Інформувати батьків про успішність учнів (1 раз на місяць) за допомогою щоденників.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР –

             Широкан В.В

 

 В.о. директора школи                                                        Стороженко Н.В.

 

З наказом ознайомлена:                                                     Широкан В.В. –