Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпропетровської міської ради І – ІІІ ступенівАдреса: область Дніпропетровська район Шевченківський місто Дніпро вулиця Альвінського, 3 телефон 378-63-40, 763-10-27У школі на 01.09.20 класів - 26 учнів - 828_

Звіт директора школи за 2019-2020 н.р

           ЗВІТ ДИРЕКТОРА КЗО « СЗШ №40» ДМР Стороженко Н.В.   Відповідно до п. 4 ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», п. 5 ст. 27 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ,наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  листа  МОН № 1/9-189 від 20.04.2005 , щодо порядку та структури проведення щорічного звіту керівників закладів освіти, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Статутом школи та чинними нормативно – правовими документами в галузі освіти ,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Відразу  ж  хочу   відзначити, що  робота  директора   і  колективу   нероздільні:   директор     направляє  колектив, від роботи колективу залежить робота директора школи.  Тому,  доповідаючи  про  свою   роботу, я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу.  Буду намагатися охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, розповім про роботу нової українській школи, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпропетровської міської ради:

{C}·       юридична адреса навчального закладу:

49057, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Альвінського, 3

·       мова навчання – українська;

·       школа розрахована на 780 місць (ліцензія № Р-235/0/3-19 від 06.05.2019)

·       у школі 25 класів, в яких навчається 771 учнів;

·       протягом року до школи прибуло – 17 учнів, вибуло –21учнів;

·       школа працює в одну зміну.

{C}·       Статут зареєстрований Департаментом гуманітарної політики ДМР, наказ № 288 від 12.12.2016 року , та прийнятий радою навчального закладу

 ( протокол №2 від 17.11.2016 року)

{C}·       Код ЄДРПОУ 26508776

{C}·       Школу засновано у 1969 році (будівля складається з 3-х поверхів).

Незважаючи на 50 років з відкриття школи і зношеність будівлі школи, адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її в робочому стані.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху, проводить послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечують оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Управління закладом освіти

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

          Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових та моніторингових  контрольних робіт  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідно  їхній кваліфікації і характеру роботи, адміністрація намагається створити умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови, географія, трудове навчання,Захист Вітчизни, стан викладання у початкових класах.                  

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як: Рада школи, батьківська рада, профспілковий комітет.

На сьогодні  визначені  пріоритетні напрями і завдання  відповідно до вимог сучасності :

1. Створення  оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, творчих та фізичних здібностей.

2. Підвищення освітнього рівня учнів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

3. Забезпечення  активного  втілення в освітній  процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.

4. Забезпечення  умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

6. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

7. Продовження роботи із соціального захисту дітей, які потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців.

 

Аналіз структури і мережі школи за 2019/2020 навчальний рік.

 Збереження контингенту.

 

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти. Пріоритетними стають компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Мережа класів у школі на  кінець року:

Клас

Чисельність учнів

у тому числі чисельність:

Мова навчання

Іноземна мова

Специфіка класу

з/п

 

 

  дівчат

хлопців

 

перша

друга

 

1

1-А

32

15

17

укр

англ./англ.

-

Інтелект України

2

1-Б

28

13

15

укр

англ./англ.

-

 

3

1-В

21

9

12

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

81

37

44

 

англ./англ.

-

 

4

2-А

30

19

11

укр

англ./англ.

-

Інтелект України

5

2-Б

32

16

16

укр

англ./англ.

-

 

6

2-В

28

13

15

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

90

48

42

 

англ./англ.

-

 

7

3-А

35

14

21

укр

англ./англ.

-

Інтелект України

8

3-Б

33

12

21

укр

англ.

англ.

Інтелект України

9

3-В

35

16

19

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

103

42

61

 

 

 

 

10

4-А

29

17

12

укр

англ./англ.

-

 

11

4-Б

25

9

16

 

 

 

 

12

4-В

27

16

11

укр

англ./англ.

-

 

 

Разом

81

42

39

 

 

 

 

 

 

Класів-     12              учнів -

355

 

 

12

5-А

35

14

21

укр

англ./англ.

фр./фр.

 

13

5-Б

36

18

18

укр

англ./англ.

нім./нім.

інклюзія

 

Разом

71

32

39

 

.

 

 

15

6-А

53

19

16

укр

англ./англ

фр./фр.

 

16

6-Б

31

13

18

 

 

 

 

17

6-В

30

14

16

укр

англ./англ

нім./фр

 

 

Разом

96

46

50

 

 

 

 

18

7-А

35

19

16

укр

фр./англ.

англ./фв

 

19

7-Б

35

20

15

укр

англ./англ

нім/нім

 

 

Разом

70

39

31

 

 

 

 

20

8-А

30

15

15

укр

англ./фр.

фр ./англ.

 

21

8-Б

33

17

16

укр

англ./англ

фр ./фр.

 

 

Разом

63

32

31

 

 

 

 

22

9-А

27

17

10

укр

англ./нім.

нім./англ.

 

23

9-Б

27

14

13

укр

англ./нім.

нім./англ.

 

 

Разом

54

31

23

 

 

 

 

 

 

Класів -    11                  учнів -354

 

 

24

10

34

21

13

укр

англ./нім.

-

укр.філологія

 

Разом

34

21

13

 

 

 

 

25

11

28

12

16

укр

англ./англ.

-

укр.філологія

 

Разом

28

12

16

 

 

 

 

 

10-11

Класів-     2                 учнів-

62

 

 

 

1-11

Класів-    25  учнів-771          

 

 

 

 

 

Навчальний рік

 

 

К-сть класів

Середня наповнюваність

К-сть учнів на 05.09

Профільне навчання

1-х класів

10-х класів

 

2015/2016

23

31

714

2

3

1

 

2016/2017

25

30,2

755

2

3

1

 

2017/2018

23

32

731

2

3

1

 

2018/2019

24

31

748

2

3

1

 

2019/2020

25

31

775

2

3

1

                               

         

          На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 755учня, на кінець – 751 учнів.

 Прибуло протягом 2019-2020 н. р - 17 учнів:

- із шкіл міста - 12 учнів,

- із шкіл області -4 учня,

- з технікуму-1.

Вибуло протягом 2019-2020 н. р. - 21 учень:

-у школи міста - 13 учнів,

- у школи області - 1,

- у школи України - 3 учня,

- ПТНЗ- 2 учня,

- за кордон – 2 учня.

Аналізуючи вибуття  учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї та навчання в школах нового типу.

 Загальне збільшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням.

Основними заходами, щодо збереження контингенту учнів у 2019/2020 навчальному році були:

{C}·                 Спільна робота з ДНЗ № 254;

{C}·                 Контроль відвідування учнями навчальних занять;

{C}·                 Організація роботи з підготовки дошкільників до навчання в школі  в класах « Інтелект України».

У 2020/2021  навчальному році планується функціонування 26 класів, у них очікується 826 учнів.1-і,2-А,3-А,4-А,4-Б,5-А класи будут навчатися за програмою « Інтелект України».1-А,1-Б,2-Б,2-В класи за програмою НУШ. На сьогоднішній день до майбутніх 1 класів набрано 102 дітей. Ми планували і набираємо  3 перших класи. .  1-А-35 учня, буде працювати  під керівництвом Плахотник О.М., за програмою НУШ ,  1-Б-34 учнів ( класовод Сірченко С.І.. ), за програмою НУШ і 1-і-33 учнів ( класовод Хворостянкіна О.М..) за програмою « Інтелект України». В 10 клас із 54 випускників 9-х класів ми набрали на сьогоднішній день 35 учнів. Зупиняючись на питаннях аналізу набору учнів до 1-х, 10-х класів, ми бачимо, що облік дітей і підлітків шкільного віку, щодо охоплення їх навчанням має фактичні позитивні результати. Школа з питання загальної наповнюваності учнями зі  шкіл Шевченківського району знаходиться  стабільно на 4 місці. Мікрорайон нашої школи має певні особливості:  це приватний сектор, який знаходиться в безпосередній близькості до закладу.

Всі учні які прийшли до 1 і 10 класу є мешканцями нашого району

Усі класи (групи) – з українською мовою навчання, профіль навчання 10 і 11 класів – української філології (обраний за бажанням дітей та батьків, враховуючи матеріальну базу школи та наявність кадрів.)

Результати подальшого працевлаштування випускників школи

                                         9 клас

Навчальний рік

К-сть випускників

10-й клас

Інші заклади

ПТНЗ

ВНЗ

I-II рівнів

% учнів, які навчаються

2015/2016

        66

33

1

12

20

100

2016/2017

62

30

0

16

16

100

2017/2018

53

30

3

9

11

100

2018/2019

59

35

0

6

18

100

2019/2020

54

35

1

5

13

 

 

                                              11 клас

 

Навчальний рік

Кількість випускників

% учнів, які вступили до

ВНЗ ІII-IV рівнів акредитації

% учнів, які вступили до навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

2015/2016

32

19               59,4%

4                    12,5%

2016/2017

36

23                64%

7                    19%

2017/2018

30

18                60%

4                    13%

2018/2019

28

23                82%

2                     8%

2019/2020

28

        

 

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, до профільної підготовки, формування шкільної мережі; проводиться укладання угод про співпрацю з навчальними закладами міста, співпраця з Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, коледжем електрифікації Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,  ДПТНЗ  «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти»,  Вищим професійним училищем  №17, участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням в 2020-2021 н.р:

{C}-                 Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,

-                 Продовжити роботу зі службою сім’ї та молоді, з комісією у справах неповнолітніх, залучати їх до проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи правознавців.

-                 Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському комітету класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

Індивідуальна робота

          З метою реалізації права  дітей з особливими освітніми потребами , щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах. Керуючись листом МОНУ від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р.».

У 2019-2020 н .р. було організовано для  2 учнів індивідуальну форму здобуття освіти:

{C}·       Чекан Кирил Максимович,

{C}·       Приходько Віктор Андрійович

  З них:

2клас

6 клас

Усього

учнів

годин на   кожного

учнів

годин на   кожного

учнів

годин на кожного

1

10

1

14

2

24

З них дітей – інвалідів – 2  учні: Чекан К., Приходько В.

Всі учні мають посвідчення дитини інваліда.

Згідно з річними планами роботи управлінський цикл діяльності з організації індивідуального навчання в школі пройшов низку обов’язкових етапів:

{C}·       оформлення документації на учнів, які претендували на навчання за індивідуальною формою:

{C}·       заяви від батьків на організацію індивідуального навчання;

{C}·       видані накази по школі:  № 117 від 29.08.2019 року, №165 від 21.10.2019 року «Про організацію індивідуального навчання в 2019-2020 році».

{C}·       затвердженні індивідуальні навчальні плани, їх відповідність нормативним документам;

{C}·       складенні розклади навчальних занять;

{C}·        для організації навчання за індивідуальною формою були залучені педагоги з відповідною фаховою освітою. Аналіз кваліфікації педагогів, які здійснюють індивідуальне навчання, показав його високий рівень. створенні безпечні умови організації індивідуального навчання,

{C}·        робота класного керівника.

Проведений аналіз шкільної документації свідчить, що в школі була на достатньому рівні запланована робота з організації індивідуального навчання на 2019/2020 навчальний рік. Питання організації індивідуального навчання розглядалися на засіданнях шкільних методичних комісій .Зазначений пакет документів узгоджений з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Серед загальних позитивних результатів в роботі школи спостерігається:

{C}·       системність у веденні шкільної документації,

{C}·       скоординованість дій школи і батьків при організації індивідуального навчання,

{C}·       виконання термінів проведення основних організаційних заходів щодо проведення індивідуального навчання.

 Адміністрацією школи чітко виконувався п. 4.2. Положення про індивідуальну форму навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, щодо визначення кількості годин для організації індивідуального навчання.  Був затверджений персональний склад та розподілено навантаження педагогічних працівників.

      З метою обліку уроків та оцінювання навчальних досягнень учня за індивідуальною формою навчання було заведено окремі журнали. Перевірка журналів обліку занять з учнем за індивідуальною формою показав що всі вчителі, які працюють з учнем за індивідуальною формою навчання дотримуються методичних рекомендацій щодо оформлення предметних сторінок ,записи ведуться охайно, відповідно до вказівок щодо ведення класних журналів. Адміністрацією постійно проводилася перевірка якості заповнення журналу( 4 рази на рік) та вивчалася  письмова документація вчителів,які проводили заняття за індивідуальною формою.

У зв’язку з тривалою хворобою , та  довгостроковим лікуванням  в медичних закладах м Києва , індивідуальне навчання учениці 3-В класу Оглу Софії Артурівни, не було оформлено.

 

В школі з 2018 року  був відкритий наказом № 143-к_тр від 31.08.18 інклюзивний клас 6-Б, в якому навчалася дитина з особливими освітніми потребами Гусак Юрій Олександрович.

 Основними завданнями інклюзивного навчання були:

- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

- забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

- забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу;

-створення позитивного мікроклімату у закладі загальної середньої освіти з інклюзивними формами навчання, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями;

- надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм навчання.

Клас з інклюзивним навчанням було організовано на підставі заяви опікуна  дитини з особливими освітніми потребами, висновку ОМПК та за погодженням із департаментом гуманітарної політики  управління освіти. По школі  було видано наказ про призначення асистентів вчителів:

 Стребуль Т.М.-0,75 ст,

 Кравченко В.О.-0,25 ст.

Робочі навчальні плани складені на основі типових навчальних планів з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими потребами. Навчання здійснюється за програмами та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі і спеціальною додатковою літературою. Розроблені індивідуальні навчальні плани з урахуванням висновків ПМПК. Розклад уроків складений з урахуванням динаміки працездатності Гусак Юрія з дотриманням санітарно – гігієнічних вимог.

     Асистент вчителя брав участь у  розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм. Оцінювання здійснювалося згідно з критеріями оцінювання та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. Воно, в основному, є стимулюючим. Гусак Юрій залучався до позакласної та позашкільної роботи, відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я.

      Індивідуальна программа розвитку розроблена групою фахівців (заступник директора, вчителі, ассистенти вчителя, психолог) із обов'язковим залученням батьків. Розроблена на 1 рік. Важливою є оцінка динаміки розвитку дитини, збирання відомостей про її успіхи.

Найбільшим успіхом учня є те, як зазначають вчителі, що він не помічає своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкується, берє участь у шкільному житті свого клас у.В 2019 році була створена « Ресурсна кімната» для дітей з особливими потребами. В ресурсну кімнату ми отримали меблі, ноутбук,планшет,проектор.

 

 

Кадрова політика

 

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Робота з педагогічними кадрами школи була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів, організації на рівні вимог їх атестації, надання допомоги молодим учителям.

В новому навчальному році працює 49 учителів, з яких:

{C}·        2 заслужені вчителі України

{C}·        13 учителі-методисти

{C}·        3 старші вчителі

{C}·        5 відмінники освіти України,

{C}·        28 мають вищу кваліфікаційну категорію

{C}·        4 мають першу кваліфікаційну категорію

{C}·        1 мають другу кваліфікаційну категорію.

 

Директор школи: Стороженко Наталія Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 27 років, стаж, стаж роботи на посаді директора – 1 рік;

Цей навчальний рік школа почала працювати не тілки з новим директором школи, але із новими заступниками директора це Ковтун С.І. та Резцова Т.С.. Які виконували свої функцій ні обов’язки дуже добре.

{C}·        Заступники директора:

- Широкан Валентина Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 34 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 17років.

- Ковтун Світлана Іванівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 10 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 1 рік;

-Резцова Тетяна Степанівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 20 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 1 рік;

-Кундій А.В.-заступник директора з АГ,стаж роботи-???????

В школі протягом 2019-2020 року були такі вакансії:

- психолог( у звˈязку з декретною відпусткою основного працівника)

- соціальний педагог( у звˈязку з декретною відпусткою основного працівника),

- вихователь групи продовженого дня.

Укомплектованість  закладу   педагогічними  кадрами  протягом  навчального  року  слід  відмітити, як  позитивну.  Всі   педагогічні   працівники  мають  відповідну   педагогічну  освіту. 

 

 

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

 

Навчальний рік

Кількість педагогічних

працівників

Вища

I

II

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

2015/2016

42

33

3

1

3

2

15

2016/2017

42

34

2

3

3

2

15

2017/2018

43

29

2

2

2

3

13

2018/2019

52

30

4

0

4

3

12

2019/2020

49

28

4

1

 

3

13

 

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

          Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

{C}ü {C}наступність в роботі вчителя;

{C}ü {C}його педагогічний досвід і кваліфікація

{C}ü {C}характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти. На сьогоднішній день в закладі 94 % педагогів мають вищу освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та 95 % інформаційно-цифровими  технологіями.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

 Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі.

 Вакансії на 20-21 н.р.вчителів: української мови та літератури, англійської мови та вихователь ГПД,соціальний педагог( на час декретної відпустки).Для вирішення цієї проблеми були зроблені оголошення в ФБ і на сайті школи.

РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ:

Наказом по школі від 04 вересня 2019 № 134 «Про організацію роботи з наставництва, закріплення досвідчених  педагогів за молодими спеціалістами» був затверджений  список вчителів-наставників  , план роботи школи молодого вчителя ,затверджені вчителя-наставники для роботи з молодими вчителями . Список   вчителів – наставників

Прізвище, ім’я, по батькові наставника

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові молодого вчителя

Предмет, 

який викладає молодий вчитель

 

Лещинська Л.М.

Вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, «вчитель методист»

Каряка К.А.

Математика

 

Музальова Л.А

Вчитель фізкультури, спеціаліст вищої категорії

Тюменцева К.Ю.

Фізкультура

 

Чуб Н.І.

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії

Бачуріна Я.О.

Початкові класи

 

Снітка Н.А.

Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії

Проценко А.В.

Англійська мова

 

Бегма Л.В.

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, Заслужений вчитель України

Сірченко С.І.

Початкові класи

 

На сьогоднішній день в закладі працює 5 молодих спеціаліста, для яких організовано роботу « Школи  молодого вчителя». Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних комісій, Школи молодого вчителя.

Адміністрація школи на етапі знайомства з роботою молодого спеціаліста ставить перед собою низьку завдань:

•    визначити ступінь професійної зацікавленості молодого спеціаліста;

•    перевірити як вчитель веде документацію, чи знає нормативні документи, чи забезпечений програмами, задоволений спілкуванням з наставником;

•    визначити науковий рівень викладання;

•    вивчити, чи зміг молодий вчитель встановити контакт з дітьми, як складаються його стосунки з класом.

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за  № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949 , наказ по школі від 13 вересня 2019 року  №  172« Про проведення атестації  педагогічних працівників школи у 2019-2020 н. р.»

За перспективним графіком проходження атестації у 2019/2020  навчальному році атестувалися 12 учителів та відповідно до  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», було скориговано графік курсової перепідготовки.

           Протягом 2019-2020 н.р. основними формами самоосвітньої роботи педагогів були: індивідуальна робота над методичною темою, опрацювання методичної літератури, фахових журналів, творчі звіти педагогів, участь у конференціях, наставництво , курси , педагогічне порт - фоліо

Згідно з планом, до 15 березня, вивчалась педагогічна діяльність педагогів, які атестувались, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення навчальних досягнень учнів з предмета, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією, щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов`язків, його участі в роботі методичних комісій , врахування результативності участі вихованців у конкурсах, турнірах, предметних олімпіадах, вивчення самоосвітньої діяльності вчителів.

              Педагоги, які атестувалися у 2019-2020н.р., своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації. 

      З педагогічними працівниками, які проходили атестацію, заступником директора з НВР – Ковтун С.І., проводилась педагогічна діагностика, щодо вивчення рівня професійної майстерності учителя; а також моніторинг результативності роботи педагогічних працівників, їх участі у різноманітних заходах, спрямованих на підвищення педагогічної компетентності .

      З метою підвищення рівня професійної культури та педагогічної етики, вчителі, які атестувалися, були учасниками педагогічних рад «Розвиток професійної компетентності педаглого-педагогічних семінарах «Інновації. Освітній потенціал ТРВЗ – сучасної технології навчання творчості», «Плекаємо обдаровану дитину», «Сучасний урок – основа ефективної та якісної освіти», «Управління інноваційною діяльністю в межах реалізації національної програми виховання учнів.

       Всі педагогічні працівники, які атестувалися у 2019-2020 н.р., оформили  порт фоліо – папки, розмістили у власних блогах, та на онлайн-дошці Padlet в яких зібрали матеріали з досвіду роботи та  презентували  їх на   засіданні атестаційної комісії в дистанційному режимі через відео конференцію в Skype.

                     Атестаційні матеріали за підсумками атестації оформлені згідно вимог. Конфліктних ситуацій під час проведення атестаційного періоду в КЗО «СЗШ № 40»ДМР не виникало.

         Всі атестуючі вчителі були ознайомлені  із «Положенням про атестацію педагогічних працівників», графіком вивчення досвіду роботи, графіком проведення відкритих уроків, перспективним планом атестації, графіком курсів підвищення кваліфікації педагогів, результатами атестації.

       Таким чином, в роботі  з атестації педагогічних кадрів у школі відокремлюються такі позитивні інноваційні елементи:

■            проведення атестаційних засідань з використанням інтерактивних форм і методів;

■            складання та вдосконалення педагогічного порт фоліо (паперового та електронного), інтернет-ресурсів, що є основною формою узагальнення власного педагогічного досвіду з позицій самооцінки.

          Отже, підсумовуючи стан роботи з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 40» ДМР слід зазначити, що всі заходи науково-методичного спрямування, передбачені планом роботи атестаційної кампанії, виконано в повному обсязі. Атестаційний період завершився з такими результатами:

{C}1.    Ковтун С.І., учителю інформатики, встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

{C}2.    Плахотник О.М., учителю початкових класів, встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

{C}3.    Клочковій А.В.., учителю української мови та літератури,  встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

{C}4.    Жидковій Л.Б., учителю художньої культури, встановити 11 тарифний розряд;

{C}5.    Кутєпова Л.С.., учитель математики, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

{C}6.    Гунченко О.В., учитель німецької мови, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

{C}7.    Музальова Л.А., учитель фізичної культури відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

{C}8.    Дригола С.М.., учитель трудового навчання, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

{C}9.    Хворостянкіна О.М. учитель початкових класів, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;

{C}10.{C} Пухтій Л.П. учитель української мови та літератури, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;

{C}11.{C} Лещинська Л.М. учитель математики, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;

{C}12.{C} Кулікова Г.Є. учитель англійської мови, відповідає раніше встановленій  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» відповідає раніше встановленому педагогічному званню «вчитель-методист»;

                       Аналіз проходження атестації

педагогічними працівниками КЗО «СЗШ № 40» ДМР

Результативність

Відповідає 11

тарифному розряду

Кваліфікаційні  

      категорії

Педагогічні звання

   

II

Вища

вчитель-методист

Встановлення кваліфікаційної категорії/присвоєння педагогічного звання

1

3

   

Відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії/педагогічному званню

   

4

4

Разом

1

3

4

4

Загальна кількість учителів, які пройшли атестацію

12 педагогів

          Таким чином, всього атестовано 12 педагогічних працівників , що складає 27 %  від загальної кількості педагогів. Підвищили кваліфікаційний рівень -  4  працівники, що складає  33 %  від  кількості атестованих.

Присвоєно: 

                         «спеціаліст II категорії» - 3 (6.3%)

                         «тарифний розряд» - 1 (2%)

                         Підтвердили відповідність:

- раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 4 (8.3%)

- присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  раніше присвоєному педагогічному званню «учитель – методист» - 4 (8,3%)  

       Педагогічні працівники, які б знизили кваліфікаційний рівень за поданням адміністрації або власним бажанням  - не було.

Педагогічних працівників, які атестувалися позачергово -  4, 

Лопатіну Д.М. не встановлено ІІ кваліфікаційну категорію, у зв’язку з невідповідністю вимогам.

 Атестаційна кампанія у школі  проходила відкрито, з дотриманням норм та правил проходження атестації, конструктивно та результативно.

        Отже, атестація педагогічних працівників не тільки успішно виконує стимулюючу функцію та зумовлює стійку тенденцію до зростання якісного складу педагогічного колективу, а й закріплює системну та ефективну роботу педагогічного колективу в режимі інноваційних змін, забезпечує оптимальні умови для формування професійної мобільності та  конкурентоспроможності педагогів у контексті сучасного суспільно - професійного устрою. 

Позитивний результат:

■     глибоке всебічне вивчення діяльності вчителів, які атестуються;

           ■      підвищився рівень оформлення і зміст робочих методичних матеріалів,   які представляють педагогічні працівники на розгляд атестаційної комісії І рівня ( за бажанням);

          ■     об'єктивне   оцінювання роботи вчителя сприяє баченню перспективи подальшого розвитку школи;

          ■  допомагає педагогічному колективу підвищувати рівень освітніх послуг навчання й виховання учнів.

              Адміністрація отримує різнобічну інформацію про роботу навчального закладу,залучаючи педагогічний колектив до самооцінки професійної майстерності,. Це формує почуття причетності та відповідальності кожного педагога за результати діяльності, розширює можливість впливу на якість навчально-виховного процесу.

Підвищення кваліфікації

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Важливо, щоб школа не примушувала учнів пристосовуватися до своїх планів і новацій, бажань і можливостей учителів, а, навпаки. Саме над цим і працює наш педколектив, члени якого постійно підвищують свій професійний рівень на курсах кваліфікації.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% від запланованої кількості.

  У період вересень – травень  2020 року підвищили кваліфікацію  на базі  КВНЗ «ДАНО» 5 педагогічних працівників, з них: 

Плахотник О.М.,Стороженко Н.В.,Лопатін Д.М.,Музалова Л.А.,Клочкова А.В

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми навчання на період пандемії корона вірусу в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та  успішно оволоділи знаннями, щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у навчально-виховному процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності

САМООСВІТА


Новини


7 трав. 2021
День пам'яті та примирення
Виховні години.

5 трав. 2021
VENCON розпочинає конкурс
Компанія VENCON розпочинає конкурс для українських студентів та учнів України з видачі гранту на навчання в розмірі 12 000 гривень. Наша мета: формування екологічної культури серед учнів та студентів України. Детальніше: https://vencon.ua/ua/scholarship

26 квіт. 2021
Чорнобильська катастрофа
Чорно́бильська катастро́фа — техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України , в ніч на 26 квітня 1986 року.

Всі новини