Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Аналіз роботи методичної комісії 2020-2021 н.рр.

 

Аналіз роботи

методичного об'єднання вчителів  іноземної мови

за    2018-2019 навчальний рік.

В методичне об'єднання вчителів іноземної мови входили вчителі : Снітка Н.А., Кармазіна М.М.,  Гунченко О.В., Волчкова С.І., Кулікова А.Є., Проценко А.В.

         Методичне об’єднання вчителів англійської мови працює над проблемою : «Формування, розвиток  та удосконалення ключових компетентностей учнів  засобами іноземної мови»  Вчителі іноземної мови вивчали такі  ключові поняття, як «стандарт освіти», «державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти», «компетентність» та «компетенція» то що, та основні теоретичні  друковані матеріали пов’язані з темою:

 • Державний стандарт базової  і повної  загальної середньої освіти.
 • Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа».
 • Навчальні програми загальноосвітніх шкіл.
 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, BritishCouncil, Київ, 2003.
 • Гапонова С.В. Дискусія як вправа для навчання вільного спілкуванння іноземною мовою // Іноземні мови. – 1999. - № 4.
 • Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчельних закладах, - К.: Ленвіт, 1999.
 • Шестюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов: Матеріали Ради Європи //Іноземні мови. – 2000. - № 2,1.
 • Додаток до листа Міністерства освіти та науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437.

         Самоосвітня робота вчителів  була спрямована на вивчення, активізацію , формування та розвиток  ключових компетентностей учнів та шляхи здійснення компетентнісного підходу в процесі викладання іноземних мов в школі. Так, вчитель Гунченко О.В. працювала над проблемою  «Активізація навчальної діяльності на уроках німецької мови учнів », вчитель Снітка Н.А. - «Використання навчально- мовленнєвих ситуацій на уроках французької мови», вчитель Кармазіна  М.М. – «Особливості навчання іноземної мови в початковій школі», вчитель Кулікова А.Є. -  «Розвиток комунікативних навичок на уроках іноземної мови»,  вчитель Волчкова С.І. – «Підвищення рівня грамотності школярів в усному мовленні ( монологічне та діалогічне) і на письмі» , вчитель Проценко А.В.- «Використання дидактичних ігор на уроках англійської  мови»

Головним завданнями в роботі методичного об»єднання   в цьому навчальному році  були:

 • Вивчати нормативні документи та методичні рекомендації, щодо викладання іноземної мови.
 • Здійснювати вивчення методичних рекомендацій освітній установ різного рівня, здобутків передової наукової методології.
 • Ознайомлюватися з новими методичними ідеями у фаховому журналі та іншій методичній літературі,під час семінарів-практикумів, вебінарів то що.
 • Вивчати та впроваджувати елементи ПД в практику роботи вчителів МО.
  • Удосконалювати методику проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.
  • Стимулювати  навчальну активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних  та пошукових форм навчальної діяльності учнів.
  • Запроваджувати  інноваційні технології в  навчально-виховному процесі на уроках іноземної мови.
  • Створювати умови для  соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.
  • Забезпечувати комплексність уроків іноземної мови     
 • Поєднувати навчальну роботу з учнями на уроці та позакласну роботу.
 • Приділяти увагу тим навчальним технологіям, що орієнтовані на збереження здоров`я дітей.
 • Організувати навчання дітей в початковій та середній  школі з урахуванням   вимог зазначених  у Державному  стандарті базової та повної загальної середньої освіти, ключових змін до навчальних програм з іноземної мови.
 • Удосконалювати індивідуальну самостійну роботу вчителя з самоосвітньої проблеми шляхом виконання перспективних планів самоосвіти на   5 років.
 • Продовжити ведення портфоліо , візитної картки методичної теми.
 • Проводити тижні педагогічної майстерності.
 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям іноземної мови по між засіданнями МО.
 • Залучати учнів та вчителів до спільної пошукової творчої роботи за методикою «Проект».
 • Систематично вивчати утруднення учнів. Здійснювати моніторинг прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні іноземної мови (Дні та тижні «допомоги»).
 • Організувати та вдосконалити  роботу з обдарованими дітьми.

Напрямками роботи МО в цьому навчальному році були:

 • Робота з обдарованими дітьми.  В 2018-2019 рр. був проведений шкільний етап Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови.
 • В листопаді    школи брали участь в  Всеукраїнському конкурсі «Олімпус» , « Орлятко». За результатами конкурсу  учень 5- В класу отримав золотий сертифікат з німецької мови.
 • Діагностична та навчально-корекційна робота з учнями. Вивчення та усунення утруднень учнів залишається одним з важливих моментів в навчальній діяльності. Вчителі здійснювали  корекційно-корегуючи заняття  з учнями під час канікул: з учнями 5 та 10 класів з метою створення умов  для адаптації учнів до нових умов навчання, з учнями 11 класів  - з метою підготовки до ЗНО.

          Учні 4-11 класів постійно залучалися до спільної роботи  в парах та  групах за методикою  з метою створення ситуації успіху та  мотивації учнів до навчання..

 •    Навчання та виховання особистості засобами іноземної   

мови.

Уміння спілкуватися  іноземною мовою є основною метою навчальної діяльності. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо)  має здійснюватися у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування допомагає учню оволодіти базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.

         Учні брали в конкурсі «Олімпус»  та «Орлятко»  ,  метою яких є пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до іноземної мови та культури англомовних , німецькомовних та французькомовних країн, активізація позакласної та позашкільної роботи з іноземної мови, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності , допомога учням старших класів в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю.

       Завдання конкурсів носять, в тому числі, і соціокультурний та соціолінгвістичний  характер ,що сприяє здійсненню соціокультурної лінії Держстандарту, сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.

 

Тижні англійської мови.         Тиждень іноземних  мов відбувся в л грудні 2018 року. Традиційно під час тижня учні школи готували та знайомилися з проектними роботами учнів. А також під час тижня вчителі іноземої мови проводили позакласні заходи та нестандартні уроки іноземної мов, залучали учнів до інтерактивних форм  навчання .Учні здійснили віртуальні подорожі . 

 

Врамка тижня відбулися: виставка сувенірів з різних країнсвіту та речей з символікою іншомоних країн, нестандартні уроки: уроки-змагання, уроки-подорожі, уроки вікторини, віртуальніподорожі до іншомовних країн В навчальній роботі вчителі іноземних  мов використовують лише аутентичні тексти, які носять відомості про реалії країни, мова якої вивчається.

 •    Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя.
 •  Підвищення педагогічної та фахової майстерності вчителя є головним засобом досягнення прагматичних цілей вивчення іноземної мови – стати засобом спілкування учнів завдяки сформованим комунікативним умінням: говоріння, аудіювання, читання та письма забезпечити їм доступ до інших національних культур і тим самим до світової культури.

              Вчителі іноземної мови брали участь у фахових семінарах, проведених ЦМСПС.               

      Дослідницька робота вчителя за методичною  самоосвітньою проблемою.

 Вчителі іноземної мови працюють над вище зазначеними самоосвітніми проблемами, знайомлять  зі своїми здобутками  своїх колег на засіданнях методичного об’єднання.  Відбулося 5 засідань методичного об'єднання вчителів  іноземної мови. На них розглядалися  організаційні питання , проходив обмін досвідом з  методичних  проблем, ознайомлення з методичними новинками.

   В новому навчальному році планується:

 • Проводження роботи на проблемою МО
 • Удосконалення методики проведення різних типів уроків, в тому числі нетрадиційних та інтегрованих.
 • Стимулювання  навчальної активність учнів на уроках шляхом застосування проблемних  та пошукових форм навчальної діяльності учнів.
 • Запровадження інноваційних технологій в  навчально-виховному процесі на уроках іноземної мови.
 • Створення умов для  соціокультурного спрямування процесу навчання, досягнення виховної, загальноосвітньої та розвивальної функції іноземної мови як шкільного предмету.
 • Забезпечення  комплексність уроків іноземної мови     

через збалансоване та раціональне поєднання усіх аспектів мовленнєвої    діяльності учнів та міжпредметні зв»язки.

 • Поєднання навчальної роботи з учнями на уроці та позакласної роботи.
 • Продовження самоосвітньої роботи вчителя шляхом виконання перспективних планів самоосвіти.
 • Здійснювати неформальну методичну допомогу вчителям.
 • Вивчення утрудненнь учнів. Здійснення моніторингу прогресу в усуненні утруднень учнів у вивченні англійської мови (Дні та тижні «допомоги»).
 • Посилення  роботи з обдарованими дітьми.
 • Поповнення сайту школи новими матеріалами інформацією про роботу ШМО
 • Діагностування членів МО з метою визначення цілей та завдань методичної роботи на наступний навчальний рік
 • Поповнення  матеріально-технічної бази кабінетів іноземної мови
 • Перед атестаційна підготовка вчителів. Проходження курсів підвищення кваліфікації.
 • Комп'ютеризації навчання та впровадження передових технологій навчання.
 • Запропонувати організацію літнього пришкільного  мовного табору.

 

 

 


Новини


24 лист. 2023
«День відкритих дверей у Telegram»,НТУ «ХПІ
Захід буде проходити в форматі «Відеочат в Telegram»

24 лист. 2023
до Дня пам'яті жертв Голодомору.
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2023 році День пам’яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада. У цей день о 16.00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання та Всеукраїнська акція «Запали свічку»

21 лист. 2023
21 листопада - День Гідності та Свободи в Україні.
У цьому році відзначаємо перший ювілей Революції Гідності - 10 років

Всі новини