Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради
 
e-mail: [email protected]

Аналіз роботи ШМК за 2020-2021 н. р.

Методична  комісія  вчителів природничого циклу

КЗО «СЗШ № 40» ДМР

КЕРІВНИК МК ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОго ЦИКЛУ -  Дуплій Олена Михайлівна

Вчителі, які входять до МК  природничого циклу:

1. Дуплій Олена Михайлівна – вчитель фізики.

2. Стороженко Наталія Василівна – вчитель хімії

3. Кравченко Валентина Олександрівна – вчитель географії.

4. Стребуль Тамара Михайлівна – вчитель географії.

5. Чернікова Оксана Василівна – вчитель біології, хімії.

6. Цебенко Альона Володиммрівна – вчитель біології, основ здоров’я .

7. Дригола Світлана Михайлівнв – вчитель основ здоров’я .

 

                                  Аналіз роботи ШМК за минулий 2020-2021 н. р.

     У 2020-2021  н. р.  вчителі природничого циклу почали працювала над новою  шкільною науково-методичною темою: «Удосконалення моделі інформаційного освітнього середовища як основи інноваційного розвитку закладу освіти в умовах Нової української школи ». В роботі над науковою проблемою  визначили наступні   пріоритетні напрямки на 2020-2021н. р.:

 • підвищення якості освіти (продовжити системну роботу щодо формування в учителів нового педагогічного мислення, готовності сприйняти і використовувати в роботі компетентнісний підхід, продуктивні, особистісно-розвивальні технології, сучасні педагогічні ідеї, перспективний педагогічний досвід;  упроваджувати сучасні інформаційні ефективні технології аналітичної діяльності, здійснювати управління якістю освіти на основі даних базового моніторингу;  забезпечити методичний супровід стандартизації базової та повної загальної середньої освіти, до профільного навчання в основній школі, профільного навчання в старшій школі; провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з , фізики,  хімії, біології, географії, забезпечення вчителями досягнення всіма учнями рівня держаного стандарту освіти, створення умов для навчання на академічному та профільному рівнях учням з високими навчальними можливостями; провести експертизу нових освітніх технологій і методик, які використовують учителі; підготувати рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів, організації домашньої самостійної роботи , дотримання режиму праці та відпочинку; підготувати рекомендації  для молодих і з малим досвідом вчителів,  з методики викладання окремих тем програм, з підготовки учнів до предметних олімпіад,  з технологій підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання);
 •  підвищення якості викладання (удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоосвітньої діяльності;  створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості учнів; широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи, засобами навчання розвивати і виховувати національно-патріотичну особистість; вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду; організувати проектну творчу діяльність вчителів);
 • удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями (активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування патріотичної особистості, формування позитивної «Я»-концепції школярів; розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків; реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого підходів до організації виховного процесу на засадах проектної педагогіки; співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями)

 

     Для здійснення цієї роботи вирішувалися наступні завдання:

 1. Неухильно виконувати Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів.
 2. Глибинно, всебічно, комплексно проаналізувати результативність навчально-виховного процесу в школі з метою виявлення загальних та окремих проблем його організації.
 3.  Вести самоосвітню діяльність щодо зростання рівня теоретичних знань з питань формування навченої, впевненої та успішно соціалізованої в громадському суспільстві особистості.
 4. Забезпечувати досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створювати належні умови для навчання на високому рівні учнів з високими навчальними можливостями.
 5. Вивчити ступень розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя.
 6. Підготовити аналітичний матеріал  для обговорення педагогічним колективом.
 7. Надавати рекомендації  учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку.
 8. Продовжувати працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через впровадження  життєзберігаючих технологій навчання.
 9. Підготувати, провести і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня, його компетентностей для успішної соціалізації в суспільстві.
 10. Спрямувати роботу МК на підвищення якості навченості учнів під час дистанційного навчання на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки,  через технологізацію навчального процесу і впровадження  навчання на платформі Гугл Клас, використовуючі різні інтернет – ресурси.

 

    Метою підготовчого етапу роботи над проблемою була психологічна підготовка педагогічного колективу МК до участі у роботі над проблемою; подолання стереотипів їх мислення, усвідомлення своїх можливостей у педагогічній діяльності, постановка і усвідомлення завдань.

          Учителі ШМК неухильно виконують Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів. Членами ШМК були опрацьовані вимоги нормативно –правових документів МОН України, ДАНО щодо викладання предметів у 2020/2021 навчальному році.  В практичній діяльності постійно використовується компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання учнів, методологія комп’ютерного навчання,  продуктивні технології, інтерактивног навчання які спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності та якості освіти.

         Для реалізації напрямків, викладених вище,  протягом   2020-2021 навчального року було проведено 7 засідань ШМК природничого циклу, з них 1 засідання онлайн на платформі скайп у звязку переходу на дистанційне навчання з 29.03.21 – 10.05.21р.  на яких обговорювалися наступні  питання:

 • Затвердження плану роботи МК на 2020-2021 н. р., завдань МК на 2020-2021 н. р.
 • Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(Наказ МОН України №371 від 05.05.08р.)та вимог щодо оцінювання письмових робіт учні
 • Підготовка і участь учнів в конкурсах  «Левеня», «Геліантус», «Колосок».
 • Предметні тижні.
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами позакласної роботи.
 • Упровадження інноваційних форм і методів.
 • Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад:  з фізики, з біології, з хімії, з географії.
 • Обговорення та затвердження  завдань шкільних олімпіад.
 • Використання інноваційних методів національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу
 • Аналіз і самоаналіз уроку
 • Аналіз результатів шкільної олімпіади з дисциплін природничого циклу, підготовки  та участі в районній.
 • Обговорення участі учнів в олімпіадному русі та результативність участі 2020-2021  роки.
 • Пробне ЗНО
 • Обговорення індивідуальних фахових та методичних тем учителів.
 • Обмін досвідом роботи зі здібними та обдарованими дітьми
 • Визначення методів та форм роботи з обдарованими дітьми
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі як засіб їх соціалізації
 • Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти     
 •  Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 і 11 класів у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання
 • Використання методу навчальних проектів під час навчально-виховного процесу
 • Індивідуальна робота учнів на уроках фізики, хімії
 • Дослідницька робота учнів на уроках біології, географії
 • Про виконання навчальних програм та річних контрольних робіт за текстами адміністрації школи
 • Підсумки роботи МК на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки учнів.
 • Організація робіт по підготовці навчальних кабінетів до роботи в новому навчальному році.
 • Аналіз відкритих уроків, проведених членами МК за навчальний рік.
 • Роль предметів природничого циклу  в становленні особистості учня.
 • Організація навчального процесу природничого циклу під час дистанційного навчання, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості знань, використовуючи різні платформи та інтернет ресурси.
 • Самоосвіта вчителів та підвищенні рівня кваліфікації членів МК. 
 • Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної кафедри на наступний навчальний рік.

 

Була організована системна підготовки учнів до І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Вчителі склали індивідуальні плани подолання недоліків, виявлених результатами вхідних діагностичних контрольних робіт, було продовжено моніторингові відстеження якості навченості учнів з наступним аналізом результатів та їх використанням для корекції навчального процесу.

          Кожен вчитель працював над обраною власною підтемою проблемної теми, розуміючи, що основна мета освіти - всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Створено певні педагогічні умови на уроках шляхом добору прийомів і методів контролю, що стимулюють учнів до ефективної навчальної діяльності,  гуманну доброзичливу атмосферу, затишне комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості, цінуючи унікальність і своєрідність один одного.

Належна увага приділяється  виконанню завдань розвивального, творчого, дослідницького характеру.

Приділяється належна увага розвитку самоосвітніх навичок учнів.

Реалізовані критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені Державними стандартами освіти, об’єктивно оцінюються навчальні досягнення учнів.

Були надані рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку під час дистанційного навчання.  На жаль, батьки учнів, яким потрібна реальна допомога, не дотримуються наданих рекомендацій.

 

Особлива увага також приділялась самоосвіті та підвищенню кваліфікації  педагогів ШМК як протягом інстуційного так і дистанційного навчання. Курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом.

Вчителі МК неухильно працюють над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження  життєзберігаючих технологій навчання.

Було проведено І етап предметних олімпіад  з хімії (12 учнів), біології (25 учнів), фізики (45учнів) онлайн – олімпіада на платформі «На урок»,  географії (10 учнів). На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт І  етапу предметних шкільних олімпіад високої  результативності досягли учні :

Фізика –( вч. Дуплій О.М.) 7 клас: Гудінова Д., Миронович Н. –   І місце

                                                           Зозуля А. , Левицька М.       –   ІІ місце

                                               8 клас: Афоніна М.                           –    І місце

                                                            Сєроєдов Д., Хрустальова А. - ІІ місце

                                               9 клас: Авраменко Р.                           – ІІ місце

                                              10 клас: Бирюк А.                                 – ІІ місце

 

 

Біологія – (вч. Цебенко А.В.) 7 клас: Зюкіна М., Довгань Д.,        - І місце

                                                               Зазуля А., Боровиченко С., - І місце

                                                               Янчук С                                – І місце

Біологія – (вч. Чернікова О.В.) 7 клас: Шмерига Неля                  - І місце

                                                      8 клас: Хрустальова А.                – І місце

                                                      9 клас: Волощук Є .                     – І місце.

 

     На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІ районного етапу  Всеукраїнських олімпіад  (онлайн) з базових дисциплін  у 2020-2021 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі :

 Кравченко В.О. ( географія І місце 10 кл. Гуцалюк Н., Горкава В., І місце 8 клас Сєроєдов Д. ), Дуплій О.М., (фізика   І місце 8 клас Сєроєдов Д., 7 клас Левицька М. )

 

На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІІ міського етапу  Всеукраїнських олімпіад  (онлайн) з базових дисциплін  у 2020-2021 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі :

 Кравченко В.О. ( географія  І місце 8 клас Сєроєдов Д. ),

 Дуплій О.М., (фізика   ІІІ місце  7 клас Левицька М. )

 

  Вчителі  ШМК  взяли активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, а саме: у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня 2021» - всого  45 учнів,у зв’язку дитанційного навчання приймало участь 24 учня:

11 клас (онлайн) – 4 учня з них 2 учня відмінно і 2 учня добре;

10 клас (онлайн) – 3 учня результат добре;

9 клас (онлайн) – 5 учнів з них 2 учня відмінно і 3 учня добре;

8 клас (онлайн) – 6 учнів результат добре,  під керівництвом вчителя фізики Дуплій О.М.,

 у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок весінній - 2021»  - приймало участь 63 учнів , з них 9 ученів (золото), 20 учнів (срібло) під керівництвом вчителя біології Чернікова О.В.,

 

 Треба зазначити, що кількість бажаючих прийняти участь у конкурсах помітно знизилася через брак коштів у батьків та неспроможність оплати благодійного внеску учасниками.

Впродовж  2020-2021 н. р.  вчителі  кафедри природничого циклу проводили предметні тижні:

Тиждень фізики, вчитель Дуплій О.М. (18.11.20 – 22.11.20)

 (заплановані тижні з інших предметів у зв’язку введення карантину і переходом на дистанційне навчання перенесені на наступний навчальний рік)

 

Вчителі  ШМК  постійно контролюють дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.    

Вчителі ШМК особливу увагу приділяють підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.  Так, вчителі фізики Дуплій О.М.. та хімії Стороженко Н.В. для якісного проведення лабораторних та практичних робіт при відсутності необхідного обладнання активно використовують віртуальні лабораторії, вчитель географії Кравченко В.О. використовує інтерактивне обладнання.

Діяльність педагогів спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.  Впродовж  2020-2021 н. р.  вчителі відвідували районні, обласні   семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем згідно з перспективним планом.( дистанційнно)

Проводилась певна робота щодо інформування учнів 11 класу та їхніх батьків щодо вступної кампанії 2021 року до вищих навчальних закладів та участі в ЗНО. Протягом семестру було проведено тематичні уроки  батьківські збори. Проведена роз’яснювальна робота серед учнів 11 класу та їх батьків щодо процедури реєстрації на ЗНО у 2021 році, учні та батьки ознайомлені з графіком проведення ЗНО у 2021 році.

В роботі ШМК застосовувалися такі форми діяльності як інструктивно-методична нарада, круглий стіл, навчальний та проблемний семінари, педагогічна майстерня, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, міського управління освіти та районного відділу освіти.

Протягом навчальног року – наприкінці І і ІІ семестру були проведені моніторингові контрольні роботи з предметів природничог циклу і зроблено аналіз помилок і недоліків:

Фізика – характерними помилками та недоліками під час розв’язування задач для всіх класів є:

 • нерозуміння фізичної суті задачі;
 • використання одиниць фізичних величин у різних системах;
 • незнання формул;
 • помилки в побудові графіків;
 • невміння знайти значення костант;
 • невміння виконати перевірку знайденого результату;
 • аріфметичні помилки в обчисленнях;

Географія – на відповідність між наведеними визначеннями географічних об’єктів та цифрами якими вони позначені на фрагменті контурної карти;

 • немає розгорнутої відповіді;
 • плутаються в основних поняттях;
 • майже відсутній четвертий рівень

Хімія -  логічно не пов*язують хімічний склад і властивості речовини з розміщенням хімічних елементів у періодичній системі;

 • не вміють застосовувати набуті знання на практиці;
 • не вміють самостійно знаходити і використовувати інформацію з поставленим завданням;
 • не розв*язують експериментальні задачі за власним планом;
 • не описують спостереження за перебігом хімічних дослідів;

Біологія – помилки при вивчені термінів біологічних досліджень організмів;

 • погано запам’ятовують середовища існування тварин, не знають ознаки клітин;
 • помилки в тестових завданнях;
 • вміють порівнювати влвстивості рослинної та тваринної клітини.

 

Прикро зазначити, що є учні, які закінчили навчальний рік з початковим рівнем знань з окремих предметів.( фізика)

Проаналізувавши роботу метододичної комісії, визначаємо такі проблеми:

 • недостатній рівень сучасного науково-методичного забезпечення;
 • в недостатній мірі використовуються інтерактивні технології під час викладання природничих дисциплін;
 • недостатня результативність участі в районному етапі предметних учнівських олімпіад.

Підсумки роботи дозволяють признати роботу методичної кафедри вчителів природничого циклу задовільною. Методична робота проводилася за схемою та була спрямована на підвищення якості знань, розвиток пізнавальних та творчих здібностей кожного учня та учителя.

 

Виходячи з вище сказаного, ШМК  намічає такі напрямки роботи у 2021– 2022 н.р:

 • удосконалювати форми і методи індивідуальної роботи вчителів з учнями;
 • працювати над недопущенням порушення навчальної дисципліни учнями;
 • впроваджувати в систему своєї роботи передовий досвід кращих вчителів школи та працювати над підвищенням свого методичного рівня викладання навчальних предметів;
 • більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми;
 • приділяти належну увагу використанню інноваційних технологій та на уроках;
 • підвищити рівень підготовки до І, ІІ етапів предметних олімпіад;
 • постійно продовжувати  відвідування відкритих уроків та взаємовідвідування уроків вчителями ШМК;
 • вчителям систематично працювати над підвищенням фахового рівня;
 • систематично поповнювати перелік науково-методичної літератури, періодичної  педагогічної преси;    
 •  постійно вести роботу з обдарованими дітьми;
 • систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних та експериментальних  завдань.                                                                                                                                          

 


Новини


26 бер. 2023
Весняні канікули 2023
Зрозуміло, ще з весни учні починали нетерпляче виглядати свою заповітну зірку. На її честь відпускний період назвали канікулярним.

26 бер. 2023
Національне мультипредметне тестування
Для отримання доступу заповніть форму Протягом тижня (залежно від навантаження) наша команда перевірить Ваші дані і надішле посилання для доступу до курсу на E-Mail

22 бер. 2023
Реєстрація НМТ - 2023
3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті

Всі новини