Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

 Звіт директора за 2017-2018 н.р.

 ЗВІТ РОБОТИ ЗА 2017-2018 навчальний рік

 

 У своїй діяльності протягом звітного періоду, адміністрація керувалась Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

    Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації

державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України,

Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,

«Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,

«Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній

 навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання

та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України

в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на

принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів

 і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється 

теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з

метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих

можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань

 гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного

дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками,

 відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях

педагогічної ради, методичної ради, ШМК, науково-практичних семінарах, 

використовують Інтернет-ресурси.

 

 

              Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа

 № 40» Дніпровської міської ради працювала над темою: «Створення соціально-педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційно-освітнього середовища та соціалізації навчально-виховного процесу через запровадження інформаційних технологій» та над такими питаннями:

 

 1.  Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.
 2.  Формування  орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження, зміцнення здоров’я.
 3.  Продовження роботи з переходу на новий зміст, структуру та 12-річний строк навчання, забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищенням якості освіти.
 4.  Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.
 5.  Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості .
 6.  Подальше впровадження експериментальної моделі моніторингу якості освіти у 3-х рівнях: шкільному, міському, обласному.
 7.  Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.

На виконання Закону України «Про мову» в школі всі класи з українською мовою навчання.

 

Виконуючи ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державну програму розвитку і функціонування української мови, в школі поступово і неухильно ведеться робота щодо виконання мовного законодавства:

 • навчально-виховний процес здійснюється українською мовою;
 • вивчення української мови є обов’язковим;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, наради, семінари тощо;
 • діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами здійснюється українською мовою;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською.

  Щодо виконання мовного законодавства слід зазначити, що впродовж навчального року проводились заходи та роз’яснювальна робота серед батьків та вчителів школи з питання виконання мовного законодавства. Один раз на 5 років адміністрацією школи перевіряється стан викладання української мови та літератури.

 Щорічно проводиться низка заходів з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури.

 

     ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

 • комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради;
 • юридична адреса навчального закладу:

49057, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Альвінського, 3

 • мова навчання – українська;
 • школа розрахована на 960 місць за умови навчання у дві зміни;

                                                  

 МЕРЕЖА

 • у 2017-2018 н.р. в  школі   було сформовано 23 класи , в яких навчалося 712 учні середня наповнюваність 30,9:
 • 1-4 класи – 349 учнів;
 • 5-9 класи – 305 учнів;
 • 10-11класи –58 учнів.

Збереження контингенту.

        На початок 2017-2018 н. р. навчалось у школі  691 учень, на кінець року 712 учні. Протягом року прибуло-25 учнів вибуло 12 учнів.

         Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами: із 12 вибулих учнів 8 переїхали в інші райони Дніпра або інші міста України.

 На основі поданих заяв відповідним наказом по школі зараховано до першого класу 2018/2019 н.р-88  учнів

       Основними заходами зі збереженням контингенту учнів в 2017 -2018 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні школи;
 • спільна робота з ДНЗ № 254;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • організація навчання вдома;
 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»

 

 Працевлаштування учнів 9-х класів за 4 роки

Навчальні

роки

Кількість

випускників

 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

 

ПТНЗ

Вечірня

школа

Продовжили навчання в 10 кл

2014-2015 н.р.

58 учнів

9 учнів

6 учнів

-

43 учні

2015-2016 н. р.

66 учнів

20 учнів

12 учнів

1 учень

33 учні

2016-2017 н. р.

62 учні

Приблизно

22 учні

Приблизно

11 учнів

                                                                             -

29 учнів

2017-2018 н. р.

53 учні

 

 

 

29уч

 

 

Звіт про навчання або працевлаштування випускників 11-х класів станом на 01.10.2015 р.

Кількість учнів на початок н. р.

Кількість учнів на кінець н. р.

Прибуло

Вибули за н. р.

ВНЗ ІІІ-ІV

рівнів акредитація

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація

ПТНЗ

Курси

Збройні сили України

Хвороба

Виїзд

До інш. навчальн. закладів міста

Смерть

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

29

29

-

-

-

-

18

62

5

17

5

17

1

4

-

-

-

-

станом на 03.10.2016 р.

Кількість учнів на початок н. р.

Кількість учнів на кінець н. р.

Прибуло

Вибули за н. р.

ВНЗ ІІІ-ІV

рівнів акредитація

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація

ПТНЗ

Курси

Збройні сили України

Хвороба

Виїзд

До інш. навчальн. закладів міста

Смерть

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

32

32

-

-

-

-

19

59,4

4

12,5

8

25

-

-

-

-

1

3,1

 

 

Попереднє працевлаштування випускників 11-х класів станом на 20.06.2017 р.

Кількість учнів на початок н. р.

Кількість учнів на кінець н. р.

Прибуло

Вибули за н. р.

ВНЗ ІІІ-ІV

рівнів акредитація

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація

ПТНЗ

Курси

Збройні

сили України

Хвороба

Виїзд

До інш. навчальн. закладів міста

Смерть

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

39

36

-

-

3

-

23

64

7

19

6

17

-

-

-

-

-

-

Кількість учнів на початок н. р.

Кількість учнів на кінець н. р.

Прибуло

Вибули за н. р.

ВНЗ ІІІ-ІV

рівнів акредитація

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація

ПТНЗ

Курси

Збройні

сили України

Хвороба

Виїзд

До інш. навчальн. закладів міста

Смерть

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

30

30

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 Попереднє працевлаштування випускників 11-х класів станом на 20.06.2018 р.

 

 З 2014 року випускники нашої школи випробують свої сили  в навчальних закладах інших європейських держав. Так, за межами країни продовжили своє навчання (у Польщі) – 2 випускники, в 2015 році – 3 випускники, а 2016 році – 4 випускники в 2017 році- 0 випускників, а в 2018 році планують вступити до польських коледжів 2 випускники з 9-х класів, 1 випускник з 11 класу.

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи

 

                                                   КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Кадрова політика КЗО « СЗШ № 40» ДМР  протягом минулого року була обумовлена замовленням суспільства на підготовку компетентного випускника і будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, потребує інтенсивного оновлення, модернізації компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти й набуває актуальності у зв'язку з переходом закладу освіти до нового змісту, структури і терміну навчання. У школі змінені підходи до ролі вчителя, який є одночасно й учителем-психологом, учителем-технологом, учителем-дослідником, який творчо, на високому рівні розв’язує складні професійні проблеми. Змінено характер стосунків адміністрації з підлеглими, учителів з учнями, педагогів із батьками. Таким чином вирішується питання формування педагогічних кадрів нового типу.

Основні напрямки кадрової політики школи:
- оптимізація штатного розкладу та педагогічного навантаження;
- підготовка педагогічного колективу до організаційних змін;
- створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та управлінців;
- формування потреби у творчій самоосвіті впродовж усієї професійної життєдіяльності;
- підвищення рефлексивної культури педагогічного колективу;
- розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємо¬дії учнів і вчителів.

За наслідками реалізації основних напрямків кадрової політики школи передбачається робота педагогічного колективу з:
- реалізації стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
- створення умов для формування компетентного вчителя, здатного до саморозвитку, гнучкості в діяльності, креативності;
- осмисленого впровадження нового змісту освіти на підставі компетентнісно-орієнтованого підходу;
- здійснення навчання дітей державною мовою та розширення україномовного простору;
- упровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
- формування індивідуального стилю професійної діяльності. 

В.о.директор школи:

- Стороженко Наталія Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи

 – 26 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 12 років;

- Широкан Валентина Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 32 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 15 років.

 - Кундій Алла Василівна – заступник директора з АГЧ , стаж роботи на посаді заступника директора – 4 роки

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність. У 2017/2018 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 95%;

 В 2017-2018 н.р. році працювало 50 учителів , з яких:

 • 2 заслужені вчителі України
 • 13 учителі-методисти
 • 3 старші вчителі
 • 11 відмінники освіти України,
 • 29 мають вищу кваліфікаційну категорію
 • 2 мають першу кваліфікаційну категорію
 • 2 мають другу кваліфікаційну категорію.
 • Сумісники-1
 • Пенсіонери-10

 

Освітній рівень : (кількість )

 • З вищою освітою:36   
 • З незакінченою вищою :  4

З середньою спеціальною:3

На жаль,  на  сьогоднішній день в школі є вакансії:

 • Соціальний педагог- 1 ставка
 • Керівник гуртка з іноземної мови- 9 год.

 

           Робота з педагогічними кадрами школи була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів, організації на рівні вимог їх атестації, надання допомоги молодим учителям.В школі працювали молоді вчителі:

 з 2016 року:

 • Клочкова А.В. – вчитель української мови та літератури,
 • Лопатін Д.М. – вчитель фізкультури,
 • Плахотник О.М. – вчитель початкових класів,
 • Проценко А.В. – вчитель англійської мови;

                                з 2017 року:

 • Остапенко В.О. – вчитель фізкультури,
 • Кучеренко А.С. – вчитель початкових класів,
 • Сірченко С.І. – вчитель початкових класів,
 • Ковтун С.І. – вчитель інформатики,
 • Павлова Д.О. – психолог,
 • Чуниховська В.В. – вчитель української мови та літератури.

На підставі наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 31.08.2017 року № 228 «Про організацію стажування молодих спеціалістів випуску 2017 року», з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки був видан наказ по школі №142 від 20.09.2017 року  в якому для активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих та малодосвідчених учителів була відновлена у школі робота наставників молодих вчителів. Закріплені за молодими та малодосвідченими учителями учителі-наставники:

Мартинюк Т.К. – за Клочковою А.В.,

Музальову Л.А. – за Лопатіним Д.М. та Остапенко В.О.,

Грицан Л.В. – за Кучеренко А.С.,

Хворостянкіну О.М. – за Плахотник О.М.,

Бегму Л.В. – за Сірченко С.І.,

Пухтій Л.П. – за Чуниховською В.В.,

Снітку Н.А. – за Проценко А.В.,

Малашину І.С. – за Ковтун С.І.,

Широкан В.В. – за Павловою Д.О.

 

Вчителями-наставниками було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: анкетування, діагностування,консультації з питань організації навчально–виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо ,як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі-наставники: Мартинюк Т.К. ,Музальова Л.А.,Грицан Л.В., Хворостянкіна О.М, Бегма Л.В., Пухтій Л.П,Снітка Н.А,Малашина І.С., Широкан В.В.- складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, допомога в розробленні конспектів уроків, ознайомлення з науково – методичною літературою, надавали індивідуальні консультації. Наставниками  молодих  учителів  Пухтій  Л.П. та  Мартинюк  Т.К.  проводилися  індивідуальні  консультації  та  майстер-  класи  "Вплив  нововведень,оновлень  і  змін  на  процес  викладання  української  мови  та  літератури,  на формування  у  школярів  ключових  компетентностей". У  лютому  2018р.  молода  вчителька, Клочкова  А.В.  з  учнями  6-Б  класу підготували  і  провели  захід  до  Міжнародного  дня  рідної  мови. Захід  пройшов цікаво, на  високому  патріотичному  рівні. В квітні- травні молодими вчителями були проведена серія показових  уроків, де вони продемонстрували свою педагогічну майстерність.

Курсова перепідготовка

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен учитель на кінець навчального року виконав план самоосвіти. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2017-2018 н. р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі:Стребуль Т.М.,Дяченко Г.Ф.,Пухтій Л.П., Кравченко В.О., Кармазіна М.М., Дригола С.М., Жидкова Л.Б., Цебенко А.В., Чернікова О.В.. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  комісій.

У звітному році було атестовано 6 (8%) педагогічних працівників:

 1. Дяченко Г.Ф.
 2. Гавриш А.А.
 3. Широкан В.В.
 4. Вінник О.Р.
 5. Цебенко А.В.
 6. Чернікова О.В.

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів Дяченко Г.Ф.,Гавриш А.А., Широкан В.В.,

Вінник О.Р., Цебенко А.В., Чернікова О.В.

- шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, колег. Протягом року вивчались результати моніторингу навчальних досягнень учнів. Це дає можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестується. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості

      Атестація педагогів школи здійснювалась у 2017-2018 н. р. згідно з перспективним планом ,на виконання Закону України « Про освіту», ст27 Закону України  « Про загальну середню освіту»,  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473  зі змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.08.2013 № 1135 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2013 за № 1417/23949).

За результатами атестації,на підставі рішення атестаційної комісії (протокол № 7 від 23.03.2018 р.)  :

      

      1 Черніковій Оксані Василівні, Цебенко Альоні Володимирівні.- присвоїна  кваліфікаційна категорія "спеціаліст першої категорії" –    

      2. Широкан Валентині    Василівні, Гавришу Андрію Андрійовичу, Дяченко Галині Федорівні.- відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "Вчитель -методист" –

       3. Вінник Олені Рудольфівні = відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії»:.  

.

. Враховуючи результати, можна зробити висновок, що педагоги планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

 

                            МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

 

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України школа  протягом 2017/2018  навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи. У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%.

Медичний працівник школи – Федько О.В. (звільнена в листопаді 2017 року), тому з листопада 2017 року класні керівники  на підставі довідок  про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснювали розподіл всіх учнів на групи .

Здоров’я дітей постійно перебуває під контролем адміністрації, класних керівників, учителів.

Для учнів школи було організовано гаряче харчування:

Контингент

Загальна кількість учнів  

712

кількість учнів 1-4-х кл.

349

кількість учнів 5-9-х кл.

305

кількість учнів 10-11-х кл.

58

Охоплення харчуванням

Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені всіма видами харчування

681

           %

95

з них: кількість учнів 1-4-х класів

349

          %

100

кількість учнів 5-9-х кл.

271

          %

89

кількість учнів 10-11-х кл.

48

         %

83

Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені гарячим харчуванням

622

          %

87

з них: кількість учнів 1-4-х класів

349

          %

100

  кількість учнів 5-9-х кл.

224

          %

73

кількість учнів 10-11-х кл.

28

Вартість гарячого харчування учнів пільгових категорій

15,55

 

 

 

 

Середня вартість харчування учнів 1-11-х  класів

Середня вартість  буфетної продукції учнів 1-11  класів

13,00

10,00

             

                  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ:

З метою реалізації основних напрямів реформування освіти в Україні педагогічний колектив комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» ДМР в 2017-2018 н. р. проводив роботу по оновленню форм і методів навчання і виховання учнів.

Загальна таблиця рівня успішності учнів 2-11-х класів:

клас

учнів

н/а

низький

середній

достатній

 

високий

% успішності

% якості

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

 

%

%

2-А

30

0

0,0

0

0,0

5

16,7

19

63,3

6

20

100

83,3

2-Б

25

0

0,0

0

0,0

10

40

12

48

3

12

100

60

2-В

31

0

0

0

0

10

32,3

16

51,6

5

16,1

100

67,7

2-ті

86

0

0,0

0

0,0

25

29,1

47

54,7

14

16,3

100

70,9

3-А

32

0

0,0

0

0,0

8

25,0

21

65,6

3

9,4

100

75,0

3-Б

32

0

0,0

0

0,0

16

50,0

12

37,5

4

12,5

100

50,0

3-ті

64

0

0,0

0

0,0

24

37,5

33

51,6

7

10,9

100

62,5

4-А

35

0

0,0

0

0,0

5

14,3

24

68,6

6

17,1

100

85,7

4-Б

34

0

0,0

0

0,0

11

32,4

20

58,8

3

8,8

100

67,6

4-В

30

0

0,0

0

0,0

12

40,0

13

43,3

5

16,7

100

60,0

4-ті

99

0

0,0

0

0,0

28

28,3

57

57,6

14

14,1

100

71,7

5-А

36

0

0,0

0

0,0

10

27,8

23

63,9

3

8,3

100

72,2

5-Б

35

0

0,0

0

0,0

17

48,6

14

40,0

4

11,4

100

51,4

5-ті

71

0

0,0

0

0,0

27

38,0

37

52,1

7

9,9

100

62,0

6-А

33

0

0,0

0

0,0

11

33,3

15

45,5

7

21,2

100

66,7

6-Б

30

0

0,0

0

0,0

15

50,0

10

33,3

5

16,7

100

50,0

6-ті

63

0

0,0

0

0,0

26

41,3

25

39,7

12

19,0

100

58,7

7-А

29

0

0,0

0

0,0

19

65,5

9

31,0

1

3,4

100

34,5

7-Б

29

0

0,0

0

0,0

13

44,8

13

44,8

3

10,3

100

55,2

7-мі

58

0

0,0

0

0,0

32

55,2

22

37,9

4

6,9

100

44,8

8-А

29

0

0,0

1

3,4

19

65,5

9

31,0

0

0,0

96,6

31,0

8-Б

31

0

0,0

8

25,8

16

51,6

7

22,6

0

0,0

74,2

22,6

8-мі

60

0

0,0

9

15,0

35

58,3

16

26,7

0

0,0

85,0

26,7

9-А

26

0

0,0

0

0,0

12

46,2

14

53,8

0

0,0

100

53,8

9-Б

27

0

0,0

3

11,1

16

59,3

7

25,9

0

0,0

85,2

25,9

9-ті

53

0

0,0

3

5,7

28

52,8

21

39,6

0

0,0

92,5

39,6

10

28

0

0,0

0

0,0

11

39,3

12

42,9

5

17,9

100

60,7

10-ті

28

0

0,0

0

0,0

11

39,3

12

42,9

5

17,9

100

60,7

11

30

0

0,0

0

0,0

10

33,3

16

53,3

4

13,3

100

66,7

11-ті

30

0

0,0

0

0,0

10

33,3

16

53,3

4

13,3

100

66,7

2-11

612

0

0,0

12

2,0

246

40,2

286

46,7

67

10,9

97,9

57,7

 

Відмінники та невстигаючі 2017-2018 н. р. КЗО «СЗШ № 40» ДМР

 

№ з/п

 

Клас

Відмінники

Невстигаючі

к-сть

П.І.Б

к-сть

П.І.Б

 1.  

2-А

6

Дідовець Дарина

Івкіна Вероніка

Траченко Рінат

Федько Софія

Цапко Таїсія

Щур Макар

 

 

 

 1.  

2-Б

3

Медецька Злата

Ребезов Дмитро

Федоненко Тимур

 

 

 

 1.  

2-В

5

Гнезділова Віолета

Соснова Ольга

Колесник Микола

Чупринка Ульяна

Романюк Микита

 

 

 1.  

3-А

3

Субботін Владислав

Шишко Катерина

Куц Надія

 

 

 

 1.  

3-Б

4

Захарова Анастасія

Івченко Дарина

Михалевич Анастасія

Рибакова Неля

 

 

 

 1.  

4-А

6

Зюкіна Марія

Малиш Катерина

Левицька Марія

Рикова Софія

Гопкало Герман

Сугак Владислав

 

 

 

 

 1.  

4-Б

3

Шмерига Неллі

Шмерига Філіп

Лебідь Богдан

 

 

 

 

 

 1.  

4-В

5

Рябчинська Софія

Душейко Антон

Карповська Вікторія

Русанова Таїсія

Відченко Тимофій

 

 

 

 1.  

5-А

3

Маренич Іван

Маренич Катерина

Сироєдов Денис

 

 

 

 

 1.  

5-Б

4

Гунченко Софія

Афоніна Марія

Голіцина Єлизавета

Карпичко Ілля

 

 

 

 

 1.  

6-А

7

Супенко Дар’я

Істоміна Софія

Шавлай Олександр

Авраменко Роман

Кучерук Аріна

Волощук Євгенія

Малий Ілля

 

 

 

 1.  

6-Б

5

Тригуб Катерина

Тюменцева Таісія

Шкуро Єлизавета

Душейко Єгор

Мустафаева Сона

 

 

 

 1.  

7-А

1

Горкава Влада

 

 

 

 1.  

7-Б

3

Шмерига Анастасія

Бірюк Анастасія

Шмерига Єва

 

 

 1.  

8-А

 

 

1

Громяк Артем

 1.  

8-Б

 

 

8

Головчак Олег

Мариноха Даніїл

Кривокордя Ярослав

Колонтай Віталій

Мрачко Вадим

Радченко Вячеслав

Шевченко Владислав

Фараджев Осман

 1.  

9-А

 

 

 

 

 1.  

9-Б

 

 

3

Довженко Катерина

Майборода Дмитро

Музика Тарас

 1.  

10

5

Кудлай Яна

Кравченко Олександр

Боровик Ірина

Рябека Тетяна

Самойленко Анастасія

 

 

 1.  

11

4

Головня Анастасія

Рибакова Христина

Соснова Анна

Савенко Римма

 

 

 

Всього:

67

 

12

 

 

Порівняно з І семестром збільшилась кількість невстигаючих учнів на 2 чоловіка  ( на 1,2%):

І семестр-10 невстигаючих

ІІ семестр-12 невстигаючих.

Кількість відмінники збільшилась порівняно з І семестром на 31 учнів:

І семестр-36 учнів

ІІ семестр-67 учнів.

 Всім учням,які  закінчили на відмінно  видано похвальні листи.

 На засіданнях ШМК  вчителів школи необхідно обговорити питання підвищення шляхів якості знань, в разі потреби надати методичну допомогу малодосвідченим вчителям.

 

             «Школа майбутнього першокласника»

            Педагогічний колектив школи  активно працював над організацією роботи з майбутніми першокласниками, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ № 254. Проведено засідання методичної комісії вчителів , батьківські збори у ДНЗ №254.

В листопаді-травні в школі працювала «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучалися вчителі початкових класів.Планувалось ,що в 2018/2019 н.р. буде навчатися 2 класи кількістю 60 учнів, фактично 3 класи кількістю учнів 88 учнів

 

                             Індивідуальна форма навчання

     В 2017-2018 н.р.  у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалося 3 учні, всі за довідками ВКК міських лікарень(Кудрявцев Віктор  Геннадійович, Носенко Євгеній  Миколайович, Баранов Юрій Євгенович.)

 

  З них:

учнів

годин на кожного

учнів

годин на кожного

учнів

годин на кожного

учнів

годин на кожного

учнів

1

10

1

14

1

16

3

40

3

 

 

 

 

 

 

З них дітей – інвалідів – 3  учні: Носенко Є., Кудрявцев В., Баранов Ю.

Контингент учнів, які навчаються за індивідуальною формою так поділяються за вадами розвитку:

 • неврастенічні захворювання – Носенко Є.
 • дитячий аутизм – Кудрявцев В.
 • лейкоз – Баранов Ю.

 

 Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

 

 

Державна підсумкова атестація

            У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови,  читання та математики у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України.

Було опрацьовано учителями початкової школи лист МОН №1/9-185 від 27.03.18 року « Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році» та лист департаменту гуманітарної політи управляння освіти Дніпровської міської ради №7/1-742 від 06.04.2018 року «Про порядок закінчення 2017-2018 н.р. та проведення ДПА в закладах середньої освіти міста Дніпра» .

Виходячи з «Положення про ДПА» було створено комісії для проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та складено графіки проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та заготовлені тексти контрольних робіт для кожного учня.

Згідно графіка державна підсумкова атестація з української мови проводилась 15.05.2018 року, з українського читання – 15.05.2018 року, та з математики – 17.05.2018 року.

Річною підсумковою роботою з української мови була письмова робота, що містить 7 завдань різних рівнів складності. Так учні 4-А класу досить добре справились з складними мовними завданнями. Роботи 35 учнів оцінені як роботи високого рівня (19 учнів) та достатнього рівня (13 учнів), що становить 91 %.       В 4-Б класі цей показник становить 72% (відповідно12 учнів – роботи високого рівня та 12 учнів – достатнього рівня), в 4-В класі цей показник становить- 60%(високий рівень-8 учнів, достатній 10 учнів).

11 учнів (15 %) серед четверокласників написали роботи на середній рівень , низького рівня-немає.

Клас

 

 

К-ть учнів

 

к-ть учнів, які писали роботу

 

Рівні

 

високий

достатній

середній

низький

 

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

 
 
 

4-А

35

35

19

54

13

37

3

9

 0

 

4-Б

34

33

12

36

12

36

8

25

 1

3

 

4-В

30

30

8

27

10

33

11

37

1

3

 

всього:

99

98

39

40

35

36

22

22

2

2

 

Підсумковою контрольною роботою з українського читання була комбінована робота, що складалася з тексту  для самостійного читання з мови навчання обсягом  330 слів,а також завдання до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом.

 

Результати ДПА за математики

 

 

клас

к-ть учнів

к-ть учнів, які писали роботу

Рівні

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

4-А

35

35

15

43

18

51

2

6

0

0

4-Б

34

32

13

41

10

31

8

22

2

6

4-В

30

30

14

47

7

23

4

13

5

17

всього:

99

97

42

43

35

36

14

14

7

7

 

Підсумковою контрольною роботою з математики була письмова комбінована робота.

Учні 4-х класів добре справились з даними завданнями. Так в 4-А класі (вчитель Бегма Л.В.) 15 учнів( 43%) написали роботи на високому та 18 учень ( 51%)- на достатньому рівні. В цілому по 4-А класі  (вчитель Бегма Л.В.) – 31 учнів отримали оцінки високого та достатнього рівня. А в 4-Б класі ( вчитель Вінник О.Р.) -23 учні отримали оцінки високого та достатнього рівня,з них: 13 учнів ( 41%)  отримали оцінки високого рівня і 10 учнів(31%) – достатнього рівня. В 4-В класі (вчитель Дяченго Г.Ф.)- 21 учень отримали  оцінки високого та достатнього рівня, з них: 14 високий рівень (47%)  та 7 достатній рівень (23%). В цілому з 42 учнів 4-х класів 43% - оцінки високого рівня та  35 учень (36%) - достатнього рівня.

Двоє учнів 4-Б класу показали низький рівень знань (Кіріченко Є., Макарук К)., а в  4-В – пятеро учнів (Думанський М.,Красавцев Нікіта, Маренич Нікіта,Прохоренко А., Тімченко Володимир). Роботи учнів середнього рівня становлять 14%.

            Порівнюючи підсумки ДПА в 4-х класах з результатами навчальних досягнень за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження або покращення результатів.

 Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272»,відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011   за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016    № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

     1. До 23.04.2018 року складено, затверджено розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, склад апеляційної комісії. Складено, погоджено в управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради склад комісій для проведення ДПА.

2. Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, Інструкція про порядок переведення та випуску учнів, склад груп для складання ДПА).

3. Складено, погоджено склад атестаційних та апеляційних комісій, комісій для проведення ДПА, комісій для забезпечення об’єктивного проведення ДПА до 23.04.2018 р.

4. Видано наказ про звільнення учня 9-Б класу  ( Кудрявцева Віктора наказ № 58 від 27.04.2018 року) від проходження ДПА за станом здоров’я.

6. В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні оцінок за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено.

7. Складено звіти про якість і форму складання державної підсумкової атестації за результатами ДПА. Оцінки державної підсумкової атестації виставлено адекватно річним оцінкам. Учні підготовлені до ДПА на достатньому та високому рівні.

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводилася в письмовій формі.

Завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів  9 класу  складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 51 від 23.04.2018 і педрадою № 4 від  02.03.2018 року.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з української мови

Клас

Кількість учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий

 рівень

 

%

% якості

%  успішності

9-А

26

7

27%

11

42%

8

31%

0

0

69%

100%

9-Б

26

    6

24%

9

36%

11

40%

0

0

60%

100%

9-ті

52

13

25%

    20

39%

19

37%

0

0

64%

100%

 

  РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

з української мови

Клас

Кількість

учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній

рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

26

   7

26%

12

46%

7

27%

0

0

73%

100%

9-Б

27

2

5%

11

40%

13

51%

1

2%

43%

98%;

9-ті

53

9

17%

23

43%

20

38%

1

2%

60%

98%

 Аналізуючи показники річного оцінювання і ДПА з  української мови учні підтвердили річні оцінки (% збільшення склав -4%)

Для проведення державної підсумкової атестації з математики вчителі: Лещинська Л.М. і Кутєпова Л.С. приготували десять варіантів атестаційних робіт. Матеріали ДПА складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом і педрадою № 5 від 02.03.2018 року. Державна підсумкова атестація з математики проводилась протягом 135 хв.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з математика

Клас  

Кількість учнів

 

Високий рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якос-ті

%

успіш-

ності

9-А

26

3

12%

15

58%

8

31%

0

0%

70%

100%

9-Б

26

3

12%

10

38%

13

50%

0

0%

50%

100%

9-ті

52

6

12%

25

50%

21

38%

0

0%

62%

100%

 

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з математики

Клас

Кількість

 учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

26

1

4%

15

58%

10

38%

0

0%

62%

100

9-Б

27

2

7%

13

48%

11

41%

1

4%

  55%

96

9-ті

53

3

6%

28

54%

21

38%

1

2

59,6%

99

 

        Аналізуючи результати ДПА з математики в 9-х класах учні отримали кращі результати на ДПА. Зростання спостерігається в  9-А (вчитель Резцова Т.С) і в (-Б (вчитель Кутєпова Л.С.), що свідчить про необєктивність виставлення річних оцінок.

 

Для проведення атестації з географії в 9-А класі вчитель Стребуль Т.М. приготувала декілька варіантів завдань.

Кожен варіант атестаційної роботи налічував: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачало роботу з малюнками, схемами, таблицями, діаграмами або статистичними матеріалами; два завдання, що передбачало розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; завдання на контурній карті.

На виконання атестаційної роботи  учням відводили 90 хвилин.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Аз географії

Клас 

Кількість

учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успіш-

ності

9-А

26

11

43%

10

37%

5

19%

0

0%

80%

100%

 

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-А з географії

Клас

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-А

26

11

43%

9

35%

6

23%

0

0%

78%

100%

 

Аналізуючи результати ДПА з географії в 9-А класі учні підтвердили річні оцінки (вчитель Стребуль Т.М.), що свідчить про об’єктивність виставлення річних оцінок.

 

Атестаційна робота з біології в 9-Б класі складена вчителем Черніковою О.В. із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня підготовки учнів з таких розділів програми з біології для 7 – 9 класів: «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» – 70 % завдань; «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми і середовища існування» – 30 % завдань.

       Атестаційна робота включала 75 % завдань на відтворення і 25 % завдань на застосування знань. На виконання атестаційної роботи  учням відводили 90 хвилин

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Б класі з біології

.

Клас

Кількість

учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-Б

26

4

15%

17

65%

5

19%

0

0%

80%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-Б класі з біології

Клас

Кількість учнів

 

Високий

рівень

(10-12 балів)

% якості

Достатній рівень

(7-9 балів)

% якості

Середній

 рівень

(4-6 балів)

% якості

Початковий рівень

 

%

% якості

%

успішності

9-Б

27

4

15%

18

67%

5

19%

0

0%

82%

100%

 

Аналізуючи результати ДПА з біології в 9-б класі учні отримали кращі результати на ДПА.

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2017/2018 навчальному році проводиться відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»структуру навчального року встановлює заклад загальної середньої освіти. Державна підсумкова атестація (далі - ДПА) в 2017/2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту»,Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року

№ 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103«Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами,листа департаменту гуманітарної політики управління освіти Дніпровської міської ради № 7/1-742 від 06.04.2018р « Про порядок закінчення 2017/2018 н. р. та проведення ДПА в закладах середньої освіти міста Дніпра». Виходячи з листа МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році»

 1. Проведені наради при директорові з питань організованого закінчення навчального року (ознайомлення із інформативно-нормативними документами),з питань:
 • предмети за вибором ДПА у 11 класі;
 • підготовка до ДПА-ЗНО;
 • особливості проведення ДПА-ЗНО в 2018 році;
 • організація проведення консультацій з української мови 23.05.2018, та математики – 21.05.2018 році;
 1. Проведені  батьківські збори з питань ознайомлення учнів та батьків випускних класів з порядком організованого закінчення навчального року та складання ДПА-ЗНО.
 2. Перевірено  виконання програм у повному обсязі з предметів робочого навчального плану.
 3. Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, Інструкція про порядок переведення та випуску учнів)
 4. Складено звіти про якість і форму складання державної підсумкової атестації за результатами ДПА. Учні підготовлені до ДПА на достатньому та середньому рівні.

Державна підсумкова атестація випускників 11 класу проводилася у    формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 22 травня по 13 червня 2018 року згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 з трьох предметів:

 1. українська мова;
 2. математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); випускники можуть обирати один з цих двох навчальних предметів незалежно від профілю навчального закладу;
 3. предмет за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська, або німецька, або іспанська, або французька мова – залежно від того, яка іноземна мова вивчалась у старшій школі), математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали   математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета  історію України і навпаки.

Внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата здійснювалися з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв випускників щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше).  21.06.2018 апеляційних заяв випускників школи не надано.

Український центр оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) надсилав результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до 21 червня 2018 року.

      У 2017-2018 році в школі 30  учнів 11 класу.

 ЗНО з української мови складали 30 учнів.

Результати:

Початковий рівень – 0 учень ( 0%)

Середній рівень – 6 (20 %)

Достатній рівень – 15 (50 %)

Високий рівень – 9 (30 %)

Якість –80 %. Учні 11 класу підтвердили річні оцінки і навіть 8 учнів показали кращий результат порівняно з річними оцінками.

ЗНО з математики складали 10 учнів результати:

Початковий рівень –1 (10%)

Середній рівень – 7 (70 %)

Достатній рівень – 2 (20 %)

 Якість – 20 %.

ЗНО з іноземної мови складали 10 учнів результати:

Початковий рівень – 0 ( 0%)

Середній рівень – 1 (10 %)

Достатній рівень – 9 (90 %)

Якість – 90 %. Учні 11 класу не підтвердили  результат порівняно з річними оцінками.

ЗНО з історії України складали 21 учнів результати:

Початковий рівень – 0 ( 0%)

Середній рівень – 11 (52 %)

Достатній рівень – 6 (29 %)

Високий рівень – 4 (19%)

Якість – 43 %.

ЗНО з біології складали 9 учнів результати:

Початковий рівень – 0 ( 0%)

Середній рівень – 6 (57 %)

Достатній рівень – 3 (43 %)

Якість – 43 %.

ЗНО з фізики складали 2 учні результати:

Початковий рівень – 0 ( 0%)

Середній рівень – 1(50 %)

Достатній рівень – 1 (50 %)

Якість – 50 %.

 

 

 Обдаровані учні.

Протягом 2017-2018 навчального року велася робота з обдарованими учнями. Упродовж усього навчального року діяв консультаційний пункт з психологічного супроводу дитячої обдарованості для класних керівників, учителів-предметників та батьків. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.01.2014 № 31 «Про затвердження графіків проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та конкурсних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 №1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 22.09.2017 № 525/0/212-17 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 260 від 02.10.2017 року «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу №173 від 02.10.2017 КЗО «СЗШ 40»ДМР з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді.

            В ІІ етапі (районний рівень) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін прийняло участь – 25учнів  школи ( 4 %)

 Робота з обдарованими учнями  у 2017-2018 р.  показала, що не всі вчителі-предметники використали учнівський потенціал. що свідчить про недостатню роботу шкільних методичних комісій з обдарованими учнями.

     

Головним пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу ми визначили педагогіку життєтворчості, першою відзнакою якої є створення ситуації Успіху. Тому наша робота з учнями навчальна, методична, наукова, психологічна була спрямована на створення ситуації успіху та розвиток творчої особистості.

 

Переможці районних олімпіад:

 

Прізвище, ім’я

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1

Полішко Олександра

9-А

географія

ІІІ

Кравченко В.О.

2

Деркач Артем

11

географія

ІІ

Кравченко В.О.

3

Головня Анастасія

11

географія

ІІ

Кравченко В.О.

4

Гуцалюк Наталія

7-Б

українська мова

ІІ

Мартинюк Т.К

5

Качан Олена

7-Б

хімія

ІІІ

Стороженко Н.В

6

Бірюк Анастасія

7-Б

хімія

ІІІ

Стороженко Н.В

7

Кузін Ілля

8-А

Математика

ІІ

Резцова Т.С

8

Лисун Юлія

8-А

Трудове навчання

ІІ

Степаненко О.К

9

Рибакова Христина

11

трудового навчання

І

Степаненко О.К

10

Філіпенко Валерія

10

трудового навчання

І

Степаненко О.К

11

Неживенко Олександра

9-Б

трудового навчання

ІІІ

Степаненко О.К

12

Бондаренко Надія

9-Б

трудового навчання

ІІІ

Степаненко О.К

13

Москаленко Поліна

10

художня культура

І

Жидкова Л.Б

14

Савенко Римма

11

художня культура

І

Жидкова Л.Б

15

Вітренко Катерина

8-А

ОТМ

І

Жидкова Л.Б

16

Кузін Ілля

8-А

фізика

ІІІ

Дуплій О.М.

 

 

І місце – 5

ІІ місце – 5

ІІІ місце – 6

 

В ІІІ етапі (міський рівень) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін прийняло участь – 11 учнів  школи ( 2 %)

Переможці міських олімпіад:

 

 

Прізвище, ім’я

Клас

Предмет

Місце

Вчитель

1

Деркач Артем

11

географія

І

Кравченко В.О.

2

Головня Анастасія

11

географія

ІІ

Кравченко В.О.

 

 

 

 

Учні школи постійні учасники Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» та Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».,» Бобер», «Колосок», « Геліантус». В цьому навчальному році учнів  651(91%) стали учасниками названих конкурсів. Більшість з них отримали відмінні результати.

 

 Результати всеукраїнських конкурсів,турнірів за 2018 рік:

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2006

2

13

2

17

2007

3

14

0

17

2009

2

0

20

22

2010

3

15

7

25

2011

2

19

3

24

2012

0

19

29

48

2013

0

27

39

66

2014

0

31

58

89

2015

1

38

23

62

2016

4

24

60

88

2017

11

49

49

109

2018

12

51

88

151

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2006

2

13

2

17

2007

3

14

0

17

2009

2

0

20

22

2010

3

15

7

25

2011

2

19

3

24

2012

0

19

29

48

2013

0

27

39

66

2014

0

31

58

89

2015

1

38

23

62

2016

0

38

41

53

2017

0

10

30

40

2018

12

51

88

151

 

Природничий конкурс «Колосок»

 

Золотий

Срібний

Колосок

Всього

2008

0

12

6

18

2009

6

44

10

60

2010

1

20

20

41

2011

0

25

36

61

2012

0

43

8

51

2013

0

3

8

11

2014

1

19

1

21

2015

1

18

23

42

2016

2

27

30

59

2017

0

17

43

60

2018

1

46

37

84

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

 

Золотий

Срібний

Бронзовий

Учасник

Всього

2011

0

0

3

79

82

2012

0

0

10

84

94

2013

0

1

0

50

51

2014

0

0

1

83

84

2015

0

0

0

45

45

2016

1

0

0

53

54

2017

0

0

0

52

52

2018

0

1

1

53

55

 

Всеукраїнська гра «Соняшник»

 

Диплом перем. в поч. школі

Диплом І      ступеня

Диплом ІІ ступення

Диплом ІІІ ступення

Учасник

Всього

2012

 

0

0

0

15

15

2013

 

2

2

0

47

51

2014

 

2

4

0

47

53

2016

 

1

2

2

34

39

2017

7

1

7

11

46

72

2018

8

3

6

10

57

84

                       

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності  «Бобер»

 

 

Відмінний

Добрий

Учасник

Всього

2011

5

0

5

10

2012

3

2

2

7

2013

4

3

1

8

2014

3

3

2

8

2015

2

3

0

5

2016

1

4

1

6

2017

0

4

5

9

2018

5

1

2

8

       

 Міжнародна гра «Геліантус»

 

 

 

Диплом І ступення

Диплом ІІ

ступення

Сертифікат

учасника

Диплом ІІІ ступення

Грамота

Диплом  переможця шкільного рівня

Сертифікат учасн.

Всього

2015

12

26

28

14

15

21

116

2016

 

1

13

60

29

16

119

               

2018

1

10

29

33

2

43

118

 

 

 

  Головним завданням заходів освіти є створення умов для розвитку творчої обдарованості. Здібність, обдарованість, талант, розглядаються з різних точок зору з урахуванням вікових особливостей учнів.

Основні питання пов'язані із завданням сучасної освітньої системи задоволення потреб суспільства встановленні та розвитку творчих, діяльних, обдарованих громадян, оновлення національної свідомості, збереження духовності, збагачення та розвиток інтелектуального потенціалу нації. Розвиток в обдарованої учнівської молоді почуття шанування своєї Батьківщини, національної свідомості, розуміння потреб особистості, співтовариства держави і світової цивілізації уявлення про множинність образів світу, здатність неупереджено сприймати інші культури, системно мислити, творчо і відповідально діяти.

Традиційно в травні місяці на шкільному святі «Творчість! Успіх! Визнання!» учнів школи, учасників та переможців конкурсів святково привітали грамотами та сертифікатами і подарунками.

                                             

 МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з річним планом роботи школи у 2017 - 2018 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища та соціалізації навчально-виховного процесу через запровадження інформаційних технологій ». Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи  було видано наказ по школі № 146 від 11 вересня 2017 року «Про організацію методичної роботи у 2017– 2018навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на  вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, кращого педагогічного досвіду.

                   В роботі над науковою проблемою визначили наступні пріоритетні напрямки на 2017-2018н. р.:

         -підвищення якості освіти (продовжити системну роботу щодо формування в учителів нового педагогічного мислення, готовності сприйняти і використовувати в роботі компетентністний підхід, продуктивні, особистісно-розвивальні технології, сучасні педагогічні ідеї, перспективний педагогічний досвід;  упроваджувати сучасні інформаційні ефективні технології аналітичної діяльності, здійснювати управління якістю освіти на основі даних базового моніторингу;  забезпечити методичний супровід стандартизації базової та повної загальної середньої освіти, до профільного навчання в основній школі, профільного навчання в старшій школі; провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з , фізики,  хімії, біології, географії, забезпечення вчителями досягнення всіма учнями рівня держаного стандарту освіти, створення умов для навчання на академічному та профільному рівнях учням з високими навчальними можливостями; провести експертизу нових освітніх технологій і методик, які використовують учителі; підготувати рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів, організації домашньої самостійної роботи , дотримання режиму праці та відпочинку; підготувати рекомендації  для молодих і з малим досвідом вчителів,  з методики викладання окремих тем програм, з підготовки учнів до предметних олімпіад,  з технологій підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання);

      -підвищення якості викладання (удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоосвітньої діяльності;  створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості учнів; широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи, засобами навчання розвивати і виховувати національно-патріотичну особистість; вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду; організувати проектну творчу діяльність вчителів);

          -удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями (активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування патріотичної особистості, формування позитивної «Я»-концепції школярів»; розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків; реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого підходів до організації виховного процесу на засадах проектної педагогіки; співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями)

      Для здійснення цієї роботи вирішувалися наступні завдання:

 • Неухильно виконувати Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів.
 • Глибинно, всебічно, комплексно проаналізувати результативність навчально-виховного процесу в школі з метою виявлення загальних та окремих проблем його організації.
 •  Вести самоосвітню діяльність щодо зростання рівня теоретичних знань з питань формування навченої, впевненої та успішно соціалізованої в громадському суспільстві особистості.
 • Забезпечувати досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створювати належні умови для навчання на високому рівні учнів з високими навчальними можливостями.
 • Вивчити ступень розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя.
 • Підготовити аналітичний матеріал  для обговорення педагогічним колективом.
 • Спрямувати роботу МК на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА, через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання.
 • Надавати рекомендації  учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку.
 • Продовжувати працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через впровадження  життєзберігаючих технологій навчання.
 • Підготувати, провести і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію компетентного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня, його компетентностей для успішної соціалізації в суспільстві.

Протягом 2017-2018 навчального року активно працювали  5 ШМК:

 • Природничого циклу( керівник Дуплій О.М.)
 • Математичного та інформаційного циклу( керівник Резцовва Т.С.)
 • Української мови та історії( керівник Гребенюк Л.А.)
 • Естетичного циклу(керівник Степаненко О.К.)
 • Зарубіжної літератури та початкової школи( керівник Михайліченко В.П.)

Діяльність методичних комісій школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 2. підвищувати рівень загально-дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 3. виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
 4. забезпечувати постійне засвоєння педагогічної технології схемо-знакової моделі на практиці;
 5. ознайомлення і впровадження в систему роботи опорних схем;
 6. створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Діяльність ШМК було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018н.р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних замірів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2018), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану методичних комісій були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість. Всі засідання були висвітлені на сайті школи. Підсумки роботи за рік керівники ШМК подали у формі звітів.

 

Протягом навчального року з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен вчитель працював над обраною власною підтемою проблемної теми, розуміючи, що основна мета освіти - всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Створено певні педагогічні умови на уроках шляхом добору прийомів і методів контролю, що стимулюють учнів до навчальної діяльності,  доброзичливу атмосферу, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості.

Належна увага приділяється  виконанню завдань розвивального характеру,  розвитку самоосвітніх навичок учнів.

На батьківських  зборах надавалися рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку. На жаль, батьки учнів, яким потрібна реальна допомога, не дотримуються наданих рекомендацій.

Вчителі ШМК неухильно працювали над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження  життє-зберігаючих технологій навчання.

Були підготовлені і проаналізовані відкриті уроки, які демонстрували реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня.

Протягом навчального року всі предметні кафедри провели відкриті тижні.

Для підвищення інтересу до математики вчителями був розроблений комплекс заходів ,які проводилися під час тижня математики:

•        для учнів 6 класів інтелектуальні конкурси «Подорож містом математичних загадок», переможцями стали Горяна Дар’я(6-а клас), Малишко Вікторія (6-б клас) ;

•        для учнів 6-х класів проведені вікторина «Морський бій»  і гра «Найрозумніший»;

•        для учнів 7-б  класу – урок-гра «В країні трикутників»;

•        для учнів 8-а класу –  захід «Математична дуель»

•        для учнів 5 класів конкурси математичних  гуморесок, частівок, віршів і стіннівок;

•        виставку моделей математичних фігур для 10-11 класів, де кращими майстрами були визнані учні 11 класу

•        для учнів 10-11класів - конференцію «Із історії математики»

•        для учнів 7-А конкурс віршів;

•        учні 9-Б класу провели виставу «Контрольна робота з алгебри», «Урок  сучасний, результативний»- відзначався чіткістю,  конкретністю і коректністю формулювання мети і завдань уроку, доцільністю застосування учителем прийомів мотивації та заохочення учнів до активної розумової навчально-пізнавальної діяльності, самостійності та творчості, організацією спільної діяльності вчителя та учнів на уроці, інноваційним характером діяльності, вільним володінням фактичним навчальним матеріалом.

 Наші вчителі  стали учасниками методичних міських семінарів.

В грудні напередодні новорічних свят в школі  активно працювала щорічна «Різдвяна майстерня» серед учнів молодших та середніх класів. Завдяки роботі вчителів  відбулися цікаві та   яскраві виставки дитячих робіт.  Як завжди цей період насичений проведенням святкових уроків (усіма вчителями кафедри іноземної мови) ознайомлення з традиціями святкування Нового року та Різдва у Європі.

 Протягом тематичного тижня, учні мали нагоду зануритись у різнобарвний та насичений заходами світ іноземних мов.

Тиждень іноземних мов розпочався з перегляду та обговорення найцікавіших пригодницьких та анімаційних фільмів.

Одночасно з цим всі вчителі кафедри іноземної мови підготували виставку постерів на різноманітну тематику.

Учні  відправлялися у незабутню віртуальну подорож разом із вчителями, мандрували мальовничими ландшафтами Англії, Німеччини та  Франції.

Читаючи та інсценуючи фрагменти відомих  казок та переказів учні провели уроки акторської майстерності та літературні читання.

Молодші школярі продемонстрували свої знання англійської мови під час ігрових «Уроків у лісовій школі», приміряючи ролі різних звірів та птахів.

З нагоди дня Св.Валентина учні середньої школи були залучені до творчих воркшопів.

Незабутнім залишився квест для учнів, який пройшов  наприкінці тижня іноземної мови.                        

 Не залишилися без уваги пасхальні традиції святкування. Учні 6 познайомилися з символами цього свята та самостійно підготували чудові творчі роботи

З  учителем  музики  Гешевою Р.П.   підготували  творчий  колектив  учнів  "Леле-

                   ченьки"  до  щорічного  конкурсу  "Наддніпрянські  джерела".  На  районному етапі  зайняли  І місце,  а  на  міському  -  ІІІ  місце.

Із  7 по  11  листопада  в  школі  були  проведені  : класні  години, І етап  Міжнародного  конкурсу  знавців  української  мови  ім. Петра  Яцика. Пухтій  Л.П. підготувала  з  учнями  9-А  та  7-А  свято  до " Дня  української  писемності  та  мови".

На  ІІ  етапі  ( районному )  конкурсу  переможцем  стала  учениця  4-А  класу Левицька  Марія - ІІІ  місце.

Голова  м/к  Гребенюк  Л.А.  із  класним  керівником  Лещинською Л.М. та учнями  11  класу  підготували  й  провели  традиційний  щорічний  захід  "Вечорниці - 2018"  , який  назвали  "Вечорниці  на  Мирному". Із  цією  виставою  учні брали  участь  у  районному, міському  та  обласному  конкурсах  "Театральна мозаїка

Вчителями зарубіжної літератури проведені позакласні предметні заходи « Тиждень зарубіжної літератури»    з 16 по 20- січня 2018 року.

Мета тижня :зацікавити учнів предметом зарубіжна література, розвинути читацькі здібності, зацікавити книжкою; розвинути творчі здібності учнів, формувати усне та письмове мовлення школярів.

         Багато учнів демонстрували емоційне читання творів на пам'ять, створювали власні творчі доробки. Слід відмітити велике бажання дітей приймати участь в проведенні заходів олімпіад та конкурсів.

Були проведені конкурси:

 • Конкурс юних читачів «Поезія – душі натхнення»
 • Конкурс власних спроб для учнів 7-11 класів « Нехай частіше до нас приходить натхнення»
 • Конкурс виразного читання творів «Поезія – духовність найвища»
 • Літературна вітальня «Хто багато читає – той багато знає»
 • Усна газета для учнів 5-7 класів «Давайте спілкуватися культурно»
 • Бесіда для учнів 4-5-6 класів «Роль книги у житті людини»
 • Літературна вікторина для учнів 5-6 класів «Казкова мозаїка»
 • Літературна подорож для учнів 6 класів «На крилах Давньогрецьких міфів»
 • Творча вистава для учнів 4 класів « Як лікували книжку»

Вчителями МК зарубіжної літератури були проведенні відкриті уроки :

Вчитель Дяченко Г.Ф. «Ізоп – великий байкар» (4 Б клас)

Вчитель Михайличенко В.П. «Р.Д.Бредбері новела «Усмішка». Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору»   (6 Б клас)

Вчитель Вєрясов А.М. «випробування краси зі зла в поезії Шарля Бодлера»  (11 клас )

На зимових та весняних канікулах вчителем Михайличенко В.П. була організована студія «Поезія – завжди натхнення» для учнів старших класів. Підлітки читали свої улюблені твори, свої власні спроби, ділилися своїми мріями і планами.

Люди не народжуються працьовитими чи лінивими, скромними чи фалькуватими, гуманними чи жорстокими, творчо-обдарованими чи бездарними, а стають такими за певних умов їх життя і виховання.

Так зокрема учні нашої школи провели неделю праці.

 1. Учні провели майстер-клас по плетінню фенічек.
 2. Майстер-клас по вишивці бісером.
 3. Майстер-клас по виготовленню  ляльки-мотанки.
 4. Зустрічалися з народними майстрами-лялькарями :Горбуновою Т,Г., Корж Л,А., Макаренко Т.Г.
 5. Вступили до обласної спілки обдарованих дітей та отримали відповідні посвідчення: Неживенко О. (9-Б кл.), Третяк С. (10 кл.).
 6. За результатами засідання Обласної спілки творчо-обдарованих дітей Башлик А. та Дарницька Д. обрані  членами правління зазначеної спілки

 

 

   

 Аналіз виховної роботи КЗО «СЗШ № 40»ДМР

Сучасна школа вимагає  докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина , діяча, сім’янина, товариша.

Школа в 2017-2018 н. р. за напрямками виховної роботи:

- національно-патріотичне

- фізичне

- превентивне

- художньо-естетичне

-родинно-сімейне

- еколого-натуралістичне

- професійна орієнтація.

У школі працювали такі гуртки:

 • «Народні промисли» керівник Степаненко О.К.
 • «Натхнення» керівник Дригола С.М.
 • «Лелеченьки» керівник Гешева Р.П.
 • «Патріот» керівник Гавриш А.А.
 • «ЮІР», « Юний рятівник» керівник Стребуль Т.М.
 • Хореографічний гурток «Смайл» керівник Ребезова Д.О.

В КЗО «СЗШ № 40»при підтримці  ДЮСШ та громадських організації були організовані такі гуртки та секції «Пішохідний туризм» (Сидоренко О.Ю. Дунайська Л.М., (Секції з футболу для 1 – 4 класів (Федотов В.О.), ТАЕКВОНДО (Семейников І.В.), Чарлідінг (Святцева Н.О.), Юний залізнодорожник (Качкундер О.В.) До роботи в гуртках та секціях залучено до 30 % учнів школи.

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку   з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

В школі створено Штаб Національно - патріотичного виховання, який розпочав свою роботу з 01.03.2017 року.  Головною метою є формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та її майбутнього. Основними завданнями були:

 • проведення заходів з національно – патріотичного виховання школярів;
 • налагодження співпраці з представниками збройних сил України та громадських організацій національно – патріотичного напряму;
 • заохочення учнів до благодійницьких соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів,
 • забезпечення активної участі сім’ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично налаштованої особистості.

Протягом 2017 – 2018 н. р. на високому рівні проведено:

- класні години:

 • «Разом заради миру» (до Міжнародного Дня Миру)
 • «День української писемності і мови»
 • «Відповідь нескореного народу» (До Дня Козацтва).
 • « Відкрий сердце для добра (До Міжнародного дня інвалідів)
 • « Час історичного вибору» ( до Дня Соборності)
 • «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ» (до вшанування памяті Героїв Крут)
 • «Україна- країна нескорених» (До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні)
 • «Чорна сповідь моєї Батьківщини» (До дня пам’яті жертв  Голодомору).
 •  «Щасливий я и гордий, що читаю Шевченка»
 • «Чорнобиль-вічний спомин і гіркий біль, « Чорнобиль-наша печаль і скорбота»
 • «Подвигу солдата – жити у віках»
 • Урок мужності «Не загасити памяті вогонь» (До дня пам’яті і примирення)
 • «Україно моя! Я для тебе на світі живу» ( до дня Конституції України)

Уроки інформування:

 • «Трагедії Бабиного Яру : 77 років трагедій»
 • « Факти про Голокост «
 • «Уроки історії ,які слід пам’ятати »
 • «100 років Українській революції».

Заходи національно – патріотичного напрямку:

 • приймали участь у патріотичному фітнес-марафоні ДНІПРО-ФІТНЕС-   ШТУРМ;
 • була організована екскурсія на фестиваль «Самар-Дніпро-Фест»;
 • відзначили Міжнародний День Миру «Ми за мир на всій планеті»;
 • проведено акцію «Діти Миру»;
 • конференція «Сильний той, хто піднявся духом»;
 • до Дня українського козацтва «Один день в армії»;
 •  в парку ім. Б. Хмельницького, учні школи приймали участь у фестивалі «І докажемо усім, що ми браття козацького роду»;
 • святковий концерт для ветеранів «Хай горить вогонь пам’яті»;
 • ряд заходів пройшли до 204 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка;
 • конкурс читців «Ну щоб, здавалося, слова …»;
 • концерт вихованців Дніпропетровського художнього коледжу;
 • 12 березня 2018 року відбувся поетичний  марафон «Ми читаємо «Кобзар»» ;
 • перегляд фільму в ТЦ «Червоний» ;
 • в листопаді 2017 року відвідали музей АТО (учні 6- А, 7 – Б кл.).

Військова – Патріотична гра «Сокіл» («Джура»), яка проходила в 6 етапів, була представлена Роєм «Гайдамаки»

 • 17 березня 2018 року Рій «Гайдамаки» приймали участь у конкурсі «Ватра»- 19 місце.
 • 24.03. 2018 року Рій  приймав участь у конкурсі « Стрільба »- 64 місце.
 • 16.03.2018 року Рій «Гайдамаки» приймав участь у конкурсі «Відун»- 25 місце.
 • 16-17.03.2018 року  -  приймали участь у конкурсі «Рятівник»- 64 місце.
 • 17.03.2018 року Рій приймав участь у конкурсі « Впоряд »-15 місце.
 • «Добре діло»- 54 місце.

 

Команда  достойно представила свою школу в усіх етапах серед 93 шкіл, які приймали участь в грі і зайняла 38 місце.

 

 Військово-патріотична спортивна гра «Прорив» («Дніпровська звитяга»), яка проводилась серед учнівської молоді 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Дніпра, приймало участь 94 команди. Команда нашої школи «Гайдамаки» посіли 61 місце .

 

 

 

- проведено акції:

 • «Наші обереги», «Діти – Дітям »(Допомога будинку – інтернату «Горлиця»), « Діти миру», «Добро в твоєму серці», «Добро Жменями» (Збір пластикових кришечок для виготовлення протезів), «Хай Ангели Тебе оберігають»(Обласна акція).

- Святкові заходи:

 • свято Першого дзвоника,
 • відкриття шкільної спартакіади,
 • діти готували концертну програму «До дня вчителя»,,
 • свято Миколая,
 • Новорічні свята,калейдоскопи,
 • 2 лютого 2018 року проведено традиційні Українські вечорниці,
 • Розважальна програма до Дня Святого Валентина
 • був проведений у школі захід до Міжнародного жіночого свята 8 березня для працівників школи.
 • «Чарівна краса вишиванки»
 •   18 травня проведено святкову лінійку та нагородження обдарованих
 • 31 травня 2018 року на високому рівні було організовано свято «Останнього дзвоника»
 •  «Маму я свою люблю»;
 • Свято «Букваря»;
 • «Прощавай, мій перший клас».

 

- екскурсії:

 • - на  протязі року здійснювалися екскурсії в межах України : до Харкова, Львів – Луцьк, Яремче, Петрополь (Запорізького району)
 • - По місту Дніпру: музей АТО (учні 6-А і 7-Б 26 учнів), до Майстерні «Веселі карамелі» (6-Б, 5-Б в кількості 46 учнів), до музею ретроавтомобілі (6-Б, 5-Б в кількості 46 учнів) , до цирку (12 учнів), до театру ім. Т.Г.Шевченко (25 учнів)

 

 

 •  Школа приймала участь в районних та міських конкурсах :
 • «Пів годинки на цікавинки »(1 місце 4 класи класоводи Бегма Л.В., Вінник О.Р.)
 • «Відкрий для себе Україну»(2 місце 6-А клас- класний керівник Дуплій О.М. )
 • конкурс «Театральні обрії» (1 місце, керівник Лещинська Л.М.)
 • конкурс юних поетів «У долонях слова молодого до серця Україну піднесу» (1 місце - Рибакова Христина 11 кл. , Башлик Анастасія 10 клас, 2 місце – Шмерига Анастасія, 7 –Б клас, які стали і переможцями міського літературно мистецького свята «Собори наших душ»).
 • Конкурс юних читців «О, слово рідне, хто без тебе я?..» приймал участь: Гаркава Владислава (7-А клю),Афоніна Марія (5 – Б клас)-1 місце, Шкуро Єлизавета (6-Б кл.)-2 місце.
 •  Хореографічний гурток «Смайл» у фестивалі «Зоряне коло» у номінації «Хореографія» зайняв 3 місце, керівник Ребезова Д.О.
 • Прийняли участь у фольклорному фестивалі української народної пісні «Різдвяні дзвіночки» (1 місце- Гусарова А. (9-А кл), а в міському конкурсі 3 місце керівник (Гешева Р.П.)
 • В районому обрядовому дійстві « Україно! Рідна, мила! В Новий рік іди щасливо»- 1 місце амсамбль «Лелеченьки» керівник (Гешева Р.П.).
 • В районому фестивалі «Зороне коло» в номінації « Пісенний вернісаж» з піснею «Парасольки» ансамбль «Лелеченьки» зайняв 3 місце, а Гусарова А.- пісня «Мальви»- 2 місце.
 • Участь у міській хоровій олімпіаді- 2 місце місце амсамбль «Лелеченьки» керівник (Гешева Р.П.).
 • В конкурсі – огляді лідерських талантів «Лідер - Фест»1 місце Дитячя організація «Юнацтво».
 • Участь у районному і міському фестивалі авторської пісні « На крилах пісень» Рак Влас та Гусарова Ангеліна нагороджені дипломом І ступеня, їм було рекомендовано до участі у Всеукраїнському конкурсі бардівської пісні «Сонячний зайчик».
 • У міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ» в номінації Декоративно – ужиткове мистецтво лауреатами стали: Троценко Микита 8-Б – 1 місце, Янчук Сніжана 4-Б, Головня Анастасія 11 кл., Ємець Дарина 11 кл.– 2 місце, Сірченко Дарина 5-А – 1 місце, Філіпенко Валерія 10 кл.– 2 місце. А в міському конкурсі «Місто майстрів» переможцями стали :

Башлик Анастасія 10 кл., Боровик Ірина 10 кл., Соснова Анна 11 кл., Троценко Микита 8-Б кл., Волощук Євгенія 6-А кл., Янчук Сніжана 4-Б кл.

 •  «Пасхальні кольори»- переможці Янчук Сніжана 4-Б, Волощук Євгенія 6-А;
 • «Знай і люби свій рідний край»- Рибакова Христина 11 кл., Сірченко Дарина 5-А кл., Троценко Микита 8-Б кл.

 

 

 

 

 

Районні та міські виставки малюнків :

 • Районний та міський конкурс малюнків «Мій домашній улюбленець»
 • Міський конкурс малюнків «Казкова зима в моєму місті». У рамках соціального проекту міського голови Б.А. Філатова «Дніпро – місто людей»  (2-В  кл. – Анищенко М.)
 •             Приймали участь у всеукраїнському конкурсі малюнків «Я маю право»;

 

Велика увага в школі приділялася здоровому способу життя, спортивним змаганням, приймали активну участь у районних та міських спортивних  змаганнях:

 • Спорт! Молодість! Здоров’я!
 • Фітнес марафон
 • Миля миру
 • Шкіряний м’яч
 • Спортивне орієнтування
 • Стрітбол
 • Спортивно – художній фестиваль «Ми – роду козацького діти, Землі української цвіт».
 • Сузір’я спорту
 • Легкоатлетична естафета
 • Шкільні ігри Дніпра з баскетболу
 • Міські змагання «Козацький гарт»

Прийняли участь у конкурсах і виставках.

Конкурс “Собори наших душ” (районий, міський). Нагороджені грамотами: Троценко М (8-Б кл.),  Заусаліна В (9-А )

Конккурс “Крок у майбутнє”. Нагороджені дипломами: Башлик А., Москаленко П, Дарницька Д, Троценко М., Савенко Р., Головня А., Янчук С., Сірченко Д., Волощук Є.

Конкурс “Місто майстрів”. Нагороджені грамотами: Башлик А., Філіпенко В., Боровик І., Соснова А., Троценко М., Волощук Є.,Янчук С.

Обласний конкурс “Знай і люби свій рідний край”. Нагороджені грамотами: Рибакова Х., Сірченко Д., Троценко М.

  Учні школи брали активну участь у конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, брали участь у міських конкурсах ім. Т.Г. Шевченка та присвячених Л. Українки.

 

На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій, який систематично оновлювався. На сьогодні в школі навчається 101 учень з 47 багатодітних сімей, 10 дітей – інвалідів, 14 дітей учасників АТО, 6 дітей переселенців, 5 учні постраждалих в наслідок аварії на ЧАС, 4 дітей виховуються в дитячому будинку сімейного типу, 1 учень в прийомній родині та 19 дітей під опікою.

Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів.

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. У  2016 році кількість правопорушень та злочинів –  0, у 2017 році кількість правопорушень та злочинів –  0. За 6 місяців 2018 року такими учнями 9-Б класу як Музика Т., Філіпенко В., Довженко К. та учень 11 класу Орлов І. скоїли правопорушення (палили на  території школи)

Тому в школі створено систему профілактичної роботи:

 

 • здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі);
 • розроблено правила для учнів;
 • проводяться бесіди з правової тематики;
 • проводяться тижні правових знань;
 • у школі створена рада з профілактики правопорушень, яка збирається не менше  4 разів на рік; на своїх засіданнях  вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;
 • учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;
 • проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.
 • Робота щодо попередження правопорушень та злочинів серед учнів.

 

В школі працює рада профілактики, тісно співпрацюємо з поліцією, службою в справах дітей. Велика увага приділяється безпеці дітей, проводяться профілактичні бесіди, класні години, тематичні тижні «Безпека дорожнього руху», «Тиждень знань з основ безпечної життєдіяльності», «День ЦЗ».

 

В школі багато зроблено та проведено не лише в навчально – виховному процесі , а й в позашкільній роботі, де діти мали можливість проявити себе і показати свої здібності.

         Влітку в школі працював табір «Сонячна країна», з денним перебуванням з 01.06.18 -21.06.18 р., у якому були оздоровлені 89 учнів. Сума на харчування: 21,40 з бюджету, 21,40 батьківські кошти.

Проводилась гурткова робота. Музичний гурток «Лелеченьки» керівник Гешева Р.П., «Народні ремесла» керівник Степаненко О.К., «Смайл» -хореографічний гурток керівник Ребезова Д.О.

В таборі було проведено Свято Нептуна, Олімпійські ігри, цікаві конкурси, вікторини, бесіди. Конкурс Містер табору, Міс Літо, День іменинника, квест-гра «Знайди скарб», конкурс малюнків.

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню

 освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання

 учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,

 затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту

 України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими

 документами, протягом  2017/2018 навчального року виховна робота        КЗО «СЗШ № 40» ДМР була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства

 освіти і науки України від 16.06. 2015  № 641.

 

Головна мета виховної роботи КЗО «СЗШ № 40»

 у 2017/2018 навчальному році була – формування громадянина-

патріота України, створення умов для самореалізації

 особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних

 інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і

 культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів

 свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних

 навичок і засад здорового способу життя.

 Згідно з річним планом роботи школи у 2017/2018 навчальному році

 педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Виховання

 гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої

людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення».

 

 

Пріоритетними напрямками виховання у  2017-2018

 навчальному році були:

- національно-патріотичне виховання;

- робота з обдарованими учнями;

- розвиток творчої особистості;

- формування навичок здорового способу життя;

- робота з профілактики дитячого травматизму;

- робота з профілактики правопорушень.

Реалізація завдань виховної роботи у 2017/2018 навчальному році

здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським

колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими

 організаціями; через використання найбільш поширених виховних

 технологій, зокрема:

- години спілкування (години класного керівника);

- технологія колективного творчого виховання;

- проектна технологія;

- технологія саморозвитку.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер,

 що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних

завдань:    

 1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для
 2.  всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу,
 3. самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 4. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню
 5.  загальношкільного колективу.
 6. Удосконалення методичної майстерності класного керівника,
 7. спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
 8. Розвиток учнівського самоврядування.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при

 директорі, засіданнях педагогічної ради.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок

 злагодженої співпраці педагогічного та батьківського колективів,

 спланованої роботи класних керівників. У КЗО «СЗШ № 40»  діє

методичне об’єднання класних керівників.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом

навчального року проводились наради та консультації з питань

 організації та здійснення виховної роботи в класних колективах.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом

2017/2018 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим

особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності

 школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна

 робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні

технології виховання учнів.

Протягом  2017/2018 навчального  року організовано проведення ряду

позашкільних занять та заходів з учнями  КЗО «СЗШ № 40» ДМР .

Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів

 загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243),

 основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є

 забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх

здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток

 учнівського самоврядування. Проводилися індивідуальні бесіди з

 батьками та учнями.

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне

виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до

сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості

(доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури

 спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання

шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв,

 національних цінностей українського народу. З метою пропаганди

позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування

культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків

за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо

популяризації  сімейного способу життя, формування національних

сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження

 репродуктивного здоров`я.

Реалізацію напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства

 і держави» було спрямовано на залучення учнів до активної соціально-

громадянської діяльності; формування правової культури, почуття

патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних

 цінностей.

Протягом 2017/2018 навчального  року учні КЗО «СЗШ № 40» ДМР 

взяли участь у заходах:

- до 26-й річниці Незалежності України, Дня Державного прапора України;

- до Дня Захисника України

- до Дня Свободи

- до Дня пам'яті жертв голодоморів

- до Дня Збройних Сил України

- до Дня Соборності України

- до Дня пам'яті та Примирення

Велику роль у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління відіграють пошукова, дослідницька та краєзнавча робота.

Пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи,

екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально

познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу. 

Протягом навчального року в школі були проведені  батьківські збори,

 під час яких розглядалися питання організації дозвілля дітей,

запобігання вживання дітьми алкогольних, наркотичних речовин,

поширення пияцтва, наркоманії,  профілактики правопорушень.

  У школі проводились традиційні виховні заходи:

 • Свято «День знань» (1-11 кл.)
 • Концерт до Дня вчителя (1-11 кл.)
 • Свято “Посвячення в першокласники” (1 кл.)
 • Українські вечорниці (11 кл.)
 • Новорічні ранки  (1-4 кл.)
 • В гостях у новорічної казки (5-8 кл.)
 • Новорічний калейдоскоп (9-11 кл.)
 • свято “Святого Миколая” (1-6 кл.)
 • “Різдво. Вертеп” (1-4 кл.)
 • «День святого Валентина» (5-11 кл.)
 • Святковий концерт до Дня 8 Березня (1-11кл.)
 • Свято Букваря(1кл.)
 •  Свято «День вишиванки» (1-11 кл.)
 • «Свято родини» , «День матері» (1-4  кл.)
 • Свято «Прощавай,  початкова школо!»(4 кл.)
 • Свято Останнього дзвоника(1-11кл.)
 • Випускний вечір (11 кл.)
 • урок-подорож «По шевченківських місцях Дніпропетровщини…»;
 • літературна вікторина « Учітесь, читайте,і чужому научайтесь, й свого
 •  не цурайтесь…»;
 • конкурс виразного читання поезії Т.Г.Шевченка до  дня народження Кобзаря « Ну щоб, здавалось слова…»
 • Шевченківське свято «Щасливий я і гордий,що читаю Шевченка»;
 • Конкурс малюнків «Наш талант,тобі Тарасе!» до дня народження Т.Г.
 • Шевченка
 • конкурс дитячих малюнків «Хай буде мир на всій Землі»;
 • зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками АТО;
 • уроки мужності «Не загасити пам’яті вогонь»;
 • святкова концертна програма «Земний уклін творцям перемоги».

 

Цілі та завдання виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік

Мета виховної роботи: набуття учнями школи соціального досвіду,

успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої

культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних

 ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної

досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної

культури.

Завдання виховної роботи:

 • формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з
 • високою національною свідомістю;
 • виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який
 •  не
 •  порушує прав і свобод людини та с повагою ставиться до традицій і
 •  культури інших народів;
 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
 •  суспільних та власних інтересів;
 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я
 •  інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового
 • способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

 

Робота з батьками

З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено загальношкільні  та  класні батьківські збори,  засідання батьківського комітету школи.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

    Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

 

 

              Матеріально-технічне забезпечення

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в КЗО «СЗШ №40»ДМР. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи планується капітальний ремонт котельної та системи опалення за бюджетні кошти, косметичні ремонти навчальних кабінетів за кошти батьків.

     Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення.

Інформація про виділення коштів департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради для КЗО «СЗШ № 40» ДМР

фінансує департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради з міського бюджету.

На 2017-2018 навчальний рік було виділено 5 184 131,00 грн. З них на:

 1. Заробітна плата – 2 485 842,00 грн.
 2. Нарахування на оплату праці – 546 885,00 грн.
 3. Придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам – 8 421,00 грн.
 4. Медикаменти – 2 015,00 грн.
 5. Продукти харчування – 701 311,00 грн.
 6. Оплата послуг (вивіз сміття, дезінфекція, обслуговування котельні) – 185 474,00 грн.
 7. Оплата за:
 • водопостачання – 48 771,00 грн.
 • газопостачання – 1 038 014,00 грн.
 • електроенергія – 161 630,00 грн.
 1. Окремі заходи по реалізації державних програм – 614,00 грн.
 2. Матеріальна допомога дітям-сиротам – 525,00 грн.

 

На інші потреби бюджетні кошти не виділено.

       Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • придбання комп’ютерних методичних комплексів;
 • недостатня результативність ЗНО;
 • покращення ресурсної бази кабінетів інформатики;
 • вакансії педагогічних працівників;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головні завдання школи на 2018-2019 н.р.

- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;

- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

-  створення „ситуації успіху” для кожного учня

- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;

- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;

- формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи.

 ЗВІТ РОБОТИ ЗА 2017-2018 навчальний рік
У своїй діяльності протягом звітного періоду, адміністрація керувалась Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
    Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації
державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України,
Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,
«Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,
«Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній
навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання
та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України
в галузі освіти.
Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на
принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів
і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.
На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється 
теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з
метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих
можливостей, фізичного й морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань
гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного
дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками,
відкритістю навчального процесу.
Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях
педагогічної ради, методичної ради, ШМК, науково-практичних семінарах, 
використовують Інтернет-ресурси.
              Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа
№ 40» Дніпровської міської ради працювала над темою: «Створення соціально-педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційно-освітнього середовища та соціалізації навчально-виховного процесу через запровадження інформаційних технологій» та над такими питаннями:

1.  Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.
2.  Формування  орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження, зміцнення здоров’я.
3.  Продовження роботи з переходу на новий зміст, структуру та 12-річний строк навчання, забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищенням якості освіти.
4.  Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.
5.  Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості .
6.  Подальше впровадження експериментальної моделі моніторингу якості освіти у 3-х рівнях: шкільному, міському, обласному.
7.  Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.
На виконання Закону України «Про мову» в школі всі класи з українською мовою навчання.

Виконуючи ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державну програму розвитку і функціонування української мови, в школі поступово і неухильно ведеться робота щодо виконання мовного законодавства:
• навчально-виховний процес здійснюється українською мовою;
• вивчення української мови є обов’язковим;
• державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, наради, семінари тощо;
• діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами здійснюється українською мовою;
• тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською.
  Щодо виконання мовного законодавства слід зазначити, що впродовж навчального року проводились заходи та роз’яснювальна робота серед батьків та вчителів школи з питання виконання мовного законодавства. Один раз на 5 років адміністрацією школи перевіряється стан викладання української мови та літератури.
Щорічно проводиться низка заходів з пропаганди державної мови, історії українського народу, культури.

     ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:
o комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» Дніпровської міської ради;
o юридична адреса навчального закладу:
49057, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Альвінського, 3
• мова навчання – українська;
• школа розрахована на 960 місць за умови навчання у дві зміни;
                                                  
МЕРЕЖА
• у 2017-2018 н.р. в  школі   було сформовано 23 класи , в яких навчалося 712 учні середня наповнюваність 30,9:
• 1-4 класи – 349 учнів;
• 5-9 класи – 305 учнів;
• 10-11класи –58 учнів.
Збереження контингенту.
        На початок 2017-2018 н. р. навчалось у школі  691 учень, на кінець року 712 учні. Протягом року прибуло-25 учнів вибуло 12 учнів.
         Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами: із 12 вибулих учнів 8 переїхали в інші райони Дніпра або інші міста України.
На основі поданих заяв відповідним наказом по школі зараховано до першого класу 2018/2019 н.р-88  учнів
       Основними заходами зі збереженням контингенту учнів в 2017 -2018 навчальному році були:
- організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні школи;
- спільна робота з ДНЗ № 254;
- контроль відвідування учнями навчальних занять;
- організація навчання вдома;
- організація роботи «Школи майбутнього першокласника»

Працевлаштування учнів 9-х класів за 4 роки
Навчальні
роки Кількість
випускників 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
ПТНЗ Вечірня
школа Продовжили навчання в 10 кл
2014-2015 н.р. 58 учнів 9 учнів 6 учнів - 43 учні
2015-2016 н. р. 66 учнів 20 учнів 12 учнів 1 учень 33 учні
2016-2017 н. р.  62 учні Приблизно
22 учні Приблизно
11 учнів                                                                              - 29 учнів
2017-2018 н. р. 53 учні    29уч


Звіт про навчання або працевлаштування випускників 11-х класів станом на 01.10.2015 р.
Кількість учнів на початок н. р. Кількість учнів на кінець н. р.  Прибуло  Вибули за н. р. ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитація ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація ПТНЗ Курси Збройні сили України  Хвороба
   Виїзд  До інш. навчальн. закладів міста Смерть  Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  %
29 29 - - - - 18 62 5 17 5 17 1 4 - - - -
станом на 03.10.2016 р.
Кількість учнів на початок н. р. Кількість учнів на кінець н. р.  Прибуло  Вибули за н. р. ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитація ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація ПТНЗ Курси Збройні сили України  Хвороба
   Виїзд  До інш. навчальн. закладів міста Смерть  Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  %
32 32 - - - - 19 59,4 4 12,5 8 25 - - - - 1 3,1


Попереднє працевлаштування випускників 11-х класів станом на 20.06.2017 р.
Кількість учнів на початок н. р. Кількість учнів на кінець н. р.  Прибуло  Вибули за н. р. ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитація ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація ПТНЗ Курси Збройні
сили України  Хвороба
   Виїзд  До інш. навчальн. закладів міста Смерть  Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  %
39 36 - - 3 - 23 64 7 19 6 17 - - - - - -
Кількість учнів на початок н. р. Кількість учнів на кінець н. р.  Прибуло  Вибули за н. р. ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитація ВНЗ І-ІІ рівнів акредитація ПТНЗ Курси Збройні
сили України  Хвороба
   Виїзд  До інш. навчальн. закладів міста Смерть  Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  % Кількість  %
30 30 - - - -       - - - - - -

Попереднє працевлаштування випускників 11-х класів станом на 20.06.2018 р.

З 2014 року випускники нашої школи випробують свої сили  в навчальних закладах інших європейських держав. Так, за межами країни продовжили своє навчання (у Польщі) – 2 випускники, в 2015 році – 3 випускники, а 2016 році – 4 випускники в 2017 році- 0 випускників, а в 2018 році планують вступити до польських коледжів 2 випускники з 9-х класів, 1 випускник з 11 класу.
Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи

                                                   КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
Кадрова політика КЗО « СЗШ № 40» ДМР  протягом минулого року була обумовлена замовленням суспільства на підготовку компетентного випускника і будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, потребує інтенсивного оновлення, модернізації компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти й набуває актуальності у зв'язку з переходом закладу освіти до нового змісту, структури і терміну навчання. У школі змінені підходи до ролі вчителя, який є одночасно й учителем-психологом, учителем-технологом, учителем-дослідником, який творчо, на високому рівні розв’язує складні професійні проблеми. Змінено характер стосунків адміністрації з підлеглими, учителів з учнями, педагогів із батьками. Таким чином вирішується питання формування педагогічних кадрів нового типу.

Основні напрямки кадрової політики школи:
- оптимізація штатного розкладу та педагогічного навантаження;
- підготовка педагогічного колективу до організаційних змін;
- створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та управлінців;
- формування потреби у творчій самоосвіті впродовж усієї професійної життєдіяльності;
- підвищення рефлексивної культури педагогічного колективу;
- розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємо¬дії учнів і вчителів.

За наслідками реалізації основних напрямків кадрової політики школи передбачається робота педагогічного колективу з:
- реалізації стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
- створення умов для формування компетентного вчителя, здатного до саморозвитку, гнучкості в діяльності, креативності;
- осмисленого впровадження нового змісту освіти на підставі компетентнісно-орієнтованого підходу;
- здійснення навчання дітей державною мовою та розширення україномовного простору;
- упровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
- формування індивідуального стилю професійної діяльності.
В.о.директор школи:
- Стороженко Наталія Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи
– 26 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 12 років;
- Широкан Валентина Василівна, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 32 років, стаж роботи на посаді заступника директора – 15 років.
- Кундій Алла Василівна – заступник директора з АГЧ , стаж роботи на посаді заступника директора – 4 роки
Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність. У 2017/2018 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 95%;
В 2017-2018 н.р. році працювало 50 учителів , з яких:
• 2 заслужені вчителі України
• 13 учителі-методисти
• 3 старші вчителі
• 11 відмінники освіти України,
• 29 мають вищу кваліфікаційну категорію
• 2 мають першу кваліфікаційну категорію
• 2 мають другу кваліфікаційну категорію.
• Сумісники-1
• Пенсіонери-10

Освітній рівень : (кількість )
 З вищою освітою:36   
 З незакінченою вищою :  4
З середньою спеціальною:3
На жаль,  на  сьогоднішній день в школі є вакансії:
• Соціальний педагог- 1 ставка
• Керівник гуртка з іноземної мови- 9 год.

           Робота з педагогічними кадрами школи була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів, організації на рівні вимог їх атестації, надання допомоги молодим учителям.В школі працювали молоді вчителі:
з 2016 року:
• Клочкова А.В. – вчитель української мови та літератури,
• Лопатін Д.М. – вчитель фізкультури,
• Плахотник О.М. – вчитель початкових класів,
• Проценко А.В. – вчитель англійської мови;
                                з 2017 року:
• Остапенко В.О. – вчитель фізкультури,
• Кучеренко А.С. – вчитель початкових класів,
• Сірченко С.І. – вчитель початкових класів,
• Ковтун С.І. – вчитель інформатики,
• Павлова Д.О. – психолог,
• Чуниховська В.В. – вчитель української мови та літератури.
На підставі наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 31.08.2017 року № 228 «Про організацію стажування молодих спеціалістів випуску 2017 року», з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки був видан наказ по школі №142 від 20.09.2017 року  в якому для активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих та малодосвідчених учителів була відновлена у школі робота наставників молодих вчителів. Закріплені за молодими та малодосвідченими учителями учителі-наставники:
Мартинюк Т.К. – за Клочковою А.В.,
Музальову Л.А. – за Лопатіним Д.М. та Остапенко В.О.,
Грицан Л.В. – за Кучеренко А.С.,
Хворостянкіну О.М. – за Плахотник О.М.,
Бегму Л.В. – за Сірченко С.І.,
Пухтій Л.П. – за Чуниховською В.В.,
Снітку Н.А. – за Проценко А.В.,
Малашину І.С. – за Ковтун С.І.,
Широкан В.В. – за Павловою Д.О.

Вчителями-наставниками було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: анкетування, діагностування,консультації з питань організації навчально–виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо ,як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі-наставники: Мартинюк Т.К. ,Музальова Л.А.,Грицан Л.В., Хворостянкіна О.М, Бегма Л.В., Пухтій Л.П,Снітка Н.А,Малашина І.С., Широкан В.В.- складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, допомога в розробленні конспектів уроків, ознайомлення з науково – методичною літературою, надавали індивідуальні консультації. Наставниками  молодих  учителів  Пухтій  Л.П. та  Мартинюк  Т.К.  проводилися  індивідуальні  консультації  та  майстер-  класи  "Вплив  нововведень,оновлень  і  змін  на  процес  викладання  української  мови  та  літератури,  на формування  у  школярів  ключових  компетентностей". У  лютому  2018р.  молода  вчителька, Клочкова  А.В.  з  учнями  6-Б  класу підготували  і  провели  захід  до  Міжнародного  дня  рідної  мови. Захід  пройшов цікаво, на  високому  патріотичному  рівні. В квітні- травні молодими вчителями були проведена серія показових  уроків, де вони продемонстрували свою педагогічну майстерність.
Курсова перепідготовка
Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен учитель на кінець навчального року виконав план самоосвіти. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2017-2018 н. р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі:Стребуль Т.М.,Дяченко Г.Ф.,Пухтій Л.П., Кравченко В.О., Кармазіна М.М., Дригола С.М., Жидкова Л.Б., Цебенко А.В., Чернікова О.В.. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  комісій.
У звітному році було атестовано 6 (8%) педагогічних працівників:
1. Дяченко Г.Ф.
2. Гавриш А.А.
3. Широкан В.В.
4. Вінник О.Р.
5. Цебенко А.В.
6. Чернікова О.В.
У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів Дяченко Г.Ф.,Гавриш А.А., Широкан В.В.,
Вінник О.Р., Цебенко А.В., Чернікова О.В.
- шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, колег. Протягом року вивчались результати моніторингу навчальних досягнень учнів. Це дає можливість об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестується. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості
      Атестація педагогів школи здійснювалась у 2017-2018 н. р. згідно з перспективним планом ,на виконання Закону України « Про освіту», ст27 Закону України  « Про загальну середню освіту»,  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473  зі змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.08.2013 № 1135 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2013 за № 1417/23949).
За результатами атестації,на підставі рішення атестаційної комісії (протокол № 7 від 23.03.2018 р.)  :
      
      1 Черніковій Оксані Василівні, Цебенко Альоні Володимирівні.- присвоїна  кваліфікаційна категорія "спеціаліст першої категорії" –    
      2. Широкан Валентині    Василівні, Гавришу Андрію Андрійовичу, Дяченко Галині Федорівні.- відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "Вчитель -методист" –
       3. Вінник Олені Рудольфівні = відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії»:.  
.
. Враховуючи результати, можна зробити висновок, що педагоги планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

                            МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України школа  протягом 2017/2018  навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи. У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%.
Медичний працівник школи – Федько О.В. (звільнена в листопаді 2017 року), тому з листопада 2017 року класні керівники  на підставі довідок  про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснювали розподіл всіх учнів на групи .
Здоров’я дітей постійно перебуває під контролем адміністрації, класних керівників, учителів.
Для учнів школи було організовано гаряче харчування:
Контингент Загальна кількість учнів    712
кількість учнів 1-4-х кл.  349
кількість учнів 5-9-х кл.  305
кількість учнів 10-11-х кл. 58
Охоплення харчуванням Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені всіма видами харчування  681
            % 95
з них: кількість учнів 1-4-х класів  349
           % 100
кількість учнів 5-9-х кл.  271
           % 89
кількість учнів 10-11-х кл. 48
          % 83
Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені гарячим харчуванням 622
           % 87
з них: кількість учнів 1-4-х класів  349
           % 100
   кількість учнів 5-9-х кл.  224
           % 73
кількість учнів 10-11-х кл. 28
Вартість гарячого харчування учнів пільгових категорій 15,55
 
Середня вартість харчування учнів 1-11-х  класів
Середня вартість  буфетної продукції учнів 1-11  класів 13,00
10,00
             
                  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ:
З метою реалізації основних напрямів реформування освіти в Україні педагогічний колектив комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 40» ДМР в 2017-2018 н. р. проводив роботу по оновленню форм і методів навчання і виховання учнів.
Загальна таблиця рівня успішності учнів 2-11-х класів:
клас учнів н/а низький середній достатній
високий % успішності % якості
  учнів % учнів % учнів % учнів % учнів  % %
2-А 30 0 0,0 0 0,0 5 16,7 19 63,3 6 20 100 83,3
2-Б 25 0 0,0 0 0,0 10 40 12 48 3 12 100 60
2-В 31 0 0 0 0 10 32,3 16 51,6 5 16,1 100 67,7
2-ті 86 0 0,0 0 0,0 25 29,1 47 54,7 14 16,3 100 70,9
3-А 32 0 0,0 0 0,0 8 25,0 21 65,6 3 9,4 100 75,0
3-Б 32 0 0,0 0 0,0 16 50,0 12 37,5 4 12,5 100 50,0
3-ті 64 0 0,0 0 0,0 24 37,5 33 51,6 7 10,9 100 62,5
4-А 35 0 0,0 0 0,0 5 14,3 24 68,6 6 17,1 100 85,7
4-Б 34 0 0,0 0 0,0 11 32,4 20 58,8 3 8,8 100 67,6
4-В 30 0 0,0 0 0,0 12 40,0 13 43,3 5 16,7 100 60,0
4-ті 99 0 0,0 0 0,0 28 28,3 57 57,6 14 14,1 100 71,7
5-А 36 0 0,0 0 0,0 10 27,8 23 63,9 3 8,3 100 72,2
5-Б 35 0 0,0 0 0,0 17 48,6 14 40,0 4 11,4 100 51,4
5-ті 71 0 0,0 0 0,0 27 38,0 37 52,1 7 9,9 100 62,0
6-А 33 0 0,0 0 0,0 11 33,3 15 45,5 7 21,2 100 66,7
6-Б 30 0 0,0 0 0,0 15 50,0 10 33,3 5 16,7 100 50,0
6-ті 63 0 0,0 0 0,0 26 41,3 25 39,7 12 19,0 100 58,7
7-А 29 0 0,0 0 0,0 19 65,5 9 31,0 1 3,4 100 34,5
7-Б 29 0 0,0 0 0,0 13 44,8 13 44,8 3 10,3 100 55,2
7-мі 58 0 0,0 0 0,0 32 55,2 22 37,9 4 6,9 100 44,8
8-А 29 0 0,0 1 3,4 19 65,5 9 31,0 0 0,0 96,6 31,0
8-Б 31 0 0,0 8 25,8 16 51,6 7 22,6 0 0,0 74,2 22,6
8-мі 60 0 0,0 9 15,0 35 58,3 16 26,7 0 0,0 85,0 26,7
9-А 26 0 0,0 0 0,0 12 46,2 14 53,8 0 0,0 100 53,8
9-Б 27 0 0,0 3 11,1 16 59,3 7 25,9 0 0,0 85,2 25,9
9-ті 53 0 0,0 3 5,7 28 52,8 21 39,6 0 0,0 92,5 39,6
10 28 0 0,0 0 0,0 11 39,3 12 42,9 5 17,9 100 60,7
10-ті 28 0 0,0 0 0,0 11 39,3 12 42,9 5 17,9 100 60,7
11 30 0 0,0 0 0,0 10 33,3 16 53,3 4 13,3 100 66,7
11-ті 30 0 0,0 0 0,0 10 33,3 16 53,3 4 13,3 100 66,7
2-11  612 0 0,0 12 2,0 246 40,2 286 46,7 67 10,9 97,9 57,7

Відмінники та невстигаючі 2017-2018 н. р. КЗО «СЗШ № 40» ДМР

№ з/п
Клас Відмінники Невстигаючі
  к-сть П.І.Б к-сть П.І.Б
1.  2-А 6  Дідовець Дарина
Івкіна Вероніка
Траченко Рінат
Федько Софія
Цапко Таїсія
Щур Макар
 
2.  2-Б 3 Медецька Злата
Ребезов Дмитро
Федоненко Тимур
 
3.  2-В 5 Гнезділова Віолета
Соснова Ольга
Колесник Микола
Чупринка Ульяна
Романюк Микита 
4.  3-А 3 Субботін Владислав
Шишко Катерина
Куц Надія
 
5.  3-Б 4 Захарова Анастасія
Івченко Дарина
Михалевич Анастасія
Рибакова Неля
 
6.  4-А 6 Зюкіна Марія
Малиш Катерина
Левицька Марія
Рикова Софія
Гопкало Герман
Сугак Владислав

 
7.  4-Б 3 Шмерига Неллі
Шмерига Філіп
Лебідь Богдан


 
8.  4-В 5 Рябчинська Софія
Душейко Антон
Карповська Вікторія
Русанова Таїсія
Відченко Тимофій
 
9.  5-А 3 Маренич Іван
Маренич Катерина
Сироєдов Денис

 
10.  5-Б 4 Гунченко Софія
Афоніна Марія
Голіцина Єлизавета
Карпичко Ілля

 
11.  6-А 7 Супенко Дар’я
Істоміна Софія
Шавлай Олександр
Авраменко Роман
Кучерук Аріна
Волощук Євгенія
Малий Ілля
 
12.  6-Б 5 Тригуб Катерина
Тюменцева Таісія
Шкуро Єлизавета
Душейко Єгор
Мустафаева Сона
 
13.  7-А 1 Горкава Влада
 
14.  7-Б 3 Шмерига Анастасія
Бірюк Анастасія
Шмерига Єва 
15.  8-А   1 Громяк Артем
16.  8-Б   8 Головчак Олег
Мариноха Даніїл
Кривокордя Ярослав
Колонтай Віталій
Мрачко Вадим
Радченко Вячеслав
Шевченко Владислав
Фараджев Осман
17.  9-А   
18.  9-Б   3 Довженко Катерина
Майборода Дмитро
Музика Тарас
19.  10 5 Кудлай Яна
Кравченко Олександр
Боровик Ірина
Рябека Тетяна
Самойленко Анастасія 
20.  11 4 Головня Анастасія
Рибакова Христина
Соснова Анна
Савенко Римма
 
Всього: 67  12

Порівняно з І семестром збільшилась кількість невстигаючих учнів на 2 чоловіка  ( на 1,2%):
І семестр-10 невстигаючих
ІІ семестр-12 невстигаючих.
Кількість відмінники збільшилась порівняно з І семестром на 31 учнів:
І семестр-36 учнів
ІІ семестр-67 учнів.
Всім учням,які  закінчили на відмінно  видано похвальні листи.
На засіданнях ШМК  вчителів школи необхідно обговорити питання підвищення шляхів якості знань, в разі потреби надати методичну допомогу малодосвідченим вчителям.

             «Школа майбутнього першокласника»
            Педагогічний колектив школи  активно працював над організацією роботи з майбутніми першокласниками, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ № 254. Проведено засідання методичної комісії вчителів , батьківські збори у ДНЗ №254.
В листопаді-травні в школі працювала «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучалися вчителі початкових класів.Планувалось ,що в 2018/2019 н.р. буде навчатися 2 класи кількістю 60 учнів, фактично 3 класи кількістю учнів 88 учнів

                             Індивідуальна форма навчання
     В 2017-2018 н.р.  у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалося 3 учні, всі за довідками ВКК міських лікарень(Кудрявцев Віктор  Геннадійович, Носенко Євгеній  Миколайович, Баранов Юрій Євгенович.)

  З них:
учнів  годин на кожного учнів  годин на кожного учнів  годин на кожного учнів  годин на кожного учнів
1 10 1 14 1 16 3 40 3

 


З них дітей – інвалідів – 3  учні: Носенко Є., Кудрявцев В., Баранов Ю.
Контингент учнів, які навчаються за індивідуальною формою так поділяються за вадами розвитку:
• неврастенічні захворювання – Носенко Є.
• дитячий аутизм – Кудрявцев В.
• лейкоз – Баранов Ю.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.
Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.
 

Державна підсумкова атестація
            У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови,  читання та математики у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України.
Було опрацьовано учителями початкової школи лист МОН №1/9-185 від 27.03.18 року « Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році» та лист департаменту гуманітарної політи управляння освіти Дніпровської міської ради №7/1-742 від 06.04.2018 року «Про порядок закінчення 2017-2018 н.р. та проведення ДПА в закладах середньої освіти міста Дніпра» .
Виходячи з «Положення про ДПА» було створено комісії для проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та складено графіки проведення ДПА в 4-х класах КЗО «СЗШ № 40» та заготовлені тексти контрольних робіт для кожного учня.
Згідно графіка державна підсумкова атестація з української мови проводилась 15.05.2018 року, з українського читання – 15.05.2018 року, та з математики – 17.05.2018 року.
Річною підсумковою роботою з української мови була письмова робота, що містить 7 завдань різних рівнів складності. Так учні 4-А класу досить добре справились з складними мовними завданнями. Роботи 35 учнів оцінені як роботи високого рівня (19 учнів) та достатнього рівня (13 учнів), що становить 91 %.       В 4-Б класі цей показник становить 72% (відповідно12 учнів – роботи високого рівня та 12 учнів – достатнього рівня), в 4-В класі цей показник становить- 60%(високий рівень-8 учнів, достатній 10 учнів).
11 учнів (15 %) серед четверокласників написали роботи на середній рівень , низького рівня-немає.
Клас

К-ть учнів
к-ть учнів, які писали роботу
Рівні
   високий достатній середній низький
   к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %
         
         
4-А 35 35 19 54 13 37 3 9 0   0
4-Б 34 33 12 36 12 36 8 25  1 3
4-В 30 30 8 27 10 33 11 37 1 3
всього: 99 98 39 40 35 36 22 22 2 2
Підсумковою контрольною роботою з українського читання була комбінована робота, що складалася з тексту  для самостійного читання з мови навчання обсягом  330 слів,а також завдання до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом.

Результати ДПА за математики


клас к-ть учнів к-ть учнів, які писали роботу Рівні
   високий достатній середній низький
   к-ть % к-ть % к-ть % к-ть %
4-А 35 35 15 43 18 51 2 6 0 0
4-Б 34 32 13 41 10 31 8 22 2 6
4-В 30 30 14 47 7 23 4 13 5 17
всього: 99 97 42 43 35 36 14 14 7 7

Підсумковою контрольною роботою з математики була письмова комбінована робота.
Учні 4-х класів добре справились з даними завданнями. Так в 4-А класі (вчитель Бегма Л.В.) 15 учнів( 43%) написали роботи на високому та 18 учень ( 51%)- на достатньому рівні. В цілому по 4-А класі  (вчитель Бегма Л.В.) – 31 учнів отримали оцінки високого та достатнього рівня. А в 4-Б класі ( вчитель Вінник О.Р.) -23 учні отримали оцінки високого та достатнього рівня,з них: 13 учнів ( 41%)  отримали оцінки високого рівня і 10 учнів(31%) – достатнього рівня. В 4-В класі (вчитель Дяченго Г.Ф.)- 21 учень отримали  оцінки високого та достатнього рівня, з них: 14 високий рівень (47%)  та 7 достатній рівень (23%). В цілому з 42 учнів 4-х класів 43% - оцінки високого рівня та  35 учень (36%) - достатнього рівня.
Двоє учнів 4-Б класу показали низький рівень знань (Кіріченко Є., Макарук К)., а в  4-В – пятеро учнів (Думанський М.,Красавцев Нікіта, Маренич Нікіта,Прохоренко А., Тімченко Володимир). Роботи учнів середнього рівня становлять 14%.
            Порівнюючи підсумки ДПА в 4-х класах з результатами навчальних досягнень за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження або покращення результатів.
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказу МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272»,відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011   за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016    № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).
     1. До 23.04.2018 року складено, затверджено розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, склад апеляційної комісії. Складено, погоджено в управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради склад комісій для проведення ДПА.
2. Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, розклад консультацій при підготовці до ДПА, Інструкція про порядок переведення та випуску учнів, склад груп для складання ДПА).
3. Складено, погоджено склад атестаційних та апеляційних комісій, комісій для проведення ДПА, комісій для забезпечення об’єктивного проведення ДПА до 23.04.2018 р.
4. Видано наказ про звільнення учня 9-Б класу  ( Кудрявцева Віктора наказ № 58 від 27.04.2018 року) від проходження ДПА за станом здоров’я.
6. В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні оцінок за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено.
7. Складено звіти про якість і форму складання державної підсумкової атестації за результатами ДПА. Оцінки державної підсумкової атестації виставлено адекватно річним оцінкам. Учні підготовлені до ДПА на достатньому та високому рівні.
Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводилася в письмовій формі.
Завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів  9 класу  складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом № 51 від 23.04.2018 і педрадою № 4 від  02.03.2018 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з української мови
Клас Кількість учнів
Високий рівень
(10-12 балів) % якості Достатній рівень
(7-9 балів) % якості Середній рівень
(4-6 балів) % якості Початковий
рівень
%  % якості %  успішності
9-А 26 7 27% 11 42% 8 31% 0 0 69% 100%
9-Б 26     6 24% 9 36% 11 40% 0 0 60% 100%
9-ті 52 13 25%     20 39% 19 37% 0 0 64% 100%

  РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
з української мови
Клас  Кількість
учнів
Високий рівень
(10-12 балів) % якості Достатній
рівень
(7-9 балів) % якості Середній рівень
(4-6 балів) % якості Початковий рівень
%  % якості %
успішності
9-А 26    7 26% 12 46% 7 27% 0 0 73% 100%
9-Б 27 2 5% 11 40% 13 51% 1 2% 43% 98%;
9-ті 53 9 17% 23 43% 20 38% 1 2% 60% 98%
Аналізуючи показники річного оцінювання і ДПА з  української мови учні підтвердили річні оцінки (% збільшення склав -4%)
Для проведення державної підсумкової атестації з математики вчителі: Лещинська Л.М. і Кутєпова Л.С. приготували десять варіантів атестаційних робіт. Матеріали ДПА складено на засіданнях ШМК і затверджено наказом і педрадою № 5 від 02.03.2018 року. Державна підсумкова атестація з математики проводилась протягом 135 хв.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА з математика
Клас    Кількість учнів
Високий рівень
(10-12 балів) % якості Достатній рівень
(7-9 балів) % якості Середній рівень
(4-6 балів) % якості Початковий рівень
%  % якос-ті %
успіш-
ності
9-А 26 3 12% 15 58% 8 31% 0 0% 70% 100%
9-Б 26 3 12% 10 38% 13 50% 0 0% 50% 100%
9-ті 52 6 12% 25 50% 21 38% 0 0% 62% 100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ з математики
Клас Кількість
учнів
Високий
рівень
(10-12 балів) % якості Достатній рівень
(7-9 балів) % якості Середній
рівень
(4-6 балів) % якості Початковий рівень
%  % якості %
успішності
9-А 26 1 4% 15 58% 10 38% 0 0% 62% 100
9-Б 27 2 7% 13 48% 11 41% 1 4%   55% 96
9-ті 53 3 6% 28 54% 21 38% 1 2 59,6% 99

        Аналізуючи результати ДПА з математики в 9-х класах учні отримали кращі результати на ДПА. Зростання спостерігається в  9-А (вчитель Резцова Т.С) і в (-Б (вчитель Кутєпова Л.С.), що свідчить про необєктивність виставлення річних оцінок.

Для проведення атестації з географії в 9-А класі вчитель Стребуль Т.М. приготувала декілька варіантів завдань.
Кожен варіант атестаційної роботи налічував: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачало роботу з малюнками, схемами, таблицями, діаграмами або статистичними матеріалами; два завдання, що передбачало розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; завдання на контурній карті.
На виконання атестаційної роботи  учням відводили 90 хвилин.

РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Аз географії
Клас   Кількість
учнів
Високий
рівень
(10-12 балів) % якості Достатній рівень
(7-9 балів) % якості Середній
рівень
(4-6 балів) % якості Початковий рівень
%  % якості %
успіш-
ності
9-А 26 11 43% 10 37% 5 19% 0 0% 80% 100%

РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-А з географії
Клас  Кількість учнів
Високий
рівень
(10-12 балів) % якості Достатній рівень
(7-9 балів) % якості Середній рівень
(4-6 балів) % якості Початковий рівень
%  % якості %
успішності
9-А 26 11 43% 9 35% 6 23% 0 0% 78% 100%

Аналізуючи результати ДПА з географії в 9-А класі учні підтвердили річні оцінки (вчитель Стребуль Т.М.), що свідчить про об’єктивність виставлення річних оцінок.

Атестаційна робота з біології в 9-Б класі складена вчителем Черніковою О.В. із завдань, що відповідають змісту і державним вимогам до рівня підготовки учнів з таких розділів програми з біології для 7 – 9 класів: «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» – 70 % завдань; «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми і середовища існування» – 30 % завдань.
       Атестаційна робота включала 75 % завдань на відтворення і 25 % завдань на застосування знань. На виконання атестаційної роботи  учням відводили 90 хвилин
РЕЗУЛЬТАТИ ДПА в 9-Б класі з біології
.
Клас  Кількість
учнів
Високий
рівень
(10-12 балів) % якості Достатній рівень
(7-9 балів) % якості Середній
рівень
(4-6 балів) % якості Початковий рівень
%  % якості %
успішності
9-Б 26 4 15% 17 65% 5 19% 0 0% 80% 100%
РЕЗУЛЬТАТИ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 9-Б класі з біології
Клас  Кількість учнів
Високий
рівень
(10-12 балів) % якості Достатній рівень
(7-9 балів) % якості Середній
рівень
(4-6 балів) % якості Початковий рівень
%  % якості %
успішності
9-Б 27 4 15% 18 67% 5 19% 0 0% 82% 100%

Аналізуючи результати ДПА з біології в 9-б класі учні отримали кращі результати на ДПА.
Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2017/2018 навчальному році проводиться відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлює заклад загальної середньої освіти. Державна підсумкова атестація (далі - ДПА) в 2017/2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року
№ 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами,листа департаменту гуманітарної політики управління освіти Дніпровської міської ради № 7/1-742 від 06.04.2018р « Про порядок закінчення 2017/2018 н. р. та проведення ДПА в закладах середньої освіти міста Дніпра». Виходячи з листа МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році»
1. Проведені наради при директорові з питань організованого закінчення навчального року (ознайомлення із інформативно-нормативними документами),з питань:
• предмети за вибором ДПА у 11 класі;
• підготовка до ДПА-ЗНО;
• особливості проведення ДПА-ЗНО в 2018 році;
• організація проведення консультацій з української мови 23.05.2018, та математики – 21.05.2018 році;
2. Проведені  батьківські збори з питань ознайомлення учнів та батьків випускних класів з порядком організованого закінчення навчального року та складання ДПА-ЗНО.
3. Перевірено  виконання програм у повному обсязі з предметів робочого навчального плану.
4. Оформлено інформаційний стенд (розклад ДПА, Інструкція про порядок переведення та випуску учнів)
5. Складено звіти про якість і форму складання державної підсумкової атестації за результатами ДПА. Учні підготовлені до ДПА на достатньому та середньому рівні.
Державна підсумкова атестація випускників 11 класу проводилася у    формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 22 травня по 13 червня 2018 року згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 з трьох предметів:
1) українська мова;
2) математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); випускники можуть обирати один з цих двох навчальних предметів незалежно від профілю навчального закладу;
3) предмет за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська, або німецька, або іспанська, або французька мова – залежно від того, яка іноземна мова вивчалась у старшій школі), математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали   математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета  історію України і навпаки.
Внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата здійснювалися з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв випускників щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше).  21.06.2018 апеляційних заяв випускників школи не надано.
Український центр оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) надсилав результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до 21 червня 2018 року.
      У 2017-2018 році в школі 30  учнів 11 класу.
ЗНО з української мови складали 30 учнів.
Результати:
Початковий рівень – 0 учень ( 0%)
Середній рівень – 6 (20 %)
Достатній рівень – 15 (50 %)
Високий рівень – 9 (30 %)
Якість –80 %. Учні 11 класу підтвердили річні оцінки і навіть 8 учнів показали кращий результат порівняно з річними оцінками.
ЗНО з математики складали 10 учнів результати:
Початковий рівень –1 (10%)
Середній рівень – 7 (70 %)
Достатній рівень – 2 (20 %)
Якість – 20 %.
ЗНО з іноземної мови складали 10 учнів результати:
Початковий рівень – 0 ( 0%)
Середній рівень – 1 (10 %)
Достатній рівень – 9 (90 %)
Якість – 90 %. Учні 11 класу не підтвердили  результат порівняно з річними оцінками.
ЗНО з історії України складали 21 учнів результати:
Початковий рівень – 0 ( 0%)
Середній рівень – 11 (52 %)
Достатній рівень – 6 (29 %)
Високий рівень – 4 (19%)
Якість – 43 %.
ЗНО з біології складали 9 учнів результати:
Початковий рівень – 0 ( 0%)
Середній рівень – 6 (57 %)
Достатній рівень – 3 (43 %)
Якість – 43 %.
ЗНО з фізики складали 2 учні результати:
Початковий рівень – 0 ( 0%)
Середній рівень – 1(50 %)
Достатній рівень – 1 (50 %)
Якість – 50 %.


Обдаровані учні.
Протягом 2017-2018 навчального року велася робота з обдарованими учнями. Упродовж усього навчального року діяв консультаційний пункт з психологічного супроводу дитячої обдарованості для класних керівників, учителів-предметників та батьків. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.01.2014 № 31 «Про затвердження графіків проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та конкурсних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 №1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 22.09.2017 № 525/0/212-17 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 260 від 02.10.2017 року «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу №173 від 02.10.2017 КЗО «СЗШ 40»ДМР з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді.
   В ІІ етапі (районний рівень) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін прийняло участь – 25учнів  школи ( 4 %)
Робота з обдарованими учнями  у 2017-2018 р.  показала, що не всі вчителі-предметники використали учнівський потенціал. що свідчить про недостатню роботу шкільних методичних комісій з обдарованими учнями.
     
Головним пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу ми визначили педагогіку життєтворчості, першою відзнакою якої є створення ситуації Успіху. Тому наша робота з учнями навчальна, методична, наукова, психологічна була спрямована на створення ситуації успіху та розвиток творчої особистості.

Переможці районних олімпіад:

№ Прізвище, ім’я Клас  Предмет  Місце Вчитель
1 Полішко Олександра 9-А географія ІІІ Кравченко В.О.
2 Деркач Артем 11 географія ІІ Кравченко В.О.
3 Головня Анастасія 11 географія ІІ Кравченко В.О.
4 Гуцалюк Наталія 7-Б  українська мова ІІ Мартинюк Т.К
5 Качан Олена 7-Б хімія ІІІ Стороженко Н.В
6 Бірюк Анастасія 7-Б хімія ІІІ Стороженко Н.В
7 Кузін Ілля 8-А Математика ІІ Резцова Т.С
8 Лисун Юлія 8-А Трудове навчання ІІ Степаненко О.К
9 Рибакова Христина 11 трудового навчання І Степаненко О.К
10 Філіпенко Валерія 10 трудового навчання І Степаненко О.К
11 Неживенко Олександра 9-Б трудового навчання ІІІ Степаненко О.К
12 Бондаренко Надія 9-Б трудового навчання ІІІ Степаненко О.К
13 Москаленко Поліна 10 художня культура І Жидкова Л.Б
14 Савенко Римма 11 художня культура І Жидкова Л.Б
15 Вітренко Катерина 8-А ОТМ І Жидкова Л.Б
16 Кузін Ілля 8-А фізика ІІІ Дуплій О.М.

І місце – 5
ІІ місце – 5
ІІІ місце – 6

В ІІІ етапі (міський рівень) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін прийняло участь – 11 учнів  школи ( 2 %)
Переможці міських олімпіад:


№ Прізвище, ім’я Клас  Предмет  Місце Вчитель
1 Деркач Артем 11 географія І Кравченко В.О.
2 Головня Анастасія 11 географія ІІ Кравченко В.О.

 

Учні школи постійні учасники Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» та Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».,» Бобер», «Колосок», « Геліантус». В цьому навчальному році учнів  651(91%) стали учасниками названих конкурсів. Більшість з них отримали відмінні результати.

Результати всеукраїнських конкурсів,турнірів за 2018 рік:
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
Відмінний Добрий Учасник Всього
2006 2 13 2 17
2007 3 14 0 17
2009 2 0 20 22
2010 3 15 7 25
2011 2 19 3 24
2012 0 19 29 48
2013 0 27 39 66
2014 0 31 58 89
2015 1 38 23 62
2016 4 24 60 88
2017 11 49 49 109
2018 12 51 88 151
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»
Відмінний Добрий Учасник Всього
2006 2 13 2 17
2007 3 14 0 17
2009 2 0 20 22
2010 3 15 7 25
2011 2 19 3 24
2012 0 19 29 48
2013 0 27 39 66
2014 0 31 58 89
2015 1 38 23 62
2016 0 38 41 53
2017 0 10 30 40
2018 12 51 88 151

Природничий конкурс «Колосок»
Золотий Срібний Колосок Всього
2008 0 12 6 18
2009 6 44 10 60
2010 1 20 20 41
2011 0 25 36 61
2012 0 43 8 51
2013 0 3 8 11
2014 1 19 1 21
2015 1 18 23 42
2016 2 27 30 59
2017 0 17 43 60
2018 1 46 37 84
Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»
Золотий Срібний Бронзовий Учасник Всього
2011 0 0 3 79 82
2012 0 0 10 84 94
2013 0 1 0 50 51
2014 0 0 1 83 84
2015 0 0 0 45 45
2016 1 0 0 53 54
2017 0 0 0 52 52
2018 0 1 1 53 55

Всеукраїнська гра «Соняшник»
Диплом перем. в поч. школі Диплом І      ступеня Диплом ІІ ступення Диплом ІІІ ступення Учасник Всього
2012  0 0 0 15 15
2013  2 2 0 47 51
2014  2 4 0 47 53
2016  1 2 2 34 39
2017 7 1 7 11 46 72
2018 8 3 6 10 57 84
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності  «Бобер»

Відмінний Добрий Учасник Всього
2011 5 0 5 10
2012 3 2 2 7
2013 4 3 1 8
2014 3 3 2 8
2015 2 3 0 5
2016 1 4 1 6
2017 0 4 5 9
2018 5 1 2 8
       
Міжнародна гра «Геліантус»


  Диплом І ступення Диплом ІІ
ступення
Сертифікат
учасника Диплом ІІІ ступення Грамота Диплом  переможця шкільного рівня Сертифікат учасн. Всього
2015 12 26 28 14 15 21 116
2016   1 13 60 29 16 119
      
2018 1 10 29 33 2 43 118

  Головним завданням заходів освіти є створення умов для розвитку творчої обдарованості. Здібність, обдарованість, талант, розглядаються з різних точок зору з урахуванням вікових особливостей учнів.
Основні питання пов'язані із завданням сучасної освітньої системи задоволення потреб суспільства встановленні та розвитку творчих, діяльних, обдарованих громадян, оновлення національної свідомості, збереження духовності, збагачення та розвиток інтелектуального потенціалу нації. Розвиток в обдарованої учнівської молоді почуття шанування своєї Батьківщини, національної свідомості, розуміння потреб особистості, співтовариства держави і світової цивілізації уявлення про множинність образів світу, здатність неупереджено сприймати інші культури, системно мислити, творчо і відповідально діяти.
Традиційно в травні місяці на шкільному святі «Творчість! Успіх! Визнання!» учнів школи, учасників та переможців конкурсів святково привітали грамотами та сертифікатами і подарунками.
                                            
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Згідно з річним планом роботи школи у 2017 - 2018 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища та соціалізації навчально-виховного процесу через запровадження інформаційних технологій ». Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи  було видано наказ по школі № 146 від 11 вересня 2017 року «Про організацію методичної роботи у 2017– 2018навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на  вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, кращого педагогічного досвіду.
                   В роботі над науковою проблемою визначили наступні пріоритетні напрямки на 2017-2018н. р.:
         -підвищення якості освіти (продовжити системну роботу щодо формування в учителів нового педагогічного мислення, готовності сприйняти і використовувати в роботі компетентністний підхід, продуктивні, особистісно-розвивальні технології, сучасні педагогічні ідеї, перспективний педагогічний досвід;  упроваджувати сучасні інформаційні ефективні технології аналітичної діяльності, здійснювати управління якістю освіти на основі даних базового моніторингу;  забезпечити методичний супровід стандартизації базової та повної загальної середньої освіти, до профільного навчання в основній школі, профільного навчання в старшій школі; провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з , фізики,  хімії, біології, географії, забезпечення вчителями досягнення всіма учнями рівня держаного стандарту освіти, створення умов для навчання на академічному та профільному рівнях учням з високими навчальними можливостями; провести експертизу нових освітніх технологій і методик, які використовують учителі; підготувати рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів, організації домашньої самостійної роботи , дотримання режиму праці та відпочинку; підготувати рекомендації  для молодих і з малим досвідом вчителів,  з методики викладання окремих тем програм, з підготовки учнів до предметних олімпіад,  з технологій підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання);
      -підвищення якості викладання (удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоосвітньої діяльності;  створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості учнів; широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи, засобами навчання розвивати і виховувати національно-патріотичну особистість; вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду; організувати проектну творчу діяльність вчителів);
          -удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями (активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування патріотичної особистості, формування позитивної «Я»-концепції школярів»; розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків; реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого підходів до організації виховного процесу на засадах проектної педагогіки; співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями)
      Для здійснення цієї роботи вирішувалися наступні завдання:
• Неухильно виконувати Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів.
• Глибинно, всебічно, комплексно проаналізувати результативність навчально-виховного процесу в школі з метою виявлення загальних та окремих проблем його організації.
•  Вести самоосвітню діяльність щодо зростання рівня теоретичних знань з питань формування навченої, впевненої та успішно соціалізованої в громадському суспільстві особистості.
• Забезпечувати досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створювати належні умови для навчання на високому рівні учнів з високими навчальними можливостями.
• Вивчити ступень розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя.
• Підготовити аналітичний матеріал  для обговорення педагогічним колективом.
• Спрямувати роботу МК на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА, через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання.
• Надавати рекомендації  учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку.
• Продовжувати працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через впровадження  життєзберігаючих технологій навчання.
• Підготувати, провести і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію компетентного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня, його компетентностей для успішної соціалізації в суспільстві.
Протягом 2017-2018 навчального року активно працювали  5 ШМК:
- Природничого циклу( керівник Дуплій О.М.)
- Математичного та інформаційного циклу( керівник Резцовва Т.С.)
- Української мови та історії( керівник Гребенюк Л.А.)
- Естетичного циклу(керівник Степаненко О.К.)
- Зарубіжної літератури та початкової школи( керівник Михайліченко В.П.)
Діяльність методичних комісій школи була спрямована на вирішення таких завдань:
1. забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
2. підвищувати рівень загально-дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
3. виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
4. забезпечувати постійне засвоєння педагогічної технології схемо-знакової моделі на практиці;
5. ознайомлення і впровадження в систему роботи опорних схем;
6. створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.
Діяльність ШМК було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018н.р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних замірів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО -2018), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану методичних комісій були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість. Всі засідання були висвітлені на сайті школи. Підсумки роботи за рік керівники ШМК подали у формі звітів.

Протягом навчального року з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен вчитель працював над обраною власною підтемою проблемної теми, розуміючи, що основна мета освіти - всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.
Створено певні педагогічні умови на уроках шляхом добору прийомів і методів контролю, що стимулюють учнів до навчальної діяльності,  доброзичливу атмосферу, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості.
Належна увага приділяється  виконанню завдань розвивального характеру,  розвитку самоосвітніх навичок учнів.
На батьківських  зборах надавалися рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку. На жаль, батьки учнів, яким потрібна реальна допомога, не дотримуються наданих рекомендацій.
Вчителі ШМК неухильно працювали над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження  життє-зберігаючих технологій навчання.
Були підготовлені і проаналізовані відкриті уроки, які демонстрували реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня.
Протягом навчального року всі предметні кафедри провели відкриті тижні.
Для підвищення інтересу до математики вчителями був розроблений комплекс заходів ,які проводилися під час тижня математики:
• для учнів 6 класів інтелектуальні конкурси «Подорож містом математичних загадок», переможцями стали Горяна Дар’я(6-а клас), Малишко Вікторія (6-б клас) ;
• для учнів 6-х класів проведені вікторина «Морський бій»  і гра «Найрозумніший»;
• для учнів 7-б  класу – урок-гра «В країні трикутників»;
• для учнів 8-а класу –  захід «Математична дуель»
• для учнів 5 класів конкурси математичних  гуморесок, частівок, віршів і стіннівок;
• виставку моделей математичних фігур для 10-11 класів, де кращими майстрами були визнані учні 11 класу
• для учнів 10-11класів - конференцію «Із історії математики»
• для учнів 7-А конкурс віршів;
• учні 9-Б класу провели виставу «Контрольна робота з алгебри», «Урок  сучасний, результативний»- відзначався чіткістю,  конкретністю і коректністю формулювання мети і завдань уроку, доцільністю застосування учителем прийомів мотивації та заохочення учнів до активної розумової навчально-пізнавальної діяльності, самостійності та творчості, організацією спільної діяльності вчителя та учнів на уроці, інноваційним характером діяльності, вільним володінням фактичним навчальним матеріалом.
Наші вчителі  стали учасниками методичних міських семінарів.
В грудні напередодні новорічних свят в школі  активно працювала щорічна «Різдвяна майстерня» серед учнів молодших та середніх класів. Завдяки роботі вчителів  відбулися цікаві та   яскраві виставки дитячих робіт.  Як завжди цей період насичений проведенням святкових уроків (усіма вчителями кафедри іноземної мови) ознайомлення з традиціями святкування Нового року та Різдва у Європі.
Протягом тематичного тижня, учні мали нагоду зануритись у різнобарвний та насичений заходами світ іноземних мов.
Тиждень іноземних мов розпочався з перегляду та обговорення найцікавіших пригодницьких та анімаційних фільмів.
Одночасно з цим всі вчителі кафедри іноземної мови підготували виставку постерів на різноманітну тематику.
Учні  відправлялися у незабутню віртуальну подорож разом із вчителями, мандрували мальовничими ландшафтами Англії, Німеччини та  Франції.
Читаючи та інсценуючи фрагменти відомих  казок та переказів учні провели уроки акторської майстерності та літературні читання.
Молодші школярі продемонстрували свої знання англійської мови під час ігрових «Уроків у лісовій школі», приміряючи ролі різних звірів та птахів.
З нагоди дня Св.Валентина учні середньої школи були залучені до творчих воркшопів.
Незабутнім залишився квест для учнів, який пройшов  наприкінці тижня іноземної мови.                       
Не залишилися без уваги пасхальні традиції святкування. Учні 6 познайомилися з символами цього свята та самостійно підготували чудові творчі роботи
З  учителем  музики  Гешевою Р.П.   підготували  творчий  колектив  учнів  "Леле-
  ченьки"  до  щорічного  конкурсу  "Наддніпрянські  джерела".  На  районному етапі  зайняли  І місце,  а  на  міському  -  ІІІ  місце.
Із  7 по  11  листопада  в  школі  були  проведені  : класні  години, І етап  Міжнародного  конкурсу  знавців  української  мови  ім. Петра  Яцика. Пухтій  Л.П. підготувала  з  учнями  9-А  та  7-А  свято  до " Дня  української  писемності  та  мови".
На  ІІ  етапі  ( районному )  конкурсу  переможцем  стала  учениця  4-А  класу Левицька  Марія - ІІІ  місце.
Голова  м/к  Гребенюк  Л.А.  із  класним  керівником  Лещинською Л.М. та учнями  11  класу  підготували  й  провели  традиційний  щорічний  захід  "Вечорниці - 2018"  , який  назвали  "Вечорниці  на  Мирному". Із  цією  виставою  учні брали  участь  у  районному, міському  та  обласному  конкурсах  "Театральна мозаїка
Вчителями зарубіжної літератури проведені позакласні предметні заходи « Тиждень зарубіжної літератури»    з 16 по 20- січня 2018 року.
Мета тижня :зацікавити учнів предметом зарубіжна література, розвинути читацькі здібності, зацікавити книжкою; розвинути творчі здібності учнів, формувати усне та письмове мовлення школярів.
Багато учнів демонстрували емоційне читання творів на пам'ять, створювали власні творчі доробки. Слід відмітити велике бажання дітей приймати участь в проведенні заходів олімпіад та конкурсів.
Були проведені конкурси:
- Конкурс юних читачів «Поезія – душі натхнення»
- Конкурс власних спроб для учнів 7-11 класів « Нехай частіше до нас приходить натхнення»
- Конкурс виразного читання творів «Поезія – духовність найвища»
- Літературна вітальня «Хто багато читає – той багато знає»
- Усна газета для учнів 5-7 класів «Давайте спілкуватися культурно»
- Бесіда для учнів 4-5-6 класів «Роль книги у житті людини»
- Літературна вікторина для учнів 5-6 класів «Казкова мозаїка»
- Літературна подорож для учнів 6 класів «На крилах Давньогрецьких міфів»
- Творча вистава для учнів 4 класів « Як лікували книжку»
Вчителями МК зарубіжної літератури були проведенні відкриті уроки :
Вчитель Дяченко Г.Ф. «Ізоп – великий байкар» (4 Б клас)
Вчитель Михайличенко В.П. «Р.Д.Бредбері новела «Усмішка». Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору»   (6 Б клас)
Вчитель Вєрясов А.М. «випробування краси зі зла в поезії Шарля Бодлера»  (11 клас )
На зимових та весняних канікулах вчителем Михайличенко В.П. була організована студія «Поезія – завжди натхнення» для учнів старших класів. Підлітки читали свої улюблені твори, свої власні спроби, ділилися своїми мріями і планами.
Люди не народжуються працьовитими чи лінивими, скромними чи фалькуватими, гуманними чи жорстокими, творчо-обдарованими чи бездарними, а стають такими за певних умов їх життя і виховання.
Так зокрема учні нашої школи провели неделю праці.
1. Учні провели майстер-клас по плетінню фенічек.
2. Майстер-клас по вишивці бісером.
3. Майстер-клас по виготовленню  ляльки-мотанки.
4. Зустрічалися з народними майстрами-лялькарями :Горбуновою Т,Г., Корж Л,А., Макаренко Т.Г.
5. Вступили до обласної спілки обдарованих дітей та отримали відповідні посвідчення: Неживенко О. (9-Б кл.), Третяк С. (10 кл.).
6. За результатами засідання Обласної спілки творчо-обдарованих дітей Башлик А. та Дарницька Д. обрані  членами правління зазначеної спілки


     Аналіз виховної роботи КЗО «СЗШ № 40»ДМР
Сучасна школа вимагає  докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина , діяча, сім’янина, товариша.
Школа в 2017-2018 н. р. за напрямками виховної роботи:
- національно-патріотичне
- фізичне
- превентивне
- художньо-естетичне
-родинно-сімейне
- еколого-натуралістичне
- професійна орієнтація.
У школі працювали такі гуртки:
• «Народні промисли» керівник Степаненко О.К.
• «Натхнення» керівник Дригола С.М.
• «Лелеченьки» керівник Гешева Р.П.
• «Патріот» керівник Гавриш А.А.
• «ЮІР», « Юний рятівник» керівник Стребуль Т.М.
• Хореографічний гурток «Смайл» керівник Ребезова Д.О.
В КЗО «СЗШ № 40»при підтримці  ДЮСШ та громадських організації були організовані такі гуртки та секції «Пішохідний туризм» (Сидоренко О.Ю. Дунайська Л.М., (Секції з футболу для 1 – 4 класів (Федотов В.О.), ТАЕКВОНДО (Семейников І.В.), Чарлідінг (Святцева Н.О.), Юний залізнодорожник (Качкундер О.В.) До роботи в гуртках та секціях залучено до 30 % учнів школи.
Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку   з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.
В школі створено Штаб Національно - патріотичного виховання, який розпочав свою роботу з 01.03.2017 року.  Головною метою є формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та її майбутнього. Основними завданнями були:
- проведення заходів з національно – патріотичного виховання школярів;
- налагодження співпраці з представниками збройних сил України та громадських організацій національно – патріотичного напряму;
- заохочення учнів до благодійницьких соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів,
- забезпечення активної участі сім’ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично налаштованої особистості.
Протягом 2017 – 2018 н. р. на високому рівні проведено:
- класні години:
• «Разом заради миру» (до Міжнародного Дня Миру)
• «День української писемності і мови»
• «Відповідь нескореного народу» (До Дня Козацтва).
• « Відкрий сердце для добра (До Міжнародного дня інвалідів)
• « Час історичного вибору» ( до Дня Соборності)
• «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ» (до вшанування памяті Героїв Крут)
• «Україна- країна нескорених» (До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні)
• «Чорна сповідь моєї Батьківщини» (До дня пам’яті жертв  Голодомору).
•  «Щасливий я и гордий, що читаю Шевченка»
• «Чорнобиль-вічний спомин і гіркий біль, « Чорнобиль-наша печаль і скорбота»
• «Подвигу солдата – жити у віках»
• Урок мужності «Не загасити памяті вогонь» (До дня пам’яті і примирення)
• «Україно моя! Я для тебе на світі живу» ( до дня Конституції України)
Уроки інформування:
• «Трагедії Бабиного Яру : 77 років трагедій»
• « Факти про Голокост «
• «Уроки історії ,які слід пам’ятати »
• «100 років Українській революції».
Заходи національно – патріотичного напрямку:
• приймали участь у патріотичному фітнес-марафоні ДНІПРО-ФІТНЕС-   ШТУРМ;
• була організована екскурсія на фестиваль «Самар-Дніпро-Фест»;
• відзначили Міжнародний День Миру «Ми за мир на всій планеті»;
• проведено акцію «Діти Миру»;
• конференція «Сильний той, хто піднявся духом»;
• до Дня українського козацтва «Один день в армії»;
•  в парку ім. Б. Хмельницького, учні школи приймали участь у фестивалі «І докажемо усім, що ми браття козацького роду»;
• святковий концерт для ветеранів «Хай горить вогонь пам’яті»;
• ряд заходів пройшли до 204 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка;
• конкурс читців «Ну щоб, здавалося, слова …»;
• концерт вихованців Дніпропетровського художнього коледжу;
• 12 березня 2018 року відбувся поетичний  марафон «Ми читаємо «Кобзар»» ;
• перегляд фільму в ТЦ «Червоний» ;
• в листопаді 2017 року відвідали музей АТО (учні 6- А, 7 – Б кл.).
Військова – Патріотична гра «Сокіл» («Джура»), яка проходила в 6 етапів, була представлена Роєм «Гайдамаки»
• 17 березня 2018 року Рій «Гайдамаки» приймали участь у конкурсі «Ватра»- 19 місце.
• 24.03. 2018 року Рій  приймав участь у конкурсі « Стрільба »- 64 місце.
• 16.03.2018 року Рій «Гайдамаки» приймав участь у конкурсі «Відун»- 25 місце.
• 16-17.03.2018 року  -  приймали участь у конкурсі «Рятівник»- 64 місце.
• 17.03.2018 року Рій приймав участь у конкурсі « Впоряд »-15 місце.
• «Добре діло»- 54 місце.

Команда  достойно представила свою школу в усіх етапах серед 93 шкіл, які приймали участь в грі і зайняла 38 місце.

Військово-патріотична спортивна гра «Прорив» («Дніпровська звитяга»), яка проводилась серед учнівської молоді 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Дніпра, приймало участь 94 команди. Команда нашої школи «Гайдамаки» посіли 61 місце .

- проведено акції:
• «Наші обереги», «Діти – Дітям »(Допомога будинку – інтернату «Горлиця»), « Діти миру», «Добро в твоєму серці», «Добро Жменями» (Збір пластикових кришечок для виготовлення протезів), «Хай Ангели Тебе оберігають»(Обласна акція).
- Святкові заходи:
• свято Першого дзвоника,
• відкриття шкільної спартакіади,
• діти готували концертну програму «До дня вчителя»,,
• свято Миколая,
• Новорічні свята,калейдоскопи,
• 2 лютого 2018 року проведено традиційні Українські вечорниці,
• Розважальна програма до Дня Святого Валентина
• був проведений у школі захід до Міжнародного жіночого свята 8 березня для працівників школи.
• «Чарівна краса вишиванки»
•   18 травня проведено святкову лінійку та нагородження обдарованих
• 31 травня 2018 року на високому рівні було організовано свято «Останнього дзвоника»
•  «Маму я свою люблю»;
• Свято «Букваря»;
• «Прощавай, мій перший клас».

- екскурсії:
• - на  протязі року здійснювалися екскурсії в межах України : до Харкова, Львів – Луцьк, Яремче, Петрополь (Запорізького району)
• - По місту Дніпру: музей АТО (учні 6-А і 7-Б 26 учнів), до Майстерні «Веселі карамелі» (6-Б, 5-Б в кількості 46 учнів), до музею ретроавтомобілі (6-Б, 5-Б в кількості 46 учнів) , до цирку (12 учнів), до театру ім. Т.Г.Шевченко (25 учнів)


-  Школа приймала участь в районних та міських конкурсах :
• «Пів годинки на цікавинки »(1 місце 4 класи класоводи Бегма Л.В., Вінник О.Р.)
• «Відкрий для себе Україну»(2 місце 6-А клас- класний керівник Дуплій О.М. )
• конкурс «Театральні обрії» (1 місце, керівник Лещинська Л.М.)
• конкурс юних поетів «У долонях слова молодого до серця Україну піднесу» (1 місце - Рибакова Христина 11 кл. , Башлик Анастасія 10 клас, 2 місце – Шмерига Анастасія, 7 –Б клас, які стали і переможцями міського літературно мистецького свята «Собори наших душ»).
• Конкурс юних читців «О, слово рідне, хто без тебе я?..» приймал участь: Гаркава Владислава (7-А клю),Афоніна Марія (5 – Б клас)-1 місце, Шкуро Єлизавета (6-Б кл.)-2 місце.
•  Хореографічний гурток «Смайл» у фестивалі «Зоряне коло» у номінації «Хореографія» зайняв 3 місце, керівник Ребезова Д.О.
• Прийняли участь у фольклорному фестивалі української народної пісні «Різдвяні дзвіночки» (1 місце- Гусарова А. (9-А кл), а в міському конкурсі 3 місце керівник (Гешева Р.П.)
• В районому обрядовому дійстві « Україно! Рідна, мила! В Новий рік іди щасливо»- 1 місце амсамбль «Лелеченьки» керівник (Гешева Р.П.).
• В районому фестивалі «Зороне коло» в номінації « Пісенний вернісаж» з піснею «Парасольки» ансамбль «Лелеченьки» зайняв 3 місце, а Гусарова А.- пісня «Мальви»- 2 місце.
• Участь у міській хоровій олімпіаді- 2 місце місце амсамбль «Лелеченьки» керівник (Гешева Р.П.).
• В конкурсі – огляді лідерських талантів «Лідер - Фест»1 місце Дитячя організація «Юнацтво».
• Участь у районному і міському фестивалі авторської пісні « На крилах пісень» Рак Влас та Гусарова Ангеліна нагороджені дипломом І ступеня, їм було рекомендовано до участі у Всеукраїнському конкурсі бардівської пісні «Сонячний зайчик».
• У міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ» в номінації Декоративно – ужиткове мистецтво лауреатами стали: Троценко Микита 8-Б – 1 місце, Янчук Сніжана 4-Б, Головня Анастасія 11 кл., Ємець Дарина 11 кл.– 2 місце, Сірченко Дарина 5-А – 1 місце, Філіпенко Валерія 10 кл.– 2 місце. А в міському конкурсі «Місто майстрів» переможцями стали :
Башлик Анастасія 10 кл., Боровик Ірина 10 кл., Соснова Анна 11 кл., Троценко Микита 8-Б кл., Волощук Євгенія 6-А кл., Янчук Сніжана 4-Б кл.
•  «Пасхальні кольори»- переможці Янчук Сніжана 4-Б, Волощук Євгенія 6-А;
• «Знай і люби свій рідний край»- Рибакова Христина 11 кл., Сірченко Дарина 5-А кл., Троценко Микита 8-Б кл.

 

Районні та міські виставки малюнків :
• Районний та міський конкурс малюнків «Мій домашній улюбленець»
• Міський конкурс малюнків «Казкова зима в моєму місті». У рамках соціального проекту міського голови Б.А. Філатова «Дніпро – місто людей»  (2-В  кл. – Анищенко М.)
•             Приймали участь у всеукраїнському конкурсі малюнків «Я маю право»;

Велика увага в школі приділялася здоровому способу життя, спортивним змаганням, приймали активну участь у районних та міських спортивних  змаганнях:
• Спорт! Молодість! Здоров’я!
• Фітнес марафон
• Миля миру
• Шкіряний м’яч
• Спортивне орієнтування
• Стрітбол
• Спортивно – художній фестиваль «Ми – роду козацького діти, Землі української цвіт».
• Сузір’я спорту
• Легкоатлетична естафета
• Шкільні ігри Дніпра з баскетболу
• Міські змагання «Козацький гарт»
Прийняли участь у конкурсах і виставках.
Конкурс “Собори наших душ” (районий, міський). Нагороджені грамотами: Троценко М (8-Б кл.),  Заусаліна В (9-А )
Конккурс “Крок у майбутнє”. Нагороджені дипломами: Башлик А., Москаленко П, Дарницька Д, Троценко М., Савенко Р., Головня А., Янчук С., Сірченко Д., Волощук Є.
Конкурс “Місто майстрів”. Нагороджені грамотами: Башлик А., Філіпенко В., Боровик І., Соснова А., Троценко М., Волощук Є.,Янчук С.
Обласний конкурс “Знай і люби свій рідний край”. Нагороджені грамотами: Рибакова Х., Сірченко Д., Троценко М.
  Учні школи брали активну участь у конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, брали участь у міських конкурсах ім. Т.Г. Шевченка та присвячених Л. Українки.

На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій, який систематично оновлювався. На сьогодні в школі навчається 101 учень з 47 багатодітних сімей, 10 дітей – інвалідів, 14 дітей учасників АТО, 6 дітей переселенців, 5 учні постраждалих в наслідок аварії на ЧАС, 4 дітей виховуються в дитячому будинку сімейного типу, 1 учень в прийомній родині та 19 дітей під опікою.
Протягом року проводився облік відвідування учнями навчальних занять. Відомості про відсутніх учнів та причину їх відсутності записувалися в книгу обліку відвідування занять. Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими документами, які зберігалися в особових справах учнів.
Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. У  2016 році кількість правопорушень та злочинів –  0, у 2017 році кількість правопорушень та злочинів –  0. За 6 місяців 2018 року такими учнями 9-Б класу як Музика Т., Філіпенко В., Довженко К. та учень 11 класу Орлов І. скоїли правопорушення (палили на  території школи)
Тому в школі створено систему профілактичної роботи:

• здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі);
• розроблено правила для учнів;
• проводяться бесіди з правової тематики;
• проводяться тижні правових знань;
• у школі створена рада з профілактики правопорушень, яка збирається не менше  4 разів на рік; на своїх засіданнях  вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;
• учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;
• проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.
• Робота щодо попередження правопорушень та злочинів серед учнів.

В школі працює рада профілактики, тісно співпрацюємо з поліцією, службою в справах дітей. Велика увага приділяється безпеці дітей, проводяться профілактичні бесіди, класні години, тематичні тижні «Безпека дорожнього руху», «Тиждень знань з основ безпечної життєдіяльності», «День ЦЗ».

В школі багато зроблено та проведено не лише в навчально – виховному процесі , а й в позашкільній роботі, де діти мали можливість проявити себе і показати свої здібності.
         Влітку в школі працював табір «Сонячна країна», з денним перебуванням з 01.06.18 -21.06.18 р., у якому були оздоровлені 89 учнів. Сума на харчування: 21,40 з бюджету, 21,40 батьківські кошти.
Проводилась гурткова робота. Музичний гурток «Лелеченьки» керівник Гешева Р.П., «Народні ремесла» керівник Степаненко О.К., «Смайл» -хореографічний гурток керівник Ребезова Д.О.
В таборі було проведено Свято Нептуна, Олімпійські ігри, цікаві конкурси, вікторини, бесіди. Конкурс Містер табору, Міс Літо, День іменинника, квест-гра «Знайди скарб», конкурс малюнків.
Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання
учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту
України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими
документами, протягом  2017/2018 навчального року виховна робота        КЗО «СЗШ № 40» ДМР була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 16.06. 2015  № 641.

Головна мета виховної роботи КЗО «СЗШ № 40»
у 2017/2018 навчальному році була – формування громадянина-
патріота України, створення умов для самореалізації
особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних
інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і
культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів
свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних
навичок і засад здорового способу життя.
Згідно з річним планом роботи школи у 2017/2018 навчальному році
педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Виховання
гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої
людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення».


Пріоритетними напрямками виховання у  2017-2018
навчальному році були:
- національно-патріотичне виховання;
- робота з обдарованими учнями;
- розвиток творчої особистості;
- формування навичок здорового способу життя;
- робота з профілактики дитячого травматизму;
- робота з профілактики правопорушень.
Реалізація завдань виховної роботи у 2017/2018 навчальному році
здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським
колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими
організаціями; через використання найбільш поширених виховних
технологій, зокрема:
- години спілкування (години класного керівника);
- технологія колективного творчого виховання;
- проектна технологія;
- технологія саморозвитку.
Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер,
що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних
завдань:    
1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для
2.  всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу,
3. самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
4. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню
5.  загальношкільного колективу.
6. Удосконалення методичної майстерності класного керівника,
7. спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
8. Розвиток учнівського самоврядування.
Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при
директорі, засіданнях педагогічної ради.
Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок
злагодженої співпраці педагогічного та батьківського колективів,
спланованої роботи класних керівників. У КЗО «СЗШ № 40»  діє
методичне об’єднання класних керівників.
З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом
навчального року проводились наради та консультації з питань
організації та здійснення виховної роботи в класних колективах.
Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом
2017/2018 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим
особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності
школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна
робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні
технології виховання учнів.
Протягом  2017/2018 навчального  року організовано проведення ряду
позашкільних занять та заходів з учнями  КЗО «СЗШ № 40» ДМР .
Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243),
основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є
забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх
здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток
учнівського самоврядування. Проводилися індивідуальні бесіди з
батьками та учнями.
Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне
виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до
сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості
(доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури
спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання
шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв,
національних цінностей українського народу. З метою пропаганди
позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування
культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків
за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо
популяризації  сімейного способу життя, формування національних
сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження
репродуктивного здоров`я.
Реалізацію напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства
і держави» було спрямовано на залучення учнів до активної соціально-
громадянської діяльності; формування правової культури, почуття
патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних
цінностей.
Протягом 2017/2018 навчального  року учні КЗО «СЗШ № 40» ДМР 
взяли участь у заходах:
- до 26-й річниці Незалежності України, Дня Державного прапора України;
- до Дня Захисника України
- до Дня Свободи
- до Дня пам'яті жертв голодоморів
- до Дня Збройних Сил України
- до Дня Соборності України
- до Дня пам'яті та Примирення
Велику роль у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління відіграють пошукова, дослідницька та краєзнавча робота.
Пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи,
екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально
познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу. 
Протягом навчального року в школі були проведені  батьківські збори,
під час яких розглядалися питання організації дозвілля дітей,
запобігання вживання дітьми алкогольних, наркотичних речовин,
поширення пияцтва, наркоманії,  профілактики правопорушень.
  У школі проводились традиційні виховні заходи:
• Свято «День знань» (1-11 кл.)
• Концерт до Дня вчителя (1-11 кл.)
• Свято “Посвячення в першокласники” (1 кл.)
• Українські вечорниці (11 кл.)
• Новорічні ранки  (1-4 кл.)
• В гостях у новорічної казки (5-8 кл.)
• Новорічний калейдоскоп (9-11 кл.)
• свято “Святого Миколая” (1-6 кл.)
• “Різдво. Вертеп” (1-4 кл.)
• «День святого Валентина» (5-11 кл.)
• Святковий концерт до Дня 8 Березня (1-11кл.)
• Свято Букваря(1кл.)
•  Свято «День вишиванки» (1-11 кл.)
• «Свято родини» , «День матері» (1-4  кл.)
• Свято «Прощавай,  початкова школо!»(4 кл.)
• Свято Останнього дзвоника(1-11кл.)
• Випускний вечір (11 кл.)
• урок-подорож «По шевченківських місцях Дніпропетровщини…»;
• літературна вікторина « Учітесь, читайте,і чужому научайтесь, й свого
•  не цурайтесь…»;
• конкурс виразного читання поезії Т.Г.Шевченка до  дня народження Кобзаря « Ну щоб, здавалось слова…»
• Шевченківське свято «Щасливий я і гордий,що читаю Шевченка»;
• Конкурс малюнків «Наш талант,тобі Тарасе!» до дня народження Т.Г.
• Шевченка
• конкурс дитячих малюнків «Хай буде мир на всій Землі»;
• зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками АТО;
• уроки мужності «Не загасити пам’яті вогонь»;
• святкова концертна програма «Земний уклін творцям перемоги».

Цілі та завдання виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік
Мета виховної роботи: набуття учнями школи соціального досвіду,
успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої
культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних
ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної
досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної
культури.
Завдання виховної роботи:
- формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з
- високою національною свідомістю;
- виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який
-  не
-  порушує прав і свобод людини та с повагою ставиться до традицій і
-  культури інших народів;
- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей,
-  суспільних та власних інтересів;
- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я
-  інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового
- способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Робота з батьками
З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.
Протягом року було проведено загальношкільні  та  класні батьківські збори,  засідання батьківського комітету школи.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- профілактики дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- впливу сім’ї на середовище дитини;
- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;
- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.
    Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

 
              Матеріально-технічне забезпечення
Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в КЗО «СЗШ №40»ДМР. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи планується капітальний ремонт котельної та системи опалення за бюджетні кошти, косметичні ремонти навчальних кабінетів за кошти батьків.
     Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення.
Інформація про виділення коштів департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради для КЗО «СЗШ № 40» ДМР
фінансує департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради з міського бюджету.
На 2017-2018 навчальний рік було виділено 5 184 131,00 грн. З них на:
1. Заробітна плата – 2 485 842,00 грн.
2. Нарахування на оплату праці – 546 885,00 грн.
3. Придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам – 8 421,00 грн.
4. Медикаменти – 2 015,00 грн.
5. Продукти харчування – 701 311,00 грн.
6. Оплата послуг (вивіз сміття, дезінфекція, обслуговування котельні) – 185 474,00 грн.
7. Оплата за:
• водопостачання – 48 771,00 грн.
• газопостачання – 1 038 014,00 грн.
• електроенергія – 161 630,00 грн.
8. Окремі заходи по реалізації державних програм – 614,00 грн.
9. Матеріальна допомога дітям-сиротам – 525,00 грн.

На інші потреби бюджетні кошти не виділено.
       Питання, що потребують подальшого розв’язання
Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
- підвищення якості освітніх послуг;
- підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
- придбання комп’ютерних методичних комплексів;
- недостатня результативність ЗНО;
- покращення ресурсної бази кабінетів інформатики;
- вакансії педагогічних працівників;
- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

 

 


Головні завдання школи на 2018-2019 н.р.
- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;
- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;
- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;
-  створення „ситуації успіху” для кожного учня
- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;
- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;
-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;
- формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;
- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;
- зміцнення матеріально-технічної бази школи.

 

Протокол

конференції педагогічного колективу

КЗО "СЗШ № 40" ДМР та громадськост

і від 22 червня 2017 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора школи за 2016-2017 н.р.тперед педагогічним колективом та громадськістю.

СЛУХАЛИ:

1. Звіт директора школи за 2016-2017 н.р. Доповідає директор КЗО "СЗШ № 40" ДМР Гребенюк Лариса Андріївна. Вона детально проаналізувала рівень навченості учнів школи, якість знань, результати моніторингових контрольних робіт, ДПА, ЗНО, розповіла про роботу педагогічного колективу з обдарованими учнями. Учні школи приймали активну участь у різних конкурсах: "Левеня", "Колосок", "Кенгуру", "Соняшник", "Геліантус", "Медвежонок", "Собори наших дущ", "Україна вишивана", "Місто майстрів". У звіті пролунала інформація про харчування школи. Детально проаналізована виховна робота. Надана фінансова інформація.

Доповідь додається.

Пропозиція: роботу директора та педагогічного колективу за 2016-2017 н.р. вважати - задовільною.

Голосування:

- "за" - 135

- "проти" - 2

- "утрималися" - 7

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу директора та педагогічного колективу КЗО "СЗШ № 40" ДМР за 2016-2017 н.р. вважати задовільною.

Голова: В.В. Широкан

Секретар: Г.Ф. Дяченко