Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 40" Дніпровської міської ради

Методичне об'єднання вчителів природничого циклу

 

 

 

Методична  комісія  вчителів природничого циклу

КЗО «СЗШ № 40»

 

КЕРІВНИК МК ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОго ЦИКЛУ -  Дуплій Олена Михайлівна

Вчителі, які входять до МК  природничого циклу:

1. Дуплій Олена Михайлівна – вчитель фізики.

2. Стороженко Наталія Василівна – вчитель хімії

3. Кравченко Валентина Олександрівна – вчитель географії.

4. Стребуль Тамара Михайлівна – вчитель географії.

5. Чернікова Оксана Василівна – вчитель біології.

 

                                  Аналіз роботи ШМК за минулий 2017-2018 н. р.

     У 2017-2018  н. р. МК вчителів природничого циклу працювала над шкільною науково-методичною темою: «Створення соціально – педагогічних умов для підвищення педагогічної творчості учителя в процесі створення інноваційного освітнього середовища та соціалізації навчально- виховного процесу через запровадження інформаційних технологій ». В роботі над науковою проблемою  визначили наступні   пріоритетні напрямки на 2017-2018н. р.:

 • підвищення якості освіти (продовжити системну роботу щодо формування в учителів нового педагогічного мислення, готовності сприйняти і використовувати в роботі компетентнісний підхід, продуктивні, особистісно-розвивальні технології, сучасні педагогічні ідеї, перспективний педагогічний досвід;  упроваджувати сучасні інформаційні ефективні технології аналітичної діяльності, здійснювати управління якістю освіти на основі даних базового моніторингу;  забезпечити методичний супровід стандартизації базової та повної загальної середньої освіти, до профільного навчання в основній школі, профільного навчання в старшій школі; провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з , фізики,  хімії, біології, географії, забезпечення вчителями досягнення всіма учнями рівня держаного стандарту освіти, створення умов для навчання на академічному та профільному рівнях учням з високими навчальними можливостями; провести експертизу нових освітніх технологій і методик, які використовують учителі; підготувати рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів, організації домашньої самостійної роботи , дотримання режиму праці та відпочинку; підготувати рекомендації  для молодих і з малим досвідом вчителів,  з методики викладання окремих тем програм, з підготовки учнів до предметних олімпіад,  з технологій підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання);
 •  підвищення якості викладання (удосконалювати педагогічну майстерність шляхом поточного та перспективного планування самоосвітньої діяльності;  створювати умови для реалізації особистісно зорієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості учнів; широко використовувати на практиці інноваційні форми і методи роботи, засобами навчання розвивати і виховувати національно-патріотичну особистість; вивчати, узагальнювати, впроваджувати в практику роботи елементи передового педагогічного досвіду; організувати проектну творчу діяльність вчителів);
 • удосконалення виховного процесу, позакласної роботи з учнями (активізувати діяльність зі збагачення змісту, форм і методів позакласної роботи з учнями, спрямованої на розвиток і активізацію пізнавального інтересу, формування патріотичної особистості, формування позитивної «Я»-концепції школярів; розвивати співпрацю вчителів, учнів, батьків; реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого підходів до організації виховного процесу на засадах проектної педагогіки; співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями)

 

     Для здійснення цієї роботи вирішувалися наступні завдання:

 1. Неухильно виконувати Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів.
 2. Глибинно, всебічно, комплексно проаналізувати результативність навчально-виховного процесу в школі з метою виявлення загальних та окремих проблем його організації.
 3.  Вести самоосвітню діяльність щодо зростання рівня теоретичних знань з питань формування навченої, впевненої та успішно соціалізованої в громадському суспільстві особистості.
 4. Забезпечувати досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створювати належні умови для навчання на високому рівні учнів з високими навчальними можливостями.
 5. Вивчити ступень розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в загальному результаті їх праці, та вимогами сучасного життя.
 6. Підготовити аналітичний матеріал  для обговорення педагогічним колективом.
 7. Спрямувати роботу МК на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА, через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання.
 8. Надавати рекомендації  учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку.
 9. Продовжувати працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через впровадження  життєзберігаючих технологій навчання.
 10. Підготувати, провести і проаналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня, його компетентностей для успішної соціалізації в суспільстві.

 

    Метою підготовчого етапу роботи над проблемою була психологічна підготовка педагогічного колективу МК до участі у роботі над проблемою; подолання стереотипів їх мислення, усвідомлення своїх можливостей у педагогічній діяльності, постановка і усвідомлення завдань.

          Учителі ШМК неухильно виконують Державні стандарти освіти загальної середньої освіти з метою побудови навчального процесу на  основі компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів. Членами ШМК були опрацьовані вимоги нормативно –правових документів МОН України, ДОІППО щодо викладання предметів у 2017/2018 навчальному році.  В практичній діяльності постійно використовується компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання учнів, методологія комп’ютерного навчання,  продуктивні технології, інтерактивні техніки, тьюторство, спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності та якості освіти.

         Для реалізації напрямків, викладених вище,  протягом   2017-2018 навчального року було проведено 7 засідань ШМК природничого циклу, на яких обговорювалися наступні  питання:

 • Затвердження плану роботи МК на 2017-2018 н. р., завдань МК на 2017-2018 н. р.
 • Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(Наказ МОН України №371 від 05.05.08р.)та вимог щодо оцінювання письмових робіт учнів
 • Про наслідки державної підсумкової атестації з біології та географії за 2016-2017 навчальний рік.
 • Підготовка і участь учнів в конкурсах  «Левеня», «Геліантус», «Колосок».
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами позакласної роботи.
 • Упровадження інноваційних форм і методів.
 • Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад:  з фізики, з біології, з хімії, з географії.
 • Обговорення та затвердження  завдань шкільних олімпіад.
 • Використання інноваційних методів національно-патріотичного виховання на уроках природничого циклу
 • Аналіз і самоаналіз уроку
 • Аналіз результатів шкільної олімпіади з дисциплін природничого циклу, підготовки  та участі в районній.
 • Обговорення участі учнів в олімпіадному русі та результативність участі 2016-2018 роки.
 • Пробне ЗНО
 • Обговорення індивідуальних фахових та методичних тем учителів.
 • Обмін досвідом роботи зі здібними та обдарованими дітьми
 • Визначення методів та форм роботи з обдарованими дітьми
 • Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі як засіб їх соціалізації
 • Використання ігрових моментів під час вивчення біології в 6 класах для успішної соціалізації особистості.
 • Обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти     
 •  Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 і 11 класів у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання
 • Використання методу навчальних проектів під час навчально-виховного процесу
 • Індивідуальна робота учнів на уроках фізики, хімії
 • Дослідницька робота учнів на уроках біології, географії
 • Про виконання навчальних програм та річних контрольних робіт за текстами адміністрації школи
 • Підсумки роботи МК на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки учнів.
 • Організація робіт по підготовці навчальних кабінетів до роботи в новому навчальному році.
 • Аналіз відкритих уроків, проведених членами МК за навчальний рік.
 • Роль предметів природничого циклу  в становленні особистості учня.
 • Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної кафедри на наступний навчальний рік.

 

          Була організована системна підготовки учнів до І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Вчителі склали індивідуальні плани подолання недоліків, виявлених результатами вхідних діагностичних контрольних робіт, було продовжено моніторингові відстеження якості навченості учнів з наступним аналізом результатів та їх використанням для корекції навчального процесу.

          Кожен вчитель працював над обраною власною підтемою проблемної теми, розуміючи, що основна мета освіти - всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Створено певні педагогічні умови на уроках шляхом добору прийомів і методів контролю, що стимулюють учнів до ефективної навчальної діяльності,  гуманну доброзичливу атмосферу, затишне комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості, цінуючи унікальність і своєрідність один одного.

Належна увага приділяється  виконанню завдань розвивального, творчого, дослідницького характеру.

Приділяється належна увага розвитку самоосвітніх навичок учнів.

Реалізовані критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені Державними стандартами освіти, об’єктивно оцінюються навчальні досягнення учнів.

Були надані підготовлені раніше рекомендації на допомогу учням і батькам для найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, дотримання режиму праці та відпочинку. На жаль, батьки учнів, яким потрібна реальна допомога, не дотримуються наданих рекомендацій.

 

 

Особлива увага також приділялась самоосвіті та підвищенню кваліфікації  педагогів ШМК.  Курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом.

Вчителі МК неухильно працюють над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження  життєзберігаючих технологій навчання.

Були підготовлені і проаналізовані відкриті уроки, які демонструють реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня. Це урок  географії у 7-б « По географічній карті за героями художніх творів», вчитель Стребуль Т.М., урок хімії у  7-а « Секрети води » вчитель Стороженко Н.В..

Було проведено І етап предметних олімпіад з хімії (12 учнів), біології (18 учнів), фізики (8 учнів),  географії (12 учнів).

    На підставі протоколів засідання журі по перевірці робіт ІІ районного етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін  у 2017-2018 р. високої  результативності в  роботі з обдарованими учнями досягли вчителі Сторженко Н.В. (ІІІ місце, хімія, 7-б клас), Кравченко В.О. ( І,ІІ,ІІІ місце, географія, 11 клас, І, ІІ місце 9-а клас, ІІІ місце ), Дуплій О.М. (8-а клас)

         Вчителі  ШМК  взяли активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, а саме: у Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня 2018» - приймало 61 учень, з них 1учень (відмінний результат)37 учнів (показали добрий результат) під керівництвом вчителя фізики Дуплій О.М., у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок осінній - 2017»  - приймало участь 84 учня, з них 1 учень (золото), 46 учнів (срібло) під керівництвом вчителя біології Чернікова О.В., у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус 2017 - осінь» - приймало участь 127 учнів, з них  48 учасника, показали відмінний і добрий результат.  Треба зазначити, що кількість бажаючих прийняти участь у конкурсах помітно знизилася через брак коштів у батьків та неспроможність оплати благодійного внеску учасниками.

         Вчителі  ШМК  постійно контролюють дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт.    

Вчителі ШМК особливу увагу приділяють підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.  Так, вчителі фізики Дуплій О.М.. та хімії Стороженко Н.В. для якісного проведення лабораторних та практичних робіт при відсутності необхідного обладнання активно використовують віртуальні лабораторії, вчитель географії Кравченко В.О. використовує інтерактивне обладнання.

Діяльність педагогів спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.  Впродовж  2017-2018 н. р.  вчителі відвідували районні, обласні   семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем згідно з перспективним планом.

Проводилась певна робота щодо інформування учнів 11 класу та їхніх батьків щодо вступної кампанії 2018 року до вищих навчальних закладів та участі в ЗНО. Протягом семестру було проведено тематичні уроки  батьківські збори. Проведена роз’яснювальна робота серед учнів 11 класу та їх батьків щодо процедури реєстрації на ЗНО у 2018 році, учні та батьки ознайомлені з графіком проведення ЗНО у 2018 році.

В роботі ШМК застосовувалися такі форми діяльності як інструктивно-методична нарада, круглий стіл, навчальний та проблемний семінари, педагогічна майстерня, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МК в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, міського управління освіти та районного відділу освіти.

Прикро зазначити, що є учні, які закінчили навчальний рік з початковим рівнем знань з окремих предметів.(фізика і хімія).

Проаналізувавши роботу метододичної кафедри, визначаємо такі проблеми:

 • недостатній рівень сучасного науково-методичного забезпечення;
 • в недостатній мірі використовуються інтерактивні технології під час викладання природничих дисциплін;
 • недостатня результативність участі в районному етапі предметних учнівських олімпіад.

Підсумки роботи дозволяють признати роботу методичної кафедри вчителів природничого циклу задовільною. Методична робота проводилася за схемою та була спрямована на підвищення якості знань, розвиток пізнавальних та творчих здібностей кожного учня та учителя.

 

Виходячи з вище сказаного, ШМК  намічає такі напрямки роботи у 2018 – 2019 н.р:

 • удосконалювати форми і методи індивідуальної роботи вчителів з учнями;
 • працювати над недопущенням порушення навчальної дисципліни учнями;
 • впроваджувати в систему своєї роботи передовий досвід кращих вчителів школи та працювати над підвищенням свого методичного рівня викладання навчальних предметів;
 • більше уваги приділяти роботі з обдарованими дітьми;
 • приділяти належну увагу використанню інноваційних технологій та на уроках;
 • підвищити рівень підготовки до І, ІІ етапів предметних олімпіад;
 • постійно продовжувати  відвідування відкритих уроків та взаємовідвідування уроків вчителями ШМК;
 • вчителям систематично працювати над підвищенням фахового рівня;
 • систематично поповнювати перелік науково-методичної літератури, періодичної  педагогічної преси;    
 •  постійно вести роботу з обдарованими дітьми;
 • систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних та експериментальних  завдань.                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                 Затверджую:

                                                                                                                 В.о.директор КЗО «СЗШ №40» ДМР

                                                                                                                        ____________Стороженко Н.В.

                                                                        ПЛАН

                     роботи методичної комісії природничого циклу на 2018-2019 н.р.

Засідання № 1. Вересень.

Завдання членам МК

 1. Опрацювання нормативних документів:
 • програм та основних вимог до викладання предметів природничого циклу;
 • критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;
 • вимог до ведення шкільної документації.
 1. Складання і затвердження календарно-тематичних планів
 2. Підготовка і проведення шкільних олімпіад з дисциплін природничого циклу
 3. Складання планів самоосвіти над проблемними питаннями
 4. Складання планів роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями
 5. Підготовка учнів до районних олімпіад з навчальних дисциплін

Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки

 

Засідання № 2 Жовтень

Завдання членам МК

 1.    Працювати з обдарованими дітьми з метою підготовки їх до шкільних та районних    олімпіад з базових дисциплін.
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Поновлення матеріалів самоосвіти
 4. Опрацювати  фахову літературу про компетентісно-орієнтований підхід в системі сучасної освіти.
 5. Впроваджувати поради і рекомендації щодо диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів.
 6. Розробити моделі уроків з розвитку творчих здібностей учнів.
 7. Глибоко вивчити зміст галузей державного стандарту освіти з метою  побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження проектних технологій навчання.

Засідання № 3 Грудень.

Завдання членам МК

 1. .Провести в 5-11 класах  моніторингові зрізи знань з фізики, хімії, біології, географії на кінець I семестру.
 2. 2. Підготуватися до панорами творчих уроків. Розробити по одному уроку з використанням сучасних підходів організації розумової діяльності учнів, гармонійного поєднання навчання, виховання та розвитку. 
 3. 3.Систематизувати роздатковий дидактичний матеріал та матеріал для проведення лабораторних та практичних робіт.                                       
 4.  4.Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з  фізики, хімії, біології, географії (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ).

 

Засідання № 4 Січень.

Завдання членам МК

 1. Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з  фізики, хімії, біології, географії (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ).
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Оформлення класної документації, календарних планів на ІІ семестр та їх затвердження
 4. Поновлення матеріалів самоосвіти вчителів.
 5. Провести предметні тижні.

 

 

 

Засідання №5 Лютий.

Завдання членам МК

 1.  Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання, інтерактивні техніки, спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.
 2.  Приділяти належну увагу виконанню завдань розвиваючого, творчого, дослідницького  характеру.
 3. 3. Реалізовувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачені державними стандартами освіти, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

 

Засідання №6 Квітень.

 Завдання членам МК

 1. Повторення навчального матеріалу та підготовка до ЗНО
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Складання та затвердження графіку семестрових та річних контрольних робіт
 4. Оформлення екзаменаційної документації

      5.   Підготовка контрольних робіт за ІІ семестр 2017-2018 навчальний рік.

      6.  Провести в 5-11 класах  моніторингові зрізи знань  фізики, хімії, біології, географії на кінець ІІ семестру.

 

Засідання №7 Травень.

Завдання членам МК

       1..Повторення навчального матеріалу та підготовка до ЗНО

       2.Взаємовідвідування уроків та їх аналіз.

3.Консультації з предметів, що виносяться на ДПА

4.Опрацювання фахової літератури

 

Засідання № 1. Вересень.

Інструктивно-методична нарада

Тема: Про підсумки роботи вчителів природничого циклу за 2017-2018 н.р. та перспективи діяльності на 2017-2018 н.р. 

Мета: Проаналізувати стан викладання дисциплін природничого циклу  в 2017- 2018 н.р. та визначити пріоритетні напрямки в роботі МК у поточному навчальному році.

 

Питання для обговорення

Форма проведення

Відповідальний

 Організаційні питання

1

Аналіз  роботи МК за 2017-2018 навчальний рік

Обговорення

Дуплій О.М

2

Затвердження плану роботи МК на 2018-2019 н.р., завдань МК на 2018-2019 н.р.

Обговорення

Дуплій О.М Члени МК

3

Експрес-інформація про новини педагогічної та методичної літератури

Інформація

Заступник директора з НВР, Стороженко Н.В.

3

Нормативно – правова база організації навчально – виховного процесу у 2018-2019 н.р..

Інформація

Дуплій О.М.

4

Про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(Наказ МОН України №371 від 05.05.08р.)та вимог щодо оцінювання письмових робіт учнів

виступ

Заступник директора з НВР, Стороженко Н.В.

5

 Про наслідки державної підсумкової атестації з біології та географії за 2017-2018 навчальний рік.

Інформація

Кравченко В.О.,

Чернікова О.В.

6

Підготовка і участь учнів в конкурсах , «Левеня», «Колосок», «Геліантус».

Інформація

 Дуплій О.М.

Методичні питання

1

Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами позакласної роботи.

Упровадження інноваційних форм і методів.

Обговорення

Члени МК

2

Організація повторення матеріалу.

виступ

Дуплій О.М.

3

Узгодження планування на 2018-2019 н.р.

виступ

Дуплій О.М.

Завдання членам МК

 1. Опрацювання нормативних документів:
 • програм та основних вимог до викладання предметів природничого циклу;
 • критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;
 • вимог до ведення шкільної документації.
 1. Складання і затвердження календарно-тематичних планів
 2. Підготовка і проведення шкільних олімпіад з дисциплін природничого циклу
 3. Складання планів самоосвіти над проблемними питаннями
 4. Складання планів роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями
 5. Підготовка учнів до районних олімпіад з навчальних дисциплін
 6. Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання № 2 Жовтень

Творча майстерня

Тема: Підвищення якості освіти шляхом розвитку творчих здібностей учнів для успішної соціалізації в суспільстві.

Мета: Вдосконалення шляхів формування освіченої, успішно соціалізованої особистості шляхом розвитку творчих здібностей.

 

№п/п

Питання для обговорення

Форма проведення

Відповідальний

Організаційні питання

1

Про напрямок роботи темою МК «Нові інтерактивні інформаційні технології у викладанні природничих наук.»

Довідка

Дуплій О.М.

2

Організація підготовки до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад:

*з фізики;

*з біології;

*з хімії;

*з географії.

Обговорення та затвердження  завдань шкільних олімпіад

Обговорення

Члени МК

Методичні питання

1

Організація науково-дослідницької роботи на уроках з предметів природничо-математичного циклу як системний фактор соціалцзації особистості в сучасному європейському суспільстві

Доповідь

Кравченко В.О.

 

2

 «Патріотичне виховання на уроках природничого  циклу»

Доповідь

 

Стребуль Т.М.

 

3

Шляхи формування компетентностей учнів

Обмін досвідом

Члени МК

 

 

                                       

                                                Завдання членам МК

 1. Працювати з обдарованими дітьми з метою підготовки їх до шкільних та районних олімпіад з базових дисциплін.
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Поновлення матеріалів самоосвіти
 4. Опрацювати  фахову літературу про компетентісно-орієнтований підхід в системі сучасної освіти.
 5. Впроваджувати поради і рекомендації щодо диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів.
 6. Розробити моделі уроків з розвитку творчих здібностей учнів.
 7. Глибоко вивчити зміст галузей державного стандарту освіти з метою  побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження проектних технологій навчання.

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Засідання № 3 Грудень.

Навчальний семінар

Тема: Соціалізація особистості школяра в умовах інтерактивних технологій навчання. Шляхи підвищення ефективності та якості позаурочної роботи з дисциплін природничого циклу.  

 Мета: Підсумки І та ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисциплін природничого циклу.  

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні

Організаційні питання

1

Аналіз результатів шкільної та районних олімпіад з дисциплін природничого циклу.

Інформація

   Дуплій О.М.

2

Обговорення участі учнів в олімпіадному русі та результативність участі 2017-2018 роки.

Виступ

   Стороженко Н.В.

3

Пробне ЗНО

Інформація

    Дуплій О.М.

4

Обговорення індивідуальних фахових та методичних тем учителів.

 

Обговорення

    Члени  МО

Методичні питання

1

Круглий стіл. Тема: «Обмін досвідом роботи зі здібними та обдарованими дітьми»

Доповідь

Кравченко В.О.

2

Визначення методів та форм роботи з обдарованими дітьми

Обговорення

Члени МК

3

Активізація пізнавальної діяльності учнів в позакласній роботі як засіб їх соціалізації

Виступ

Чернікова О.В.

4

Одна мить з уроку”

Використання ігрових моментів під час вивчення географії  в 5-6 класах для успішної соціалізації особистості.

Виступ

Кравченко В.О.,

Стребуль Т.М.

5

“Методичний банк”

Огляд новинок методичної літератури

Інформація

Дуплій О.М.

 

 

Завдання членам МК

1.Провести в 5-11 класах  моніторингові зрізи знань з фізики, хімії, біології, географії на кінець I семестру.

2. Підготуватися до панорами творчих уроків. Розробити по одному уроку з використанням сучасних підходів організації розумової діяльності учнів, гармонійного поєднання навчання, виховання та розвитку. 

3.Систематизувати роздатковий дидактичний матеріал та матеріал для проведення лабораторних та практичних робіт.                                       

 4.Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з  фізики, хімії, біології, географії (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання № 3 Січень.

Навчальний семінар

Тема: Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті соціалізації учнів в сучасному суспільстві.  

 Мета: Створення умов для формування соціально компетентної особистості засобами інноваційних технологій навчання та виховання.  

 

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні

Організаційні питання

1

 Аналіз семестрових контрольних робіт, навчальних досягнень учнів 5-11 класів з дисциплін природничого циклу за результатами  І семестру

Інформація

Дуплій О.М.

2

Пробне ЗНО. Аналіз роботи вчителів за

І семестр.

Інформація

Заступник директора з НВР, Стороженко Н.В.

Методичні питання

1

Формування технологічно освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей у проектно-технологічній діяльності

Доповідь

Дуплій О.М.

2

В. О. Сухомлинський про розумове виховання.

Виступ

Стребуль Т.М.

3

Підвищення ефективності навчання хімії шляхом використання групових форм роботи при розв’язуванні задач

Виступ

Стороженко Н.В.

4

Сучасний урок біології в контексті соціалізації особистості в суспільстві

Доповідь

Чернікова О.В.

 

 

Завдання членам МК

 1. Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з  фізики, хімії, біології,географії (науково-методичний посібник для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ).
 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз
 3. Оформлення класної документації, календарних планів на ІІ семестр та їх затвердження
 4. Поновлення матеріалів самоосвіти вчителів
 5. Провести предметні тижні.

 

         

          

Позакласний захід  «Таємниці фізики». 7-б клас.

І гейм.  Вікторина “Фізика навколо нас”

 1. Їдуть в дощ автобуси, пасажири помічають, що вода, яка збирається на даху виливається то спереду, то ззаду вагона. Як це пояснити?
 2. Чому важко шити іржавою голкою?
 3. Чому в морі легше плавати, ніж у річці?
 4. Чому гуси й качки плавають у воді та виходять із неї сухими, а кури тонуть?
 5. Що важче пуд заліза чи пуд пір’я з точки зору вдумливого фізика?

А тепер вікторина у віршованій формі:

 

Про передачу тиску рідиною

Все відомо нам з тобою,

О, дивився вчений вдаль,

Прізвище його (Паскаль)

 

Скажіть, хто може здогадатись,

Що, коли вгору підійматись,

То тиск буде ..(опускатись).

 

Підіймаючись нагору,

Стає важче нам вдихати.

То скажіть, який є прилад,

Щоб тиск виміряти? (Барометр).

 

ІІ гейм.  Конкурс  «Ти знаєш все».

Запитання до команд по черзі:

 1. Чому нагрівається насос під час накачування велосипедної камери?
 2. Як впливають на теплопровідність ґрунту оранка й розпушування?
 3. Чому в ожеледь посіви озимини можуть вимерзнути?
 4. У якому чайнику краще заварювати чай – у металевому чи порцеляновому?
 5. Чому термос зберігає тепло? Чи може він зберігати холод?
 6. Чому, якщо зимою при сильному морозі доторкнутися пальцями до металу, вони прилипають, а якщо до дерева то ні?
 7. Відгадай загадку: “З частинок складається весь світ” – вважав учений (Демокріт), частинки (молекули) звуться і весь час кудись несуться.
 8. Коли більше важить кілограмова гиря – взимку, чи влітку?
 9. Всі тіла внаслідок їх притягання до Землі падають на неї. Хмари, що складаються з дрібних крапельок води теж повинні падати на Землю. Однак ніхто не помічав, щоб хмара коли-небудь досягла поверхні Землі. Як пояснити цей парадокс?
 10. Відшукай фізичну основу природного явища: “У воді не тоне, у вогні не горить. Що це?”

             ІІІ гейм Шерлок Холмс

 1. Шерлок Холмс увійшов до квартири й почав розмову з господарями. Через хвилину він сказав: “Шановна господине, у Вас на кухні кипить чайник.” Як він це визначив, якщо знаходився в кімнаті, з якої не видно кухні.

(Коли чайник кипить, то його кришка побрязкує завдяки утвореній парі.)

 

2. Господарка дому, де був Холмс, підійшла до дверей і впустила кішку до кімнати. Подивившись на кішку Холмс сказав: “Погода на вулиці погана”. Як він це визначив?

(У холодну погоду  хутро кішки стає особливо пухким, щоб у проміжках між ворсинками було більше повітря.)

 

 1. Щоб швидше остудити каструлю з молоком господарка дому поставила її на лід. Холмс подивився і подумав: “А з фізикою вона не дружить.” Чому в нього виникла така думка?

(У цьому випадку лише нижня частина охолоджуватиметься за рахунок теплопровідності).

 

 1. Була зима. Шерлок Холмс зайшов до кімнати з вулиці. Крізь замерзлі вікна було видно лише  край дороги. “Господарка квартири неекономна ”, - подумав він. Чому Шерлок Холмс зробив такий висновок?

(Вікна квартири замерзли. Значить в простір між рамами проникло з кімнати тепле вологе повітря, дотикаючись до холодного скла, замерзло на ньому. Тобто, вікна не заклеєні.)

 

 

ІV гейм. Приказки і прислівя.

 “Тертя”

1. Йде як по маслу.

2. Не змастиш – не поїдеш.

3. Слизький як в’юн.

4.Вислизне як риба з рук.

5. Коси коса, поки роса, роса спаде-робота пропаде.

6.Стоїть на слизькій дорозі.

7.Камінь зрушиш – легше стане.

“Тиск”

1. Ходить по лезу ножа.

“Теплові явища”

1. Поки сонце зійде, роса очі виїсть.

2. Гвіздком (шилом) моря не зігрієш.

3. Вітер сніг з’їдав.

4. Куй залізо поки гаряче.

„Прості механізми”

1. Клин клином вибивають.

2. Щоб води напитись, журавель згодиться.

Звукові явища

1. Повна бочка мовчить, а порожня гучить.

„Природні сили”

1. Під лежачий камінь вода не тече.

2. Гуртом і слона можна подолати.

3. Сплетені нитки – сильніші однієї.

V гейм «Це цікаво».

1.У дві півлітрові склянки опускають картоплини. В одній картопля плаває, в іншій тоне. (Поясніть ці спостереження).

2.Хто швидше вдує корок у пляшку?

3.Як довго горітиме свічка, що плаває у воді? (Верхній кінець свічки розміщено  майже на межі вода - повітря).

4.Досліди з металами:

 • Як опустити монету в склянку, не беручи її руками, не нахиляючи листівку?
 • Дістати п’ятак з-під склянки?
 • Дістати п’ятак з води, не замочивши руки?

5. Кип’ятіння води без вогню?

6. Лід, що не тоне в кип’ятку?

7. Нестійка рівновага – підняти сірник з підлоги.

VІ гейм « Вирішальний гейм».

1.    Картопля, зварена в солоній воді, солона на смак. Чому?

(явище дифузії)

 1. Вказати, чим різняться між собою цукор і сіль. (молекулами).
 2. На який з двох однакових за розміром брусків діє більша сила тяжіння? (більша сила тяжіння діє на той брусок, маса якого більша)
 3. Деякі майстри змащують милом шурупи перед закручуванням. Чому? (зменшення сили тертя)
 4. Чим пояснюється збільшення довжини дроту під час нагрівання? (збільшенням проміжків між молекулами)

6.    Чому краплі дощу при різкому русі злітають із кашкета?

(внаслідок інертності крапель води)

 1. Поясніть чим викликані припливи та відпливи в морях і океанах Землі (притягання Землі з боку Місяця).
 2. На пачці прального засобу написано застереження: "Кольорову білизну прати окремо від білої!" Чому? (внаслідок явища дифузії біла білизна може пофарбуватися)
 3. "Перед розумом і сила поступається" - говорить українське прислів'я. Скажіть це мовою фізики (замінити силу тертя ковзання тертям кочення, оскільки сила тертя кочення за однакового навантаження менша за силу тертя ковзання)

10.  Розмістіть у порядку зменшення значення об'ємів: 20 дм3, 400 см3,3 м3, 500 л. (З м3=3000 дм3, 500 л=500 дм3, 20 дм3,

400 см3=0,4 дм3)

 

 

 

 

 

 

 
Звіт
про проведення Всеукраїнської акції «День юного натураліста»
в КЗО «СЗШ № 40»
 
19 вересня 2014 р. в КЗО «СЗШ № 40» було проведено природоохоронні заходи:
1. Конкурси серед першокласників та посвячення першокласників в юннати.
2. Дитячі науково-практичні конференції, на яких були обговорені питання:
- як ви оцінюєте екологічну ситуацію вашого району
- чи потрібна, на вашу думку, участь широкої громадськості в вирішенні екологічних проблем
- яким чином ви берете участь у природоохоронній діяльності
- які шляхи збереження навколишнього середовища свого району ви можете запропонувати
3. Конкурс на краще озеленення класів (переможець – 9-Б клас)
4. Прибирання території школи та класних приміщень.